Aktualności

Ziemi Święta: chrześcijanie wobec konfliktu izraelsko-palstyńskiego
2014-07-28 07:02:28

Życie chrześcijańskie w Strefie Gazy jest w stanie agonalnym – uważa biskup pomocniczy patriarchatu łacińskiego w Jerozolimie William Schomali.

2014-07-26 19:10
tom (KAI) / Jerozolima

fot. PAP/EPA/OLIVER WEIKEN

Do nowej fali przemocy w konflikcie izraelsko-palestyńskim z uczuciem wielkiej rezygnacji odnosi się o. Pierbattista Pizzaballa, kustosz franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej. Natomiast ks. David Neuhaus, wikariusz patriarchatu łacińskiego w Jerozolimie dla katolików mówiących po hebrajsku, obawia się, że konflikt może doprowadzić do podziału między chrześcijanami arabskojęzycznymi i hebrajskojęzycznymi w Ziemi Świętej.

Coś na oko
2014-07-28 06:59:54

Pomóż nam kochać

Franciszek: Nigdy wojny! Nigdy więcej wojny!
2014-07-28 06:57:31

KAI |

Nigdy wojny! Nigdy więcej wojny! - z tym dramatycznym apelem o pokój na świecie zwrócił się Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy 'Anioł Pański' w Watykanie. Orędzie o zakończenie przemocy papież skierował szczególnie do krajów Bliskiego Wschodu, Iraku i Ukrainy.

Franciszek: Nigdy wojny! Nigdy więcej wojny!   Roman Koszowski /Foto Gość

Ojciec święty nawiązał do przypadającej jutro 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, która spowodowała miliony ofiar i ogromne zniszczenia. Przypomniał słowa papieża Benedykta XV, który nazwał ten konflikt 'bezsensowną rzezią'. 'Pamiętając to tragiczne wydarzenie apeluję, by nie powtarzać błędów z przeszłości, ale pamiętać i uczyć się z historii, dając pierwszeństwo pokojowi przez cierpliwy i odważny dialog' - powiedział Franciszek, apelując o zakończenie przemocy na Bliskim Wschodzie, w Iraku i na Ukrainie.

I CZYTANIE LG tom III: Poniedziałek XVII zw, str. 454-456 BREWIARZ PON.
2014-07-28 06:53:22


Z Drugiego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian

8, 1-24

Paweł prosi o jałmużnę dla Jerozolimy

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj wprowadzenie do niniejszego czytania.

Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet - zaświadczam to - ponad swe możliwości okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też i dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was.
A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Tak więc udzielam wam rady, a to przyniesie pożytek wam, którzy zaczęliście już ubiegłego roku nie tylko chcieć, lecz i działać. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość.
A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: 'Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele'. A Bogu niech będą dzięki za to, że wszczepił tę troskę o was w serce Tytusa, iż przyjął zachętę, a będąc jeszcze bardziej gorliwym, z własnej woli wybrał się do was. Posłaliśmy z nim brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich Kościołach. Co więcej, przez same Kościoły został on ustanowiony towarzyszem naszej podróży w tym dziele, około którego się trudzimy ku chwale samego Pana i ku zaspokojeniu naszego pragnienia, wystrzegając się tego, by ktoś na nas nie sarkał z okazji darów, tak obficie przez nas zebranych. Staramy się bowiem o dobro nie tylko wobec Pana, lecz także wobec ludzi.
Posłaliśmy z nim również brata naszego, którego gorliwość mieliśmy sposobność wielokrotnie wypróbować, a który teraz naprawdę, ufając wam, okazał się jeszcze bardziej gorliwym. Tytus jest moim towarzyszem i trudzi się ze mną dla was; a bracia nasi - to wysłańcy Kościołów, chwała Chrystusa. Okażcie więc im wobec Kościołów waszą miłość i dowody naszej z was chluby.
2 Kor 8, 9; Flp 2, 7

W. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, * Aby was ubóstwem swoim ubogacić.
K. Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. W. Aby was ubóstwem swoim ubogacić.

LG tom III: Poniedziałek XVII zw, str. 456-457

Kazanie św. Cezarego, biskupa z Arles
(Kazanie 25, 1)

Miłosierdzie Boże a miłosierdzie ludzkie

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj wprowadzenie do niniejszego czytania.

'Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią'. Bracia ukochani, słowo miłosierdzie zawiera w sobie wiele słodyczy - a jeśli słowo, o ileż bardziej rzecz sama. Wszyscy pragną miłosierdzia, ale niestety nie wszyscy tak postępują, aby na nie zasłużyć. Wszyscy pragną doznawać miłosierdzia, niewielu zaś okazywać miłosierdzie.
Jak możesz prosić o coś, czego sam nie chcesz ofiarować? Kto zatem pragnie dostąpić miłosierdzia w niebie, powinien wyświadczać je na ziemi. A zatem, bracia najmilsi, ponieważ wszyscy pragniemy dostąpić miłosierdzia, obierzmy je sobie za obrońcę już na tym świecie, aby uwolniło nas w przyszłym. Istnieje bowiem miłosierdzie w niebie, a dochodzi się doń przez miłosierdzie na ziemi. Albowiem mówi Pismo: 'Panie, Twe miłosierdzie w niebiosach'.
Istnieje zatem jedno miłosierdzie na ziemi, drugie w niebie, to znaczy miłosierdzie ludzkie i miłosierdzie Boże. Na czym polega miłosierdzie ludzkie? Na tym, abyś pamiętał o ubogich. Na czym zaś miłosierdzie Boże? Zapewne na darowaniu win. Toteż wszystko, co miłosierdzie ludzkie wyda podczas drogi, miłosierdzie Boże odda w ojczyźnie. Na tym świecie we wszystkich ubogich Bóg cierpi głód i zimno, jak to sam powiada: 'Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili'. Dlatego Ten, który w niebie pragnie dawać, chce otrzymywać na ziemi.
Jacyż to my jesteśmy? Kiedy Bóg daje, przyjmujemy ochotnie, a kiedy prosi, nie chcemy dać! Kiedy ubogi cierpi głód, sam Chrystus znajduje się w potrzebie, jak to sam powiedział: 'Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść'. Nie bądź więc nieczuły na potrzeby ubogich, jeśli pragniesz przebaczenia grzechów. Chrystus jest głodny, bracia! We wszystkich ubogich pragnie i łaknie, i to, co otrzyma na ziemi, odda w niebie.
Pytam was, bracia: Czego chcecie i czego szukacie, gdy przychodzicie do kościoła? Zapewne nie czego innego, jak miłosierdzia. Wyświadczajcie przeto ziemskie, a otrzymacie niebieskie. Ubogi zwraca się z prośbą do ciebie: ty także prosisz Boga: on o kawałek chleba, ty o życie wieczne. Daj ubogiemu, abyś zasłużył na otrzymanie od Chrystusa. Posłuchaj Jego słów: 'Dawajcie, a będzie wam dane'. Nie rozumiem, jak mógłbyś przyjmować, skoro sam nie chcesz darować. Toteż gdy przychodzicie do kościoła, ofiarujcie ubogim jałmużnę według waszych możliwości.

Łk 6, 36. 37. 38; Mt 5, 7

W. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. * Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; dawajcie, a będzie wam dane.
K. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. W. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; dawajcie, a będzie wam dane.


LG tom III: Poniedziałek XVII zw, str. 458; LG skrócone: XVII tydzień Okresu Zwykłego, str. 623

Módlmy się. Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

CZYTANIA LITURGICZNE -PONIEDZIAŁEK
2014-07-28 06:50:05

Pierwsze CZYTANIE
Jr 13,1-11

To powiedział mi Pan: 'Idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody!' I kupiłem pas zgodnie z rozkazem Pańskim i włożyłem go sobie na biodra. Po raz drugi otrzymałem polecenie Pańskie: 'Weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na swych biodrach, wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały!' Poszedłem i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: 'Wstań i idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć'. I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem, a oto pas zbutwiał i nie nadał się do niczego. I skierował Pan do mnie następujące słowo: 'To mówi Pan: Tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca; ugania się za obcymi bogami, by im służyć i oddawać cześć - niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy - wyrocznia Pana - by były dla Mnie narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą.


PSALM RESPONSORYJNY

Pwt 32

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie.

Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, *
zapomniałeś o Bogu, który cię stworzył.
Zobaczył to Pan i wzgardził, *
oburzony na własnych synów i córki.

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie.

I rzekł: «Odwrócę od nich oblicze, *
zobaczę ich koniec.
Gdyż są narodem niestałym, *
dziećmi, co nie mają wierności.

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie.

Mnie do zazdrości pobudzili nie-bogiem, *
rozjątrzyli Mnie swymi czczymi bożkami;
i Ja ich do zazdrości pobudzę nie-ludem, *
rozjątrzę ich głupim narodem».

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie.


EWANGELIA
Mt 13,31-35

Inną przypowieść im przedłożył: 'Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach'. Powiedział im inną przypowieść: 'Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło'. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.


Papież: Czytajcie Ewangelię! dodane 2014-07-27 14:21 KAI | Czytajcie Ewangelię, aby znaleźć w niej radość życia i skarb królestwa Bożego – zachęcał papież wiernych w rozważaniach przed modlitwą \'Anioł Pański\' w niedzielę 27 lipca.
2014-07-27 17:40:41

KAI |

Czytajcie Ewangelię, aby znaleźć w niej radość życia i skarb królestwa Bożego – zachęcał papież wiernych w rozważaniach przed modlitwą 'Anioł Pański' w niedzielę 27 lipca.

Nawiązał w nich do czytanych w tym dniu fragmentów Ewangelii mówiących o szukaniu ukrytych skarbów. Podkreślił, że prawdziwym skarbem jest sam Jezus. Po odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu wszystkim błogosławieństwa apostolskiego przypomniał, że jutro przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej i zaapelował o gorącą modlitwę o pokój. Oto polski tekst rozważań ojca świętego:
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Krótkie podobieństwa, jakie proponuje dzisiejsza liturgia, kończą rozdział Ewangelii św. Mateusza z przypowieściami o królestwie Bożym (13,44-52). Są wśród nich dwa małe arcydzieła: przypowieści o skarbie ukrytym na polu i o perle wielkiej wartości. Mówią nam one, że odkrycie królestwa Bożego może nastąpić nagle, jak u rolnika, który w czasie orki znajduje nieoczekiwanie skarb; a także po długim poszukiwaniu, jak w przypadku handlarza pereł, który wreszcie znajduje najcenniejszą perłę, o której od dawna marzył. Ale w jednym i drugim przypadku istnieje podstawowy fakt, iż skarb i perła mają wartość większą niż wszelkie inne dobra, i dlatego rolnik i kupiec, gdy je znajdują, wyrzekają się wszystkiego innego, byle móc je zdobyć. Nie ma potrzeby uzasadniania, rozważań, zastanawiania się - natychmiast zdają sobie sprawę z niezrównanej wartości tego, co znaleźli, i są gotowi stracić wszystko, aby to mieć.


2014-07-27 17:30:02

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
XVII TYDZIEŃ OKRESU ZWYKŁEGO
27
Ndz XVII Niedziela Zwykła A  
28 Pon Dzień powszedni  
Św. Sarbeliusza Makhlufa, prezbitera Wsp. dowolne
U kapucynów:
Bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i męczennicy
Wsp. dowolne
W II Zakonie Franciszkańskim:
Błogosławionych męczenników Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy, i Towarzyszy
Wsp. obowiązkowe
W zakonach karmelitańskich:
Bł. Jana Soretha, prezbitera
Wsp. dowolne
U karmelitów:
Bł. Jana Soretha, prezbitera
Wsp. obowiązkowe
29 Wt Św. Marty Wsp. obowiązkowe
W zakonach benedyktyńskich:
Świętych Marty, Marii i Łazarza, przyjaciół Pana
Wsp. obowiązkowe
30 Śr Dzień powszedni  
Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła Wsp. dowolne
W zakonie cystersów:
Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
Komem. dowolna
U bonifratrów:
Błogosławionych Brauliusza Marii Corresa, Fryderyka Rubio i Towarzyszy, męczenników
Wsp. dowolne
31 Czw Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera Wsp. obowiązkowe
U jezuitów:
ŚW. IGNACEGO LOYOLI, PREZBITERA, założyciela Towarzystwa Jezusowego
Uroczystość

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia w dekanacie Piaseczyńskim
2014-07-27 17:19:09

wt 

07.10.2014

Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie

śr

08.10.2014

Zesłania Ducha Świętego w Iwicznej

czw

09.10.2014

Św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu

pt

10.10.2014

Św. Anny w Piasecznie

sob

11.10.2014

NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym

niedz

12.10.2014

Świętej Rodziny w Kamionce

pon

13.10.2014

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Głoskowie

wt

godz 19.00

14.10.2014

Św. Rocha w Jagarzewie

śr

15.10.2014

Św. Huberta w Zalesiu Górnym

czw

16.10.2014

Św. Jadwigi Królowej w Żabieńcu

Komańcza, 16 maja 1956 JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU POLSKIEGO
2014-07-27 06:55:25

Wielka Boga – Człowieka Matko! Bogarodzico – Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych.
Królowo Polski – przyrzekamy!
My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, lud nabyty zbawczą krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do tronu Twego, Pośredniczko łask wszelkich, Matko miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.
Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie
i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy Ślubów
i przyrzeczeń ojców naszych.
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.
KRÓLOWO POLSKI! ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĄ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.
Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie po
lskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.
Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko, Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Praskie obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania
2014-07-27 06:53:34

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w praskich obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniami objął biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser. Patronat medialny sprawuje Tygodnik Idziemy.
20140725 09:48
diecezja.waw.pl, mz
fot. mat. org.

 
W Katedrze Św. Floriana Męczennika i Św. Michała Archanioła (ul. Floriańska) 3 sierpnia o godz. 12:30 abp Hoser wraz z metropolitą warszawskim kard. Kazimierzem Nyczem będą koncelebrować uroczystą Mszę świętą, po której odbędzie się koncert galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Film online:

Zobacz film online

Cytat dnia:

 

 

 

 

 

 

 


 
 

O Światłości wiekuista,
Boże jeden w Trójcy Świętej,
Ciebie, grzeszni, wysławiamy
I modlimy się w pokorze.

Wyznajemy Boga Ojca,
Jednorodzonego Syna
Oraz Ducha, więź miłości,
Która łączy Ojca z Synem.

Ty, coś prawdą jest i szczęściem,
Daj nam wiarę i nadzieję,
Byśmy mogli kochać Ciebie
I posłusznie iść za Tobą.

W Tobie źródło wszystkich bytów,
Ich początek, trwanie, koniec;
Dla wierzących Tyś pomocą
I nadzieją niezawodną..
  
 
 
 
 
 
 
 Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        
/ w maju, czerwcu i październiku
po nabożeństwie 
około 19.00/ Uwaga:                                                                                                                                                                                                           jeżeli w sobote są
śluby to spotkanie                                                                                                                                                                                                                     przed chrztem odbywa się                                                                                                                                                                                                   w piątek  w tych samych godzinach/
UWAGA ! DO KANCELARII 
ZGŁASZAMY SIĘ
Z AKTEM URODZENIA,                                                                                                                                                                                                               DANE RODZICÓW
CHRZESTNYCH
- DWA TYGODNIE 
WCZEŚNIEJ.

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

W WAKACJE LIPIEC i

SIERPIEŃ  2014 r
PONIEDZIAŁEK ,

ŚRODA i PIĄTEK
PO MSZY ŚW

O GODZ 18.00
W SPRAWACH PILNYCH

PROSZĘ DZWONIĆ
         TELEFON
        602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 334040