Aktualności

Kanonizacja Jana Pawła II – wydarzenia w Warszawie - koncerty, premiery, warsztaty
2014-04-22 23:04:03

wydarzenia

287813 godz 22.00/ 22.04.2014 r
2014-04-22 23:01:38

Uroczysta Msza Święta w dniu imienin bł. Jerzego Popiełuszki
2014-04-22 22:59:58

 

images23 kwietnia 2014 r. w Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie na Żoliborzu (ul. Hozjusza 2) zaprasza na uroczystość odpustową związana z dniem imienin Patrona. O godz. 17.00 odbędzie się koncert słowno-muzyczny o błogosławionym ks. Jerzym, a o godz. 18.00 uroczysta Eucharystia, której będzie przewodniczyć i słowo wygłosi abp Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

I CZYTANIE LG tom II: Środa - Oktawa Wielkanocy, str. 456-457
2014-04-22 22:56:18

 


Z Pierwszego Listu
św. Piotra Apostoła

2, 11-25

Chrześcijanie przybyszami w świecie

Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców.
Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!
Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. To się bowiem podoba Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? - Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia.
Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
por. 1 P 2, 21. 24

W. Chrystus cierpiał za nas i pozostawił nam wzór, * Abyśmy szli za Nim Jego śladami. / Alleluja.
K. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości. W. Abyśmy szli za Nim Jego śladami. / Alleluja.

LG tom II: Środa - Oktawa Wielkanocy, str. 457-459

Homilia paschalna starożytnego autora
(Mowa 35, 6-9)

Chrystus twórcą zmartwychwstania i życia

Rozważając szczęście przywróconego zbawienia Paweł Apostoł woła: 'Tak jak przez Adama śmierć weszła na ten świat, tak też przez Chrystusa zbawienie zostało przywrócone światu'. I mówi jeszcze: 'Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba - niebiański'.
Następnie zaś dodaje: 'A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka' - to znaczy zbrodni starego człowieka - 'tak też nosić będziemy wyobrażenie człowieka niebieskiego', to jest człowieka przyjętego przez Boga, odkupionego, odnowionego, oczyszczonego, i dostąpiliśmy zbawienia w Chrystusie. Albowiem - jak mówi ten sam Apostoł - Chrystus jest początkiem, bo w Nim jest zmartwychwstanie i życie. Dalej idą ci, którzy należą do Chrystusa, to znaczy żyją świętością Jego życia i czerpią nadzieję z Jego zmartwychwstania. Oni także razem z Nim posiądą obiecaną chwałę niebiańską, którą On sam zapowiedział, mówiąc: 'Kto pójdzie za Mną, nie zginie, lecz przejdzie ze śmierci do życia'.
Tak więc męka Zbawiciela jest ratunkiem życia ludzkiego. Dlatego zechciał On umrzeć za nas, abyśmy wierząc w Niego, żyli wiecznie. Stał się na krótko jednym z nas, byśmy dostąpiwszy obiecanej nam nieśmiertelności, żyli z Nim na zawsze.
Taka jest, mówię, łaska niebiańskich tajemnic, taki dar Paschy, taka upragniona doroczna uroczystość, taki początek odrodzenia wszystkiego.
Dlatego zrodzeni przez święty Kościół w życiodajnym zdroju, odrodzeni w niewinności dziecięcej głośno się radują z czystego sumienia. Dlatego nieskazitelni ojcowie i skromne matki otrzymują dzięki wierze nowe niezliczone potomstwo.
Dlatego pod drzewem wiary, przy łonie nieskalanego źródła jaśnieją świece. Dlatego nowo ochrzczeni są uświęceni darem niebiańskiej zasługi i nakarmieni przesławną tajemnicą duchowego sakramentu.
Dlatego wspólnota jednego ludu Bożego, posilona na łonie świętego Kościoła, wielbi istotę Boga jedynego i moc imienia Trójcy śpiewając razem z prorokiem psalm tej uroczystości: 'Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy'.
Lecz o jaki to dzień chodzi? Tym dniem jest sam Pan Jezus Chrystus; On, który dał początek życiu, który jest źródłem i twórcą światła; On, który sam o sobie powiedział: 'Ja jestem dniem, a ten, kto chodzi za dnia, nie potknie się'. To znaczy: ten, kto idzie we wszystkim za Chrystusem, po Jego śladach dojdzie bezpiecznie do progu wiekuistego światła. O to Chrystus modlił się za nami do Ojca, kiedy jeszcze był na tym świecie: 'Ojcze, chcę, aby gdzie Ja jestem, byli także i ci, którzy we Mnie uwierzyli; i aby oni trwali w nas, jak Ty jesteś we Mnie, a Ja w tobie'.

1 Kor 15, 47. 49. 48

W. Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. * A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, / tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. / Alleluja.
K. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. W. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, / tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. / Alleluja.

Ewangelie o Zmartwychwstaniu
2014-04-22 22:53:59

Sprawozdania ze spotkań z Chrystusem zmartwychwstałym i z jego zjawień się, czyli tzw. chrystofanii, przedstawiają zdarzenia cudowne, naturalnie niewytłumaczalne.

Świadectwa Nowego Testamentu na temat powstania Jezusa z martwych można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to relacje o znalezieniu pustego grobu, wzmocnione przez okoliczność, że był on zamknięty i strzeżony. Ciało Jezusa znikło i tylko powstanie z martwych mogło to wyjaśnić. Druga grupa to pokazane już sprawozdania z Chrystusem zmartwychwstałym. Trzecia grupa świadectw to zapisane w Nowym Testamencie wyznania wiary pierwszych chrześcijan, których kluczowym punktem jest powstanie Chrystusa z martwych. Wynika z nich, że zmartwychwstanie było koniecznym i centralnym punktem wyznania wiary pierwszych chrześcijan i głoszonej przez nich Dobrej Nowiny. Ich ważność polega również na tym, że zapewne zostały utrwalone na piśmie wcześniej niż relacje o znalezieniu pustego grobu i spotkaniach z Jezusem.


2014-04-22 07:13:22


Fra Angelico: Noli me tangere

Ja, Żyd, spotkałem Zmartwychwstałego!
2014-04-22 07:11:23

Alina Świeży-Sobel

zobacz galerię 

Stanisław Lipnicki urodził się w żydowskiej rodzinie na Litwie. Życiowe drogi poprowadziły jego bliskich przez Ukrainę do Izraela. Niedawno, jako przewodnik po Ziemi Świętej, prowadził przez Jerozolimę polskich pielgrzymów z Mazańcowic spod Bielska-Białej.

Ja, Żyd, spotkałem Zmartwychwstałego!   Alina Świeży-Sobel /GN Stanisław Lipnicki w drodze po Jerozolimie z grupą pielgrzymów z Mazańcowic

Stanisław Lipnicki ma 38 lat i dziś jest obywatelem Izraela, mieszkańcem Hajfy, przewodnikiem chrześcijańskich pielgrzymów po Ziemi Świętej. Od 24 lat należy do Kościoła rzymskokatolickiego. Pana Jezusa, zwyciężającego śmierć, spotkał wiele lat temu, jeszcze na Ukrainie, dokąd jego rodzice przeprowadzili się z Litwy, gdy  był dzieckiem.

- Jestem członkiem wspólnoty św. Jakuba w Hajfie, skupiającej katolików mówiących w języku hebrajskim. Tak sami określamy siebie  i nie nazywamy siebie Żydami mesjańskimi, czyli Żydami wierzącymi w Mesjasza, żeby nie wchodzić w konflikty z religijnymi Żydami, dla których ten, kto przyjmuje chrzest, przestaje być Żydem i nie należy już do tego narodu - przedstawia się przy pierwszym spotkaniu. - Więc wprawdzie urodziłem się jako Żyd, ale po przyjęciu chrztu według tej zasady Żydem już nie mam prawa być i nie mam narodowości...

On zwyciężył śmierć!

W stronę nieba
2014-04-20 22:21:20

Leszek Śliwa

GN 16/2014 |

Jezus zmartwychwstał! Unosi się nad sarkofagiem, którego wieko pozostało uchylone.

W stronę nieba   Rafael (Raffaello Santi, zwany też Sanzio) „Zmartwychwstanie Chrystusa” olej na desce, 1499–1502 Muzeum Sztuki, São Paulo

Jego gest – palec wskazujący niebo, powtarzają dwa towarzyszące Mu z obu stron anioły. Zbawiciel jest okryty czerwoną szatą, której kolor przypomina o Jego męczeństwie. W ręce dzierży sztandar zwycięstwa. Na płótnie wyszyty jest motyw krzyża, również drzewce zakończone jest tym symbolem Męki Pańskiej. Artysta przypomina, że droga do nieba prowadzi przez śmierć.

Grób otaczają czterej pilnujący go żołnierze. Zmartwychwstanie Chrystusa sprawiło, że się zbudzili. Są zupełnie zaskoczeni i przestraszeni. Jeden z nich patrzy na pusty grób, pozostali na Zmartwychwstałego. Każdy z nich w geście przerażenia podnosi w górę rękę. Powiększa to wrażenie symetrii i harmonii, z jaką zostało skomponowane dzieło.

Na ziemi koło żołnierza namalowanego z lewej strony, na samym dole, widzimy jeszcze jedną „osobę” pokonaną i obezwładnioną zmartwychwstaniem. To wąż, symbolizujący szatana.

A w tle trzy Marie (Matka Boża, Maria Magdalena i Maria Kleofasowa) idą spokojnie ścieżką. Zmierzają do grobu, by namaścić leżące w nim ciało Jezusa. Nie domyślają się, że grób jest już pusty.

Papież apeluje o pokój i jedność na Ukrainie
2014-04-20 22:19:28

Papież apeluje o pokój i jedność na Ukrainie

Franciszek wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa 'Urbi et Orbi'.

Film online:

Zobacz film online

Cytat dnia:

 

 
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        
/ w maju, czerwcu i październiku
po nabożeństwie 
około 19.00/ Uwaga:                                                                                                                                                                                                           jeżeli w sobote są
śluby to spotkanie                                                                                                                                                                                                                     przed chrztem odbywa się                                                                                                                                                                                                   w piątek  w tych samych godzinach/
UWAGA ! DO KANCELARII 
ZGŁASZAMY SIĘ
Z AKTEM URODZENIA,                                                                                                                                                                                                               DANE RODZICÓW
CHRZESTNYCH
- DWA TYGODNIE 
WCZEŚNIEJ.

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

    Godziny urzędowania:
    poniedziałek:
    15.00-17.30
    środa:
    16.00-17.30
    piątek:
    16.00-17.00
    tel 602-108-026
  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 288012