Porządek Mszy św.

NIEDZIELA ;7.30, 9.15, 11.45  18.00  kaplica w Pęcherach g.8.00.   DNI POWSZEDNIE7.00 i 18.00  Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30. *Godzinki: godz. 7.00 (niedziela)  * SPOWIEDŹ  pół  godz przed Mszą św.

Cytat dnia

Postępujmy drogą prawdy /CIASNA BRAMA ..../

Z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian /CIEKAWE JAK JA MYŚLE BĘDĄC W KOSCIELE ?/ Odziani w pokój, pokorę i czystość, trzymajmy się z dala od wszelkiej obmowy i narzekania, okazując się sprawiedliwymi w czynach, a nie w słowach. Powiedziano bowiem: "Kto wiele mówi, niechaj też i słucha; czyż sądzi wielomówny, że jest usprawiedliwiony?"

Trzeba nam zatem być ochotnym w czynieniu dobra. Napomina nas bowiem Pismo: "Oto Pan, a z Nim Jego zapłata, by oddać każdemu według jego czynów". Wzywa nas, abyśmy wierząc w Niego całym sercem, unikali lenistwa i gnuśności w pełnieniu dobra. Pan niech będzie naszą chlubą i bezpieczeństwem. Bądźmy posłuszni Jego woli i pamiętajmy, że niezliczone zastępy aniołów stoją przed Nim pełniąc Jego wolę. Mówi bowiem Pismo: "Dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim, a tysiąc tysięcy służyło Mu i wołało: «Święty, Święty, Święty Pan Zastępów; całe stworzenie pełne jest Jego chwały»".

I my także kierowani sumieniem, zjednoczeni zgodą, wołajmy doń ustawicznie jakby jednym głosem, abyśmy mogli dostąpić Jego wielkich i chwalebnych obietnic. Powiedziane jest bowiem: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują".

Umiłowani, jakże wielkie i godne podziwu są Boże dary! Życie w nieśmiertelności, chwała w sprawiedliwości, prawda w wolności, wiara w ufności, panowanie nad sobą w świętości; wszystko to potrafimy pojąć naszym umysłem. Jakież więc dobra przygotowane są tym, którzy Go oczekują? Wspaniałość ich oraz wielkość zna tylko Najświętszy Stwórca i Ojciec wieków.

Z największą gorliwością usiłujmy się znaleźć wśród tych, którzy czekają na Niego, aby dostąpić obiecanych dóbr. Ale w jaki sposób się to stanie, umiłowani? Stanie się, skoro nasz umysł z wiarą przylgnie do Boga i jeśli pilnie zabiegać będziemy o to, co jest Mu miłe i przyjemne, jeśli pełnić będziemy to, co odpowiada Jego świętej woli, i podążymy drogą prawdy, odrzucając daleko od siebie wszelką niesprawiedliwość.

RESPONSORIUM

Ps 25, 4-5. 16 W. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, † naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. / Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, * Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. K. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. W.Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu dzieciątka, które zostało poczęte w mym łonie. Uwielbiam Boga, którego Ty oglądasz twarzą w twarz. Ja matka dziecka, które ma się narodzić, proszę Cię, udzielaj mi potrzebnych natchnień, abym czyniła wszystko, co jest potrzebne, by szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko. Amen.

 Linki