Wiara prymasa

Kard. Stefan Wyszyński obronił Polaków przed komunizmem dzięki swojej głębokiej wierze.

Wliście pasterskim kardynała, napisanym w styczniu 1949 r., gdy obejmował on archidiecezję gnieźnieńską i warszawską, czytamy: „Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Ale jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie, wyrosłe z odwiecznych Bożych myśli, ze zbawczej woli Ojca, dzielącego się radośnie szczęściem swoim z człowiekiem”. Być może słowa te niektórym wydadzą się zaskakujące, bowiem Prymas Tysiąclecia jest przedstawiany przede wszystkim jako przywódca oporu społecznego wobec PRL-oskiej władzy czy mąż stanu, który skutecznie przeciwstawiał się komunizmowi. Jego życie religijne jest rzadziej opisywane, głównie w pismach religijnych, w literaturze świeckiej ten temat właściwie nie istnieje. Ale bez uwzględnienia życia religijnego Prymasa Tysiąclecia nie sposób zrozumieć jego działalności publicznej. Głęboka wiara była źródłem i siłą jego posługi, która ze względu na okoliczności dziejowe wyrażała się w sferze społecznej i politycznej.

Heroiczny w praktykowaniu cnót

Potwierdzeniem wyjątkowej bliskości z Bogiem kard. Wyszyńskiego jest ogłoszenie 19 grudnia przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót wybitnego Polaka. Wiadomość ta była długo oczekiwana, bo proces beatyfikacyjny zaczął się jeszcze w 1983 r. Stwierdzenie heroiczności cnót oznacza, że dana osoba stale i w doskonałym stopniu praktykowała wiarę nadzieję i miłość, oraz roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Ponieważ nie jest to możliwe bez łaski Bożej, Kościół w procesie beatyfikacyjnym stwierdził, że prymas Wyszyński był takimi łaskami obdarzany i z nich korzystał w wyjątkowym stopniu. Można powiedzieć, że uznanie heroiczność cnót oznacza potwierdzenie świętości Prymasa Tysiąclecia, jednak aby Kościół oficjalnie to ogłosił, potrzebny jest cud za jego wstawiennictwem. W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych trwa już procedura badania domniemanego cudu. Jeśli zostanie potwierdzona jego autentyczność, papież zdecyduje o beatyfikacji i wyznaczy jej datę.

Boży chłopiec na posyłki

Aleć jestem tylko Bożym chłopcem na posyłki” – napisał w swoich codziennych notatkach „Pro memoria” w Nowy Rok 1949 r. Jest to fragment refleksji dotyczący konieczności opuszczenia diecezji lubelskiej w związku z nominacją na arcybiskupa Warszawy i Gniezna. Słowa te pokazują posłuszeństwo i pokorę kard. Wyszyńskiego, który w każdym zdarzeniu odnajdował działanie Boga. Doskonale ilustrują to „Zapiski więzienne”, powstałe w czasie bezprawnego aresztowania przez komunistów. W drugim roku uwięzienia, dokładnie ostatniego dnia 1954 r., napisał słowa pokazujące bezgraniczne zaufanie Bogu: „Rok, który za kilka minut skończy się, oddaję Tobie, Panienko Jasnogórska, by przez Twoje niepokalane dłonie był złożony ku chwale Boga – Soli Deo. Oddaję całkowicie bez żalu, bez smutku, bez zastrzeżeń, choć spędziłem go w tym zamaskowanym więzieniu. Wszak Ty patrzysz na moje życie i wiesz, co daje mi to więzienie. A ja ufam kierowniczej łasce Bożej i wiem, ile przez nią zyskuję. Nie pytam: za co i dlaczego, bo ufam”.

I dalej znajdujemy słowa ukazujące całkowite oddanie swojej woli Bogu, co świadczy o wysokim stopniu zjednoczenia z Nim. „Rok ten tak bardzo przekonał mnie o pełnej miłości mądrości Bożej, że niemal nie ma już miejsca na najdrobniejszy odruch oporu przeciwko woli Bożej. Rozum ufa, wola jest poddana” – napisał człowiek, który od 15 miesięcy przebywał w odosobnieniu, bez wyroku, zdany na łaskę oprawców, którzy mogli posunąć się nawet do zamordowania go.

Niewolnik Maryi

Szczególnym rysem duchowości kard. Wyszyńskiego była maryjność. Więziony w Stoczku Warmińskim złożył 8 grudnia 1953 r. akt osobistego oddania się Matce Bożej. „Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności. (…) Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo!”.

Słowa „Soli Deo” wybrał na swoje zawołanie biskupie, z czasem je uzupełnił i dodawał słowa „per Mariam”, czyli „Samemu Bogu przez Maryję”. Analizując homilie i różne wypowiedzi kard. Wyszyńskiego na przestrzeni całej jego posługi, można dostrzec wręcz uderzającą dominację wątków maryjnych. Dopiero zagłębiając się w nie, chociażby w cytowany akt osobistego oddania się Matce Bożej, możemy zrozumieć wielkie programy duszpasterskie, które kard. Wyszyński oparł właśnie na Maryi.

Śluby

Prymas Tysiąclecia doskonale rozumiał, że komunizm jako totalitarny system polityczny będzie dążył do zniszczenia wiary i Kościoła katolickiego, który był jej wyrazicielem. Jako ideologia ateistyczna, odrzucająca istnienie Boga, chciał wyrugowania wiary ze świadomości Polaków i zastąpienia jej „światopoglądem socjalistycznym”. Na coraz intensywniejsze i brutalniejsze antykościelne działania PRL-owskich władz kard. Wyszyński postanowił odpowiedzieć właśnie na płaszczyźnie wiary. Stworzył wielkie programy duszpasterskie, które miały umocnić i ożywić religijność Polaków, a przez to przeciwstawić się komunistycznej ideologii. Rzeczywiście oznaczało to konfrontację polityczną, ale wynikało z faktu, że ówczesne władze traktowały walkę z religią jako element wprowadzania systemu komunistycznego. To nie kard. Wyszyński wkroczył w sferę polityczną, lecz PRL-owskie władze brutalnie weszły w sferę religijną, dążąc do jej zniszczenia.

W 1956 r., w czasie uwięzienia w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy, ułożył tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Wśród wezwań była m.in. prośba do Maryi o objęcie opieką wszystkich Polaków i polskich ziem, o dochowanie wierności Bogu. Znajduje się tam także przyrzeczenie, że będziemy dążyć do tego, aby „Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym”. Śluby zostały złożone 26 sierpnia tego roku na Jasnej Górze, a w uroczystości uczestniczyło milion wiernych. Dla komunistów ich treść oraz ogromna liczba zgromadzonych z pobudek religijnych Polaków była szokiem, oznaczało to bowiem, że ich dotychczasowe wysiłki ateizacji Polski poniosły klęskę. Sam prymas w uroczystości nie uczestniczył, gdyż był uwięziony, ale na fotelu przygotowanym dla niego leżały białe i czerwone kwiaty.

Wszystko, czego żądasz, Maryjo

Również podczas pobytu w więzieniu prymas Wyszyński opracował Wielką Nowennę – program duszpasterski zaplanowany na lata 1957–1966, którego celem było przygotowanie Polski przez odnowę religijno-moralną do obchodów 1000. rocznicy przyjęcia chrztu. Każdy rok miał inny temat. Nowennie towarzyszyła peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Komuniści uznali, że stanowi ona tak duże zagrożenie, że we wrześniu 1966 r. milicja obraz „zaaresztowała” i przewiozła na Jasną Górę z zakazem peregrynacji. Na niewiele to się zdało, gdyż w parafiach przyjmowane były puste ramy.

Kulminacyjnym momentem nowenny było złożenie 3 maja 1966 r. aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi z okazji Milenium Chrztu Polski. Akt odczytał jego autor prymas Wyszyński, jako legat papieski. Paweł VI chciał przybyć na tę uroczystość, ale nie dostał pozwolenia od władz. Treść aktu z pewnością świadczy o głębokim zjednoczeniu prymasa z Maryją: „Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb Wiary świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością; bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico Wspomożycielko, stawali się prawdziwą pomocą Kościoła Powszechnego – ku budowaniu Ciała Chrystusowego na ziemi!”.

Kardynał Wyszyński z pewnością był dla Polski rządzonej przez komunistów postacią opatrznościową, którą w tym momencie naszych dziejów dał nam Bóg. Był człowiekiem wielkiego formatu, mężem stanu. Jednak tylko człowiek żyjący blisko Boga mógł w tamtych warunkach przeciwstawić się komunizmowi i dać Polakom wewnętrzną siłę do walki ze złem. To głęboka wiara Prymasa Tysiąclecia, jego więź z Bogiem i Maryją, była źródłem, z którego czerpał siły do heroicznej służby Bogu, człowiekowi i ojczyźnie

Piosenki Religijne WSZYSTKIE DOSTĘPNE PIOSENKI RELIGIJNE.

: O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo? (1 Kor 15, 1–8.52–57) 1.W jednej chwili, d w jednym oka mgnieniu d na głos trąby ostatecznej, a D7 albowiem zabrzmi trąba, a D7 a umarli powstaną w nieskazitelności, G h a my będziemy przemienieni. C Fis Ref:Dlatego śpiewajmy: D Zwycięstwo śmierć pochłonęło! D Alleluja, alleluja. D Gdzież jest, o śmierci, twe zwycięstwo? Fis Alleluja, alleluja. Fis Gdzież jest, o śmierci, oścień twój? h Alleluja, alleluja. h 2.Ościeniem śmierci jest grzech, A a siła grzechu leży w prawie; G ale my zwyciężyliśmy G w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Fis Ref:Dlatego śpiewajmy: D Zwycięstwo śmierć pochłonęło! D Alleluja, alleluja. D Gdzież jest, o śmierci, twe zwycięstwo? Fis Alleluja, alleluja. Fis Gdzież jest, o śmierci, oścień twój? h Alleluja, alleluja. h alleluja, alleluja, alleluja. A G Fis 3.Przypominam wam, bracia, Ewangelię, D A którą wam ogłosiłem, G którą też sam otrzymałem: Fis że Chrystus zmarł za grzechy, D tak jak mówią Pisma! D i że powrócił z martwych, Fis tak jak mówią Pisma! Fis i że ukazał się Piotrowi, h a potem Dwunastu, A a potem naraz ponad pięciuset braciom, G a na końcu ukazał się mnie.Fis Wykonanie Pieśni: O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo? (1 Kor 15, 1–8.52–57)

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/ neokatechumenat « Previous post Next Post » No Comments Yet. Leave a Reply Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem * Comment Nazwa * Email * Witryna internetowa SZUKAJ PIOSENKI: BOŻE NARODZENIE Kolędy Kolędy dla Dzieci Pieśni Kolędnicze Prawosławne Kolędy Pastorałki Piosenki Świąteczne Piosenki Świąteczne dla Dzieci Zagraniczne Kolędy i Piosenki Świąteczne Jasełka Drodzy Państwo, zachęcam Was do odwiedzenia bloga mojej przyjaciółki o: udar mózgu - dziewczyna w wieku 27 lat miała udar mózgu i opisuje zmagania z chorobą. Bardzo przydatne, życiowe informacje i porady. PIEŚNI RELIGIJNE Psalmy Teksty Psalmów Chorał Gregoriański Pieśni Adwentowe Pieśni do Miłosierdzia Bożego Pieśni Dziękczynne Pieśni Eucharystyczne Pieśni Łacińskie Pieśni Kościelne Pieśni Maryjne Pieśni do Najświętszego Serca Jezusowego Pieśni Neokatechumenalne Pieśni na Boże Ciało Pieśni Na Uwielbienie Pieśni Wielkopostne Pieśni Wielkanocne PIOSENKI RELIGIJNE Piosenki o Janie Pawle II Piosenki Lednickie Piosenki Oazowe Piosenki Pielgrzymkowe Piosenki Misyjne Piosenki Religijne Dla Dzieci Piosenki Religijne dla Młodzieży Piosenki Religijne po Angielsku Piosenki o Powołaniu Piosenki Pro-Life Kanony Taize Religijne Karaoke Piosenki z Pokazywaniem i Gestami PIEŚNI NA OKAZJE Pieśni na Bierzmowanie Pieśni na Chrzest Pieśni Pogrzebowe Pieśni na Pierwszą Komunię Pieśni na Ślub Pieśni na Wszystkich Świętych i Zaduszki FACEBOOK: MODLITWY Modlitwy w Obcych Językach Godzinki Gorzkie Żale Koronki Litanie Modlitwy codzienne Rachunek Sumienia dla Dorosłych Różaniec Przygotowanie do dobrej spowiedzi GATUNKI MUZYCZNE Muzyka Gospel Religijny Rap Religijne Reggae Religijny Rock ZESPOLY RELIGIJNE Armia Dzieci Arka Noego Biskup Antoni Długosz Besiu 2Tm2,3 – Tymoteusz Deus Meus Eleni Ewa Brzezińska-Cielepa Jerzy Fiedorczuk Ksiądz Paweł Szerlowski Ksiądz Robert Kwatek Ojciec Bogusław Paleczny Magdalena Nazaretanka Mate.o – Mateusz Otremba Mocni w Duchu Nacinacze Sykomory New Life M. Siewcy Lednicy Piotr Rubik Pinokio Brothers TGD – Trzecia Godzina Dnia Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej PLAYLISTY Popularne Piosenki Religijne Piekne Piosenki Religijne INNE RELIGIE Muzyka Buddyjska Muzyka Islamska Muzyka Hinduska Muzyka Prawosławna Muzyka Żydowska Pieśni Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego MATERIAŁY WIDEO bEZ sLOGANU Filmy Fronda Franciszkanie TV Konferencja Episkopatu Polski Pallotti TV Telewizja Trwam Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Bajki Religijne ROZRYWKA Strefa Rozrywki Poezja Śpiewana Obrazki Polecam Piosenki dla Dzieci Piosenki dla Dzieci Tagi: ANGIELSKIE KOLĘDY CICHA NOC CZESKIE KOLĘDY DUŃSKIE KOLĘDY FIŃSKIE KOLĘDY FRANCUSKIE KOLĘDY GODZINKI GRECKIE KOLĘDY HISZPAŃSKIE KOLĘDY HOLENDERSKIE KOLĘDY KOLĘDY KOLĘDY KASZUBSKIE KOLĘDY PRAWOSŁAWNE MAGDALENA NAZARETANKA MODLITWY MODLITWY ZAGRANICZNE NIEMIECKIE KOLĘDY NORWESKIE KOLĘDY PATRIOTYZM PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA PIEŚNI ADWENTOWE PIEŚNI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PIEŚNI DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO PIEŚNI MARYJNE PIEŚNI NA KOMUNIĘ PIEŚNI PATRIOTYCZNE PIEŚŃ PATRIOTYCZNA PIOSENKA OAZOWA PIOSENKI PIOSENKI O JANIE PAWLE II PIOSENKI RELIGIJNE PIOSENKI ŚWIĄTECZNE PIOSENKI ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI PIOTR RUBIK POLSKIE KOLĘDY PORTUGALSKIE KOLĘDY RÓŻANIEC SZWEDZKIE KOLĘDY SŁOWACKIE KOLĘDY WŁOSKIE KOLĘDY ZADUSZKI ZAGRANICZNE KOLĘDY ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA ŚWIĘTO ZMARŁYCH ŻAŁOBNE Piosenki Religijne WSZYSTKIE DOSTĘPNE PIOSENKI RELIGIJNE. TRADYCYJNE PIEŚNI RELIGIJNE, KOLĘDY. MODLITWY. TEKSTY. CHWYTY. Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. All rights reserved. 2014 - PiosenkiReligijne.pl

Zobacz więcej na: https://piosenkireligijne.pl/o-smierci-gdzie-jest-twe-zwyciestwo/