I Komuni dzieci z klas III w roku 2019 będzie w naszej parafii 9 czerwca o godz 11.45 w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

PACIERZ

sklad Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny.

Amen. 

Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazania Kościelne
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Trzy Cnoty Boskie
1. Wiara 2. Nadzieja 3.Miłość

Siedem Sakramentów Świętych
1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3.Eucharystia
4. Pokuta 5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo

Siedem darów Ducha Świętego
1. Mądrość 2. Rozum 3. Rada
4. Męstwo 5. Umiejętność 6. Pobożność
7. Bojaźń Boża

Warunki sakramentu pokuty
1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy
3. Postanowienie poprawy 4. Spowiedź
5. Zadośćuczynienie

Siedem grzechów głównych
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

Tajemnice Różańca Świętego
CZĘŚĆ RODOSNA
1. Zwiastowanie Matce Bożej
2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety
3. Boże Narodzenie
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

CZĘŚĆ ŚWIATŁA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemówienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ BOLESNA
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa
5. Pan Jezus umiera na Krzyżu

CZĘŚĆ CHWALEBNA
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową Nieba i Ziemi

GODZINKI

CZĘŚCI GODZINEK NA 
WSZYSTKIE PORY DNIA 
SĄ DOSTĘPNE PRZEZ

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

  Jutrznia

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą, Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.
Hymn
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa, Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu, Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu; Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste, Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.
K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków. 
W.: Amen.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.

  Pryma

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami;
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

K.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
W.: I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

  Tercja

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,
Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za matkę obierając sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

K.: Ja mieszkam na wysokościach,
W.: I tron mój w słupie obłoku.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

  Seksta

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

K.: Jak lilia między cierniem,
W.: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

  Nona

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

K.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
W.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

  Nieszpory

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

K.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,
W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

  Kompleta

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, 
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...

Hymn
Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

K.: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
W.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

  Ofiarowanie Godzinek

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas, święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej, ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion: Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i Matko miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana Maryjo! 
W.: Amen.
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 
W.: Amen.

NAJNOWSZY DODATEK DLA RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH MAJ 2018

Od początku powstawania Kościoła istniały przepisy - zakorzenione w dziesięciu przykazaniach Bożych oraz w przykazaniu miłości - regulujące życie wiernych. Są to przykazania kościelne. Mają one pomóc ludziom w zbliżeniu się do Boga. Najstarsze znane zapisy na ten temat znajdują się w średniowiecznych pismach św. Antonina, biskupa Florencji. Autor wylicza dziesięć takich przepisów. W Kościele katolickim nie trzymano się jednak ani raz ustalonej treści, ani liczby przykazań; ulegały one ewolucji. Uważano, że należy dostosowywać je do aktualnych potrzeb religijnych i moralnych wiernych tak, aby pomóc im rozeznawać bieżące kłopoty.

Polskich katolików, po nowelizacji czwartego przykazania na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski od 2014 roku, obowiązuje następująca wersja przykazań kościelnych:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Zastanówmy się, co one oznaczają.

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych

Uczęszczanie na niedzielną bądź świąteczną Eucharystię wielu wiernym wydaje się oczywiste. Dzieje się tak od czasów apostolskich, bowiem wówczas została zapoczątkowana praktyka niedzielnych zgromadzeń. W tamtych czasach nie trzeba było zobowiązywać chrześcijan do udziału w „łamaniu chleba", ponieważ Eucharystia stanowiła dar i przywilejwynikający z żywej wiary. Z biegiem lat zmiany zachodzące w Kościele wymusiły kształtowanie się prawodawstwa w kierunku określania obowiązku udziału w Eucharystii.

Nie zawsze można uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej Katechizm Kościoła Katolickiego podaje warunki usprawiedliwiające, między innymi chorobę czy opiekę nad niemowlęciem (KKK 2181).

Wiele nieporozumień wprowadzają święta nakazane, przede wszystkim dlatego, że wierni ich nie znają. Od 30 listopada 2003 roku decyzją Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obowiązują następujące święta nakazane (poza niedzielami):

- uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia);

- uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia);

- uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia);

- uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);

- uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia);

- uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Właśnie w te dni katolicy są zobowiązani do uczestniczenia w Mszy Świętej.

Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty

Poprzez popełnienie grzechu ciężkiego człowiek stracił kontakt z Bogiem. Sakrament pokuty jest szansą, by powrócić do Ojca. Być może właśnie obwarowany przepisem nakaz przystąpienia do tego sakramentu dał niejednemu z nas odwagę do naprawy życia. Jednakże nie polecam trzymać się go zbyt sztywno. Większa częstotliwość spowiedzi ułatwia codzienne życie. Dzieci najlepiej wdrażać do comiesięcznego spowiadania się, gdyż częstsze uwalnianie się od grzechów porządkuje życie, czyni je radośniejszym. Zachęcam do pójścia razem z dziećmi do spowiedzi. Doda im to odwagi. Z pewnością będzie im raźniej, gdy będą stały w kolejce do konfesjonału razem z mamą czy tatą.

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą

Ten obowiązek został określony prawnie dopiero wówczas, gdy osłabła gorliwość wiernych i zaczęto zaniedbywać korzystanie z Eucharystii. W stosunku do całego Kościoła obowiązek ten wprowadził Sobór Laterański IV w 1215 roku.

Święta wielkanocne są źródłem i centrum liturgii chrześcijańskiej. W Polsce okres, w którym można przyjmować Komunię Świętą wielkanocną jest długi, gdyż trwa od Wigilii Paschalnej do uroczystości Zesłania DuchaŚwiętego (kan. 920). Oczywiście Komunię można przyjąć jedynie w stanie łaski uświęcającej. Przystępowanie do Komunii tylko raz w roku to wywiązywanie się z obowiązku. Szkoda byłoby jednak na tym poprzestać, przecież Eucharystia objawia pełnię miłości Boga. Namawiajmy dzieci do częstego przystępowania do Komunii św. Jednoczenie się z Jezusem uczyni je bardziej zdolnymi do przyjmowania woli Bożej.

Komunia jest pokarmem dającym siły do przezwyciężania różnych przeciwności losu. Dotyczy to także nas.

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymać się od udziału w zabawach

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku postanawia: „Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachować post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów" (kan. 1249).

Przyznam, iż podoba mi się to wyjaśnienie. Wskazuje na siłę modlitwy oraz innych działań wspólnotowych. Katolik nie jest sam, zawsze może polegać na współbraciach w wierze.

Tym bardziej, iż kolejny kanon mówi: „W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu" (kan. 1250).

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1249-1253) rozróżnia się post ilościowy i jakościowy (wstrzemięźliwość). Post ilościowy polega na spożyciu do syta jednego posiłku w ciągu dnia (dwa pozostałe mają być lekkie). Post jakościowy zabrania jedzenia pokarmów mięsnych. W każdy piątek, jeśli nie wypada wtedy uroczystość kościelna, trzeba zachować post jakościowy. Natomiast w Środę Popielcową i Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość i post ilościowy, powinny go przestrzegać osoby w wieku od 18 do 60 lat, natomiast obowiązek postu jakościowego zaczyna się od 14 roku życia. Post powinien mieć odniesienie do Jezusa i Jego cierpienia. Nie wolno koncentrować się wyłącznie na posiłkach. Proponuję przyjrzeć się ofierze Chrystusa, który wyrzekł się swego życia, by nas zbawić. Wyobraźmy sobie ogrom Jego cierpienia i wyrzeczeń. Chodzi o to, by odpowiedzieć miłością na Jego miłość. I to powinno stanowić główną motywację naszychwyrzeczeń. Jeśli przekonamy się do takiego sposobu przeżywania postu, nie koncentrując się wyłącznie na liczbie i jakości spożywanych posiłków, wówczas także dla dzieci post nie stanie się katorgą, ale czasem towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

Mimo, iż aspekt finansowy nie został tu wymieniony, to od razu przychodzi na myśl. I trudno się dziwić, bowiem sprawy materialne zajmują wiele miejsca w ludzkim życiu.

Kościół powinien mieć środki konieczne do sprawowania najświętszej ofiary i utrzymania miejsc kultu, prowadzenia działalności charytatywnej, wychowawczej, edukacyjnej itp., a także na godziwe utrzymanie kapłanów. Można tu przywołać wczesnochrześcijański zwyczaj przynoszenia na Eucharystię wraz z chlebem i winem darów, które rozdawano następnie potrzebującym. Od początku możliwość zaspokajania różnego rodzaju potrzeb członków Kościoła miała ogromne znaczenie. Kościół jest społecznością, wszyscy jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, tworzymy wspólnotę. Przeznaczamy środki na prowadzenie różnych inicjatyw społecznych czy charytatywnych w Kościele, bo Kościół to nie tylko budynki, które należy utrzymywać, to przede wszystkim współtworzący go ludzie.

Jest to znakomita okazja, by uwrażliwić dzieci. Zachęcajmy je, by włączały się w inicjatywy Kościoła, których jest dużo i można znaleźć taką, która najbardziej będzie im odpowiadać. Można zaangażować się w życie parafii, włączyć w życie wspólnoty czy grupy modlitewnej. Ale najważniejsze, by zauważać potrzebującego obok siebie. Podoba mi się metoda matki św. Jana Bosko. Gdy szła pomóc komuś, to zabierała go ze sobą. Mały Janek nie tylko przyglądał się, również włączał się w pomoc. W ten sposób można nauczyć dzieci o wiele więcej, niż gdy wyłącznie mówi się o tym.

Z dziećmi naprawdę można wiele zrobić, a czas I Komunii Świętej jest doskonałą okazją na pogłębienie relacji z nimi. Codzienne, często nazbyt liczne obowiązki zabierają nam czas, który dobrze byłoby przeznaczyć na rozmowy, wspólną modlitwę, czy przeżywanie sakramentów. Warto podjąć wysiłek, by to zmienić. To naprawdę się opłaci.

Ewa Rozkrut

Adres redakcji: ul. Kazimierza Wlk. 18/7, 30-074 Kraków, tel.: 12 429 36 34 e-mail: dominik@wydawnictwoaz.pl www.dominik.krakow.pl

Pielgrzymka dzieci komuninych do Lichenia z klas III i ich rodziców ( dwa autokary) 26 maja w sobotę wyjazd o godz 6.00 - zbieramy się przy szkole w Jazgarzewie

DODATEK dla RODZICÓW Eucharystia, Msza Święta, Wieczerza Pańska 15 kwiecień 2018 roku godz 11.45 -spotkanie z ks prob

DODATEK dla RODZICÓW   Eucharystia, Msza Święta, Wieczerza Pańska

Czy zastanawiamy się, w jaki sposób uczestniczymy w Eucharystii? Zwykle wydaje się to oczywiste. Podchodzimy do sprawy rutynowo i w konsekwencji słabo angażujemy się w liturgię Mszy św. Staramy się odpowiadać na wezwania kapłana, słuchać Słowa Bożego, jeśli możemy, to przystępujemy do Komunii Św., później jeszcze ogłoszenia duszpasterskie i... do domu. Zdarza się, że nasza postawa oraz gesty, które wykonujemy, są niedbałe. Być może dzieje się tak z powodu niewiedzy, czym jest Najświętsza Ofiara.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać: „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana" (KKK 1322). Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament pokazuje jego bogactwo. Nazywamy go: Eucharystią - bo jest dziękczynieniem Bogu; Wieczerzą Pańską - ponieważ chodzi o ostatnią wieczerzę, którą Jezus spożył z uczniami w przeddzień męki; Łamaniem chleba - bo ten obrzęd charakterystyczny dla posiłku żydowskiego został wykorzystany przez Jezusa po Zmartwychwstaniu; Zgromadzeniem eucharystycznym - bowiem Eucharystia jest celebrowana w zgromadzeniu wiernych; Najświętszą Ofiarą - gdyż uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła; Komunią - bo poprzez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem; Mszą Świętą - ponieważ liturgia kończy się posłaniem wiernych z misją spełniania woli Boga w życiu codziennym. Mnogość określeń tego sakramentu sugeruje, że Eucharystia została ustanowiona z miłości. Chrystus, wiedząc o swoim bliskim spotkaniu z Ojcem, postanowił pozostawić uczniom siebie. Ustanowił Najświętszą Ofiarę, jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania. Przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w Krew. Polecił apostołom celebrować Eucharystię do czasu swojego ponownego przyjścia na Ziemię. W czasie Mszy św. mamy okazję spotykać Jezusa i dzielić się swoim życiem.Zadaniem rodziców jest wprowadzanie dzieci w relacje z Bogiem. To zadanie z pewnością uprości nam wyjaśnienie dzieciom poszczególnych części Eucharystii, a jednocześnie zwrócenie im uwagi na konieczność odpowiedniego zachowania w kościele. Jeśli dzieci będą wiedziały, kiedy należy stać, kiedy klękać, a kiedy siedzieć, wówczas poczują się pewniej. Nie będą rozglądać się, co robią dorośli, by móc ich naśladować lub - co gorsza - pytać, co mają zrobić. Do tego zamieszania nierzadko przyłączają się dorośli, chcąc uspokoić kręcące się dzieci. Jak łatwo się domyślić, efekt tych upomnień jest odwrotny do zamierzonego.

Omówmy zatem nasze zachowania. Wchodzimy do świątyni, a czasem wpadamy w ostatniej chwili i rozglądamy się, czy jest wolne miejsce. Przyklękamy bądź przykucamy zgięci w pałąk, żegnamy się, niekiedy odmówimy jakąś modlitwę. Znak krzyża wykonujemy szybko i chaotycznie (to chyba najczęstsze zaniedbanie). A dzieci przyglądają się i naśladują. Na nic zdadzą się pouczenia, jeśli rodzice sami nie okazują swoim zachowaniem szacunku w Domu Bożym. Każdy powinien wiedzieć, po co przychodzi na Mszę św. W czasie Mszy św. mamy okazję spotkać się z Chrystusem, nie warto marnować takiej sposobności. W Eucharystii wino zostaje przemienione w Krew Jezusa, a chleb w Jego Ciało. To nie jest symbol, to prawdziwy Jezus.

Zaczyna się Eucharystia. Omawialiśmy już poszczególne jej części. Raczej każdy wie, kiedy siedzieć, a kiedy stać bądź klęczeć. Przyda się rozmowa z dziećmi na ten temat, ale powiedzmy im też, by nie denerwowały się, że nie wstaną albo nie uklękną w odpowiedniej chwili. Nic się przecież nie stanie. Odpowiednie zachowanie - składanie rąk, klękanie, uderzanie się w piersi - jest ważne, ale o wiele ważniejsze jest wewnętrzne nastawienie. Najważniejsze jest, by wsłuchiwały się w modlitwy wypowiadane przez kapłana i przez wiernych. Jeśli znajdziemy czas, to namawiam na wyjaśnianie ich znaczenia.

Zwróćmy uwagę na uwielbienie. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Stwórcę dla niego samego, oddaje Mu chwałę, za to, że po prostu jest. Nam, ludziom XXI wieku wydaje się, iż jesteśmy w stanie wszystko sami dokonać, że nasza inteligencja i dzisiejsza technika umożliwiają to. Dlatego tak trudno szczerze oddać cześć Bogu i uwierzyć, że sami nie zdołamy sobie poradzić. Jak zatem z pełnym oddaniem wypowiadać słowa: Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. (...) Jezu Chryste z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen? Kiedy mówimy te słowa, za ustami powinno podążać serce. Dzieciom należałoby także wyjaśnić sens modlitwy. Polecałabym sprowokowanierozmowy na temat znaczenia modlitwy. Gdy dzieci zaczną się orientować,

0 co chodzi w wypowiadanych w kościele tekstach, wtedy z większym zaangażowaniem będą uczestniczyć w Mszy św.

W trakcie przeistoczenia klękamy i w skupieniu rozmawiamy z Jezusem. Nikt nie ma wątpliwości, co robić w tym momencie, bez kłopotów koncentrujemy się. Nawet dzieci wiedzą, jak w danej chwili się zachować. Może dzieje się tak dlatego, że wypowiadane są słowa Zbawiciela z Ostatniej Wieczerzy. Wszyscy je znamy i - co ważniejsze - rozumiemy ich znaczenie. Znamy ich konsekwencje. Kluczem do uzyskania dobrej postawy podczas Eucharystii jest orientacja, co będzie następowało w kolejnych jej częściach.

Później następuje czas Komunii Świętej. Komunia pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Jak głosi Ewangelia: „Kto spożywa moje Ciało

1 Krew moją pije trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56). Nie sposób tego przecenić. Kościół zadbał o odpowiedni szacunek dla Komunii, wymagając, by poprzedzał ją post eucharystyczny. Polega on na tym, że godzinę przed zjednoczeniem z Jezusem należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Wówczas nasze ciało jest gotowe na to spotkanie.

Komunię przyjmujemy w różny sposób, zależy to od zwyczaju panującego w parafii. Niekiedy wierni klękają, niekiedy przyjmują ją na stojąco podchodząc w procesji do kapłana. Komunię można przyjmować pod dwiema postaciami, albo wyłącznie pod postacią chleba. W obu przypadkach obecny jest Jezus. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa w każdej z obu postaci Komunia przyjmowana tylko pod postacią chleba pozwala otrzymać cały owoc łaski Eucharystii. Ze względów duszpasterskich ten sposób przyjmowania Komunii św. ustalił się powszechnie w obrządku łacińskim" (KKK 1390).

W Kościele rzymsko-katolickim istnieje praktyka odprawiania dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, którą Chrystus objawił francuskiej siostrze zakonnej, św. Małgorzacie Marii Alacoque pod koniec XVII wieku. Wśród katolików rozpowszechniona jest nadzieja, że kto przez ten czas przystąpi do Komunii św. i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili śmierci. Oznacza to, iż taki człowiek nie umrze bez uzyskania łaski uświęcającej. Aby tego dostąpić, trzeba przyjąć Komunię Św., a do tego potrzebny jest stan łaski uświęcającej. Żeby umożliwić wiernym otrzymanie łaski uświęcającej, w kościołach organizuje się spowiedź, księża dyżurują w konfesjonałach. Być może dlatego często mylnie „pierwsze piątki" kojarzone są ze spowiedzią, bowiem po spowiedzi część osób nie czeka na Komunię św. i wraca do domu. A tu chodzi o przystąpienie do Komunii. Żeby jednak stałosię to możliwe, należy być w stanie łaski uświęcającej, więc trzeba się wyspowiadać, niekoniecznie trzeba to robić w pierwszy piątek.

Radzę nie pozostawiać odprawienia dziewięciu piątków na jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość i dopilnować, by dzieci odprawiły je od razu po I Komunii Świętej. Przy okazji sami możemy to zrobić.

Dzieci otrzymują książeczki, w których spowiednik potwierdza podpisem odbytą spowiedź. Nie jest to obowiązkowe, ale takie zapisy pozwalają nie zapomnieć o terminie ostatniej spowiedzi. Jeśli dzieci nie otrzymają książeczek, mogą zapisywać te informacje samodzielnie w jakimś notesie.

Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za ukazywanie naszym dzieciom miłości Boga i za ich rozwój duchowy. Dopóki mamy wpływ na dorastające pociechy, wykorzystajmy to. Każda chwila jest ważna, bo dzieci obserwują nas i naśladują. Nadarza się okazja, by wzniecić w dzieciach zachwyt Eucharystią. A zatem wykorzystajmy ten czas.

Ewa Rozkrut

Adres redakcji: ul. Kazimierza Wlk. 18/7, 30-074 Kraków, tel.: 12 429 36 34 e-mail: dominik@wydawnictwoaz.pl www.dominik.krakow.pl

16 Kwiecien 2018 r Rodzice i dzieci komunijne Najnowszy numer DOMINIL IDZIE DO I KOM.SW.

Kamil znowu pierwszy! To był polski dzień w norweskim Lillehammer

Na skoczni Lysgardsbakken we wtorek, 13 marca, Polacy byli genialni. Kamil Stoch wygrał w wielkim stylu. Drugi był Dawid Kubacki. Już w pierwszej serii trzech polskich zawodników stanęło na podium. Stoch skoczył na odległość 140.5 m i dostał 153 punkty! Dawid Kubacki poleciał na 139 m i dostał 138 punktów a Stefan Hula wprawdzie wylądował pół metra dalej niż Kubacki, ale dostał mniej punktów: 136.2.

Ostatecznie Hula wypadł z tej genialnej trójki i na podium stanęli Stoch (141 m) i Kubacki (140.5 m). To 28. zwycięstwo Stocha w Pucharze Świata. Stoch w klasyfikacji cyklu Raw Air wyprzedza Norwega Johanssona o 56,2 pkt.

Cykl Raw Air to kwalifikacje i konkursy na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i w Vikersund. W środę, 14 marca odbędą się kwalifikacje do konkursu w Trondheim. Zwycięzca Raw Air otrzyma czek na 60 tys. euro

Pierwsze trzy miejsca i Polacy w Lillehammer:
1. Kamil Stoch (Polska) 141 m i 306,4 pkt
2. Dawid Kubacki (Polska) 140,5 m i 278,7pkt
3. Robert Johansson (Norwegia) 136,5 m i 273,7 pkt
Stefan Hula był 9., Piotr Żyła 14., Jakub Wolny 20. a Maciej Kot 31.

MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY 2018

Wkuwanie na kilka godzin przed sprawdzianem nie ma żadnego sensu. To czas stracony – w głowie zostaje niewiele. Do końca roku szkolnego jeszcze trochę zostało. Akurat tyle, by przynajmniej o jeden stopień podwyższyć oceny. Jest kilka sposobów, całkiem prostych, które pomagają zapamiętać, nauczyć się, zdobyć wiedzę. Warto je zastosować. Tym bardziej że po 24 godzinach przeciętnie zapominamy 80 procent nauczonego materiału.

Po pierwsze siedzenie

Najpierw trzeba pozbyć się wszystkiego, co może rozpraszać, a więc: – wyłączyć telewizor – wyłączyć muzykę – grać może najwyżej coś spokojnego, bez słów. – telefon najlepiej wynieść do innego pokoju (nic tak nie kusi jak smartfon leżący na stole) Następnie siadamy – jedni wygodnie, w fotelu albo na łóżku, inni przy biurku, by się nie rozleniwić – i… zaczynamy powtarzanie, do skutku, czyli tak długo, aż wiedza z zeszytu czy podręcznika zostanie w głowie.

Po drugie nastawienie

Powtarzanie z myślą, że to bez sensu i strata czasu, z pewnością będzie straconym czasem. Lepiej zacząć z przekonaniem, że kiedyś to się na pewno przyda. Choćby takie procenty – występują nie tylko w matematyce. W banku na przykład konta oszczędnościowe są różnie oprocentowane. Albo pożyczka – zawsze trzeba oddać jakiś procent więcej, niż się pożyczyło. Warto wiedzieć, ile pieniędzy można zyskać, a ile stracić. A gramatyka? Pisać bez błędów trzeba nie tylko na sprawdzianach czy dyktandach. 45 lekcyjnych minut warto wykorzystać maksymalnie. Im więcej z lekcji zostanie w głowie, tym krócej trzeba się uczyć w domu i więcej czasu zostanie na przyjemności. I jeszcze jedno: nauka zostawiona na wieczór, gdy po całym dniu zmęczenie daje się we znaki i trudno zmusić mózg do wysiłku na pewno nie jest dobrym pomysłem.

Po trzecie...

Cały artykuł w kwietniowym „Małym Gościu”

I komunią w Leśnej Polanie