Ogłoszenia parafialne

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

3 W środę o godz 17.00 zapraszamy na Różaniec za zmarłych zapisanych w nowych już wypominkach i na Msze św za zmarłych o godz 18.0

4. Dzisiaj młodzież z klas III Gimnazjalnych i klas VIII zapraszamy na spotkanie przed bierzmowaniem po Mszy sw o godz 9.15

5 We wtorek  13 listopada o godz 18.00 po Mszy św zapraszamy na Różaniec Fatimski.

6. Jest nowa prasa katolicka w której dużo jest artykułów poświęconych 100- leciu Niepodległości naszej Ojczyzny

7. Dziękujemy rodzinom z Jazgarzewa z ul z Głównej przy kościele za dekoracje naszej świątyni kwiatami.Bóg zapłać. 

7. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.

13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.

17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich

Ogłoszenie  Ks Szymona wikariusza Osoby zainteresowane udziałem w pielgrzymce z ks. Szymonem do Włoch środkowych (m.in. Rzym, Neapol, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo) do rzymskich bazylik oraz świętych: Tomasza Apostoła, Giovanniego Moscatiego, ojca Pio oraz sługi Bożego ks. Dolindo w lipcu 2019 roku, prosimy o pozostawienie kontaktu w zakrystii.

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE "BĘDZIESZ MIŁOWAŁ"

1.  Nasi Ks Biskupi na dzisiejszą niedzielę napisali w liście „ Wymodlona i wywalczona wolność Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia! W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12)......W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przywódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budowania niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej przez Boga po I wojnie światowej. Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz na zawsze. Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków troski o Ojczyznę. Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu. Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich zasad jako podstawy życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa, to najpoważniejsze z zagrożeń, które doprowadziły już raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej.  ..."                                                

2. Dzisiaj Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.

3. Za tydzień, w niedzielę, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości. Do tego wyjątkowego święta narodowego przygotujemy się przez cały tydzień wspólnej modlitwy i refleksji  codziennie o godz. 18.00. Prosimy aby na swoich domach w tym tygodniu wywiesić  flagę Polską.

4. Przypominamy, że jeszcze do czwartku włącznie można ofiarować odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych. Codziennie także modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach o godz.18.00

5. Bardzo prosimy  aby Zelatorki z Żywego Różańca przyniosły  do kancelarii nową liste  swojego Kółka Różańcowego.

5. Zapowiedź przedmałżeńska: Andrzej -Ryszard Gas kawaler z Antoninowa par tut i Joanna-Agnieszka Naturalna  panna z Kleszczowa par NM.Panny Anielskiej  -zapowiedź druga.

6. Dzsiaj po Mszy św o godz 9.15 adoracja i procesja , Jest to przypomnienie dla nas co jest istota naszego życia chrześcijańskiego i przestroga  dla tych którzy chcieliby  zmieniać Kościół bez Eucharystii. Dziękujemy  tym wszystkim którzy brali udział w nocnej adoracji z piątku na sobotę. Dziękujemy rodzinom z Wólki Kozodawskiej  z osiedla Dom Rodzinny za dekoracje naszej świątyni kwiatami . Bóg zapłać. Za tydzień na  Święto Niepodległości kosciól udekorują rodziny z Jazgarzewa z ul Głównej przy kościele.

7. Prosimy o zainteresowanie się prasa katolicką ktora jest na stoliku pzry drzwiach wyjsciowych.

8. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby na co dzień doświadczali Bożej miłości.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

9 XI – Najświętszy Zbawiciel oraz św. Jan Chrzciciel i św. Jan Ewangelista w rocznicę poświęcenia bazyliki laterańskiej, której patronują.

10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież, obrońca wiary i obrońca Rzymu przed najazdami barbarzyńców.

 

========================================

LIST EPISKOPATU POLSKI NA 100 LECIE NIEPODLEGLOŚCI 04.11.2018 r Wymodlona i wywalczona wolność Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia! W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną formą umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski zatytułowanym Chrześcijański kształt patriotyzmu czytamy: „Dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi”.

Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam nasi przodkowie. Życiową postawą potwierdzili, że droga do odzyskania przez Naród Polski swego niepodległego i suwerennego państwa wiodła nie tylko poprzez walkę zbrojną, starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń Polaków, ale przede wszystkim przez miłość do Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za sprawą Bożej Opatrzności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego narodu odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa Polska. Rodziła się ona najpierw w sercach i umysłach naszych przodków, którzy nie chcieli służyć zaborcom.

Przypomnijmy, że Rzeczpospolita upadła w wyniku przemocy sąsiednich mocarstw, a także z powodu win i zaniedbań społeczeństwa szlacheckiego, zwłaszcza części arystokracji, dygnitarzy państwowych i niektórych hierarchów kościelnych. Szczególnie bolesne były: prywata i egoizm stanowy szlachty, zdrada Ojczyzny przez część magnatów i ich współdziałanie z wrogami. Kolejne zrywy narodu do walki zbrojnej o niepodległość Ojczyzny – poczynając od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez okres napoleoński, Wiosnę Ludów, powstanie listopadowe i styczniowe – nie przynosiły rezultatów i powodowały nasilające się represje ze strony zaborców oraz niszczenie polskiej kultury i prześladowanie Kościoła, który zawsze wspierał narodowe zmagania o odzyskanie wolności. Nie sposób nie wspomnieć późniejszych powstań – wielkopolskiego i śląskich, wpisanych w czas formowania się Państwa Polskiego.

Po klęsce powstania listopadowego, z Bożej inspiracji w sercach grupy Polaków, między innymi na emigracji w Paryżu, kształtowała się idea, że dla odzyskania wolności konieczne jest odrodzenie religijne narodu i związana z nim odnowa moralna oraz praca nad rozbudzeniem świadomości narodowej w szerokich warstwach społeczeństwa, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej.

Jednym z najgroźniejszych zniewoleń polskiego społeczeństwa w XIX w. był grzech pijaństwa, który niszczył duchowo i moralnie oraz degradował fizycznie. Trzeźwość narodu była wielką troską Kościoła katolickiego. Warto tu wspomnieć bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego czy Ks. Jana Alojzego Ficka, proboszcza w Piekarach Śląskich. Publiczne nabożeństwa połączone z rekolekcjami i misjami, pokuta oraz śluby wyrzeczenia się alkoholu rozpowszechniły się szybko na ziemiach polskich pod trzema zaborami. Przy parafiach powstawały bractwa religijne o charakterze trzeźwościowym.

Do swoistej przemiany moralnej doszło na ziemiach polskich od lutego do października 1861 r. Wyrażała się ona w bardzo licznych nabożeństwach i procesjach patriotycznych, połączonych ze śpiewem pieśni Boże coś Polskę. W Królestwie Polskim, na terenach obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz na ziemiach polskich pod zaborem pruskim (Wielkopolska, Pomorze Gdańskie) tłumy Polaków gromadziły się na Mszach Świętych o charakterze patriotycznym sprawowanych w intencji Ojczyzny i jej pomyślności. W ten sposób Naród Polski mocno wyraził w formie religijnej wolę suwerennego istnienia.

W drugiej połowie XIX w. niezwykłą rolę w odrodzeniu narodowym i religijnym szerokich warstw społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami odegrali duchowni i świeccy katolicy animujący bractwa, zrzeszenia, stowarzyszenia, itd., skupiające Polaków w obronie wiary katolickiej, języka ojczystego, prawa własności, a także w działalności charytatywnej, edukacyjnej, formacyjnej, gospodarczej i kulturalnej. Były one oparte na wartościach chrześcijańskich i wzmacniały formację duchową, narodową i religijną ich członków. Na tej drodze zrodziło się polskie społeczeństwo obywatelskie, w którym uczestniczyły – choć w różnym zakresie – świadome narodowo wszystkie grupy społeczne, od arystokracji i przedsiębiorców, po ubogą ludność wiejską i robotników. W polskim odrodzeniu narodowym brali też czynny udział chrześcijanie innych wyznań, szczególnie ewangelicy na Warmii, Mazurach i Śląsku Cieszyńskim. W zmagania o niepodległą Polskę angażowali się także na rozmaitych polach przedstawiciele innych narodów mieszkających na ziemiach polskich w okresie zaborów.

Pan Bóg objawiał Swą łaskę Narodowi Polskiemu, kierując do niego przesłanie przez Najświętszą Maryję Pannę. Przykładowo w objawieniach w Gietrzwałdzie, w 1877 r. Matka Boża Niepokalanie Poczęta wzywała do zerwania z nałogami, zachęcała do przemiany życia i codziennego odmawiania różańca w intencji wolności Kościoła na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, co łączono z modlitwą o niepodległą Polskę. Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska i Pacławska oraz inne sanktuaria gromadziły rzesze pielgrzymów ze wszystkich zaborów, rozbrzmiewały polskimi pieśniami i modlitwą ze stale obecnymi w nich akcentami patriotycznymi, integrując duchowo wspólnotę narodową. Głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji pamięć o zmarłych przodkach i bohaterach, łączona z wielkanocną tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa, budziła też w sercach Polaków nadzieję na wskrzeszenie niepodległej Ojczyzny z „grobu niewoli”.

Miłosierny Bóg dał Polskiemu Narodowi w okresie zaborów wielu świętych i błogosławionych, których życie, modlitwa, duszpasterska posługa oraz działalność przyczyniły się do obudzenia religijnego, społecznego i narodowego Polaków. Do pierwszorzędnych postaci należy zaliczyć św. Abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. O. Rafała Kalinowskiego, bł. O. Honorata Koźmińskiego, św. Bp. Józefa Sebastiana Pelczara, św. Abp. Józefa Bilczewskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego, bł. Ks. Bronisława Markiewicza, bł. S. Marię Angelę Truszkowską, bł. S. Klarę Ludwikę Szczęsną, bł. S. Bernardynę Marię Jabłońską, św. S. Urszulę Ledóchowską, bł. S. Marię Darowską. W odpowiedzi na znaki czasu z Bożą pomocą stworzyli oni wiele nowych dynamicznych wspólnot zakonnych, habitowych i bezhabitowych, które w dużej mierze przyczyniły się do odrodzenia duchowego Kościoła katolickiego i narodu oraz podjęły posługę wśród najbardziej potrzebujących i ubogich Polaków. Ducha Polskiego Narodu w dążeniu do niepodległości umacniała też postawa prymasów Polski, szczególnie zaś Abp. Leona Przyłuskiego, Abp. Floriana Stablewskiego i Kard. Edmunda Dalbora, podtrzymujących tradycję i godność dawnej Rzeczypospolitej.

Na niezwykłą rolę polskiej kultury w zachowaniu ducha narodowego i w odzyskaniu niepodległości wskazywał św. Jan Paweł II. W żadnym innym okresie Naród Polski nie wydał tylu genialnych twórców: pisarzy, takich jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Henryk Sienkiewicz; kompozytorów, wśród których znaleźli się: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Feliks Nowowiejski; czy malarzy: Józefa Chełmońskiego, Jana Matejkę, Artura Grottgera, Stanisława Wyspiańskiego. Ich dzieła, wyrastające z chrześcijańskiego i narodowego ducha, kształtowały polskie serca i umysły w zmaganiach o wolną Ojczyznę. W dobie zaborów trudną do przecenienia rolę w podtrzymaniu i przekazywaniu wiary katolickiej oraz polskości odgrywały polskie rodziny a w sposób szczególny kobiety. To one zaszczepiały kolejnym pokoleniom młodych Polaków miłość do Boga, Kościoła i Ojczyzny.

Drogi Polaków do niepodległości motywowane wiarą katolicką prowadziły najpierw do umocnienia wiary i odrodzenia moralnego, a następnie do pogłębienia świadomości narodowej. Nastąpiło upodmiotowienie społeczne, narodowe i religijne szerokich warstw społeczeństwa polskiego, przede wszystkim ludności wiejskiej, rzemieślników oraz robotników. Prześladowania ze strony zaborców doprowadziły do jeszcze głębszego związania Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich z Polskim Narodem.

Drodzy Siostry i Bracia!

Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przywódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budowania niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej przez Boga po I wojnie światowej.

Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz na zawsze. Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków troski o Ojczyznę. Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu. Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich zasad jako podstawy życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa, to najpoważniejsze z zagrożeń, które doprowadziły już raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej. Szerzące się zniewolenia szczególnie wśród młodej generacji Polaków – alkohol, narkotyki, pornografia, zagrożenia płynące z Internetu, hazard, itd., prowadzą do osłabienia moralnego i duchowego narodu. Spośród wad narodowych coraz bardziej dochodzą do głosu prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak troski o dobro wspólne, szkalowanie i znieważanie wiary katolickiej, polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą Ojczyznę. Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności narodu.

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty niepodległego bytu. Modląc się dzisiaj o Boże błogosławieństwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, oddajemy się kolejny raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Prośmy Ją przede wszystkim o matczyną opiekę dla sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie i wszystkich obywateli, zatroskanych o dobro wspólne. Matce naszego Zbawiciela powierzamy wszystkich Polaków, szczególnie młodych, aby w duchu wierności Bogu i Ewangelii kształtowali szczęśliwą przyszłość naszej Ojczyzny.

Dziękując Bożej Opatrzności za dar wolnej Polski, udzielamy naszym rodakom w kraju i za granicą błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 378. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu 14 marca 2018 r.

List należy odczytać wiernym podczas Mszy św. w niedzielę 4 listopada 2018 r.

 

KOLĘDA PARAFII SW. ROCHA W JAZGARZEWIE 2018/2019 r. dni powszednie od godz. 15.00 do 21.00 w soboty od 9.00 Prosimy o przygotowanie wody święconej, kropidła, krzyżyka, świec i Pisma Św. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów od religii, prosimy aby na kolędzie była obecna cała rodzina

PROGRAM KOLĘDY 2018/2019// zaraz pierwszy dzień po świętach/
27.12 czwartek . od 15.00 Łoś- ul .Spółdzielcza, ul. Puszczyka, ul. Skowronków, ul. Słowików, ul Sikorki, ul.Sosnowa. ul.Zielona, ul.Biała, ul.Sowia
28.12 piątek od 15.00 Łoś-ul.6 Września, ul.Kwiatowa, ul.Leśna, ul.Kuropatwy ul. Zajęcza
29.12 sobota od 09.00 Łoś- ul.Prażmowska, Al. Gwiazd , Al. Cygady, Al. Lipowa, Sosnowa, Parkowa, Kalinowa

02.01 środa .od 15.00 Łoś-ul.Podleśna.,ul.Kukułki.,ul.Sołecka.,ul.Tarczyńska

03.01 czwartek .od 15.00 Łoś-ul.Ogrodowa, ul.Sadowa, ul.Sarenki, ul.Polna, ul.Chabrowa, ul.Wiatrowa, , ul.Bażańcia,- i wszystkie nowe ulice

04.01 Pierwszy piątek  kolęda od godz 15.00 .NOCNA ADORACJA WIECZÓR UWIELBIENIA O GODZ 22. Bogatki- ul.Królewska,nr parzyste, ul. Pierwiosnków

05.01 Pierwsza sobota . Msza sw o godz 8.00 , kolęda od 10.30 Bogatki- ul. Królewska, nr nieparzyste, od nr 1 do nr 149 włącznie

07.01 poniedziałek .od 15.00 Bogatki- ul.Anemonów, ul.Malwy, ul.Azalii, ul. Werbeny, ul.Szafirków, ul.Zawilców, ul.Słoneczników, pozostałe rodziny z ul Królewskiej, ul. Modraszki, ul.Polnych Maków, ul Królewska od nr 153 do 187 08.01 wtorek od 15.00 Mieszkowo- ul.Malinowa, ul.Malinowy Gaj, ul.Darniowa, ul.Szklarniowa, ul.Traktowa-órodzin, ul.Zdrojowa-l rodzina, ul.Graniczna, ul.Pod Gruszą, ul.Ustronie, ul.Jemioły, ul Karolińska i wszystkie nowe ulice

09.01środa od 15.00 Antoninów- ul.Złotych Piasków, ul.Dobrych Sąsiadów ul.Radomska i wszystkie nowe ulice

10.01 czwartek . od 14.00 Wola Ciołkowska.ul Gościniec,ul.Dworska-od Sióstr do p.Kowalskich do zakrętu od godz 14.00

11.01 piątek . od 15.00 Wola Ciołkowska- ul.Gościniec -, ul.Fantazyjna, ul Polnej Brzozy, ul.Piesza, ul.Czarowna, od p. Kowalskich do końca w kierunku Jazgarzewa

12.01 sobota od 09.00 ul.Kolonia -, ul.Jeżynowa, ul.Krótka, ul.Dzikiej Mięty, ul.Żurawinowa, ul Liryczna

14.01 poniedziałek . od 15.00 Robercin- ul.Podskarbińska, ul.Hetmańska, ul.Orzechowa, ul.Wierzbowa ,

15.01 wtorek .od 15.00 Wola Gołkowska- ul.Rybna, ul.Błękitnego Motyla, ul.Jemioły, ul.Płaczącej Wierzby , ul.Karolińska,

16.01 ,sroda .od 15.00 Gołków- ul.Zielona..Wola Gołkowska-ul.Dworska, ul.Maciejki. ul.Przy Akacjach 9, ul.Polnej Brzozy,ul.Sielankowa i wszystkie nowe ulice

17.01 czwartek od 15.00 cała ul.Ceramiczna, ul.Ceglana, ul.Małego Stawu i Dużego Stawu,ul.Turystyczna

18.01 piatek od 15.00 Grochowa- ul.Zb. Pawlaka, ul Słoneczników
19.01 sobota .od 09.00 Piskórka- ul.Jagodowa-1 rodzina, ul.Świerkowa, ul.Główna, ul.Słoneczna, ul.Polna, ul.Akacjowa,ul.Podleśna,ul.Brzozowa-lrodz., ul.Krótka, ul.Cedrowa, ul.Klonowa,ul. Sosnowa,i wszystkie nowe ulice
21.01 poniedziałek od 15.00 Pęchery-ul.Boczna, ul.Cietrzewia-lórodzin i z ul.Pawlaka 22.01wtorek .od 15.00 ul.Gołkowska za mleczarnią/za torami
23.01 środa .od 15.00 ul.Gołkowska od mleczarni do świetlicystara wieś-lewa i prawa strona. 24 .01 czwartek ..od 15.00 Gołków- ul.Gołkowska od świetlicy do krzyżówek do ul Głównej -lewa strona idąc od kościoła-prawa strona

25.01 piatek .od 15.00 od krzyżówek Gołków-ul.Gołkowska,ul.Pod Bateriami, ul.Lipowa

26.01 sobota od 09.00 od krzyżówek w kierunku Zalesia Dolnego.ulice boczne Hajduczka- ul.Szaniec,ul.Soroki-3 rodziny, ul.Oleńki Bilewiczównej-10 rodzin, ul.Bohuna-11 rodzin, ul.Kietlinga, ul.Trylogii i wszystkie ulice nowe. 28.01 poniedziałek . od 15.00 Gołków- ul. 11 Listopada- ul. Kmicica, ul.Główna-- od krzyżówek do torów, ul.Wołodyjowskiego

29.01 wtorek .od 15.00 Gołków- ul.Wenedów, ul Kirkora-1 rodzina,ul.Kordiana, ul.Aliny, ul.Gwalberta

30.01 środa .od 15.00 Gołków-ul.Ląkowa-, ul.IV Pułku Ułanów, ul.Jazdy Polskiej i wszystkie nowe ulice
31.01 czwartek od 16.00 Wólka Kozodawska - ul.Pogodna – i ul Gruszek i Jabluszek

01.02 pierwszy piątek Nocna ADORACJA , WIECZÓR UWIELBIENIA GODZ 22.00 . od 16.00 Wólka Kozodawska -, .ul.Zaciszna, ul.Dworkowa, ul.Krokusowa.

02 02 pierwsza sobota święto Ofiarowania , Matki Bożej Gromnicznej Msza św o 8.00 i Różaniec, kolęda od 10.30.Wólka Kozodawska - ul.Familijna,ul.Serdeczna ,
04.02 poniedziałek od 15.00 Jesówka i ul Źródlana,ul.Blasku Księżyca, ul.Czapli,ul.Dzikich Gęsi, ul.Niedzwiedzia,ul.Leśnych Malin ul.Orlika-1 rodzina,ul.Ptasia,ul.Zimorodka, ul.Konika Polnego, ul.Leśnej Polany, ul.Lisia
05.02 wtorek .od 9.00 Wólka Kozodawska-ul.Zielonej Łąk, ul.Dzikie Pola ul.Bociana Białego, ul.Białej Róży, i wszystkie nowe ulice
06.02 środa .od 16.00 Wólka Kozodawska-ul.Czarodziejska- 17 rodz.,ul.Bukietowa,ul.Polnych Kwiatów ,ul.Bajkowych Domków, ul.Wichrowa.,
07.02 czwartek od 16.00 ul.Herbacianej Róży-34 rodziny, ul.Zaciszna-4 rodziny, ul.Bukietowa, ul.Rajskich Ogrodów, ul.Szparagowa
08.02 piątek.od 15.00 Wólka Kozodawska- ul.Porannej Rosy, ul.Rajskich Ogrodów, ul Szczęśliwa

09.02 sobota .od 9.30 Łbiska- ul Bolesława Chrobrego--tylko lewa strona idąc od kościoła ul. Zyg.Starego,ul.Wł. Jagiełły, ul.Królowej Marysieńki, ul.H.Walezego, ul.Zyg.Starego, ul.Wł. Łokietka po lewej stronie

11.02.Poniedziałek .od 15.00 Łbiska-ul.B.Chrobrego-tylko prawa str.idąc od Jazgarzewa,ul. 15 sierpnia, ul.Piastowska-, ul.Królowej Bony, ul.Żeligowskiego- , _ul.Zyg. Starego i Wł. Łokietka po prawej str. oraz ul.Zygmunta III Wazy
12.02 wtorek .od godz 15.00 Jazgarzew-ul.Szkolna nr nieparzys.,ul.Ruciana,ul.Przebiśniegów, ul.Runa Leśnego
13 02 środa Jazgarzew- ul.Szkolna wszystkie nr parzyste
14.02 czwartek od 15.00 Jazgarzew-ul.Górna i Wólka Pecherska
15.02 piątek .od 15.00 Jazgarzew-ul.Główna-w kierunku Bogatek,ul.Błękitna,ul.Rajska, ul.Pasikoników
16.02 sobota .od 9.30 Jazgarzew-ul. Leśna- wszystkie nr tylko po prawej str. idąc od kościoła ul.Gajowa, ul.Amarantowa 17.02 .od 15.00-ul. Leśna po lewej str. idąc od kościoła
18.02 poniedziałek . od 16.00 ul.Główna w Jazgarzewie do kościoła zakończenie kolędy/
NA ZAPROSZENIE WE WTOREK 19 luty odgodz.9.00 do 16.00 na tcl. 602 108 026 Parafia św. Rocha
ul. Główna 2 05-502 Jazgarzew Mail: roch@warszawa.opoka.org.pl Telefon (22) 756 76 41

 

 

28 października 2018 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przeżywamy dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym Modlimy się za Pakistan .Hasło tego dnia „PRZERWAC MILCZENIE „Pakistan powoli stał się republiką islamską. Teraz kraj zamieszkiwany jest przez ponad 190 milionów osób, z których tylko ok. 4 milionów to chrześcijanie. Około 3 miliony Pakistańczyków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego„ ‘ chrześcijanie żyją w ciągłym zagrożeniu ze strony ekstremistów wywołujących fale religijnej nietolerancji i przemocy”. Podkreślono w nim rosnące trendy w kierunku przymusowego nawracania chrześcijańskich kobiet”

2. Kończy się październik. Jeszcze do środy wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe o godz.17.30 i o godz 18.00 Dzisiaj trójka dzieci otrzyma nagrodę za przygotowanie pięknego różańca . We wtorek dla dzieci po Różańcu jest agapa na starej plebanii.

3. Spotkanie Zelatorek i wicezelatorek Zywego Różańca odbędzie się we wtorek po Różańcu około godz 19.00 Zapraszamy. Prosimy o przyniesienie listy osób które należą do Żywego Różańca w naszej parafii.

4. Dzisiaj gościmy siostrę Katarzynę  ze zgromadzenia sióstr  Szenstackich. Za chwile siostra powie nam jaka jest misja wspólnoty sióstr Szenstackich

5. W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane i dzień wolny od pracy, dlatego Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. 7.30 , 9.15 i o godz 18.00 , na cmenatrzu Msza św o godz 12.00 połączona z procesją żłobną. Zapraszamy lektorów , ministrantów i szafarzy.

6. Na wypominki  , na cmenatrzu będą przyjmować alumni naszego Metropolitalnego  Seminarium Duchownego z Warszawy  1 listopada od godz 8.00 do godz 15.00 Prosimy o uporządkowanie  grobów kapłańskich  i tych  grobów które są zaniedbane czy opuszczone.

7. Tradycyjnie już od 1 listopada rozpoczyna się czas naszej szczególnej modlitwy za zmarłych, o godz. 12 zgromadzimy się na cmentarzu parafialnym , aby podczas Mszy Świętej i procesji polecać miłosierdziu Bożemu tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci, a szczególnie za naszych zmarlych z kilku parafii, których pożegnaliśmy w ostatnim roku.

8. Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Rożaniec za zmarłych będziemy odmawiać do 8 listopada po Mszy sw o gozd 18.00

9. W I piątek, w Dzień Zaduszny, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych będziemy modlić się za zmarłych. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 8.00 i o godz 18.00 . O godz 9.15  udamy się do chorych z komunia św.

10. Adoracja nocna będzie normalnie po Mszy sw o godz 18.00 i WIECZÓR UWIELBIENIA O GODZ 22.00 w I sobotę na zakończenie adoracji Msza sw o godz 8.00 i Różaniec po Mszy sw - uczcimy Niepokalane Serce Maryi .

11. Dzisiaj Caritas jak zawsze w czwartą niedziele prosi nas o pomoc w organizowaniu obiadów dla dzieci z rodzin ubogich.

12. W tym tygodniu nie będzie specjalnych nabożeństw związanych z pierwszym czwartkiem i piątkiem miesiąca, ale zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa W I piątek. spowiadamy normalnie od godz 17.0 –prosimy dzieci i dorosłych  o gorliwość chrześcijańską.

13.Dzisiaj zapraszamy po Mszy św o godz 9.15 na spotkanie przed bierzmowaniem mlodzież z klas I srednich

14. Zapowiedź  przedmałżeńska: Andrzej -Ryszard Gas kawaler z Antoninowa par tut i Joanna-Agnieszka Naturalna  panna z Kleszczowa par NM.Panny Anielskiej  -zapowiedź pierwsza

15. Dziękujemy rodzinom z ul Herbacianej za dekoracje naszej świątyni  kwiatami , za tydzień kościół ubiorą rodziny z osiedla Dom Rodzinny a za dwa tygodnie na 100  lecie Niepodległości  11 listopada rodziny z Jazgarzewa z ul Głównej przy kościele.

15. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia , szczególnie ks Szymonowi naszemu Ks wikariuszowi życzymy wielu łask Bożych na drodze do świętości. Pamiętamy o naszych Tadeuszach o p . kościelnym Tadeuszu Kostro , o p. Tadeuszu szafarzu p Glapińskim i o wszystkich Tadeuszach i Szymonach aby umieli cieszyć się swoim życiem i odkrywać piękno swego powolania.

16. ZAPRASZAMY DO STOLIKA Z PRASĄ KATOLICKĄ

////////////////////////////////////////////////

 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1 Jednym z najważniejszych zadań naszego kościoła jest jego misyjność. Sami Apostołowie „głosili słowo prawdy i rodzili Kościoły” Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Będziemy modlić się w intencjach misji i misjonarzy na całym świecie. Jeszcze wielu ludzi nie słyszało o Ewangelii, czyli o dobrej nowinie o Jezusie – Zbawicielu świata. Dzisiaj teren działalności misyjnej to również nasza Ojczyzna i cała Europa Prosimy o misjonarzy w naszych zlaicyzowanych środowiskach. Nie musimy już wyjeżdżać na misje do Afryki aby spotkać współczesnych pogan, to moja miejscowość , parafia / moja rodzina/ czeka na nowych misjonarzy. Jest taka propozycja aby w naszej parafii stworzyć Koło Misyjne i taką wspólnotę która by ciągle ewangelizowała i wzywała nas do pracy misyjne.

2 Za tydzien  będziemy gościc  u nas siostry Szensztackie Jest to wspólna duchowość, przymierze miłości z Maryją a także tzw. sanktuarium, które jako kopię Prasanktuarium – kaplicę z Szensztatu, można dziś znaleźć w ponad 180 miejscach na wszystkich kontynentach – jednoczą i łączą różne wspólnoty i narodowości Ruchu Szensztackiego. „ Na początku naszego stulecia, na tle palących zagadnień kościelnych i politycznych, 18 października 1914 roku powstaje Ruch Szensztacki, jako duchowa wspólnota wewnątrz Kościoła katolickiego. Jego Założyciel i duchowy ojciec – Józef Kentenich (1885 – 1968) potrafił wydobyć na światło dzienne wartość człowieka i ukazać ją innym. W jego pracy kapłana i pedagoga, idea nowego człowieka w nowej wspólnocie przybierała coraz wyraźniejsze kształty. Dziś w Ruchu Szensztackim istnieje ponad dwadzieścia różnych wspólnot: młodzież i dorośli, kobiety i mężczyźni, żyjący samotnie i rodziny, kapłani i świeccy. Wspólna duchowość, przymierze miłości z Maryją a także tzw. sanktuarium, które jako kopię Prasanktuarium – kaplicę z Szensztatu, można dziś znaleźć w ponad 180 miejscach na wszystkich kontynentach – jednoczą i łączą różne wspólnoty i narodowości Ruchu Szensztackiego. We współdziałaniu Boga i człowieka zachodzi rozwój ludzkiej osobowości. Przeżywamy sami: Bóg jest pośrodku, we mnie, w moim i naszym wspólnym środowisku życia. To połączenie nieba z ziemią, kroczenie wspólną drogą, nazywamy przymierzem miłości. Szczególne miejsce w tej rzeczywistości zajmuje Niewiasta, w której Bóg zamieszkał w sposób szczególny – Maryja. Chcemy poważnie i dosłownie traktować naszą odpowiedzialność człowieka i chrześcijanina. Chrześcijańskie zabarwienie człowieka, społeczeństwa, kultury i świata pracy nie jest już dzisiaj zapewnione przez ciasne struktury i ogólnie obowiązujące normy, lecz przez samodzielne, wolne i silne osobowości, które w przymierzu z Bogiem, czerpiąc siły z naszego sanktuarium ...."

3. W intencjach misyjnych będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństw różańcowych codziennie o godz. 17.30 z dziećmi i o godz 18.00 z dorosłymi

4. Dzisiejsze ofiary z tacy przeznaczymy na prace misyjną kościoła

5. Jutro 22.10 będziemy wspominać w liturgii kościoła sw Jana Pawła II – największego misjonarza naszego stulecia.

6. Za tydzień  28.X w niedziele będziemy modlić w intencji  Ks Szymona w dniu jego imienin. Szczególnie zapraszamy na Msze  św o godz 11.45

7. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie z Ks Prob rodziców dzieci i młodzieży. Jesteśmy zaniepokojeni obojętnością wielu rodziców którzy prawie w ogóle nie biorą udziału w życiu religijnym swojego dziecka. Widzimy to dobrze w niedziele na Mszy i na nabożeństwie różańcowym. I komunia i pierwsza spowiedź naszych dzieci zaczyna się już dzisiaj a nie godzinę przed uroczystością w czerwcu. Bardzo dziękujemy tym mamom które zorganizowały nowy sposób odmawiania Różańca połączony z wędrowaniem figury Matki Bożej z Medżugorie z kościoła do domu i z do domu do kościoła.

7. Dzisiaj w każdej parafii odbędą się badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Prosimy o powolne wychodzenie z kościoła

8. Parafia otrzymała  miniatury Swiecy Niepodległości   . Nabywając świecę możemy złożyć  własne intencje  i za  ojczyzne  .  Przy rozprowadzaniu świec  niepodleglości  Akcja Katolicka naszej parafii będzie  zbierała ofiary  na rzecz Budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Dystrybucje  świec mamy przeprowadzic do 11 listopada   od dnia dzisiejszej.

9. Dziękujemy rodzinom z Jazgarzewa  ul Głównej i Górnej za dekoracje naszej świątyni kwiatami, za tydzień Kościół ubiora rodziny z ul Herbacianej Róży i z ulic przyległych a za dwa tygodnie rodziny z osiedla Dom Rodzinny z Wólki Kozodawskiej'

10. Dziękujmy naszym władzom gminnym , samorzadowym i naszym  radnym w Piasecznie  za przyznanie naszej parafii  funduszy na remont dachu naszej światyni. Przez trzy lata otrzymaliśmy  konkretna  pomoc  z Gminy Piaseczno  i  dwa razy od władz rzadowych w Warszawie z Funduszu Koscielnego i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszyskim naszym dobrodziejom  i ofiarodawcom skladamy Bóg zapłać.

11. Przypominamy, że przyjmujemy wypominki, które pomogą nam w modlitwie za naszych bliskich zmarłych.

12.Matce Bożej Różańcowej polecamy solenizantów i jubilatów tego tygodnia i  modlimy się w dniu wyborów samorzadowych  aby nikt z nas nie zwalniał się z obowiązku głosowania. Jako katolicy budujemy ciagle nową  rzeczywistość aby Polska była Polską.

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA PRASY KATOLICKIEJ

///////////////////////////////// =================///////////////////////////

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pytanie, które usłyszał Jezus, powinno nurtować każdego z nas: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Nie bójmy się go postawić w naszej osobistej modlitwie przed Bogiem który nas stworzył.

Dzisiaj w naszej parafii Msza sw o Poświęceniu KOŚCIOŁA własnego , dokładnie 89 lat temu 1929 roku , 13 października ta światynia  była konsekrowana przez Pierwszego Biskupa Wojsk Polskich - Sufragana Warszawskiego  Ks.Arcybiskupa Stanisława Galla   i oddana dla wiernych tej parafii. Dzisiaj dziękujemy Bogu za tych wszystkich parafian ktorzy wraz z Ks Prob Ryszardem Borkowskim  budowali tę piękną świątynie . W tamtych latach  był to wielki wysiłek i trud aby powstała ta swiątynia. Budowniczy tego kościoła spoczywa na starym cmentarzu w  Latowiczu. Dzisiaj chcemy wyrazić wdzięczność Bogu i wszystkim parafianiom i miłym gościom za troskę o tę ŚWIĄTYNIE .Od kilku już lat przeprowadzamy renowacje tego kościoła i chyba wiemy jakie są problemy aby dokończyć remontu  dachu czy teraz  odnowić wnętrze tej światyni. W przyszłym roku 2019, 13 października będzie skromna uroczystosc połączona z misjami.Prosimy parafian o modlitwę za dobrodziejów  i sponsorów remontu tej swiątyni. Naszym władzom gminnym i samorządowym w Piasecznie  i władzom rządowym w Warszawie dziękujemy za pomoc i fundusze.Bóg zapłać.

2. Dzisiaj obchodzimy 18. Dzień Papieski, a we wtorek, 16 października będziemy wspominać 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Rozważajmy na nowo nauczanie św. Jana Pawła II. Zachęcamy, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża Polaka w sercach młodych, zdolnych, ale naszych ubogich rodaków, których edukację możemy wspierać za pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po każdej Mszy św zbieramy ofiary na ten cel

3. Dzisiaj także w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców , wszystkich pracowników naszych szkół . Otoczmy ich naszymi modlitwami. Na Mszy św o godz 11.45 będziemy gościć chór Gaudete Mater Polonia z Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją pana Andrzeja Borzyma , chór zaprosiła pani Joanna Morawska Sołtys z Wólki Kozodawskiej ,, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni . Msze sw o godz 11.45 odprawi i kazanie wygłosi dobrze nam znany Ks Dr Piotr Odziemczyk były wikariusz i katecheta w naszej parafii obecnie pracuje przy Ks Kardynale jak wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Dziękujemy Ks Piotrowi za słowo i modlitwę. Dziękujmy też Ks Szymonowi za zorganizowanie zaproszeń dla nauczycieli naszych szkół. Bóg zapłać –// po koncercie zapraszamy serdecznie wszystkich nauczycieli i pracowników szkół , katechetów na skromną agape na nowej plebanii. //

4. W poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Chcemy wspierać naszymi modlitwami rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. W ich intencjach odmówimy modlitwę różańcową.

5. W czwartek, w święto św. Łukasza, Ewangelisty, zapraszamy do modlitwy w intencjach pracowników służby zdrowia.

6. Za tydzień 21.10 rozpoczynamy Tydzień Misyjny pod hasłem „ PEŁNI DUCHA I POSŁANI”

7. Przypominamy, że codziennie nabożeństwo różańcowe rozpoczynamy o godz.17.30 i o godz 18.30 W niedziele Różaniec tylko o godz 17.30 ze względu na rekolekcje REO.

8. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już teraz przyjmujemy na wypominki po Mszy sw . Pamiętajmy o odnowieniu grobów naszych wiernych zmarłych     

9.Dzisiaj spotkanie przed bierzmowaniem dla klas III gimnazjalnych i klas VIII, za tydzien spotkanie Rodzicow dzieci  młodzieży.                             

10. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby Chrystus zawsze wskazywał im pewną drogę do zbawienia. Pamiętamy o przełożonej s. Jadwidze z Łbisk i s. Jadwidze katechetce i o wszystkich naszych solenizantkach i solenizantach i polecamy ich dobroci Pana Boga.

11. Dziękujmy za piękne kwiaty przy ołtarzu rodzinom z Jazgarzewa z ul Leśnej , za tydzień kościół ubiorą rodziny z Jazgarzewa z ul Głównej i Górnej a za dwa tygodnie rodziny z ul Herbacianej Róży PROSIMY O CZYTANIE PRASY KATOLICKIEJ . Są to słowa często nie popularne ale dla nas bardzo ważne. Weź i czytaj

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

15 X – św. Teresa od Jezusa z Avila (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich.

16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska.

17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik.

18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.

20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), polski kapłan, profesor Akademii Krakowskiej, człowiek żywej wiary i głębokiej pobożności.

 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU7 października 2018 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj wartość nierozerwalnego małżeństwa jednej kobiety i jednego mężczyzny. Wymagania Pana Boga w tej dziedzinie są wielkie i chociaż wielu nie potrafi im sprostać, to jednak nie można ich negować. Z Bożą pomocą można przezwyciężyć wiele problemów i osiągnąć szczęście we dwoje.                                                                                                              

2. W najbliższą niedzielę 14 PAŹDZIERNIKA zapraszamy z Panią Sołtys Wólki Kozodawskiej na koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego po Mszy św. o 11.45 w naszym kościele. Tego dnia z racji Dnia Papieskiego i 40 rocznicy wyboru św Jana Pawła II na stolice piotrową i Narodowego Święta Edukacji będziemy na Mszy św. o11.45 modlić się za naszą ojczyznę i wszystkich nauczycieli i pracowników naszych szkół dziękując za trud jaki wkładają w kształtowanie nowych pokoleń.. Dziękujemy Ks Szymonowi na dobry pomysł w związku z Dniem Edukacji i dziękujemy tez pani  Sołtys z Wólki Kozodawskiej za zaproszenie Chóru Akademickiego z Uniwersytetu Warszawskiego do naszej parafii . Bóg zapłać .

3.W środę 17. października zapraszamy na spotkanie osoby zapisane na pielgrzymkę do Kodnia i Leśnej Podlaskiej po Mszy nabożeństwie. Około godz 19.00 Tych z uczestników, którzy nie mogliby przybyć prosimy o pozostawienie w zakrystii telefonu kontaktowego.

4. Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej w kościele o godz.17.30 i po Mszy św o godz 18.00 . Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie. W naszej parafii dziękujemy rodzicom za organizowanie nabożeństwa różańcowego dla dzieci wraz wędrowaniem figury Matki Bożej z Medżugorie  Przez caly październik Różaniec w niedziele będziemy odmawiać  o godz 17.30-zapraszamy ze wzgledu na rekolekcje.

5. Dzisiaj zaraz po Mszy św o godz 11.45 dzieci komunijne z klas III otrzymają pierwszą pamiątkę pierwszej Komunii sw. Bardzo prosimy rodziców dzieci aby nie ograniczali swojej pobożności tylko do jednej niedzieli w miesiącu ale zawsze razem z dzieckiem uczestniczyli we Mszy sw.

6. W przyszłą niedzielę po raz 18. będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną ubogą młodzież.

7. Za tydzień w niedzielę 14 października w naszej parafii będzie obchodzić 89 rocznice konsekracji naszej świątyni.

8. W środę Różaniec za zmarłych i wypominki o godz 17.00- dla dzieci w środę Różaniec będzie w kaplicy Matki Bożej o 17.30

9. Dzisiaj już kolejny raz zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne REO po Mszy św. o godz 18.00 Jest to dla nas wielka szansa aby pogłębić swoją wiarę i odpowiedzieć na pytanie Jezusa . Kim Ja jestem dla ciebie ?

10. Zapowiedź przedmałżeńska: a/ Grzegorz -Kacper Jasiński kawaler z Bogatek  par tut i Gabriela -Ewa Kowalczyk panna z Warszawy par Sw Tomasza Apostoła- zapowiedź druga.    

11. Dziękujmy państwu mlodym za kwiaty i dekoracje naszej świątyni . Bóg zapłać. Za tydzień kościół ubiorą rodziny z Jazgarzewa z ul Leśnej a za dwa tygodnie rodziny  z ul Głównej idąc w kierunku Bogatek i ul Górnej.

12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa.

Czytajmy prasę katolicką Gościa , Idziemy , Niedzielę , Rycerza Niepokalanej .

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), polski kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych bezhabitowych.

LIST EPISKOPATU POLSKI 07.10.2018 R Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje go do istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por. Familiaris consortio 11). Człowiek zaś, odkrywając zaszczepioną w nim przez Stwórcę potrzebę miłości, przeżywa ją we wspólnocie małżeńskiej. Jej sakramentalny i nierozerwalny charakter, jako związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, potwierdził zaś Jezus w dialogu z faryzeuszami opisanym w odczytanej przed chwilą Ewangelii wg św. Mateusza. Małżeństwo w zamyśle Bożym staje się rodziną, gdzie małżonkowie podejmują rolę ojca i matki. Tematowi ojca chcemy poświęcić XVIII Dzień Papieski, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali już za tydzień, w niedzielę 14 października, pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. I. Ojcostwo w Objawieniu według nauczania św. Jana Pawła II Pełnię objawienia Boga jako Ojca przyniósł Jezus Chrystus. Jego wyjątkowa relacja z Ojcem opiera się na miłości, którą Bóg uroczyście wyznał swemu Synowi podczas chrztu w Jordanie (por. Mk 1,9-11) i w akcie przemienienia na górze Tabor (por. Mk 9,2-8). Chrystus w dialogu z Ojcem odpowiada na nią czułym słowem Abba (por. Mk 1,36), które możemy oddać jako Tato, Tatusiu, Drogi Ojcze. Tym wyrażeniem Pan Jezus ujawnia również najgłębszy szacunek wobec Ojca, pełną pokoju i wzajemnego zrozumienia więź oraz całkowite i dobrowolne oddanie siebie do ojcowskiej dyspozycji w dziele zbawienia. Według św. Jana Pawła II „istnieje wzajemność pomiędzy Ojcem i Synem w zakresie tego, co wiedzą o sobie (por. J 10, 15), tego, kim są (por. J 14, 10), tego, co czynią (por. J 5, 19; 10, 38) oraz tego, co posiadają” (Więź Jezusa z Ojcem – objawienie tajemnicy trynitarnej, Audiencja generalna, 10 marca 1999). Głęboka Ojcowsko-Synowska relacja rodzi pewność, iż Syn zawsze będzie wysłuchany przez Ojca. Tajemnicę Boga jako Ojca, który stanowi wzór dla ojcostwa ziemskiego, ukazał nam św. Jan Paweł II w cyklu katechez wygłoszonych w 1999 roku. Za najważniejszą cechę ojcostwa Boga Papież Polak uznał „zdolność do nieskończonej miłości, do ofiarowania się bez zastrzeżeń i bez miary” (Więź Jezusa z Ojcem…). Wyrazem szczególnie głębokiej, trwałej i współczującej ojcowskiej miłości Boga wobec człowieka były zaś Jego zbawcze interwencje w dziejach Narodu Wybranego. II. Św. Jan Paweł II o ojcostwie ludzkim „Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga – jak pisał św. Jan Paweł II w Familiaris consortio – powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego” (FC 25). Bezsprzecznie ojciec odgrywa istotną rolę w rozwoju osobowości dziecka, pozwalając mu odkryć jego tożsamość płciową, poczucie własnej wartości, a poprzez stawiane wymagania i wyznaczane obowiązki daje mu możliwość usamodzielnienia się w życiu. Stąd też św. Jan Paweł II wskazywał, iż „współcześnie [istnieje] zapotrzebowanie na ojców, którzy potrafią pełnić swoją rolę, łącząc czułość z powagą, wyrozumiałość z surowością, koleżeństwo z autorytetem” (Święty Józef – człowiek pracy i modlitwy, „L`Osservatore Romano” nr 3 (39) 1983). Fundamentalny jest również udział ojca w procesie rozwoju wiary dziecka. Kształtuje bowiem ono obraz Boga poprzez przykład zachowań swojego ojca. Nawiązał do tego Ojciec Święty w swoim dziele pt. Dar i Tajemnica: „Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym.” (Dar i Tajemnica, Kraków 2005, s. 23). Może dlatego też po latach Papież Polak pytał: „A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przykład — prawego myślenia i działania — poparty wspólną modlitwą jest lekcją życia (…) Pamiętajcie: w ten sposób budujecie Kościół” (FC 60). III. Ojcostwo a patriotyzm Ojcostwo silnie wiąże się z postawą patriotyzmu. „Ojczyzna – jak pisał św. Jan Paweł II w dziele pt. Pamięć i tożsamość – to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach” (Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66). Przeżywając setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, stawiamy sobie pytanie – jak to dziedzictwo zachować i przekazać? Odpowiedź wydaje się prosta i trudna zarazem – może się to dokonać przede wszystkim przez silną rodzinę. Dziś więc patriotyzm to troska o rodzinę opartą na silnym fundamencie miłości mężczyzny i kobiety, którzy odkrywają powołanie do macierzyństwa i ojcostwa, otwierając się na dar potomstwa. Przyjęcie daru życia, jak i obowiązek wychowania dziecka, spoczywają zarówno na kobiecie, jak i mężczyźnie. Z jednej strony ojciec nie może być tu wykluczany, z drugiej zaś – sam nie może zwalniać się z tej odpowiedzialności. IV. Problemy i wyzwania współczesnych ojców Dzisiaj, niestety, jesteśmy wielokrotnie świadkami kryzysu tożsamości ojca. Wiąże się on często z kryzysem męskości. Przejawia się przede wszystkim w niedojrzałości duchowej i emocjonalnej, w niezaradności oraz w braku pewności siebie. Niebezpieczna jest też postawa swobodnego używania życia oraz lęk przed zawieraniem trwałych związków i podejmowaniem decyzji na całe życie. Bolesne konsekwencje dla żony i dzieci rodzi sytuacja, gdy ojciec niejednokrotnie bardziej utożsamiają się z wykonywanym zawodem lub firmą niż własną rodziną. Nie można nie wspomnieć w tym miejscu o fizycznym braku ojca w rodzinie spowodowanym przez wyjazd w celach zarobkowych, a „jak uczy doświadczenie, nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moralnej oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych” (FC 25). Karol Wojtyła w dramacie zatytułowanym Promieniowanie Ojcostwa wskazuje drogę do przezwyciężenia kryzysu ojcostwa: „Po jakimś długim czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, ażebym był ojcem, nie stając się dzieckiem. Dlatego właśnie przyszedł na świat Twój Syn” (Promieniowanie ojcostwa [w:] K. Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 263). W Chrystusie stajemy się dziećmi naszego Ojca w niebie, samotność i niepewność ustępują miejsca więzi i poczuciu stabilizacji. Mężczyzna w ten sposób odkrywa autentyczny obraz Ojca, który może realizować swoim życiem, nawet w sytuacji braku właściwych wzorców wyniesionych z domu rodzinnego. V. Przesłanie XVIII Dnia Papieskiego Przeżywany już za tydzień XVIII Dzień Papieski jest okazją, aby wyrazić wdzięczność wszystkim ojcom, którzy gorliwie realizują trud wychowania swych dzieci, objawiając im tym samym Ojcostwo Boga. Jesteście przykładem i inspiracją dla tych, którzy poszukują wzorów do naśladowania. Naszym pasterskim sercem ogarniamy wszystkich, którzy w swoim życiu nie doświadczyli autentycznej miłości Ojca. Poprzez modlitwę Kościoła, głoszenie Słowa Bożego i doświadczenie wspólnoty pragniemy ukazać wam ojcostwo Boga, od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na ziemi (por. Ef 3,15). Zachęcamy, aby mężczyźni poprzez pielęgnowanie synowskiej relacji do Boga dojrzewali do roli męża i ojca w rodzinie oraz w tym powołaniu nieustannie się doskonalili. W trud wychowania młodego pokolenia Polaków włącza się już od osiemnastu lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendia wypłacane blisko dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany przez nas wszystkich pomnik wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami wartości duchowych, rodzinnych i patriotycznych w duchu nauczania Papieża Polaka. Na czas przeżywania XVIII Dnia Papieskiego Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
Janów Podlaski-Siedlce, 7-9 czerwca 2018 r. List należy odczytać w niedzielę, 7 października 2018 roku

Pełna treść komunikatu:

 

Komunikat z 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach 25-26 września 2018 r. w Płocku miało miejsce Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku obrad słowo do księży biskupów skierował abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W trakcie zebrania plenarnego biskupi modlili się w intencji Papieża Franciszka, nawiedzającego z apostolską posługą kraje bałtyckie.

Biskupi wyrażają wdzięczność bp. Piotrowi Liberze i Diecezji Płockiej za zaproszenie i bardzo gościnne przyjęcie w Płocku, w Roku św. Stanisława Kostki, pochodzącego z tej diecezji, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży.

1. W trosce o odpowiedzialną i dojrzałą służbę młodym w Kościele, biskupi podjęli refleksję nad świadectwem życia i świętości św. Stanisława Kostki oraz nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed duszpasterstwem młodzieży. W związku z tym zapoznano się z opisem warunków życia młodych Polaków i ich oczekiwaniami wobec inicjatyw Kościoła. Została też przedstawiona analiza różnych form duszpasterskiej troski o młodzież w Polsce, dzięki którym liczne grono młodych – poprzez zaangażowanie duchownych i świeckich – odkrywa oraz rozwija swoje uczestnictwo we wspólnocie Kościoła i w społeczeństwie. Zaprezentowano biskupom również tematykę wystąpień, które zostaną przedstawione przez Episkopat Polski na Synodzie Biskupów w Rzymie. Wystąpienia będą poruszały kwestie dotyczące wpływu ideologii ponowoczesności na młodych, konieczności ewangelizacji młodzieży oraz odpowiedzialności za dotarcie do nich poprzez szkolne lekcje religii i formy zaangażowania sportowego.

2. Biskupi zajęli się duszpasterstwem rodzin, które w zmieniającym się świecie jest podstawową troską Kościoła. Przypomniano pełne nadziei i radości przesłanie Ojca Świętego Franciszka ze Światowego Spotkania Rodzin w Irlandii. Biskupi podkreślili, że małżeństwo oparte na prawie naturalnym, jako związek kobiety i mężczyzny, otwarte na życie i silne Bogiem jest drogą do rozwoju człowieka, umocnienia Kościoła i odnowy Ojczyzny. Natomiast z niepokojem odnotowano próby indoktrynacji dzieci i młodzieży w ramach różnorodnych projektów ideologii gender. Biskupi kierują prośbę do rodziców, aby czuwali nad wychowaniem dzieci w szkołach i innych placówkach wychowawczych. Zaproponowali również, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Zachęcili, by w tym dniu w parafiach umożliwić wiernym odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

3. Dzieci i młodzież są stałą troską Kościoła, która wymaga m.in. działań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami. Stanowisko w tej sprawie jest ciągle aktualne i niezmienne: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie. Podczas ostatniej sesji Rady Biskupów Diecezjalnych w sierpniu br., jak i podczas obecnego zebrania plenarnego, pasterze Kościoła w Polsce jeszcze raz potwierdzili swoją zdecydowaną wolę walki z tym grzechem i przestępstwem, podkreślając konieczność troski o ofiary i potrzebę budowania kultury zdolnej do zapobiegania takim czynom. Obecna sytuacja – zgodnie ze wskazaniem papieża Franciszka wyrażonym w Liście do Ludu Bożego z 18 sierpnia 2018 r. – wymaga kontynuacji działań. W związku z tym w diecezjach prowadzone są prace nad programem prewencji nadużyć względem nieletnich. Obejmie on poszczególne sektory i osoby nimi kierujące: duszpasterstwo rodzin, wydziały katechetyczne, szkoły i przedszkola katolickie, wydziały duszpasterskie, Caritas, seminaria duchowne i formację permanentną kapłanów. Kontynuowane są szkolenia związane z tą tematyką. Ponadto biskupi podjęli decyzję o zebraniu danych statystycznych na temat tych nadużyć.

Episkopat Polski od wielu lat podejmuje prace, których celem jest zdecydowane postawienie tamy nadużyciom wobec dzieci i młodzieży. Opracowane zostały zasady reagowania na zło. Wiarygodne zgłoszenia obejmowane są dochodzeniem wstępnym, a ich wyniki przekazywane do Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Postępowanie w tej kwestii jest również zgodne z obowiązującym prawem państwowym. W kontekście zaś Listu do Ludu Bożego Papieża Franciszka, Konferencja Episkopatu Polski przygotowuje na koniec listopada dokument ukazujący działania dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Polsce.

4. Dnia 16 października br. będziemy obchodzić 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Szczególnie w tym dniu zachęcamy do dziękowania Panu Bogu za pontyfikat św. Jana Pawła II oraz do modlitwy w intencjach Papieża Franciszka i całego Kościoła katolickiego.

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości, biskupi błogosławią Polakom w kraju i za granicą, powierzając Maryi Stolicy Mądrości, studentów i wykładowców, którzy rozpoczynają nowy rok akademicki. Jednocześnie zachęcają do modlitwy różańcowej, szczególnie podczas zbliżających się nabożeństw październikowych.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 380. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Wspomnienia  o walce z okupantem Niemieckim na terenie Piskórki 11 SIERPIEŃ 1944 R
INFORMACJA z Gminy  Prażmów Spotykamy się przy krzyżu i pomniku upamiętniającym żołnierzy batalionu AK " Krawiec" oraz kompanii leśnej "Szary" Samodzielnego Bataljonu im. Czesława Maczyńskiego poległych 11 sierpnia 1944 r podczas obrony Piskórki Spotkanie organizuje Wójt w niedzielę 26 sierpnia 2018 r o godzinie 16.00 odbędzie się uroczystość rocznicowa upamiętniająca bitwę w Piskórce. Uroczystość odbędzie się przy pomniku żołnierzy batalionu AK „Krawiec” oraz kompanii leśnej „Szary” Samodzielnego Batalionu im. Czesława Mączyńskiego poległych podczas obrony Piskórki 11 sierpnia 1944 roku. Bitwa w Piskórce była jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z ruchami oddziałów partyzanckich działających na tyłach atakujących Warszawę Niemców. W obronie wsi obok powstańców zginęło również wielu cywilnych mieszkańców walczących u boku AK.
Zapraszają Wójt Gminy Prażmów - oraz Przewodniczący Rady Gminy Prażmów Uroczystość przy obelisku w Piskórce odbędzie się o godz. 16 W pierwszych dniach sierpnia w Piskórce i okolicy ulokowała się Kompania Leśna im. „Szarego”, złożona z partyzantów z konstancińsko-piaseczyńskiego batalionu Narodowych Sił Zbrojnych im. Czesława Mączyńskiego. Wieś obrała na miejsce postoju także część żołnierzy wywodzącego się z naszego terenu batalionu Armii Krajowej „Krawiec”.
Zaraz po wybuchu Powstania Warszawskiego w Lasach Chojnowskich zgromadziło się wiele oddziałów, które 1 sierpnia próbowały przedostać się do walczącej stolicy, aby pomóc powstańcom. Jednak na przedpolach stolicy napotykali silny opór Niemców i byli zmuszeni do wycofania się.
Były też zdziesiątkowane oddziały z warszawskich dzielnic oraz cywilni uchodźcy ze stolicy. Zgrupowanie stało się tak duże, że niemal wolny od okupanta obszar leśny w otoczeniu Piaseczna zaczęto nazywać „Chojnowską Rzeczpospolitą”. – Partyzanci przyszli w nocy, zapukali do okien i kazali opuścić nam dom. Opatrzymy rannych, mówili, przywieźli lekarza z Piaseczna. Nie wolno nam było wejść do mieszkania nawet na chwilę – wspomina 11 sierpnia 1944 r. Marianna Borzęcka.
Trudno dziś dociec, co stało się bezpośrednim powodem potyczki w Piskórce. Jeden z jej uczestników, Zdzisław Konarzewski ps. Sęp Lech, opisywał, że rankiem patrol z batalionu AK „Krawiec”, wysłany stąd w kierunku Łosia, zdobył niemiecką ciężarówkę. Ponieważ partyzanci oczekiwali odpowiedzi okupanta, żołnierze „Krawca” i „Szarego” ulokowali wokół Piskórki obserwatorów. Niemcy zaatakowali z dwóch stron w godzinach poobiednich. Podeszli do wysuniętej placówki i zabili trzech partyzantów – Witolda Zienkowicza, Henryka Wandela i Bogdana Rawskiego (czwarty żołnierz Józef Jabłoński został ranny i zmarł kilka dni później w szpitalu w Konstancinie). Wywiązała się regularna strzelanina.
Tadeusz Borzęcki akurat orał pole w pobliskiej Krupiej Wólce. – Zauważyłem, że lądujące pociski karabinowe zaczęły podrywać ziemię kilka metrów od moich nóg. Pognałem konia do zagrody. Za jakiś czas słyszę krzyk i lamenty. W Piskórce przypadkowo zginęło pięcioro mieszkańców, wśród nich zakonnica, która przyjechała do jednego z domów – opowiada. Gospodarze i ich rodziny, ratując najcenniejszy dobytek, uciekali w panice z płonących zabudowań. – Ja z ojcem akurat nie byliśmy w domu. Została mama i jej rodzice. Gdy zaczęto strzelać, mama ukryła się w rowie i dalej uciekała. Dziadek z babcią schowali się za pniem grubej topoli. I tam dziadka dosięgła kula – relacjonuje pani Marianna.
Niemcy nie zdecydowali się pokonać kilkuset metrów, które dzieliły ich stanowiska od wsi, i po dwóch, trzech godzinach wycofali się w kierunku Łosia. Jak podaje Rafał Utracki w książce o Batalionie im. Mączyńskiego, atakujący stracili w bitwie ponad 30 żołnierzy, wielu odniosło rany. Prawdopodobnie dlatego zrezygnowali z dalszego ataku. Partyzanci z NSZ i AK, gdy ucichły strzały, wymaszerowali z Piskórki do Wojciechowic.
– Kiedy skończyła się strzelanina, wróciłam do wsi po jedzenie i cielaka ukrytego w piwnicy. W drodze usłyszałam łomot. To jechali Niemcy. Odwróciłam się, czy na mnie nie jadą, i zobaczyłam tylko, jak płonie wieś, siedem zagród – opowiada Marianna Borzęcka. Spaliśmy w piwnicy
To był silny oddział okupanta wspierany przez czołgi, który wrócił do Piskórki kilka godzin po potyczce, żeby zrównać wieś z ziemią. Zabudowania ostrzelano z pocisków zapalających. Nie było już w nich mieszkańców, ukryli się w okolicy. – Jak się uspokoiło, wróciliśmy do wsi. Do zimy spaliśmy w ocalałej piwnicy, razem z cielakiem. Potem przy oborze ojciec zrobił mieszkanie, kuchnię z pokojem – wspomina 83-letnia mieszkanka Piskórki. Kolejne, duże straty batalion „Krawiec” poniósł, przedzierając się do Wilanowa 18 sierpnia. Natomiast trzech żołnierzy „Szarego” zginęło 25 sierpnia w ataku nieprzyjaciela na gajówkę na uroczysku Zimne Doły koło Zalesia Górnego. Tego dnia Niemcy postanowili zniszczyć zgrupowania ukrywające się w lasach w okolicy Piaseczna i zaatakowali je siłą około 3000 żołnierzy. Pacyfikację wspierała artyleria ustawiona w Wojciechowicach oraz pociąg pancerny na trasie Warszawa – Radom.

WÓJT gminy Prażmów i Przewodniczący Rady Gminy.

 

 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY 15 sierpnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wniebowzięcie Maryi jest spełnieniem obietnicy Pana Jezusa, Jej Syna, który powiedział: „idę przygotować wam miejsce, a gdy przyjdę powtórnie, zabiorę was do siebie”. Maryja jako pierwsza z ludzi doświadczyła spełnienia tej obietnicy. Świętując uroczystość Jej wniebowzięcia, wyznajemy naszą wiarę, że i my kiedyś dostąpimy takiego wyniesienia z duszą i ciałem w chwale nieba.

2. Dzisiejszą uroczystość nazywamy także świętem Matki Bożej Zielnej i dlatego błogosławimy dziś zioła i kwiaty, które symbolizują duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg Ją od wieków obdarzył. Pobłogosławione zioła ususzmy w domu i możemy wykorzystać jako lekarstwo zimową porą.

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 sierpnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem chlebem żywym. Podczas każdej Mszy Świętej odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

2. W środę 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto nakazane i dlatego Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Tradycyjnie podczas każdej Mszy Świętej pobłogosławimy wieńce z ziół i kwiatów, symbolizujące duchowe piękno Maryi i bogactwo łask, którymi obdarzył Ją Bóg. W parafii Pieczyskach 15 sierpnia odpust , suma o godz 12.00

3. Także 15 sierpnia wspominamy rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – „cudu nad Wisłą” – i modlimy się za polskich żołnierzy w dniu ich święta.

4. Za tydzień 19 sierpnia w naszej parafii zapraszamy na odpust Sw Rocha o godz 11.45 Chcemy dziękować Bogu za całą historię naszej parafii i za wszystko co od Boga otrzymaliśmy. Na sumie będziemy gościć w naszej parafii Ks dr Piotra Odziemczyka który wygłosi do nas słowo Boże i poprowadzi procesje. Sumę odpustową odprawi Ks Krzysztof Szerszeń ..Na tej Mszy sw podziękujmy Panu Bogu za Ks Krzysztofa , za Jego prace w naszej parafii i wniesiony wszelki trud kapłański w służbę tej wspólnoty . Na odpust zapraszamy ministrantów , bielanki , asystę kościelną i nasze siostry pracujące i mieszkające na terenie naszej parafii. Jest to nasze wspólne święto i warto przyjść aby dziękować Bogu że tutaj byliśmy ochrzczeni i przyjęliśmy pierwsze sakramenty. Dotarcie do naszej świątyni jest nadal utrudnione ale droga jest przejezdna. Zapraszamy wszystkich parafian i miłych gości.

4. Dziękujemy rodzinom z Jesówki za dekoracje naszej świątyni kwiatami , na Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej i na odpust kościół ubiorą państwo młodz ' za dwa tygodnie ubiorą też państwo   mlodzi.   Dziękujemy za dar modlitwy i ofiary na remont dachu naszej świątyni .Dziękujemy tym parafianom którzy w minionym tygodniu przyjmowali pielgrzymów w swoim domu , dziękujemy za gościnę i życzliwość.

Czeka nas jeszcze w tym roku wymiana okien w zakrystii i w kaplicy Matki Bożej oraz wymiana parapetów. Mamy w planie rozpocząć jeszcze wymianę całej elektryki w naszej świątyni. W przyszłym roku 2019 mamy zamiar dokończyć remont dachu nad zakrystią i malowanie kościoła na zewnątrz .Największym problemem będzie też renowacja wszystkich ołtarzy i figur ołtarzowych.. W przyszłym roku 2019 będziemy przeżywać 13 października 90 rocznice konsekracji naszej świątyni . W przyszłym roku planujemy w październiku przeprowadzenie misji parafialnych.

5. Zapowiedzi przedmałżeńskie : A./  Hubert -Tomasz Posiedlik z Bogatek par tut i Martyna Szczepankowska panna z Zielonki par Matki Bożej czestochowskiej -zapowiedź pierwsza B. Przemysław -Jakub Radzyński kawaler  z Jazgarzewa par tut.  i Martyna - Aleksandra Żelazo panna z par MB Różańcowej  w Piasecznie -zapowiedź druga   C./ Łukasz Kopytowski kawaler z par Niepokalnego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii  i Ewelina Mardas panna z Jazgarzewa par tut. -zapowiedź druga

6.Maryi Wniebowziętej polecamy jubilatów i solenizantów całego tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), polski franciszkanin, apostoł Niepokalanej, męczennik w Auschwitz.

17 VIII – św. Jacek (ok. 1200-1258), jeden z pierwszych polskich dominikanów, misjonarz na Rusi.

 

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 sierpnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę chleba życia. On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie święte pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego pokarmu.

2. Jutro będziemy świętować tajemnicę Przemienienia Pańskiego, a w czwartek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy. W książce „Wiedza Krzyża:” na stronie 20 możemy znaleźć słowa „: Szczególnie bolesne jest otępienie religijne. Wielu wiernych martwi się , ze zupełnie obojętnie przechodzą obok rzeczywistości zbawienia , że przestała być dla nich ona siłą formującą życie.. Przykład świętych wyraźnie pokazuje, że gdzie wiara jest żywa, tam treść życia stanowią nauka wiary i dzieła Boże, a wszystko inne schodzi na drugi plan ., Oto święty realizm… Ciekawa książka szczególnie dla tych którzy uwierzyli... Jutro w Święto Przemienienia Pańskiego Msze św u siostr w Łbiskach o godz 7.00 i w naszej światyni o godsz 18.00. Zapraszamy.

3. W sierpniu wielu z naszych parafian bierze udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i do innych sanktuariów. W codziennej modlitwie będziemy duchowo łączyć się z pielgrzymami, którzy zaniosą także nasze intencje do domu naszej wspólnej Matki Maryi. Jutro 6 sierpnia przez nasza parafie będzie przechodziła Warszawska Piesza Pielgrzymka grup siedemnastych która zatrzyma się w Bogatkach na noclegu, Starajmy się otworzyć swoje domy i serca aby przyjąć pielgrzymów i być dla nich wsparciem.

4. Dzisiaj   po Mszy św o godz 9.15 adoracja i procesja w  świątyni

5. W środe różaniec za  zmarlych o godz 17.00 i Msza św o godz 18.00

6 Dzisiaj po każdej Mszy sw błogosławimy kierowców i święcimy wszelkie pojazdy. Bierzemy też udział w akcji misyjne „ 1 grosz za 1 km” aby wspierać Mivę Polska i pomagać konkretnie misjonarzy swoimi ofiarami . Za raz po ogłoszeniach kapłan odmówi Modlitwę błogosławieństwa i podejdzie do każdego samochodu aby poświęcić kierowców i samochody. Życzymy dzisiaj kierowcom aby Bóg dał nam mądrość i kulturę w kierowaniu samochodem i zachował nas od brawury   i bezmyślności. 

7. W tym tygodniu w liturgii  w czwartek  10 sierpnia będziemy wspominać patrona tej światyn Św Wawrzyńca . Przez wiele wieków św Wawrzyniec był głównym patronem naszej parafii  chociaż obok  był też czczony Św Roch , zmiana nastąpiła prawdopodbnie około roku 1975 jak proboszczem byl Ks Pralat Mieczysław Stefaniuk. Jeden i drugi patron są patronami naszej świątyni i parafii  . Czcimy ich i podziwiamy jak bardzo zależało im na ludziach  ubogich i chorych .Sw Wawrzyniec  oddał  życie za Chrystusa 10 VIII 258 r. w piątek 10 sierpnia zapraszamy na Msze św o godz 18.00

8. Odpust parafialny na sw Rocha  będziemy przeżywać 19 sierpnia , na sumie o godz 11.45 , w czasie tej Mszy sw która odprawi Ks Krzysztof a kazanie wyglosi     Ks dr Piotr Odziemczyk obecnie pracujacy w kurii jako wicekanclerz. W czasie tej Mszy sw pożegnamy Ks Krzysztofa który przechodzi do parafi Św Faustyny w Warszawie

9 Zapowiedzi przedmałżeńskie : A./ Przemysław -Jakub Radzyński kawaler  z Jazgarzewa par tut.  i Martyna - Aleksandra Żelazo panna z par MB Różańcowej  w Piasecznie -zapowiedź pierwsza  B./ Łukasz Kopytowski kawaler z par Niepokalnego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii  i Ewelina Mardas panna z Jazgarzewa par tut. -zapowiedź pierwsza

10. Zachęcamy  w tym miesiacu  sierpniu , we  wrześniu i październiku do trzeźwości  i abstynencji, według  tego hasła w naszej  ojczyźnie 100 dni  trzeżwości na stulecie niepodległosci. Polska nie może wyjść na prosto ponieważ  duży procent Polaków niemal codziennie sie upija  a  prawie wszyscy Polacy  nie mogą zrozumieć , że  spotkanie w rodzinie na weselu  i z przyjaciólmi nie musi byc związane z alkoholem. Nasza sytuacja jest bardzo trudna ponieważ  wiele małżeństw w Polsce  sie rozpada przez alkohol który niszczy miłośc i wszelką przyjażń.

11. Dziękujemy tym parafianom i milym gościom którzy nam pomagają przy remoncie  dachu naszej światyni , Bóg zapłać za nowe przelewy i za dzisiejsze dodatkowe  ofiary na tace . Dziękujmy za modlitwę w minionym tygodniu  Bóg zapłać, dziekujmy  za nocną adoracje  w intencji nowych powołań .

12. Ostatnio nie było komu ubrać kościola, za tydzień kościół ubiorą rodziny z Jesówki a za dwa tygodnie kościól ubiorą państwo młodzi.

13.  Prosimy o czytanie prasy katolickiej  : jest na stoliku Gośc niedzielny , Idziemy , Niedziela , Rycerz Niepokalnaej  , Wstań.  Opiece Matki Bożej polecamy solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański kapłan, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów.

9 VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), nawrócona filozof żydowska, karmelitanka, zamordowana w Auschwitz, patronka Europy.

10 VIII – św. Wawrzyniec (III w.), rzymski diakon, opiekun ubogich, męczennik.

11 VIII – św. Klara (1193-1253), Włoszka, naśladowczyni św. Franciszka z Asyżu, założycielka zakonu klarysek.

 1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało

 1. (dodaj )W dniu 5 sierpnia za tydzien  w niedzielę po wszystkich Mszach św w naszej parafii pobłogosławimy kierowców i poświęcimy wszelkie pojazdy samochodowe , motocykle i rowery .Nasza parafia od wielu już lat bierze udział w akcji misyjnej Miva Polska 1 grosz za 1 km Myślimy tutaj szczególnie o polskich misjonarzach którzy borykają się z problemem dotarcia do swoich parafian na misjach. 
 2. 2. Dziękujemy  naszym dobrodziejom i ofiarodawcom za ofiary na remont dachu naszej swiatyni. Bóg zapłać.
 3. 3. do chorych
 4. 4. Nocna adoracja z piatku na sobote ,wspólny wieczór uwielbienia o godz 22.00
 5. w sobote Msza sw i Rozaniec o godz 8.00
 6. w niedziele zapraszamy na adoracje procesje po Mszy sw o godz 9.15
 7. podziękuj ks Michalowi za prace i głoszenie slowa Bożego w parafii ze zostal tez prob i nie będzie mógl do nas przyjechac za rok...
 8. podziękuj za kwiaty p młodym, Kościół za tydzien  ubiorą rodziny z Łbiskach a za dwa tygodnie .rodziny z Jesowki albo p mlodzi/ sprawdź w intencjach
 9. z racji SIERPNIA miesiąca trzeźwości zachęcamy do postanowień 100 dni trzeźwości na stulecie niepodległości - wiemy co dzieje z osobami uzależnionymi i jakie mają problemy w rodzinach , aby im pomóc włączamy  się w akcję całkowitej abstynencji .
 10.  
 11.  
 12. 1. Bardzo pouczające jest słowo Boże które podpowiada nam jak dobry jest nasz Pasterz który postępuje roztropnie i daje wszystko czego tylko dusza pragnie. / „niczego mi nie braknie „ Ps 23/ Pan Jezus przypomina dzisiaj swoim uczniom o obowiązku odpoczynku po pracy. Gdy jednak wielki tłum znowu gromadzi się przy nich, Jezus od razu zaczyna nauczać. Odpoczynek jest konieczny do nabrania sił do dalszej pracy. Pobyt na urlopie nie zwalnia nas nigdy od z pracy nad sobą i czynienia dobra, jeżeli tylko nadarza się ku temu sposobność. Pamiętajmy , ze nie ma urlopu od Mszy św i modlitwy
 13. 2. W środę, 25 we wspomnienie św. Krzysztofa, będziemy modlili się za kierowców i podróżujących. W tym dniu 25 lipca w środę o godz 18.00 na Mszy św będziemy modlić się za Ks Krzysztofa w dniu jego imienin .  Intencja Kólka Różańcowego .Zapraszamy wszystkich parafian.
 14. W dniu 5 sierpnia w niedzielę po wszystkich Mszach św w naszej parafii pobłogosławimy kierowców i poświęcimy wszelkie pojazdy samochodowe , motocykle i rowery .Nasza parafia od wielu już lat bierze udział w akcji misyjnej Miva Polska 1 grosz za 1 km Myślimy tutaj szczególnie o polskich misjonarzach którzy borykają się z problemem dotarcia do swoich parafian na misjach. Sam osobiście biorę udział w tej akcji i mogę powiedzieć , że wiele razy Bóg wyprowadził mnie z różnych nieprzewidzianych sytuacji na drodze.
 15. 3. W czwartek 26 lipca wspominamy rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Byli oni dziadkami Pana Jezusa, dlatego zachęcamy w tym dniu do serdecznej modlitwy za naszych dziadków: żyjącym wypraszajmy Boże błogosławieństwo, a zmarłym – wieczne szczęście w niebie. Ks Dziekan i prob z par Św Anny w Piasecznie zaprasza nas na odpust
 16. 4. Do naszej parafii w minionym tygodniu przyjechała kolejny raz grupa pielgrzymów z Bułgarii. Serdecznie dziękujmy rodzinom z naszej parafii i z parafii sąsiedniej które przyjęły pielgrzymów do swoich domów . Dziękujemy młodzieży , która zaangażowała się w organizacje pobytu.
 17. 5. W związku z remontem dachu naszej świątyni prosimy ponownie aby te rodziny które mogą pomogły parafii w zapłaceniu  przynajmniej jednego rachunku . Do naszych wydatków dochodzi jeszcze zapłacenie za nowe drzwi boczne w Caritasie i renowacja okien w zakrystii i kaplicy Matki Bożej. oraz renowacja głównych drzwi naszej świątyni. Tym którzy w ostatnim tygodniu złożyli ofiary przelewem składamy Bóg zapłać. Dziękujemy rodzinom  z Pęcher za dekoracje naszej świątyni kwiatami. Bóg zapłać. Za tydzień kościół ubiorą  państwo młodzi a za dwa tygodnie rodziny z Łbisk
 18. 6. Zapowiedzi przedmałżeńskie
 19. A. Artur Golba kawaler z Warszawy Par Sw Jana Ap i Ewangelisty i Klaudia Dorota Warych panna y Losia par Jazgarzew+ zapowiedz pierwsza 
 20. B/  Łukasz Michalak kawaler z Gołkowa par Sw Rocha w Jazgarzewie i Magda Rutkowska panna  z Warszawy par M.B. Loretańskiej zapowiedź druga
 21. C./  Cezary Tarapata kaweler z Lysowa par MBRóżańcowej i Karolina-Katarzyna Wisniakowska panna z Bogatek par Sw Rocha w Jazgarzewie -zapowiedź druga
 22. 7. Jak zawsze zachęcamy do czytania naszej prasy katolickiej
 23. 8. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy samych radosnych i spokojnych dni.
 24. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 25. 23 VII – św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka Europy.
 26. 24 VII – św. Kinga (1234-1292), polska księżna, a następnie klaryska w Starym Sączu.
 27. 25 VII – św. Jakub Większy (I w.), pierwszy męczennik wśród Apostołów, patron Hiszpanii.
 28. 26 VII – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.
 29. PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 lipca 2018 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 30. 1. Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych. Możemy z nich owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi.
 31. 2. Jutro wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominamy, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”.
 32. 3. W pierwsza niedzielę 5 sierpnia po każdej Mszy św będziemy błogosławić wszystkich kierowców i święcić wszelkie pojazdy samochodowe , rowery i motocykle . W tym dniu weźmiemy również udział w akcji misyjnej Miva Polska 1 grosz za 1 km przejechany bezpiecznie . Chcemy wesprzeć polskich misjonarzy którzy borykają się z problem dotarcia do swoich wiernych , często oddalonych wiele setek km od stacji misyjnej. Z okazji Tygodnia św. Krzysztofa kierowane jest do nas zaproszenie, aby włączyć się dzieło ewangelizacji świata: „Z mocą ducha niesiemy Chrystusa”- to hasło tegorocznego Tygodnia. Towarzyszymy głosicielom Ewangelii naszymi wzniesionymi do Boga rękami, z prośbą aby im błogosławił, dodawał sił, chronił od zwątpienia; aby ich misyjne powołanie rozkwitało; aby ciągle w ich sercach płonął ogień Bożej miłości. Nie ograniczamy się jednak do duchowego wsparcia. Razem z MIVA Polska pomagamy w tym czasie misjonarzom wspierając zakup środków transportu na misje. Są to istotne narzędzia w ich posłudze na krańcach świata. Dla jednych takim narzędziem jest samochód, dla innych motocykl  czy motorower, inni potrzebują łodzi motorowej. Angażujący się w pomoc rozwojową potrzebują traktorów. Miejscowym katechistom potrzebne są rowery. W prośbach do MIVA misjonarze dzielą się swoją codziennością: Misjonarz w Kamerunie przy granicy z Czadem, o. Ludwik tworzy nową misyjną parafię, do której należy 27 wspólnot dojazdowych z kaplicami leżących w promieniu do 60 km. Rozpoczęła się już budowa kościoła. W wielu wioskach brakuje studni, ludzie biorą wodę z rzeki. Jest wielu uchodźców z Czadu z powodu działań Boko Haram. Brakuje na miejscu właściwej opieki zdrowotnej. Wiele osieroconych dzieci czeka na pomoc – wylicza misjonarz. Trudno jest bez pojazdu prowadzić pracę ewangelizacyjną – konkluduje. Misjonarz z wysp Oceanii pisze tak: Moja misyjna parafia Bariai z 30 wioskami znajduje się na wyspie Nowa Brytania, otoczonej Morzem Bismarka. Warunki życia i pracy są bardzo trudne. Może dlatego przez ostatnie 45 lat nie było tam księdza katolickiego. Połowa wspólnot leży wzdłuż linii brzegowej i najłatwiej odwiedza się je łodzią motorową. Do innych wędruję się w góry pieszo. W D.R. Kongo w Murambi przed ponad 20 laty Siostry Pallotynki na prośbę miejscowego biskupa wybudowały Ośrodek Zdrowia ze szpitalem i salą porodową dla ponad 15-tysięcznej ludności regionu. Prowadzimy również pracę charytatywną na odległych wioskach: odwiedzanie ludzi ciężko chorych, zwłaszcza na gruźlicę, AIDS/HIV, niepełnosprawnych , starsze osoby oraz przeprowadzamy codziennie szczepienia dzieci w odleglych  wioskach"
 33. 3 Zapowiedź przedmałżeńska:  
 34.  A/  Łukasz Michalak kawaler z Gołkowa par Sw Rocha w Jazgarzewie i Magda Rutkowska panna  z Warszawy par M.B. Loretańskiej zapowiedź pierwsza
 35. B./  Cezary Tarapata kaweler z Lysowa par MBRóżańcowej i Karolina-Katarzyna Wisniakowska panna z Bogatek par Sw Rocha w Jazgarzewie -zapowiedź pierwsza         
 36. C/ Radopsław -Tomasz Ciołkiewicz kawaler z Antoninowa i  Ewelina  Banaś panna z Mieszkowa oboje z par  sw Rocha w Jazgarzewie  zapowiedź  druga
 37. D/. Mateusz Górniak  kawaler z Losia par sw Rocha w Jazgarzewie  i Katarzytna  Osica panna z Łaz par Sw Marii Magdaleny w Magdalence  zapowiedź druga 
 38.    Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii sw Rocha w Jazgarzewie  umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą”.
 39. 4. Dziękujemy za piękne kwiaty przy ołtarzu państwu mlodym, za tydzień  kościół ubiorą rodziny z Pecher a za dwa tygodnie państwo młodzi  . W związku z remontem dachu naszej świątyni  prosimy o modlitwe za naszych dobrodziejow i  ofiarodawców
 40. 5 . Czytajmy prasę katolicka  : w Gosciu niedzielnym jest artykól o  Szkaplerzu  . o cudownej szacie która broni nas przed śmierecią duchową . Noszenie szkaplerza jest pewnym znakiem  który prowadzi  nas do  sakramentu zbawienia - Szata najbliższa ciału Kto umrze w szkaplerzu, nie zazna ognia wiecznego – obiecała Maryja, która ukazała się generałowi karmelitów św. Szymonowi Stockowi. Szkaplerz to znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach i przymierze pokoju.
 41. 3. Niech Jezus obdarzy swoimi duchowymi darami solenizantów i jubilatów całego tygodnia.
 42. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 43. 16 VII – Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów.
 44.  
 45.  
 46. ogłoszenie dodatkowe z dn 10.07,b r BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  KIEROWCÓW I POŚWIECENIE POJAZDOW W TYM ROKU 2018  W JAZGARZEWIE 
 47. będzie  5 SIERPNIA w niedziele po każdej Mszy sw . Weźmiemy udział w ogólnopolskim Tygodniu  św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km
 48. dniach 22-29 lipca 2018 będzie obchodzony 19. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. (JK)
 49.  
 50. CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8 lipca 2018  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 51. 1. Pan Jezus przyznaje się do swojej rodziny, do swojego pochodzenia, swojego miasta i chociaż nie jest dobrze rozumiany, to jednak nie wypiera się swoich ziemskich korzeni. Swojej historii nikt nie może zmienić, ale można jej nadać nowy, piękniejszy bieg. Uczmy się od Pana Jezusa, nie zapominając o tym, co było, i nie zrażając się przeciwnościami, budować własną drogę realizowania powołania do szczęścia przekraczającego ziemski wymiar.
 52. 2. Wszystkich wybierających się na letni wypoczynek w kraju czy za granicę zachęcamy do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym możemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu.
 53. 3 Zapowiedź przedmałżeńska:     A/  Radopsław -Tomasz Ciołkiewicz kawaler z Antoninowa i  Ewelina  Banaś panna z Mieszkowa oboje z par  sw Rocha w Jazgarzewie B. Mateusz Górniak  kawaler z Losia par sw Rocha w Jazgarzewie  i Katarzytna  Osica panna z Łaz par Sw Marii Magdaleny w Magdalence  zapowiedź pierwsza C. Daniel-Piotr Miesiak kawaler z Orzeszyna par NMP Królowej Pokoju w Baniosze i –Dominika Paciorek panna z Jazgarzewa par sw Rocha -zapowiedź druga  Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii sw Rocha w Jazgarzewie  umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą”.
 54. 4. Dziękujemy za piękne kwiaty przy ołtarzu państwu mlodym, za tydzień kościół ubiorą też państwo młodzi a za dwa tygodnie też państwo mlodzi . W związku z remontem dachu naszej świątyni dziękujemy za dodatkowe ofiary na ten cel i nadal prosimy o pomoc i zrozumienie.
 55. 5 . Czytajmy prasę katolicka  : w tygodniku idziemy możemy  odczytać słowa Ks Bp H. Hozera "Nasilanie się aktów, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, jest skutkiem wysiłków doprowadzenia społeczeństwa do wyższego poziomu życia moralnego i ochrony życia, czego wyrazem jest ustawa chroniąca ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jej proces legislacyjny coraz bardziej się wydłuża” – ubolewał hierarcha.
 56. 6. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa i życzliwości ze strony najbliższych.
 57. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 58. 11 VII – św. Benedykt (ok. 480-547), ojciec monastycyzmu zachodniego, założyciel i opat klasztoru Monte Cassino, patron Europy.
 59. 12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), niemiecki biskup misyjny, przyjaciel Polski, męczennik.
 60. 13 VII – święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-XI w.), polscy asceci, pustelnicy
 61. TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 1 lipca 2018 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 62. 1. Jezus, Pan życia i śmierci, dokonując cudu wskrzeszenia umarłych, zapowiadał największy cud: własne zmartwychwstanie. Śmierć, która zawsze jest wielką tajemnicą sprawiającą cierpienie bliskich zmarłego, w świetle zwycięstwa odniesionego przez Zbawiciela nabrała nowego znaczenia. Jest bramą do życia wiecznego.
 63. 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa związane z tymi dniami odprawimy o godzinie 18.00 W czwartek godzina święta od 18.00 do 21.00 , w piątek zapraszamy na nocną adoracje która zakończymy w sobotę Mszą św o godz 8.00. Wakacyjny wieczór uwielbienia w piątek o godzinie 22.00. Zapraszamy szczególnie tych którzy w wakacje teraz nie mogą odnaleźć spokoju . Adoracja uspokaja nasze serca i daje poczucie bezpieczeństwa. Odpoczywać dobrze i owocnie tj naprawdę trudne. Msza św i adoracja jest dobrym sposobem na nasze odpoczywanie i pracę. .
 64. 3. W piątek przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Jest to dawne wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Będziemy szczególnie modlili się za naszych chorych parafian podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 W tym dniu odwiedzimy naszych chorych z komunią św. Prosimy o poinformowanie naszych chorych o pewnym opóźnieniu ponieważ jest tylko jeden ksiądz – odwiedziny chorych będą między godz 9.00 a 12.00
 65. 4. Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą możemy odnaleźć w modlitewnikach lub w internecie.
 66. 5. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca adoracja i procesja w kościele po Mszy św o godz 9.15
 67. 6. W czasie wakacji zachęcamy i prosimy aby dołączyć się do grona osób które z racji stulecia niepodległości naszej Ojczyzny podjęły trud całkowitej abstyneyncji nie picia i nie kupowania żadnego alkoholu. Ostatnio uczestniczyłem w przykrych uroczystościach pogrzebowych gdzie przyczyną śmierci był alkohol. Szczególnie pamiętam pogrzeb Pawła , Marcina , Piotra i Grześka. To byli naprawdę ludzie młodzi którzy za szybko odeszli z tego świata. Znalem ich doskonale i wiem , że rodzice tych chłopców też byli uzależnienie od alkoholu. Warto tłumaczyć , modlić się aby ludzie nie pili alkoholu i nie zabijali siebie nawzajem przez alkohol. To jest też apostolstwo. Spotkania AA odbywają się w naszej parafii w każdą niedzielę o godz 19.00 na starej plebanii.
 68. 7. Wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli wakacje, polecamy opiece Matki Bożej. Zachęcamy do dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominamy, że nigdy nie powinno być wakacji od Pana Boga. Modlimy się o szczęśliwe i bezpieczne dni odpoczynku dla dzieci i młodzieży.
 69. 8 Zapowiedź przedmałżeńska:   Stanisław -Jerzy Rybak  kawaler z Kamionki  par Sw Rodziny i Ewelina Magdalena  Tlak panna  z Gołkowa par Jazgarzew  zapowiedź druga   B/Daniel-Piotr Miesiak kawaler z Orzeszyna par NMP Królowej Pokoju w Baniosze i –Dominika Paciorek panna z Jazgarzewa par sw Rocha -zapowiedź pierwsza Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubny
 70.  
 71.  
 72.  
 73. 1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, 
  któreś na krzyżu sromotnie wisiało. 
  Za nasze winy, Synu Jedyny 
  Ojca wiecznego, Boga prawego,
  męki te znosiłeś.
  
  2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu. 
  W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu; 
  żebrzem litości i Twej miłości. 
  byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi, 
  pohamować raczył.
  
  3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi. 
  Nie racz pogardzać prośbami naszymi. 
  Zgrom hardych siły, daj pokój miły, 
  wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady, 
  pośród ludu Swego.
  
  4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie, 
  ratuj nas, ratuj, Dobrotliwy Panie. 
  Niech z Ciała Twego Przenajświętszego 
  Posiłek mamy i oglądamy
  Ciebie łaskawego.
 74. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
 75. 1.Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
 76. Pod przymiotami ukryty chleba.
 77. Zagrody nasze widzieć przychodzi,
 78. I jak się Jego dzieciom powodzi.
 79. 2.Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana.
 80. Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
 81. Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem
 82. On twoim Ojcem, On Przyjacielem!
 83. 3.Nie dosyć było to dla człowieka,
 84. Że na ołtarzu co dzień go czeka:
 85. Sam ludu Swego odwiedza ściany.
 86. Bo nawykł bawić między ziemiany.
 87. 4 Uścielajcie Mu kwiatami drogi,
 88. Którędy Pańskie iść będą nogi.
 89. Okrzyknijcie to na wszystkie strony:
 90. „W środku nas idzie Błogosławiony!”
 91. 5.Straż przy Nim czynią Anieli możni.
 92. Nie przystępujcie blisko bezbożni.
 93. Obyście kiedyś i wy poznali,
 94. Jakiegośmy to Pana dostali.
 95. 6.On winy nasze darować lubi.
 96. Jego się wsparciem ten naród chlubi.
 97. W domu i w polu daje nam dary,
 98. Serc tylko naszych żąda ofiary.
 99. 7.Niesiemy Ci je, Boże, niesiemy:
 100. Dawaj nam łaski, sercać daj cny.
 101. I tej zamiany między stronami
 102. Niebo i ziemia będą świadkami.
 103. Panie pragnienia ludzkich serc
 104. Ref.: Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam. Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz, Pszeniczny Darze, przyjdź
 105.  1. Jak pasterz woła owce swe, I znają jego głos, Tak wzywasz nas, rodzinę swą, Za Tobą chcemy iść.
 106. 2. Z radością więc śpiewamy Ci Ten dziękczynienia hymn. Godnymi czynisz dzisiaj nas Niebieski dzielić Chleb.
 107. 3. Ty, Panie, dajesz Siebie nam, By naszym życiem być. Jak braciom służyć, naucz, Jak miłością, prawdą żyć.
 108.  
 109. WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 13 maja 2018   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 110. 1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.
 111. 2. W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego. Codziennie odprawiamy nowennę do Ducha Świętego na zakończenie nabożeństwa majowego.
 112. 3. W sobotę wieczorem przypada wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy na godz. 18.00 na czuwanie i Mszę Świętą.
 113. 4. Przypominamy, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy Świętej za dwa tygodnie.
 114. 5. Codziennie radośnie głosimy chwałę Niepokalanej Maryi, naszej niebieskiej Matki. Nabożeństwo majowe w kościele po Mszy sw godz.18.00 , wieczorem gromadzimy się przy kapliczkach. DZISIJA 13 MAJA PO MSZY S WO GODZ 18.00 ZAPRASZAMY NA RÓŻANIEC FATIMSKI .
 115. 6. W tym tygodniu 18 maja w piątek  w dniu urodzin Św Jana PawłaII nasza młodzież klas I średnich przyjmie Sakrament Bierzmowania z rąk Ks Bp Michała Janochy Dzisiaj o godz 15.00 zapraszamy młodzież przed bierzmowaniem wraz ze świadkami na modlitwę i ostatnią próbę, spowiedź dla młodzieży i świadków i ich rodzin będzie w najbliższą środę 16 maja o godz 19.00 W piątek 18 maja mlodzież przychodzi pól godz wcześniej o godz 17.30
 116. 7. Dzieci komunijne będą przeżywać bardzo piękną uroczystość I Komunii sw 20 maja w niedziele na sumie o godz 11.45 Spowiedź dla tych dzieci i ich rodziców i chrzestnych będzie też w środę 16 maja o godz 16.30 Przypominamy rodzicom dzieci komunijnych , że pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej będzie 26 maja na zakończenie białego tygodnia. Prosimy rodziców o zapisywanie się u siostry Jadwigi. 26 maja w dniu matki udamy się do Matki Najświętszej aby polecać nasze mamy i ich dzieci Matce Bożej . Dzisiaj dzieci z klas trzecich na Mszy sw  o godz 11.45 odnowią przyrzeczenia chrzcielnych.   PRZYPOMINAMY rodzicom przed  I Komunia św ich dzieci , że pierwszym najpiękniejszym prezentem  dla dziecka nie będzie  jakiś wyjątkowy prezent materialny ale tym pierwszym prezentem  najważniejszym ma być dobra  spowiedź mamy i taty oraz przyjęcie komunii św razem z dzieckiem. Ważne  jet też aby przyjęcie po komunii sw nie było zaprzeczeniem  naszej wiary i pobożności . Pamiętajmy, że nie stawiamy wogóle żadnego alkoholu  na  stole  z okazji  przyjęcia  zwiazanego z I komunia naszego dziecka. To jest ważne aby nasze dzieci nie czuły sie zgorszone  przez złe zachowanie  dorosłych.
 117. 8. Dzisiaj  mlodziez klasy III Gimnazjlnej ma swoje spotkanie po Mszy św o godz 9.15
 118. 9. Przypominamy o pięknej Uroczystości  koronacji  Cudownego Obrazu  Matki Bożej Szkaplerznej w Warce  20 maja   o godz 17.00  , koronacji dokona  Ks Kard Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski podczas Mszy św . Na tę uroczystośc  Ks Prob zaprasza całą naszą  archidiecezje i każdego z osobna. Miałem tę laskę jak i Ks Krzysztof pracować przez kilka lat  w tym cudownym miejscu  i doświadczać cudownej opieki Matki Bożej Szkaplerznej.
 119. 10.  Procesja Bożego Ciała 31 maja przejdzie  w naszej parafii normalną trasą  trochę z przeszkodami do szkoly i z spowrotem. Prosimy o przygotowanie oltarzy ,  rodziny z Golkwa wsi przygotuja pierwszy oltarz w kościele , drugi ołtarz przed remizą  przygotują rodziny  i strażacy z Jazgarzewa , trzeci oltarz  przy szkole  przygotuja rodziny  z Łbisk i nasze siostry  Szarytki  a czwarty oltarz  przed  plebanii przy figurce Jezusa Miłosiernego rodziny i strazacy z Bogatek .Ttrasa na przejscie procesji ma być troche wyruwnana.
 120. 11. ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE: A/ Dariusz -Paweł Urbański kawaler z Mieszkowa par vtut, i Magdalena Lichmira panna z Piaseczna par MBRóżańcowej zapowiedź druga.B / Jan -Aleksander Polański  kawaler z par tut. Jazgarzew i Katarzyna-Weronika Ostasiak panna z Piaseczna par Sw Anny-zapowiedź  pierwsza.
 121. 12. Niech zmartwychwstały Pan obficie błogosławi z nieba solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
 122. CZYTAJMY PRASE KATOLICKĄ I  DZIELMY SIE NIĄ Z BLIŻNIMI.
 123. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 124. 14 V – św. Maciej (I w.), uczeń Pana Jezusa, wybrany do grona Apostołów, męczennik.
 125. 16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), polski jezuita, misjonarz wśród prawosławnych, zamęczony przez kozaków, patron Polski.
 126. DROGA KRZYŻOWA BLOG KS M. SOPOĆKO
 127. „Jezu mój, dziękuję Ci za tę księgę,
 128. którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej.
 129. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta.
 130. Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i dusze.
 131. W tej księdze zawarte są dla nas skarby nieprzebrane.
 132. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie
 133. w Twoim męczeństwie miłości” (Dz. 304).
 134. DROGA KRZYŻOWA
 135. Fragmenty publikacji ks. dra Michała Sopoćki „MIŁOSIERDZIE BOGA W DZIEŁACH JEGO”
 136. Zdjęcia Drogi Krzyżowej - Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie
   
 137. STACJA I
 138. PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY
 139. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 140. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 141. „Wstydzę się, Panie, stanąć przed świętym obliczem Twoim, bo tak mało jestem do Ciebie podobny. Ty za mnie tyle wycierpiałeś przy biczowaniu, że sama ta męka zadałaby Ci śmierć, gdyby nie wola i wyrok Ojca Niebieskiego, że miałeś umrzeć na krzyżu. A dla mnie rzeczą trudną jest znosić małe uchybienia i ułomności domowników i bliźnich moich. Ty z miłosierdzia przelałeś tyle krwi dla mnie, a mnie każda ofiara i poświęcenie dla bliźnich wydaje się ciężkie. Ty z niewypowiedzianą cierpliwością i w milczeniu znosiłeś bóle biczowania, a ja narzekam i jęczę, gdy wypadnie znieść dla ciebie jakąś dolegliwość lub wzgardę ze strony bliźniego”.
 142. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 143. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
 144.  
 145. STACJA II
 146. PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA
 147. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 148. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 149.  
 150. „Z głębokim współczuciem pójdę za Jezusem! Zniosę cierpliwie tę przykrość, która mnie dziś spotka, jakże małą dla uczczenia Jego drogi na Golgotę. Wszak za mnie idzie na śmierć! Za moje grzechy cierpi! Jakże mogę być obojętny na to? Nie żądasz ode mnie, Panie, bym niósł z Tobą Twój ciężki krzyż, lecz bym swoje małe krzyże codzienne cierpliwie znosił. Tymczasem dotąd tego nie czyniłem. Wstyd mi i żal tej małoduszności i niewdzięczności mojej. Postanawiam, wszystko co z miłosierdzia swego na mnie włożysz, z ufnością przyjąć i z miłością znosić”.
 151. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 152. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
 153.  
 154. STACJA III
 155. PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM
 156. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 157. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 158.  
 159. „Wziąłeś, Panie, straszliwe brzemię – grzechy całego świata wszystkich czasów na siebie. A wśród tej przerażającej masy grzechów wszystkich ludzi, moje niezliczone grzechy zaciążyły na Tobie brzemieniem przygniatającym i powaliły na ziemię. Dlatego ustają Twe siły. Dalej tego ciężaru unieść nie możesz i upadasz pod nim na ziemię. Baranku Boży, który z miłosierdzia swego gładzisz grzechy świata przez brzemię krzyża Twego, zdejmij ze mnie ciężkie brzemię grzechów moich i zapal ogień miłości Twojej, aby jej płomień nigdy nie ustał”.
 160. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 161. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 162.  
 163. STACJA IV
 164. PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ
 165. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 166. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 167.  
 168. „Matko Najświętsza, Matko Dziewico, niech żałość Twej duszy i mnie się udzieli! Kocham Cię, Matko Boleściwa, która idziesz tą drogą, jaką kroczył Syn Twój najmilszy - drogą hańby i poniżenia, drogą wzgardy i przekleństwa, wyryj mnie na swym Niepokalanym Sercu i jako Matka Miłosierdzia, wyjednaj mi łaskę, bym idąc za Jezusem i Tobą, nie załamał się na tej ciernistej drodze kalwaryjskiej, jaką i mnie miłosierdzie Boże wyznaczyło”.
 169. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 170. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 171.  
 172. STACJA V
 173. SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA PANU JEZUSOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ
 174. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 175. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 176.  
 177. „Jak dla Szymona, tak i dla mnie krzyż jest rzeczą przykrą. Z natury wzdrygam się przed nim, wszelako okoliczności zmuszają mnie do oswojenia się z nim. Będę się starał odtąd nieść krzyż swój z usposobieniem Chrystusa Pana. Będę dźwigał krzyż za swe grzechy, za grzechy innych ludzi, za dusze w czyśćcu cierpiące, naśladując najmiłosierniejszego Zbawiciela. Wówczas odbywać będę drogę królewską Chrystusa, a pójdę nią nawet wtedy, kiedy otoczy mnie tłum ludzi wrogich i szydzących”.
 178. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 179. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 180.  
 181. STACJA VI
 182. WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI
 183. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 184. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 185.  
 186. „Pan Jezus nie cierpi już więcej, dlatego nie mogę podać mu chusty do otarcia potu i krwi. Ale cierpiący Zbawiciel żyje ciągle w swoim ciele mistycznym, w swoich współbraciach, obciążonych krzyżem, a więc w chorych, konających, ubogich i potrzebujących, którzy potrzebują chustki do otarcia potu. Wszak on powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście” (Mt 25,40). Stanę tedy u boku chorego i umierającego z prawdziwą miłością i cierpliwością, aby mu otrzeć pot, aby go wzmocnić i pocieszyć”.
 187. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 188. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
 189.  
 190. STACJA VII
 191. PAN JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD KRZYŻEM
 192. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 193. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 194.  
 195. „Panie, (...) jak możesz tolerować jeszcze mnie grzesznego, który obrażam Cię grzechami codziennymi po niezliczone razy? Mogę to wytłumaczyć tylko wielkością miłosierdzia Twojego, że czekasz jeszcze mej poprawy. Oświeć mnie Panie, światłością łaski swojej, bym mógł poznać wszelkie zdrożności i złe skłonności moje, które spowodowały Twój powtórny upadek pod krzyżem i bym odtąd systematycznie je tępił. Bez łaski Twojej nie potrafię ich się wyzbyć”.
 196. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 197. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 198.  
 199. STACJA VIII
 200. PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY
 201. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 202. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 203.  
 204. „I dla mnie jest czas miłosierdzia Bożego, ale ograniczony. Po upływie tego czasu nastąpi wymiar sprawiedliwości, o którym Pan Jezus groźnie wspomina. (...) Na mnie ciążą liczne winy, toteż więdnę i usycham z bojaźni, ale pójdę śladami Chrystusa, przejmę się skruchą i będę tu czynił zadość sprawiedliwości przez szczerą pokutę. (...) Do tej pokuty pobudza mnie nieskończone miłosierdzie Jezusa, który koronę chwały zamienił na cierniową i wyszedł mnie poszukiwać, a odnalazłszy przytulił do swego Serca”.
 205. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 206. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
 207.  
 208. STACJA IX
 209. PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI
 210. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 211. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 212.  
 213. „Za mnie cierpi Jezus i za mnie upada pod krzyżem! Gdzie byłbym dziś bez tych cierpień Zbawiciela? (...) Z otchłani piekielnej wyrywa nas tylko Zbawiciel. Dlatego wszystko, co dziś mamy i czym jesteśmy w znaczeniu nadprzyrodzonym, zawdzięczamy tylko męce Pana Jezusa. Nawet niesienie naszego krzyża nic nie znaczy bez łaski. Dopiero męka Zbawiciela czyni skruchę naszą zasługującą, a pokutę skuteczną. Dopiero miłosierdzie Jego, ujawnione w potrójnym upadku, jest rękojmią mojego zbawienia” (Tom II, s. 142).
 214. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 215. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 216.  
 217. STACJA X
 218. PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY
 219. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 220. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 221.  
 222. „Przy tej strasznej tajemnicy obecna była Matka Najświętsza, która wszystko widziała, słyszała i wszystkiemu się przypatrywała. Można sobie wyobrazić jakie przeżywała boleści wewnętrzne, widząc Syna swego głęboko zawstydzonego, w pokrwawionej nagości, kosztującego gorzki napój, do którego i ja dolewałem gorycze przez grzech nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Pragnę odtąd i postanawiam, przy pomocy łaski Bożej, praktykować rozumne umartwienie w tej materii, by nagość mej duszy nie obrażała oka Pana Jezusa ani jego Niepokalanej Matki”.
 223. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 224. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 225.  
 226. STACJA XI
 227. PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA
 228. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 229. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 230.  
 231. „Stańmy w myślach naszych na Golgocie pod krzyżem Pana Jezusa i rozważajmy straszną scenę. Pomiędzy niebem i ziemią wisi Zbawiciel za miastem, odtrącony od swego ludu, wisi jak zbrodniarz między dwoma zbrodniarzami, jako obraz najstraszliwszej nędzy, opuszczenia i boleści. Ale jest On podobny do wodza, który podbija narody - nie mieczem i orężem, ale krzyżem - nie w celu ich zniszczenia, ale w celu ocalenia. Bo też krzyż Zbawiciela stanie się odtąd narzędziem chwały Bożej, sprawiedliwości i nieskończonego miłosierdzia”.
 232. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 233. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 234.  
 235. STACJA XII
 236. PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU
 237. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 238. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 239.  
 240. „Nikt nie towarzyszył tej czynności ofiarnej z tak cudownymi i odpowiednimi uczuciami i myślami jak Matka Miłosierdzia, jak przy poczęciu i narodzeniu zastępowała całą ludzkość, adorując i miłując gorąco Pana Zastępów, tak i przy śmierci swego Syna adoruje martwe ciało wiszące na krzyżu, boleje nad nim, ale zarazem pamięta i o swych dzieciach przybranych. Przedstawicielem ich jest Jan Apostoł i nowonawrócony łotr umierający, za którym wstawiła się do Syna. Wstaw się i za mną, Matko Miłosierdzia, pomnij i na mnie, gdy w mej agonii będę polecał Ojcu swego ducha”.
 241. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 242. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 243.  
 244. STACJA XIII
 245. ZDJĘCIE Z KRZYŻA CIAŁA PANA JEZUSA
 246. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 247. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 248.  
 249. „Najmiłosierniejszy Zbawicielu, czyje serce zdoła się oprzeć porywającej i kruszącej wymowie, z jaką przemawiasz do nas przez niezliczone rany Twego martwego ciała, spoczywającego na łonie Twojej Bolesnej Matki? (...) każdy czyn Twój wystarczyłby dla przebłagania sprawiedliwości i zadośćuczynienia za zniewagi. Ale obrałeś ten rodzaj Odkupienia, aby pokazać wielką cenę duszy naszej i swoje bezgraniczne miłosierdzie, by nawet największy grzesznik mógł z ufnością i skruchą przystąpić do Ciebie i otrzymać odpuszczenie, jak otrzymał je łotr konający”.
 250. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 251. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 252.  
 253. STACJA XIV
 254. ZŁOŻENIE DO GROBU CIAŁA PANA JEZUSA
 255. Kłaniamy sie Tobie, Chryste,
 256. i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
 257.  
 258. „Matko Miłosierdzia, wybrałaś mnie za dziecko swoje, abym stał się bratem Jezusa, którego opłakujesz po złożeniu do grobu! (...) Nie zważaj na moją słabość, niestałość i niedbalstwo, które opłakuję bez przerwy, i wyrzekam się ich ustawicznie. Ale wspomnij na wolę Pana Jezusa, który mnie oddał pod Twoją opiekę. Spełnij tedy względem mnie niegodnego swe posłannictwo, dostosuj łaski Zbawiciela do mojej słabości i bądź dla mnie zawsze Matką Miłosierdzia!”.
 259. MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻ MI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ
 260. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
 261.  
 262. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
 263. (fragmenty publikacji księdza Michała Sopoćki)
 264. "Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest koroną życia i działalności Zbawiciela świata.
 265. Co Zbawiciel zapoczątkował na górze Tabor, stało się teraz pełną rzeczywistością: przyodział swe ciało w blask i piękność, uduchowił je całkowicie, uczynił je subtelne i przenikliwe, zupełnie zależne od swej woli.
 266. (...) My również tęsknimy do życia uwielbionego, do uduchowienia ciała, do uduchowienia form zewnętrznych. Pragniemy przeżywać Wielkanoc, chcemy wywalczyć dla duszy zwycięstwo nad niższymi popędami naszego ciała i osiągnąć nieśmiertelność szczęśliwą.
 267. (...) Czy zmartwychwstaniemy? Aby nabrać pewności tej prawdy, przypominajmy sobie, że to jest dogmat naszej wiary: "Ciała zmartwychwstanie". Przede wszystkim winnśmy już w tym życiu zmartwychwstać duchowo.
 268. (...) Są umarli duchowo, których można nazwać żywymi trupami. Pismo św. o nich mówi: „Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły (…) bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga” (Ap 3,1−2). Umarłym jest każdy, kto tylko dla świata żyje, pracuje, tworzy i szuka ziemskiej chwały. Jest to tragedia życia ziemskiego, życia światowego, życia niedowiarków.
 269. (...) Z próżnego, czczego i pozbawionego ducha życia nie rozwinie się żywot wieczny, jak z pustej żołędzi nie wyrasta dąb. Dlatego już teraz na ziemi powinienem wieść życie zakrojone na wieczność, czyli życie nadprzyrodzone. Muszę więc myśleć, chcieć, cierpieć, walczyć, cieszyć się i kochać według zasad wiary.
 270. (...) „...wy swiadectwo dawac bedziecie" (J 15,27).Te słowa skierowane do Apostołów, stosują się i do mnie. Mam dawać świadectwo o Chrystusie życiem i postępowaniem codziennym, ma być to świadectwo cnoty i świętości, świadectwo słowa i czynu, a może świadectwo krwi i męczeństwa, a przynajmniej świadectwo miłosierdzia względem duszy i ciała bliźnich. Wiem, że tego sam niezdolny jestem uczynić.
 271. Toteż Duchu Święty, wesprzyj mnie! Mam świadomość, że muszę świadczyć, ale bez Twego tchnienia nie potrafię. Stwórz więc we mnie ducha nowego! Promieniem rajskiej chwały oświeć blednącą twarz moją! Daj mi skrzydła, bym się wzbił na szczyt wesela, bym swą łódź wywiódł na głębiny, bym nie zatonął u brzegu!”.
 272. DALEJ >> "MIŁOSIERDZIE BOGA W DZIEŁACH JEGO"
 273. bł. księdza Michała Sopoćki
 274.  
 275. TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 4 marca 2018
 276. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 277. 1. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.
 278. 2. Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszamy na drogę krzyżową w piątek o godz. 17.30 i 18.30 , gorzkie żale w niedzielę po Mszy o godz. 9.15 Dzisiaj po Gorzkich Żalach zapraszamy na procesję.
 279. 3. W czwartek, 8 marca zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencjach kobiet na Mszę Świętą o godz. 18.00
 280. 4. Dzisija druga nauka dla narzeczonych o godz 16.30
 281. 5. Dziekujemy dzisiaj  za dodatkowe ofiary na ogrzewanie naszej światyni i kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać. Prosimy też aby wesprzeć Caritas w rozprowadzeniu świec WIGILIJNYCH i chlebków , przygotowaniu darów dla ubogich z naszej parafii..Prosimy aby przedstawiciele poszczególnych wiosek zebrali ofiary na  kwiaty dekoracje grobu Pana Jezusa i kaplicy adoracji, 
 282. Miłosierdzie jest jedno" - to hasło tegorocznej akcji ♦ Wspólnie organizują ją Caritas w Polsce, prawosławny Eleos oraz Diakonie Kościoła ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego ♦ Z pozyskanych środków dzieci z niezamożnych rodzin pojadą na ferie zimowe i wakacje
 283. "W Warszawie zainaugurowano XXIV edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Caritas w Polsce rozprowadzi na terenie całego kraju ok. 3 mln świec. Dystrybuowane są one za pośrednictwem parafialnych zespołów Caritas, w których to jednocześnie pozostaje większość pozyskanych z akcji środków. Przeznaczane są one na wsparcie edukacyjne, żywnościowe i medyczne. To właśnie dzięki Wigilijnemu Dziełu Pomocy Dzieciom najmłodsi z niezamożnych rodzin mogą wyjechać na zimowe ferie czy letnie wakacje.
 284. Nawiązując do hasła tegorocznej edycji „Miłosierdzie jest jedno” ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska podkreślił, że bez względu na to jakiego jesteśmy wyznania, miłosierdzie jest jedno. „Cieszę się, że po raz kolejny możemy tę akcję prowadzić z Diakoniami oraz Eleos” – dodał ks. Iżycki
 285. 6. Zapowiedzi przedmałżeńskie :  A. Rafał wachnik kawaler z  Golkowa par tut. i Patrycja Karolina  Rutkowska panna z Plocka  par Sw Krzyża  zapowiedź pierwsza
 286.                                                            B.  Robert Ciechociński kawaler z Mieszkowa par tut. i Julia -Malgorzata  Jaworska panna z Warszawy par Sw Rodziny -zapowiedź druga
 287. 7 W ostatnim czasie pożegnaliśmy  sp Jacka Gawrysia , Zdzisława Tokaja, Haline Parol , Wiesława Debskiego, Krytyne Kowalczyk, Wacława Kwiatkowskiego, Stanisława Dudek BożennęTarnowską -Kozłowską, Annę Wronkowską, Jana Kucharskiego, Jerzego Matysiak , Tadeusza Ukleje, Krystyne Szudzichowską  wczoraj pożegnalismy  sp Ryszarda Paczkowksiego  we wtorek o godz 14.00 pogrzeb pani Krystyny Piotrowskiej z Jesówki- Módlmy sie za naszych  wiernych   zmarłych aby odpoczywali w pokoju wiecznym.
 288. 8 Wszystkich solenizantów i jubilatów polecamy Panu Bogu w naszych modlitwach.
 289. 9. Czytajmy prasę katolicką .
 290. ==================
 291. ============
 292. ======
 293.  
 294. DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 lutego 2018 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1. W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
 295. 2. Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga krzyżowa w piątki o godz. 17.30 i 18.00 a gorzkie żale w niedziele o godz.9.15
 296. 3. Dzisiaj chcemy podziękować wszystkim parafianom którzy przyjmowali nas po kolędzie. Był to dobry czas modlitwy i rozmowy z parafianami którzy życzliwie nas przyjmowali i byli dla nas bardzo wyrozumiali Spotkaliśmy się z wielką życzliwością i gościnnością. Nieraz parafianie byli nad podziw grzeczni przygotowywali dla nas obiad czy kolację. Za wszystko dzisiaj pragniemy podziękować . Przyjęło nas w parafii 1431 rodzin w tym jak policzyliśmy 4838 osób. Chodzi o rodziny które nas przyjmowały po kolędzie. Ciągle nie wiemy dokładnie ile rodzin u nas mieszka. Rozdaliśmy 1530 kalendarzy. Dziękujemy też wszystkim rodzinom które nas przyjmowały za wszelkie ofiary te mniejsze i te większe . Ofiarność w tym roku była dobra i chyba trochę większa niż w zeszłym . Każda rodzina złożyła na ofiarę w granicach 73 złotych Dziękujemy też nie którym rodzinom za przelewy na konto naszej parafii. Bóg zapłać. Chcemy też dzisiaj przeprosić za pośpiech który nieraz nam towarzyszył przy okazji kolędy. Wiem, że kilka razy trochę przesadziliśmy z siedzeniem u jednej czy drugiej rodziny. Jeżeli chodzi o problemy parafian / jest ich wiele / to ciągle dużo ludzi sie rozwodzi i żyje na tzw "kocią łapę " bez Sakramentu Małżeństwa i nie tylko młodych , to jest na prawdę bolesne , że po 20 czy 30 latach małżeństwa ktoś odchodzi i zostawia żonę czy męża i szuka szczęścia u innej osoby. Często jest to związane ze strasznym cierpieniem. Naprawdę nikt nie jest w stanie zastąpić nam prawdziwego męża czy prawdziwej żony jednej i niepowtarzalnej. Przez rozwody najbardziej cierpią dzieci nie tylko te bardzo małe ale i dorosłe. Drugim problem jak mnie prosiła jedna pani abym powiedział to przerażające plotkarstwo kóre rani wiele ludzi ponieważ często jest kłamstwem . Ważne jest aby o nikim nie mówić źle i nie pochwalać plotek. Jest stały problem parafian którzy nie mogą zrozumieć , ze ich parafią jest Jazgarzew . Z tym problemem od wielu już lat nie możemy sobie poradzić .Na Mszy św w niedziele uczestniczy u nas niecałe 2 5 % parafian . Za wszystko jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do małych grup w parafii aby parafia nasza była wspólnotą małych wspólnot.
 297. 4. W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych niezłomnych bohaterach. Oni zachowali się jak trzeba. 3 i 4 marca będziemy modlic się w intecji naszego arcypasterza  Ks Kard Kazimierza  Nycza w rocznice  Jego wyboru na  Stolice Metropolitalną w Warszawiie i z okazji Jego Imienin.
 298. W I czwartek Godzina święta po Mszy sw o godz 18.00 do godz 21.00 Warto wyłączyć jakby jedną godzina w tygodniu z naszego życia aby stanąć przed Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie i powiedzieć Mu o wszystkim co nas boli i cieszy .To jest ważne w naszej pobożności aby nie tylko być na Mszy św ale też i stawać przed Bogiem w ciszy naszego serca. Temat Wielkiego Postu 2016 połączony z życiem o. Pio brzmi „Weź udział w Mojej męce „ W gościu jest dwa artykuły o naszym bohaterze O. Pio „Człowiek modlitwy „ i „Żebrałam pod krzyżem” O. Pio pisał „ Zaledwie rozpoczynam swoją rozmowę z Bogiem , od razu czuję trudny do wyrażenia spokój i ciszę w moim sercu. Zmysły ulegają zawieszeniu z wyjątkiem ducha, który czasem pozostaje czynny” Zapraszamy na Msze św i adoracje w czwartek W PIĄTEK I SOBOTĘ . Można powiedzieć trzy wielkie dni wielkiego postu połączone ze sobą Nocną Adoracją z piątku na sobotę. Adoracje kończymy jak zwykle w sobotę Mszą sw i nabożeństwem Różańcowym o godz 8.00 W środę i sobotę na życzenie parafian w kaplicy Matki Bożej od 16.00 do 18.00 jest na stałe już wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wieczór uwielbienia w piątek od godz 22.00 .ZAPRASZAMY- będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.
 299. 5. Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy. Do chorych udamy się z komunia św w piątek od godz 9.00 6. W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści. 7. Pierwsza nauka dla narzeczonych dzisiaj o godz 16.30 na nowej plebanii
 300. 8. Młodzież z klasy I średnich i młodzież starszą zapraszamy dzisiaj na spotkanie przed bierzmowaniem po Mszy sw o godz 9.15. Dzisiaj mija juz termin przynoszenia świadectwa chrztu przed Bierzmowaniem i podania świadka do bierzmowania. Przypominamy też o spotkaniu obowiązkowym całej młodzieży w sobotę przed Niedzielą Palmowa z Ks Kardynałem w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie
 301. 9. Dzisiaj w ostatnią niedziele miesiąca jak zwykle stajemy razem z Caritasem przy drzwiach  aby prosić o ofiary dla dzieci z rodzin ubogich . Dodatkowe ofiary na rzecz ubogich sa sprawdzianem naszej pobożności . Dlatego dziękujmy wszystkim którzy mimo krytyki potrafią pomagać i okazać miłosierdziem tym którzy tego miłosierdzia potrzebują . W drugą niedzielę Wielkiego Postu, 25 lutego, w Kościele w Polsce przeżywany jest Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.Mozemy też wesprzeć ich prace swoją modlitwa i ofiarami do puszki.
 302. 10. Prasa katolicka rozchodzi się z trudem . Prosimy jak zawsze czytajmy prasę katolicką.
 303. ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE : Robert Ciechociński kawaler z Mieszkowa par sw Rocha w Jazgarzewie i Julia-Małgorzata Jaworska panna z Warszawy par Sw Rodziny  - zapowiedx pierwsza
 304. 11. Niech przemieniony Chrystus błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
 305. ===============================================================================================
 306. -----------------------------------------------------------------------------------------------------////////////////////////////////////////////////////////////////////
 307. 1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.
 308. 2. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek o godz.17.30 i 18.00 , a na gorzkie żale w niedzielę po Mszy sw o godz. 9.15 zaraz po gorzkich żalach spotkanie dla rodziców młodzieży bierzmowanej a po sumie dla rodziców dzieci komunijnych . Spotkania z rodzicami mają nas mobilizować do lepszego zaangażowanie się w przygotowanie naszych dzieci do godnego przyjęcia tych sakramentów.. Ten rok jest wyjątkowy ponieważ chodzi o obecność Ducha św w naszym życiu. Pracuje tutaj już 19 rok i wiem , ze większość rodziców tylko czeka na I Komunie czy bierzmowanie swego dziecka. Zaraz po tych uroczystościach rodzice i dzieci przestają w większości przychodzić do kościoła i interesować się swoją wiarą.. Trzeba to pomału zmieniać aby nastawienie dzieci do religii uległo zmianie.. Dziękujemy tym rodzicom którzy potrafią dzielić się swoją wiarą i angażować w życie kościoła . My wiemy dlaczego nie ma dzieci w kościele ponieważ nie ma rodziców.. Próbujmy o tym rozmawiać.
 309. 3. Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach od 17 do 21 marca dla dorosłych i od 21 do 23 marca rekolekcje szkolne Poprowadzi je O. karmelita Bosy Ojciec Tobiasz z Warszawy ze swoim współbratem będą też artyści z teatru Eden na czele z p. Łukaszem oraz siostry z Łbisk s Agnieszka i s. Barbara
 310. 4. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
 311. 5. Dzisiaj dziękujemy za ofiary na tace którą przeznaczymy na utrzymanie naszego seminarium w Warszawie.
 312. 6. Porządek kolędy w tym tygodniu : jutro kolęda w Jazgarzewie na ul Leśnej prawa strona idąc od kościoła i wszystkie boczne uliczki we wtorek tez na ul leśnej strona lewa , w środę kończymy kolędę na Ul Głównej lewa i prawa strona. Możemy ks zaprosić telefonicznie w czwartek od godz 16.00 do 17.30 i od 19.00 do 21.00 tel 602 108-026 –proszę dzwonić w środę
 313. 7 Dziękujemy tym osobom i firomowom ktore  wplacily 1 % podatku na Caritas  naszej parafii  w tamtym roku było to 1700 zł. W tym roku też prosimy o taki dar te firmy i osoby ktore prowadza rozliczenia podatkowe. Wystarczy wpisac nr  KRS: 0000225750  i cel wplaty Caritas  Archidiecezji Warszawskiej  i adres  naszej parafie działność charytatywna
 314. 1% dla  Caritas   AW podsumowanie  Autor: admin 24 października 2016
 315. Kategoria: Aktualności, Pomoc W październiku Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok. Caritas Archidiecezji Warszawskiej przekazano 691 038,48 zł. Oznacza to, że otrzymaliśmy o ponad 110 tysięcy zł. więcej w stosunku do roku ubiegłego. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i przyjaciołom Caritas AW. Dzięki  Państwa hojności możemy pomagać najbardziej potrzebującym jeszcze skuteczniej.
 316. Kwota 1% jest w całości wydatkowana na nasze cele statutowe, tj. leczenie chorych, pomoc bezdomnym i ubogim oraz dzieciom. W ubiegłym roku Caritas AW wydała z tego źródła między innymi:
 317. 170 tys. zł. na leczenie chorych
 318. 106 tys. zł na wyprawki szkolne oraz kolonie dla dzieci
 319. 306 tys. zł na pomoc osobom ubogim (w zakupie leków, sprzętu medycznego, AGD, żywności, odzieży oraz dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych)
 320. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
 321. ul. Krakowskie Przedmieście 62
 322. 00-322 Warszawa
 323. tel. 22/8281815, faks 22/8281815
 324. e-mail: warszawa@caritas.pl
 325. KRS: 0000225750
 326. NUMER NASZEGO KONTA: PEKAO S.A.
 327. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961
 328. 7.Pamiętamy o solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece.
 329. W tym tygodniu patronujE nam:
 330. 22 II – św. Piotr Apostoł (I w.), pierwszy biskup Rzymu, papież, nauczyciel wiary i wierny naśladowca Chrystusa.
 331. SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 lutego 2018  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 332. 1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.
 333. 2. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu. Dzisiaj w naszej świątyni o godz 18.00 zapraszamy wszystkich chorych i niepełnosprawnych na Msze sw w czasie której udzielimy Sakramentu Namaszczenia . Prosimy wolontariuszy o pomoc w dotarciu chorych do kościoła. Bardzo prosimy o pomoc naszym chorym aby mogli tez przystąpić do spowiedzi[i]. Spowiedź będzie pół godziny przed Mszą sw.
 334. 3. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu. Na stoliku przy drzwiach wyjściowych jest wyłożona Księga Trzeźwości.
 335. 4. W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte w naszym kościele o godz 9.15 , 16.00 –dla dzieci . Różaniec za zmarłych o godz 17.00 i Msza sw będzie też o godz 18.00 i o godz 19.00 w Kaplicy w Pecherach będzie Msza św o godz 8.00 i w Łbiskach w południe o godz 12.00 Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.
 336. 5. W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.
 337. 6. Już teraz zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.30 a dla mlodzieży i doroslych o godz 18.00 .  Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św o godz. 9.15
 338. 7. Za tydzien  w niedzielę  zapraszamy na  spotkanie rodziców  młodzieży  bierzmowanej ogodz 9.15 i rodziców dzieci komunijnych po sumie o godz 11.45 . Dzsiaj jest spotkanie mlodzieży z klas III po mszy sw o godz 9.15
 339. 8.  Nauki przedmałżeńskie rozpoczniemy w naszej parafii    w niedziele 25 lutego o godz 16.30.
 340. 9 Od środy do niedzieli z całym Kościołem będziemy modlić się o ducha pokuty dla każdego z nas. Różaniec za zmarłych w środę o godz 17.00
 341. 10. Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspiera szczególnie solenizantów i jubilatów tego tygodnia.
 342. KOLĘDA W TYM TYGODNIU
 343. 12.02 poniedziałek .od 15.00 Łbiska-ul.B.Chrobrego-tylko prawa strona idąc od Jazgarzewa,ul. 15 sierpnia, ul.Piastowska-, ul.Królowej Bony , ul.Żeligowskiego-, _ul.Zyg. Starego i Wł. Łokietka po prawej str. oraz ul.Zygmunta III Wazy
 344. 13.02 wtorek .od 15 .00 Jazgarzew-ul.Szkolna nr nieparzys.,ul.Ruciana,ul.Przebiśniegów, ul.Runa Leśnego
 345. 14.02 środa POPIELEC.nie ma kolędy 
 346. 15.02 czwartek od 15.00 Jazgarzew- ul.Szkolna wszystkie nr parzyste
 347. 16.02 piatek od 15.00 Jazgarzew-ul.Górna- i Wólka Pecherska
 348. 17.02 sobota .od 15.00 Jazgarzew-ul.Główna-w kierunku Bogatek,ul.Błękitna,ul.Rajska, ul.Pasikoników
 349. ========================================================
 350. =========================
 351. PROPOZYCJE ...
 352. PROGRAM rekolekcji wielkopostnyc
  h :Rozpoczęcie sobota 17.03.2018r godz 18.00
 353. NIEDZIELA 18.03. 2018 rok Kościół w Jazgarzewie godz 7.30  9.15, 11.45-dzieci  , i 18.00 Kaplica w Pęcherach  godz 8.00                                                                                                                            
 354. Poniedziałek  19 marca
     Jazgarzew  Godz 9.15 ,18.00 i 19.30

 355. Pęchery  g.11.00

  Wtorek 20 marzec  SPOWIEDZ  JAZGARZEW g. 8.30 do 10.30  Msza św  z nauka  z  9.15 , 18.00 ,NABOŻEŃSTWO POKUTNE  godz 19.00Kaplica w Pęcherach 11.00- spowiedź , Msza sw z nauką i (zakończenie rekolekcji tylko w Pęcherach) Kaplica w Robercinie  godz 16.30 spowiedź od godz 16.00                                                                                                                                                               
  Środa 21 marzec ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI  DLA DOROSLYCH  godz 9.15 / na tej  Mszy św  z nauką dla dzieci/ ,18.00  i 19.30 w Robercinie  godz 16.30     
   
  REKOLEKCJE  SZKOLNE   od 21-23 marca  środa, czwartek i piątek młodzież klas  Gimnazjalnych i klas VII godz 8.00 dzieci  z klas  kl  IV,   V i VI  , godz 9.15 ,dzieci z klas  0 ,I , II i III godz 10.45 -te same godziny przez trzy dni -  Dzieci w Łbiskach 12.15
  SPOWIEDŹ DLA DZIECI i  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W CZWARTEK ,
  UWAGA !W SZKOLE TRZEBA USTALIC  GODZINY SPOTKAN I KTÓRE SALE I KTO PROWADZI POSZCZEGÓLNA GRUPĘ i podac temat spotkań w poszczególnycg grupach/
 356. Robercin 16.30                    
 357. 23.03  ZAKOŃCZENIE
    REKOLEKCJI  na Mszach św  w PIĄTEK / te same godziny/ W SZKOLE TRZEBA USTALIC  GODZINY SPOTKAN I KTÓRE SALE I KTO PROWADZI POSZCZEGÓLNA GRUPĘ i podac temat spotkań w poszczególnycg grupach/
 358. UWAGA ! Cała szkoła  bedzie podzielona na  3 grupy rekolekcyjne, w środę dla wszystkich dzieci tylko nauka, w czwartek spowiedź a  w piątek zakończenie rekolekcji na Mszy sw.   w tych samych godzinach.  Uwaga ! w szkole będą  dwie grupy rekolekcyjne a w tym samym czasie  w kosciele  bedzie tylko jedna grupa rekolekcyjna , dzieci będą przechodzić ze szkoły do kościoła i z kosciola do szkoły.
 359. TRZY GRUPY REKOLEKCYJNE :
  Grupa pierwsza, klasy 0, I, II i III i druga grup klasy  IV, V i VI  i trzecia grupa  klasy gimnazjalne i klasy VII  
 360. ***********.....................
 361.  Przypominamy o wielkim tygodniu : 
  Wielki Czwartek i Wielki Piątek  spotykamy się o godz 18.00  

 362. Wigilia Paschalna  o godz 20.30 – przynosimy ze sobą świece od chrztu .

  WIGLIA PASCHALNA LITURGIA  WIELKANOCNA ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ 20.30-na tę liturgie przychodzimy ze świecami od chrztu.
  Procesja rezurekcyjna  będzie o godz 6.00 rano       
   Chrzty  na święta zgłaszamy już teraz do niedzieli palmowej. Spotkanie rodziców  i chrzestnych w Wielki Poniedziałek /26.03/ po Mszy sw o godz 18.30
  Droga Krzyżowa ( jedna dla wszystkich) do sióstr w piątek 23.03/przed niedzielą  palmową po Mszy sw o godz 18.00 ,
  *25 marca  przed Niedzielą Palmową w sobotę młodzież  przed bierzmowaniem , ministranci , lektorzy wyjeżdżają w tym roku na jedno   spotkanie w naszej Archidiecezji Warszawskiej do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.( autokarem)
  PRZYGOTOWANIE Triduum : Za przygotowanie śpiewu i psalmów  odpowiedzialny jest p. organista p. Adam , za ministrantów i lektorówodpowiedzialny jest  ks Krzysztof -spotkania służby liturgicznej  godz przed rozpoczęciem liturgii.
  Prosimy o adorację przy grobie Pana Jezusa ,wszystkie małe grupy parafialne , bielanki, ministrantów , harcerzy, panów i panie z OSP    UWAGA !  Spotkanie liderów grup i osób czytających mękę w sobotę/ 24.03/  przed niedziela Palmową o godz 19.00
  Zapraszamy wszystkich parafian do naszej świątyni  aby razem w pełni przeżyć  jedno liturgie Wielkiego Tygodnia i czas Paschy . W kaplicy w Pęcherach Msze sw Wielkanocne pierwszego i drugiego dnia świąt o godz 8.00.
  Z błogoslawien Bożym Ks Prob Wiesław Zaręba

  BARDZO PROSZĘ PRZEŚLIJ DALEJ ! ! !

 363. W Wielki Czwartek zapraszamy 12 panów do „umycia nóg:  po dwóch panów z każdej małej grupy. / z Kościół Domowy -2 panów, Neokatechumenat 2  Szafarze - 4 , Chóru- 2  Akcja Katolicka -2    komunii sw.W tym dniu będziemy pamiętać o kapłanach i diakonach.

 364. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę jutrznia rano o godz 8.00 , święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele –kaplicy Matki Bożej od godz 9.00 do 15.00.
 365. Święcenie pokarmów : w Bogatkach  o godz 10.00, w Łosiu 10.15, w Piskórce  o godz 10.30 , w Grochowej o 10.45 w Pęcherach 11.00 , w Łbiskach  u Sióstr 11.15 i na wsi w Łbiskach o godz 11.30 na Wólce Kozodawskiej  osiedlu Dom Rodzinny  godz 12.00 Najlepszym miejscem poświęcenia pokarmów jest  świątynia i adoracja  Naj. Sakramentu.. W Wielki Piątek i Sobotę czuwanie  Strażaków i Harcerzy
 366. ============
 367. PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 lutego 2018  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 368. 1. Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.
 369. 2. Jutro, we wspomnienie św. Agaty, zgodnie z tradycją, po każdej Mszy Świętej, pobłogosławimy chleb.
 370. 3. Dzisiaj po Mszy św o godz 9.15 adoracja i procesja .Zapraszamy asystę kościelną , ministrantów i bielanki.
 371. 3. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. W papieskim orędziu na Swiatowy Dzień Chorego czytamy"Jan, jako uczeń, który dzielił z Jezusem wszystko, wie, że Nauczyciel chce doprowadzić wszystkich ludzi do spotkania z Ojcem. On może zaświadczyć, że Jezus spotykał wielu ludzi, którzy byli chorzy na duchu, gdyż byli pełni dumy (por. J 8, 31-39), i chorych na ciele (por. J 5, 6). Wszystkim im darował miłosierdzie i przebaczenie, a chorym - także uzdrowienie fizyczne, znak obfitości życia w królestwie, gdzie każda łza zostaje osuszona. Tak jak Maryja, uczniowie są powołani, by opiekowali się sobą nawzajem, ale nie tylko. Wiedzą, że serce Jezusa jest otwarte dla wszystkich bez wyjątku. Wszystkim musi być głoszona Ewangelia o królestwie i wszystkich, którzy są w potrzebie, musi obejmować miłość chrześcijan, po prostu dlatego, że są osobami, dziećmi Bożymi.W tym dniu przypominamy sobie słowa Pana Jezusa „ byłem chory i w więzieniu a odwiedziliście Mnie „ Na uroczystą Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu chorych zapraszamy w niedziele o godz. 18.00 . Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym krewnym w dotarciu do świątyni. Warto sobie uświadomić , że tym człowiekiem chorym może być każdy z nas jeżeli nie dzisiaj to jutro. Dlatego miejmy wyrozumiałość dla naszych chorych i niepełnosprawnych okażmy im trochę serca i przywieźmy ich do Chrystusa w niedziele 11 lutego na Msze św o godz 18.00
 372. 4. Dziękujemy za czas modlitwy i adoracji w minionym tygodniu w I czwartek i w I piątek i w pierwszą sobotę. Był to błogosławiony czas dla nas i dla kościoła. Adoracja jest dopełnieniem ofiary Mszy św i ważną modlitwą Kościoła , trzeba się modlić i nie ustawać aby dobro zwyciężyło wszelkie zło/…./.W tym tygodniu w środę i sobotę wprowadzamy stałą adorację w kaplicy Matki Bożej  od godz 16.00 do 18.00. Zapraszamy.
 373. 6. Kolęda w tym tygodniu :05.02 poniedziałe
  k od 15.00 Jesówka i ul Źródlana ul. Blasku Księżyca, ul.Czapli-5 rodzin, ul.Dzikich Gęsi-, ul.Niedzwiedzia,ul.Leśnych Malin-2 rodziny, ul. Orlika ,ul.Ptasia, ul.Zimorodka, ul.Konika Polnego, ul.Leśnej Polany, ul.Lisia

 374. k .od 15 .00 Wólka Kozodawska-ul.Zielonej Łąk-11 rodzin, ul.Dzikie Pola-4 rodziny ul.Bociana Białego-9 rodzin, ul.Białej Róży-1 rodzina, i wszystkie nowe ulice06.02 wtore

 375. .od 16.00 Wólka Kozodawska-ul.Czarodziejska- 17 rodz.,ul.Bukietowa,ul.Polnych Kwiatów-5 rodzin,ul.Bajkowych Domków-8 rodz., ul.Wichrowa-8 rodz.,07.02 środa

 376. od 16.00 ul.Herbacianej Róży-34 rodziny, ul.Zaciszna-4 rodziny, ul.Bukietowa, ul.Rajskich Ogrodów, ul.Szparagowa08.02 czwartek

 377. k .od 15.00 Wólka Kozodawska- ul.Porannej Rosy-8 rodzin, ul.Rajskich Ogrodów, ul Szczęśliwa-23 rodziny09.02 piate
 378. 10 .02 sobota .od 9.00 Łbiska- ul Bolesława Chrobrego-spis wszystkich rodzin -48-tylko lewa strona idąc od kościoła ul. Zyg.Starego-6 rodzin,ul.Wł. Jagiełły-6 rodzin, ul. Królowej Marysieńki, ul.H. Walezego, ul. Zyg.Starego, ul. Wł. Łokietka po lewej stronie÷ plus DOM DZIECKA W ŁBISKACH OD GODZ OD 15.00
 379. 5. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych, a szczególnie zdrowia duszy i ciała.
 380. 6 Jak zwykle zachęcamy do czytania naszej prasy która podtrzymuje w nas wiarę i uczy mądrości kościoła.
 381. W tym tygodniu patronują nam:
 382. 5 II – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica z Katanii na Sycylii, patronka kobiet karmiących i w chorobach piersi.
 383. 6 II – św. Paweł Miki (1565-1597) i 25 Towarzyszy, pierwsi męczennicy na Dalekim Wschodzie, ukrzyżowani w Nagasaki w Japonii.
 384. 10 II – św. Scholastyka (zm. 547 r.), rodzona siostra i naśladowczyni św. Benedykta, założycielka żeńskich klasztorów benedyktyńskich.
 385.  
 386. Papieskie orędzie na Światowy Dzień Chorego [DOKUMENTACJA] KAI 
 387. O macierzyńskim powołaniu Kościoła w stosunku do osób będących w potrzebie i chorych pisze papież Franciszek w swym orędziu na XXVI Światowy Dzień Chorego, który obchodzony będzie 11 lutego 2018 r.
 388.  
 389. Poniżej publikujemy polskie tłumaczenie papieskiego orędzia:
 390. Mater Ecclesiae: « "Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja".
 391. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie»
 392. (J 19, 26-27)
 393.  
 394. Drodzy Bracia i Siostry!
 395.  
 396. Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana (por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela.
 397.  
 398. W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: "«Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 26-27).
 399.  
 400. 1. Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę krzyża. Nie jest on beznadziejną tragedią, ale miejscem, gdzie Jezus ukazuje swoją chwałę i przekazuje swoją ostatnią wolę miłości, która staje się konstytutywną zasadą wspólnoty chrześcijańskiej i życia każdego ucznia.
 401.  
 402. Przede wszystkim słowa Jezusa zapoczątkowują powołanie Maryi jako Matki całej ludzkości. Będzie Ona w szczególności Matką uczniów swojego Syna i będzie się nimi opiekowała i czuwała nad ich drogą. A wiemy, że matczyna troska o syna czy córkę obejmuje zarówno materialne, jak i duchowe aspekty ich wychowania.
 403.  
 404. Niewysłowione cierpienie krzyża przeszywa duszę Maryi (por. Łk 2, 35), ale Jej nie paraliżuje. Przeciwnie, zaczyna się dla Niej, jako Matki Pana, nowa droga poświęcenia. Jezus na krzyżu troszczy się o Kościół i o całą ludzkość, a Maryja jest powołana do dzielenia tej Jego troski. Dzieje Apostolskie, opisując wielkie wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, ukazują Maryję, która zaczęła wykonywać swoje zadanie w pierwszej wspólnocie Kościoła. Zadanie, które nigdy się nie kończy.
 405.  
 406. 2. Uczeń Jan, umiłowany, reprezentuje Kościół, lud mesjański. Ma on uznać Maryję za swoją Matkę. A w tym uznaniu ma Ją przyjąć, kontemplować w Niej wzór ucznia, a także macierzyńskie powołanie, które Jezus Jej powierzył, wraz z troskami i projektami, jakie się z tym wiążą - ma być Matką, która kocha i rodzi dzieci, potrafiące kochać zgodnie z przykazaniem Jezusa. Zatem macierzyńskie powołanie Maryi, powołanie do opieki nad dziećmi przechodzi na Jana i na cały Kościół. Cała wspólnota uczniów jest włączona w macierzyńskie powołanie Maryi.
 407.  
 408. 3. Jan, jako uczeń, który dzielił z Jezusem wszystko, wie, że Nauczyciel chce doprowadzić wszystkich ludzi do spotkania z Ojcem. On może zaświadczyć, że Jezus spotykał wielu ludzi, którzy byli chorzy na duchu, gdyż byli pełni dumy (por. J 8, 31-39), i chorych na ciele (por. J 5, 6). Wszystkim im darował miłosierdzie i przebaczenie, a chorym - także uzdrowienie fizyczne, znak obfitości życia w królestwie, gdzie każda łza zostaje osuszona. Tak jak Maryja, uczniowie są powołani, by opiekowali się sobą nawzajem, ale nie tylko. Wiedzą, że serce Jezusa jest otwarte dla wszystkich bez wyjątku. Wszystkim musi być głoszona Ewangelia o królestwie i wszystkich, którzy są w potrzebie, musi obejmować miłość chrześcijan, po prostu dlatego, że są osobami, dziećmi Bożymi.
 409.  
 410. 4. To macierzyńskie powołanie Kościoła w stosunku do osób będących w potrzebie i chorych urzeczywistniało się na przestrzeni jego dwutysiącletniej historii w przebogatej serii inicjatyw na rzecz chorych. Nie należy zapominać o tej historii ofiarności. Dziś trwa ona nadal na całym świecie. W krajach, gdzie istnieją wystarczające systemy publicznej opieki zdrowotnej, działalność zgromadzeń katolickich, diecezji i ich szpitali oprócz zapewniania opieki medycznej na wysokim poziomie ma na celu stawianie człowieka w centrum procesu leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości moralnych. W krajach, w których systemy opieki zdrowotnej są niewystarczające lub ich brakuje, Kościół stara się zaoferować ludziom możliwie jak najwięcej w zakresie opieki zdrowotnej, aby wyeliminować śmiertelność niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko rozpowszechnione choroby. Gdziekolwiek się znajduje, stara się on leczyć, nawet kiedy nie jest w stanie przywrócić zdrowia. Obraz Kościoła jako "szpitala polowego", otwartego dla wszystkich zranionych przez życie, jest rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w niektórych częściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności.
 411.  
 412. 5. Pamięć o długiej historii posługi niesionej chorym jest powodem do radości dla wspólnoty chrześcijańskiej, a przede wszystkim dla tych, którzy w dzisiejszych czasach pełnią tę posługę. Trzeba jednak patrzeć na przeszłość, zwłaszcza po to, aby się nią ubogacać. Od niej powinniśmy się uczyć: wielkoduszności, aż po całkowite poświęcenie się wielu założycieli instytutów posługującym chorym; kreatywności, inspirowanej przez miłość, wielu inicjatyw realizowanych na przestrzeni wieków; zaangażowania w badania naukowe, aby oferować chorym nowatorskie i niezawodne leczenie. To dziedzictwo przeszłości pomaga dobrze planować przyszłość. Na przykład, aby ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, która na całym świecie usiłuje włączyć opiekę zdrowotną w działalność rynkową, czego skutkiem jest odrzucanie ubogich. Myślenie organizacyjne i miłość wymagają natomiast tego, aby była szanowana godność człowieka chorego i żeby był on zawsze stawiany w centrum procesu leczenia. Takie nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących w placówkach publicznych, którzy są powołani do tego, by przez swoją służbę dawali dobre świadectwo o Ewangelii.
 413.  
 414. 6. Jezus pozostawił Kościołowi w darze swoją moc uzdrawiania: "Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: (…) Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 17-18). W Dziejach Apostolskich czytamy opis uzdrowień dokonanych przez Piotra (por. 3, 4-8) i Pawła (por. 14, 8-11). Odpowiedzią na dar Jezusa jest zadanie Kościoła, który wie, że powinien obejmować chorych takim samym jak jego Pan spojrzeniem, pełnym czułości i współczucia. Duszpasterstwo służby zdrowia jest i zawsze pozostanie niezbędnym i istotnym zadaniem, które należy realizować z wciąż nowym zapałem, poczynając od wspólnot parafialnych aż po najlepsze ośrodki opieki zdrowotnej. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości i wytrwałości, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, chronicznie chorymi lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę. Dlatego lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby konsekrowane i wolontariusze, członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad chorymi, uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to wspólna odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej posługi każdego.
 415.  
 416. 7. Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi. Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał z miłością powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim - chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom - udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego.
 417.  
 418. Watykan 26 listopada 2017 r.
 419. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 420. FRANCISZEK
 421. CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 28 stycznia 2018   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 422. 1. Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od Złego. Jest Panem świata duchowego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem.
 423. 2. Dzisiaj, w Światowym Dniu Trędowatych, Kościół modli się i wspiera dotkniętych tą chorobą, która nadal, mimo wieloletnich zabiegów, zbiera obfite śmiertelne żniwo. Wielu teologów i świętych katolickich i nie tylko przypomina o trudnej pracy wśród trędowatych .Matka Teresa święta z Kalkuty miała takie doświadczenie , ze dotykając trędowatych dotykał jakby ran Chrystusa czy Jego samego.
 424. 3. W pierwszy czwartek miesiąca dziękujemy Panu Jezusowi za dar Eucharystii i kapłaństwa. We Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy prosić o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne . Po Mszy św w czwartek będzie GODZINA ŚWIETA w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej do godziny 21,00. Kończymy czuwanie Apelem Jasnogórskim o godz 21.00 Od przyszłego tygodnia od 7 lutego wprowadzamy na stałe w każdą środę i sobotę od godz 16.00 do 18.00 ADORACJE NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU. Przypominamy , ze kaplica Matki Bożej jest odnowiona i przygotowana do adoracji. W kaplicy M.B. jest założone nowe ogrzewanie.
 425. 4. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi od godz. 17.00
 426. 5. Dnia 2 lutego w piątek będziemy świętować Ofiarowanie Pańskie, dawnej nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte o godz. 9.15 , 18.00 i o godz 19.00 Na rozpoczęcie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy świece, których blask ma wskazywać na Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan. W naszej parafii tego dnia w I piątek zapraszamy na nocną ADORACJE i na wspólny wieczór uwielbienia o godz 22.00. Przy tej okazji przypominamy dla tych którzy wielbiąc Chrystusa zapominają o najpiękniejszej modlitwie uwielbienia i dziękczynią O MSZY ŚW . Uwielbienie tak i adoracja tak ale bez Mszy św i spowiedzi to nie jest pełne uwielbienie Chrystusa w którego my katolicy wierzymy. W piątek udamy się do naszych chorych z komunia św dopiero od godz 10.30
 427. Pamiętajmy że w piątek na Msze św przychodzimy z Gromicami.
 428. 6. Tego samego dnia w piątek 2 lutego z ustanowienia św. Jana Pawła II obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Panu Bogu za powołania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby konsekrowane, które dzisiaj odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła.
 429. 7. W pierwszą sobotę miesiąca gromadzimy się wokół Niepokalanego Serca Maryi na Mszy Świętej i nabożeństwie Rożańcowym o godz 8.00. W tym dniu z okazji wspomnienia św. Błażeja można przyjąć specjalne błogosławieństwo chroniące przed chorobami gardła.
 430. 8. Niech Jezus, Święty Boży, ochrania i strzeże solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia. PAMIETAJMY O PRASIE KATOLIUCKIE !!!
 431. W tym tygodniu patronuje nam:
 432. 31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, założyciel zgromadzeń salezjańskich.
 433. PLAN KOLEDY W TYM TYGODNIU:
 434. 29.01 poniedziałek . od 15.00 Gołków- ul. 11 Listopada ul. Kmicica, ul. Główna , od krzyżówek do torów, ul. Wołodyjowskiego                                                                                                                                                                            30.01 wtorek .od 15.00 Gołków- ul.Wenedów-5rodzin, ul Kirkora-,ul. Kordiana, ul. Aliny, ul. Gwalberta                                                                                                                                                                                                                31.01 środa .od 15.00 Gołków-ul. Ląkowa , ul. IV Pułku Ułanów ul. Jazdy Polskiej 01.02 czwartek Wólka Kozodawska - ul. Pogodna -
 435. 02.02 piątek Wólka Kozodawska - ul.Gruszek i Jabłuszek .ul. Zaciszna, ul. Dworkowa-, ul. Krokusowa                                                                                                                                                                                                                 03.02. sobota od 10.30 Wólka Kozodawska - ul. Familijna , ul. Serdeczna-n ,
 436. ==============================================
 437. Papieskie orędzie na Światowy Dzień Chorego [DOKUMENTACJA]
 438. KAI / pk
 439. 11.12.2017 13:35
 440. (fot. MikeDotta / Shutterstock.com)
 441. O macierzyńskim powołaniu Kościoła w stosunku do osób będących w potrzebie i chorych pisze papież Franciszek w swym orędziu na XXVI Światowy Dzień Chorego, który obchodzony będzie 11 lutego 2018 r.
 442.  
 443. Poniżej publikujemy polskie tłumaczenie papieskiego orędzia:
 444.  
 445. Mater Ecclesiae: « "Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja".
 446. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie»
 447. (J 19, 26-27)
 448.  
 449. Drodzy Bracia i Siostry!
 450.  
 451. Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana (por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela.
 452.  
 453. W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: "«Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 26-27).
 454.  
 455. 1. Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę krzyża. Nie jest on beznadziejną tragedią, ale miejscem, gdzie Jezus ukazuje swoją chwałę i przekazuje swoją ostatnią wolę miłości, która staje się konstytutywną zasadą wspólnoty chrześcijańskiej i życia każdego ucznia.
 456.  
 457. Przede wszystkim słowa Jezusa zapoczątkowują powołanie Maryi jako Matki całej ludzkości. Będzie Ona w szczególności Matką uczniów swojego Syna i będzie się nimi opiekowała i czuwała nad ich drogą. A wiemy, że matczyna troska o syna czy córkę obejmuje zarówno materialne, jak i duchowe aspekty ich wychowania.
 458.  
 459. Niewysłowione cierpienie krzyża przeszywa duszę Maryi (por. Łk 2, 35), ale Jej nie paraliżuje. Przeciwnie, zaczyna się dla Niej, jako Matki Pana, nowa droga poświęcenia. Jezus na krzyżu troszczy się o Kościół i o całą ludzkość, a Maryja jest powołana do dzielenia tej Jego troski. Dzieje Apostolskie, opisując wielkie wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, ukazują Maryję, która zaczęła wykonywać swoje zadanie w pierwszej wspólnocie Kościoła. Zadanie, które nigdy się nie kończy.
 460.  
 461. 2. Uczeń Jan, umiłowany, reprezentuje Kościół, lud mesjański. Ma on uznać Maryję za swoją Matkę. A w tym uznaniu ma Ją przyjąć, kontemplować w Niej wzór ucznia, a także macierzyńskie powołanie, które Jezus Jej powierzył, wraz z troskami i projektami, jakie się z tym wiążą - ma być Matką, która kocha i rodzi dzieci, potrafiące kochać zgodnie z przykazaniem Jezusa. Zatem macierzyńskie powołanie Maryi, powołanie do opieki nad dziećmi przechodzi na Jana i na cały Kościół. Cała wspólnota uczniów jest włączona w macierzyńskie powołanie Maryi.
 462.  
 463. 3. Jan, jako uczeń, który dzielił z Jezusem wszystko, wie, że Nauczyciel chce doprowadzić wszystkich ludzi do spotkania z Ojcem. On może zaświadczyć, że Jezus spotykał wielu ludzi, którzy byli chorzy na duchu, gdyż byli pełni dumy (por. J 8, 31-39), i chorych na ciele (por. J 5, 6). Wszystkim im darował miłosierdzie i przebaczenie, a chorym - także uzdrowienie fizyczne, znak obfitości życia w królestwie, gdzie każda łza zostaje osuszona. Tak jak Maryja, uczniowie są powołani, by opiekowali się sobą nawzajem, ale nie tylko. Wiedzą, że serce Jezusa jest otwarte dla wszystkich bez wyjątku. Wszystkim musi być głoszona Ewangelia o królestwie i wszystkich, którzy są w potrzebie, musi obejmować miłość chrześcijan, po prostu dlatego, że są osobami, dziećmi Bożymi.
 464.  
 465. 4. To macierzyńskie powołanie Kościoła w stosunku do osób będących w potrzebie i chorych urzeczywistniało się na przestrzeni jego dwutysiącletniej historii w przebogatej serii inicjatyw na rzecz chorych. Nie należy zapominać o tej historii ofiarności. Dziś trwa ona nadal na całym świecie. W krajach, gdzie istnieją wystarczające systemy publicznej opieki zdrowotnej, działalność zgromadzeń katolickich, diecezji i ich szpitali oprócz zapewniania opieki medycznej na wysokim poziomie ma na celu stawianie człowieka w centrum procesu leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości moralnych. W krajach, w których systemy opieki zdrowotnej są niewystarczające lub ich brakuje, Kościół stara się zaoferować ludziom możliwie jak najwięcej w zakresie opieki zdrowotnej, aby wyeliminować śmiertelność niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko rozpowszechnione choroby. Gdziekolwiek się znajduje, stara się on leczyć, nawet kiedy nie jest w stanie przywrócić zdrowia. Obraz Kościoła jako "szpitala polowego", otwartego dla wszystkich zranionych przez życie, jest rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w niektórych częściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności.
 466.  
 467. 5. Pamięć o długiej historii posługi niesionej chorym jest powodem do radości dla wspólnoty chrześcijańskiej, a przede wszystkim dla tych, którzy w dzisiejszych czasach pełnią tę posługę. Trzeba jednak patrzeć na przeszłość, zwłaszcza po to, aby się nią ubogacać. Od niej powinniśmy się uczyć: wielkoduszności, aż po całkowite poświęcenie się wielu założycieli instytutów posługującym chorym; kreatywności, inspirowanej przez miłość, wielu inicjatyw realizowanych na przestrzeni wieków; zaangażowania w badania naukowe, aby oferować chorym nowatorskie i niezawodne leczenie. To dziedzictwo przeszłości pomaga dobrze planować przyszłość. Na przykład, aby ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, która na całym świecie usiłuje włączyć opiekę zdrowotną w działalność rynkową, czego skutkiem jest odrzucanie ubogich. Myślenie organizacyjne i miłość wymagają natomiast tego, aby była szanowana godność człowieka chorego i żeby był on zawsze stawiany w centrum procesu leczenia. Takie nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących w placówkach publicznych, którzy są powołani do tego, by przez swoją służbę dawali dobre świadectwo o Ewangelii.
 468.  
 469. 6. Jezus pozostawił Kościołowi w darze swoją moc uzdrawiania: "Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: (…) Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 17-18). W Dziejach Apostolskich czytamy opis uzdrowień dokonanych przez Piotra (por. 3, 4-8) i Pawła (por. 14, 8-11). Odpowiedzią na dar Jezusa jest zadanie Kościoła, który wie, że powinien obejmować chorych takim samym jak jego Pan spojrzeniem, pełnym czułości i współczucia. Duszpasterstwo służby zdrowia jest i zawsze pozostanie niezbędnym i istotnym zadaniem, które należy realizować z wciąż nowym zapałem, poczynając od wspólnot parafialnych aż po najlepsze ośrodki opieki zdrowotnej. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości i wytrwałości, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, chronicznie chorymi lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę. Dlatego lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby konsekrowane i wolontariusze, członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad chorymi, uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to wspólna odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej posługi każdego.
 470.  
 471. 7. Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi. Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał z miłością powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim - chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom - udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego.
 472.  
 473. Watykan 26 listopada 2017 r.
 474. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 475. FRANCISZEK
 476. TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 stycznia 2018
 477. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 478. 1. Pan Jezus wciąż powołuje tych, którzy będą łowić ludzi w sieci zbawienia, bo czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
 479. 2. Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek 25 stycznia , w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zachęcamy do udziału w spotkaniach modlitewnych w naszej okolicy.
 480. 3. We wtorek 23 stycznia we wtorek przypada 5 rocznica śmierci Ks Kard Józefa Glempa Prymasa Polski W bazylice archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie o godz 19.00 zostanie odprawiona Msza św przez Ks Kard Kazimierza Nycza.
 481. 4. W piątek przypada w Kościele w Polsce Dzień Islamu. Poznawanie innych kultur i religii pomaga w przezwyciężaniu podziałów i nienawiści. Prośmy jedynego Boga, który na różne sposoby objawia się ludziom, o pokój i braterstwo w świecie..
 482. 5. Kolęda w tym tygodniu :
 483. 22.01 poniedziałek od 15.00 Pęchery-ul.Boczna-23 rodziny, ul. Cietrzewia i kilka rodzin z ul. Pawlaka
 484. 23.01 wtorek .od 15.00 ul. Gołkowska za mleczarnią/za torami/-35 rodzin
 485. 24.01 środa .od 15.00 ul.Gołkowska od mleczarni do świetlicy-30rodzin /stara wieś-lewa i prawa str.
 486. 25 .01 czwartek ..od 15.00 Gołków- ul.Gołkowska od świetlicy do krzyżówek do ul Głównej /25 rodzin - lewa strona idąc od kościoła- prawa strona 33 rodziny/
 487. 26.01 piatek .od 15.00 od krzyżówek Gołków-ul.Gołkowska-15rodzin,ul.Pod Bateriami-14 rodzin, ul.Lipowa
 488. 07.01 sobota od 09.00 od krzyżówek w kierunku Zalesia Dolnego.ulice boczne Hajduczka-2 rodziny, ul.Szaniec-14 rodzin,ul.Soroki-3 rodziny, ul.Oleńki Bilewiczównej-10 rodzin, ul.Bohuna-11 rodzin, ul.Kietlinga-1 rodzina, ul.Trylogii-3 rodziny i wszystkie ulice nowe5
 489. 6. Dziękujemy za ofiary Rodzina Rodzinie .W ostatnio niedzielę zabraliśmy do puszek 967 zł dla rodzin w Aleppo. (dzisiaj plus 20 zlotych)
 490. 7. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy wielu łask Bożych.
 491. 8. Wychodząc z kościoła zabierzmy ze sobą prasę katolicką
 492. W tym tygodniu patronują nam:
 493. 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy.
 494. 25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan.
 495. 26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.
 496. W tym roku 2018 pożegnaliśmy
 497. *śp Jacka-Mariana  Gawryś
 498. *śp Zdzisława Tokaj - prezesa naszego chóru
 499. *śp Halinę Parol 
 500. *śp Wiesława Dębskiego
 501. *śp Krystynę Kowalczyk / pogrzeb 18.01. godz 13.00
 502. ==============
 503. KOLĘDA PARAFII SW. ROCHA W JAZGARZEWIE 2017/2018 r. dni powszednie od godz. 15.00 do 21.00 w soboty od 9.00 Prosimy o przygotowanie wody święconej, kropidła, krzyżyka, świec i Pisma Św. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów od religii

 504. PROGRAM KOLĘDY 2017/2018

 505. 28.12 czwartek . od 15.00 Łoś- ul.Spółdzielcza-45 rodzin, ul.Puszczyka-3 rodziny, ul.Skowronków, ul. Słowików, Sowia, ul. Sosnowa.ul.Zielona, ul.Biała,Gandalfa  Spacerowa, Biała ,i wszystkie boczne, nowe uliczki.

 506. 29.12 piątek od 15.00 Łoś-ul.6 Września-43 rodziny, ul.Kwiatowa-8 rodzin, ul.Leśna, Brzozowa , ul.Kuropatwy- 3 rodziny, ul. Sarenki, Zajęcza,Spokojna. Przylesie.

 507. 30.12 sobota od 09.00 Łoś- ul.Prażmowska-43 rodziny, Al. Gwiazd-4 rodziny , Al. Cygady-1 rodzina, Al. Lipowa, Parkowa, Kalinowa /  UWAGA : przerwa W KOLĘDOWANIU od godz 11.30 do 13.30 / kolęda z ks Bp w Piasecznie  godz 12.00

 508. 02.01 wtorek .od 15.00 Łoś-ul.Podleśna-26 rodz.,ul.Kukułki-2 rodz.,ul.Sołecka-18 rodz.,ul.Tarczyńska

 509. 03.01 środa .od 15.00 Łoś-ul.Ogrodowa-7 rodzin, ul.Sadowa, ul.Sarenki, ul.Polna-24rodziny, Zajęcza , ul.Chabrowa, ul.Wiatrowa, ul.Sikorki-2rodziny, ul.Bażańcia-7rodzin,ul. Sowia-1 rodzina i wszystkie nowe ulice

 510. 04.01 czwartek . Godzina święta od 15.00 Bogatki- ul.Królewska-59 rodzin,nr parzyste, ul. Pierwiosnków

 511. 05.01 piątek . od 15.00 Bogatki- ul.Królewska-63 rodziny,nr nieparzyste, od nr 1 do nr 149 włącznie /do chorych w I piatek udamy się od godz 9.00 NOCNA ADORACJA  po Mszy sw o godz 18.00 - WIECZÓR UWIELBIENIA O GODZ 22.00

 512. 6 stycznia sobota Objawienie Pańskie nie ma kolędy/

 513. 08.01 poniedziałek .od 15.00 Bogatki- ul.Anemonów-3 rodziny, ul.Malwy-2 rodziny, ul.Azalii-10 rodzin, ul. Werbeny- 1 rodzina, ul.Szafirków- 14 rodzin, ul.Zawilców, ul.Słoneczników- 1 rodzina, pozostałe rodziny z ul Królewskiej, ul. Modraszki, ul.Książęca- 3 rodziny, ul.Polnych Maków, ul Królewska od nr 153 do 187

 514. 09.01 wtorek od 15.00 Mieszkowo- ul.Malinowa-15 rodzin, ul.Malinowy Gaj, ul.Darniowa, ul.Szklarniowa-12 rodzin, ul.Traktowa-órodzin, ul.Zdrojowa-l rodzina, ul.Graniczna, ul.Pod Gruszą-2 rodziny, ul.Ustronie-2rodziny, ul.Jemioły, ul .Karolińska i wszystkie nowe ulice_

 515. 10.01 sroda od 15.00 Antoninów- ul.Złotych Piasków-34 rodziny, ul.Dobrych Sąsiadów ul.Radomska i wszystkie nowe ulice

 516. 11.01 czwartek . od 14.00 Wola Gołkowska.ul Gościniec-52 rodziny,ul.Dworska-od Sióstr do p.Kowalskich do zakrętu od godz 14.0

 517. 12.01 piątek . od 15.00 Wola Gołkowska- ul.Gościniec -30 rodzin, ul.Fantazyjna, ul Polnej Brzozy 5, ul.Piesza, ul.Czarowna, od p. Kowalskich do końca w kierunku Jazgarzewa

 518. 13.01 sobota od 09.00 ul.Kolonia -30 rodzin, ul.Jeżynowa, ul.Krótka-18 rodzin, ul.Dzikiej Mięty, ul.Żurawinowa, ul Liryczna

 519. 14 styczeń Niedziela godz 16.00  Kolęda w Domu Dziecka

 520. 15.01 poniedziałek . od 15.00 Robercin- ul.Podskarbińska-11 rodzin, ul.Hetmańska-4 rodziny, ul.Orzechowa-10 rodzin, ul.Wierzbowa-18 rodzin,

 521. 16.01 wtorek .od 15.oo Wola Gołkowska- ul.Rybna-35 rodziny, ul.Błękitnego Motyla -2 rodziny, ul.Jemioły, ul.Płaczącej Wierzby-14 rodzin, ul.Karolińska,

 522. 17.01 ,sroda .od 15.00 Gołków- ul.Zielona-27 rodz..Wola Gołkowska-ul.Dworska, ul.Maciejki-3rodz. ul.Przy Akacjach 9, ul.Sielankowa i wszystkie nowe ulice

 523. 18.01 czwartek od 15.00 cała ul.Ceramiczna, ul.Ceglana, ul.Małego Stawu i Dużego Stawu,ul.Turystyczna

 524. 19.01 piatek od 15.00 Grochowa- ul.Zb.Pawlaka- 37 rodzin, ul Słoneczników

 525. 20.01 sobota .od 09.00 Piskórka- ul.Jagodowa-1 rodzina, ul.Świerkowa-5 rodzin, ul.Główna-16 rodzin, ul.Słoneczna-8 rodzin, ul.Polna, ul.Akacjowa,ul.Podleśna,ul.Brzozowa-lrodz., ul.Krótka, ul.Cedrowa, ul.Klonowa,ul. Sosnowa- 1 rodzina,i wszystkie nowe ulice

 526. 22.01 poniedziałek od 15.00 Pęchery-ul.Boczna-23 rodziny, ul.Cietrzewia-lórodzin i 7 rodzin z ul.Pawlaka

 527. 23.01 wtorek .od 15.00 ul.Gołkowska za mleczarnią/za torami/-35 rodzin

 528. 24.01 środa .od 15.00 ul.Gołkowska od mleczarni do świetlicy-30rodzin /stara wieś-lewa i prawa str.

 529. 25 .01 czwartek ..od 15.00 Gołków- ul.Gołkowska od świetlicy do krzyżówek do ul Głównej -lewa strona idąc od kościoła i prawa strona 

 530. 26.01 piatek .od 15.00 od krzyżówek Gołków-ul.Gołkowska-15rodzin,ul.Pod Bateriami-14 rodzin, ul.Lipowa

 531. 27.01 sobota od 09.00 od krzyżówek w kierunku Zalesia Dolnego.ulice boczne Hajduczka-2 rodziny, ul.Szaniec-14 rodzin,ul.Soroki-3 rodziny, ul.Oleńki Bilewiczównej-10 rodzin, ul.Bohuna-11 rodzin, ul.Kietlinga-1 rodzina, ul.Trylogii-3 rodziny i wszystkie ulice nowe

 532. 29.01 poniedziałek . od 15.00 Gołków- ul. 11 Listopada-43 rodzin, ul.Kmicica, ul.Główna-6 rodzin- od krzyżówek do torów, ul.Wołodyjowskiego-2 rodziny

 533. 30.01 wtorek .od 15.00 Gołków- ul.Wenedów-5rodzin, ul Kirkora-1 rodzina,ul.Kordiana, ul.Aliny, ul.Gwalberta-5 rodzin_

 534. 31.01 środa .od 15.00 Gołków-ul.Ląkowa-28 rodzin, ul.IV Pułku Ułanów-3rodziny, ul.Jazdy Polskiej-2 rodziny i wszystkie nowe ulice

 535. 01.02 czwartek Godzina świeta od 16.00 Wólka Kozodawska - ul.Pogodna - 34 rodziny

 536. 02.02 piatek Godzina Święta . od 16.00 Wólka Kozodawska - ul.Gruszek i Jabłuszek - 24 rodziny, .ul.Zaciszna, ul.Dworkowa-8 rodzin, ul.Krokusowa-5 rodzin Objawienei pańskie M.B. Gromniczbej do chorych udamy sie od godz 10.30/ NOCNA ADORACJA po Mszy św o godz 18.00 o godz 22.00 WIECZÓR UWIELBIENIA

 537. 03.02 sobota Msza św o 8.00 i Różaniec .kolęda od 10.30Wólka Kozodawska - ul.Familijna-24 rodzin,ul.Serdeczna-10 rodzin ,

 538. 05.02 poniedziałek od 15.00 Jesówka i ul Źródlana-9 rodzin,ul.Blasku Księżyca, ul.Czapli-5 rodzin,ul.Dzikich Gęsi-28 rodzin, ul.Niedzwiedzia,ul.Leśnych Malin-2 rodziny, ul.Orlika-1 rodzina,ul.Ptasia,ul.Zimorodka, ul.Konika Polnego, ul.Leśnej Polany, ul.Lisia

 539. 06.02 wtorek .od 15 .00 Wólka Kozodawska-ul.Zielonej Łąk-11 rodzin, ul.Dzikie Pola-4 rodziny ul.Bociana Białego-9 rodzin, ul.Białej Róży-1 rodzina, i wszystkie nowe ulice

 540. 07.02 środa .od 16.00 Wólka Kozodawska-ul.Czarodziejska- 17 rodz.,ul.Bukietowa,ul.Polnych Kwiatów-5 rodzin,ul.Bajkowych Domków-8 rodz., ul.Wichrowa-8 rodz.,

 541. 08.02 czwartek od 16.00 ul.Herbacianej Róży-34 rodziny, ul.Zaciszna-4 rodziny, ul.Bukietowa, ul.Rajskich Ogrodów, ul.Szparagowa

 542. 09.02 piatek .od 15.00 Wólka Kozodawska- ul.Porannej Rosy-8 rodzin, ul.Rajskich Ogrodów, ul Szczęśliwa-23 rodziny

 543. 10 .02 sobota .od 9.00 Łbiska- ul Bolesława Chrobrego-spis wszystkich rodzin -48-tylko lewa strona idąc od kościoła ul. Zyg.Starego-6 rodzin,ul.Wł. Jagiełły-6 rodzin, ul.Królowej Marysieńki, ul.H.Walezego, ul.Zyg.Starego, ul.Wł. Łokietka po lewej stronie÷plus DOM DZIECKA OD GODZ 15.00

 544. 12.02 poniedziałek .od 15.00 Łbiska-ul.B.Chrobrego-tylko prawa str.idąc od Jazgarzewa,ul. 15 sierpnia, ul.Piastowska-2 rodziny, ul.Królowej Bonyorodziny, ul.Żeligowskiego-lO rodzin, u Sióstr Szarytek kolęda trwa w internacie ok.2 godz od g.l 1.00, _ul.Zyg. Starego i Wł. Łokietka po prawej str. oraz ul.Zygmunta III Wazy

 545. 13.02 wtorek .od 15 .00 Jazgarzew-ul.Szkolna nr nieparzys.,ul.Ruciana,ul.Przebiśniegów, ul.Runa Leśnego

 546. 14.02 środa POPIELEC.nie ma kolędy 

 547. 15.02 czwartek od 15.00 Jazgarzew- ul.Szkolna wszystkie nr parzyste

 548. 16.02 piatek od 15.00 Jazgarzew-ul.Górna- 25 rodzin i Wólka Pecherska Droga Krzyzowa dla dzieci o 17.30 i  dla dorosłych po Mszy św o godz  18.00

 549. 17.02 sobota .od 15.00 Jazgarzew-ul.Główna-w kierunku Bogatek,ul.Błękitna,ul.Rajska, ul.Pasikoników ( Ks Krzysztof będzie chodził od godz 9.00 a ks Prob od 15.00 /spotkanie wszystkich prob w Warszawie od godz 10.00)

 550. 19.02  poniedzialek .od 15.00 Jazgarzew-ul. Leśna- wszystkie nr tylko po prawej str. idąc od kościoła ul.Gajowa, ul.Amarantowa-35rodzin/

 551. 20.02 od 15.00 wtorek  Jazgarzew-ul. Leśna po lewej str. idąc od kościoła-35 rodzili

 552. 21.02  środa  . od 15.00 ul.Główna w Jazgarzewie do kościoła-31 rodzin zakonczenie kolędy/


 553.  w czwartek  jeżeli  ksiądz kogoś opuścił to można zgłosić do kancelarii i zaprosic na 22 luty odgodz.9.00 do 13.00 lub od godz 19.00 do 21.00

  ul. Główna 2 05-502 Jazgarzew Mail: roch@warszawa.opoka.org.pl Telefon (22) 756 76 41 i kom 602-108-026

 554. pon. na tcl. 602 108 026 Parafia św. Rocha

 

NAPIS NA OBRAZKU KOLĘDOWYM

Modlitwa za misje  w naszej parafii ( w dn. 06-13.10.2019 r)

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii w Jazgarzewie darem łaski i miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, pełnio czasów i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Duchu Święty odnów cały świat i oblicze naszej parafii. Spraw abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Amen. Sw Rochu  i Św Wawrzyńcze  modlcie się za nami

Z blogoslaieństwem Bożym Ks Szymon Nowicki wikariusz i Ks Prob Wiesław Zaręba

Galeria