Katastrofa bezbożności zabiera nam wszystko a pobożności przywraca nam życie ....."Jeżeli nie uwierzycie nie ostoicie się" Iz ,7,1-17-

Zobacz Brewiarz str 95 i dalej wtorek 20 tydzień zwykły

Wtorek, 18 sierpnia 2020

IV tydzień psałterza

XX tydzień Okresu Zwykłego

JUTRZNIA

 

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

 

HYMN - KOMENTARZ

LG tom IV: Wtorek IV, str. 898; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1091
 

1 Niech cały wszechświat głosi mądrość Boga:

Niebo i lądy, planety i słońce;

A dzień niech nocy wielkość opowiada

Stwórcy wszystkiego.
 

2 Dalekie gwiazdy sławią swoim blaskiem

Jego majestat i księżyc Go wielbi;

Dla Niego morza, rzeki i strumienie

Szumią falami.
 

3 I matka ziemia, hojna żywicielka,

Pełna bogactwa i wszelkich zasobów,

Wyznaje Ojca ludzi nieśmiertelnych,

Władcę wieczności.
 

4 Składamy dzięki Tobie, Wszechmogący,

Dobry Pasterzu każdego istnienia,

Ty, który jesteś w Trójcy niepojętej

Bogiem jedynym. Amen.
 

 

PSALMODIA - KOMENTARZ

Antyfony - LG tom IV: Wtorek IV, str. 898-901; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1092-1095

Psalmy - LG tom IV: Wtorek IV, str. 898-901; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1092-1095

 

1 ant. Tobie chcę śpiewać, o Panie, * będę szedł drogą nieskalaną.
 

Psalm 101
Wyznanie żarliwej duszy

Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania (J 14, 15)

Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce, * Tobie chcę śpiewać, o Panie.

Będę szedł drogą nieskalaną; *

kiedyż Ty do mnie przyjdziesz?

Będę chodził z sercem niewinnym *

wewnątrz swojego domu.

Nie będę zwracał oczu *

ku sprawie niegodziwej.

W nienawiści mam czyny przestępcy, *

nie przylgną one do mnie.

Przewrotne serce będzie ode mnie z daleka, *

tego, co złe, nawet znać nie chcę.

Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu, *

pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę.

Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, *

aby ze mną zamieszkać mogli.

Ten, który kroczy drogą nieskalaną, *

będzie mi usługiwał.

Kto knuje podstęp, nie zamieszka w mym domu, *

nie ostoi się wobec mego wzroku, kto rozgłasza kłamstwa.

Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi, *

wypędzę z miasta Pańskiego wszelkich złoczyńców.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Tobie chcę śpiewać, o Panie, / będę szedł drogą nieskalaną.
 

2 ant. Nie odbieraj nam, Panie, * swego miłosierdzia.
 

Pieśń (Dn 3, 26-27. 29. 34-41)
Modlitwa Azariasza w piecu ognistym

Pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone (Dz 3, 19)
 

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, †

i pełen chwały, *

a Twoje imię jest błogosławione na wieki.

Jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś uczynił z nami, *

wszelkie Twoje dzieła są pełne prawdy.

Twoje drogi są proste, *

a wyroki najsłuszniejsze.

Myśmy zgrzeszyli i popełnili nieprawość *

odstępując od Ciebie.

We wszystkim przewrotność okazaliśmy *

i nie słuchaliśmy Twoich przykazań.

Nie opuszczaj nas na zawsze †

i ze względu na świętość Twego imienia *

nie zrywaj Twojego przymierza.

Nie odbieraj nam swego miłosierdzia *

przez wzgląd na Abrahama, przyjaciela Twego,

Twojego sługę, Izaaka, *

i Twego świętego, Izraela.

Im to przyrzekłeś, *

że rozmnożysz ich potomstwo

Jak gwiazdy na niebie *

i jak piasek na morskim brzegu.

Panie, oto jesteśmy najmniejsi *

spośród wszystkich narodów.

Oto dziś jesteśmy poniżeni na całej ziemi *

z powodu naszych grzechów.

Nie ma już władcy, proroka ani wodza, †

ani całopalenia, ani ofiar, *

ani daru pokarmów, ani kadzenia.

Nie ma gdzie złożyć Tobie daru z pierwszych płodów *

i doświadczyć miłosierdzia Twego.

Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony *

znajdą upodobanie u Ciebie.

Tak jak całopalenia z baranów i cielców, *

i tysięcy tłustych owiec,

Niech się dziś stanie nasza ofiara dla Ciebie *

i spodoba się Tobie.

Bo ci, którzy ufność pokładają w Tobie, *

nie zaznają wstydu.

Teraz zaś z całego serca idziemy za Tobą, †

odczuwamy lęk wobec Ciebie *

i szukamy Twojego oblicza.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Nie odbieraj nam, Panie, swego miłosierdzia.
 

3 ant. Boże, będę Ci śpiewał * pieśń nową.
 

Psalm 144, 1-10
O zwycięstwo i pokój

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13

Błogosławiony Pan, Opoka moja, †

On moje ręce zaprawia do walki, *

moje palce do bitwy.

On mocą i warownią moją, *

osłoną moją i moim wybawcą,

Moją tarczą i schronieniem, *

On, który mi poddaje ludy.

Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego, *

czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?

Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, *

dni jego jak cień przemijają.

Nachyl swych niebios i zstąp po nich, Panie, *

gór dotknij, aby zadymiły.

Rozprosz ich uderzeniem pioruna, *

wypuść swe strzały, by ich porazić.

Wyciągnij swą rękę z wysoka, *

wybaw mnie z wód ogromnych.

Uwolnij z rąk cudzoziemców, †

tych, których usta mówią kłamliwie, *

a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi.

Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *

grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.

Ty królom dajesz zwycięstwo, *

Tyś wyzwolił Dawida, swego sługę.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową.
 

 

CZYTANIE - KOMENTARZ - ROZWAŻANIE

LG tom IV: Wtorek IV, str. 901;

LG skrócone: Wtorek IV, str. 1095

Iz 55, 1

 

Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko.
 

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE

LG tom IV: Wtorek IV, str. 902; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1095
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

 

K. Kto odczuwa pragnienie, * Niech przyjdzie do Mnie i pije.
W. Kto odczuwa pragnienie, / Niech przyjdzie do Mnie i pije.
K. Ja pragnącemu dam pić darmo ze źródła wody życia.
W. Niech przyjdzie do Mnie i pije.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Kto odczuwa pragnienie, / Niech przyjdzie do Mnie i pije.
 

 

PIEŚŃ ZACHARIASZA

LG tom IV: Wtorek IV, str. 902;

LG skrócone: Wtorek IV, str. 1095

Łk 1, 68-79

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

 

Ant. Wybaw nas, Panie, * z rąk naszych nieprzyjaciół.
 

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *

w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *

przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *

i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *

ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *

służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *

po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *

przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Wybaw nas, Panie, / z rąk naszych nieprzyjaciół.
 

 

PROŚBY - KOMENTARZ

LG tom IV: Wtorek IV, str. 902; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1095-1096
 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

 

Bóg umacnia naszą nadzieję i pozwala, abyśmy Go z radością wielbili w tej rannej porze. Zanośmy więc do Niego ufne błagania:
Wysłuchaj nas, Panie.

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze Jezusa, naszego Zbawiciela,
- za wiarę i za nieśmiertelność, której nam przez Niego udzieliłeś.
Wysłuchaj nas, Panie.

Obdarz nasze serca łaską pokory,
- abyśmy byli sobie nawzajem poddani w bojaźni Chrystusowej.
Wysłuchaj nas, Panie.

Ześlij nam swego Ducha,
- aby nasza braterska miłość była wolna od udawania.
Wysłuchaj nas, Panie.

Ty nakazałeś ludziom, aby przez pracę czynili sobie ziemię poddaną,
- spraw, abyśmy pracując oddawali Ci chwałę i przyczyniali się do uświęcenia braci.
Wysłuchaj nas, Panie.
 

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.


Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

 

MODLITWA - KOMENTARZ

LG tom IV: Wtorek IV, str. 902; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1096
 

Panie, nasz Boże, umocnij naszą wiarę, † aby nasze uwielbienie było miłe Tobie * i przyniosło Kościołowi owoce życia nowego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

 

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.
 

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.
 

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.
 

Wezwanie, Godzina Czytań
Modlitwa przedpołudniowa, południowa,popołudniowa
Nieszpory, Kompleta

  

 

STRONA GŁÓWNA

TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC

CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 

Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG

Galeria

wstecz