Projekt 4

20.02.2008 r.
RADA ZRZESZEŃ KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ


II. Organizacja i funkcje Rady
1. Radę Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej, zwaną dalej Radą, tworzą Zrzeszenia Katolickie o charakterze ponad parafialnym, działające na terenie Archidiecezji Warszawskiej.
2. Radę powołuje Biskup diecezjalny i działa ona pod jego opieką.
3. Biskup diecezjalny sprawuje opiekę nad działalnością Rady przez mianowanego przez siebie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
4. Każde zrzeszenie reprezentowane jest w Radzie przez dwóch delegatów przedstawionych Biskupowi do akceptacji
5. O zmianach przedstawicieli zrzeszeń, liderzy powinni niezwłocznie poinformować na piśmie przewodniczącego Rady, który przedstawia nowych delegatów Biskupowi do akceptacji.
6. Nowe zrzeszenie przyjmowane jest do Rady po złożeniu wniosku wraz z okazaniem statutu lub regulaminu. Po uzyskaniu opinii Rady, Biskup diecezjalny podejmuje decyzję o przyjęciu oraz zatwierdza przedstawionych przez zrzeszenie delegatów.
7. Rada nie narusza autonomii zrzeszeń i ich apostolskiego zaangażowania.
8. Celem działania Rady jest:
a) rozwijanie i umacnianie więzi między zrzeszeniami oraz troska o szeroko rozumianą wymianę doświadczeń duszpasterskich i duchowości, oraz wzajemne wspieranie się w realizacji celów apostolskich,
b) koordynowanie wspólnych działań zrzeszeń w Archidiecezji,
c) promowanie zrzeszeń na terenie diecezji i w parafiach,
d) zapewnienie stałej współpracy z biskupem diecezjalnym oraz Kurią Metropolitalną Warszawską.
9. Swoje cele i zadania Rada realizuje przez:
a) organizowanie spotkań o charakterze formacyjnym i modlitewnym oraz mających na celu możliwości wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy zrzeszeniami,
b) pracę sekretariatu,
c) udzielanie informacji na temat działania zrzeszeń, a szczególnie promowanie prowadzonych przez nie prac ewangelizacyjno-formacyjnych i działalności apostolskiej.
10. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, którego wybiera Rada, spośród swoich członków a wybór zatwierdza Biskup diecezjalny.
11. Przewodniczący Rady sprawuje swoje obowiązki w oparciu o Sekretariat Rady.
12. W skład Sekretariatu Rady wchodzą:
a) przewodniczący Rady
b) zastępca przewodniczącego Rady,
c) trzech członków Sekretariatu, przy czym jeden z nich pełni funkcję sekretarza Rady.
13. Wybór pozostałych członków Sekretariatu odbywa się na tych samych zasadach jak przewodniczącego Rady.
14. Kadencja Przewodniczącego Rady i pozostałych członków Sekretariatu wynosi 5 lat. Funkcje można pełnić nie więcej niż przez dwie kadencje.
15. Do zadań Sekretariatu należy:
a) organizowanie i prowadzenie spotkań plenarnych Rady przynajmniej dwa razy w roku,
b) realizowanie ustaleń przyjętych przez Radę,
c) prowadzenie dokumentacji Rady,