A A A

Aktualności

Wszyscy jesteśmy braćmi
2015-11-29 20:15:21

Ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi, dlatego chcemy i potrzebujemy pokoju - powiedział Franciszek w krótkim przemówieniu do uchodźców, których odwiedził 29 listopada w południe w Bangi.

Wszyscy jesteśmy braćmi   DANIEL DAL ZENNARO/EPA?PAP Papież Franciszek w obozie dla uchodźców w Bangi

Było to bardzo radosne spotkanie, a mieszkańcy obozu, zwłaszcza małe dzieci, przyjęli swego gościa z wielkim entuzjazmem.

Pojawienie się Ojca Świętego wzbudziło wielkie poruszenie wśród oczekujących, którzy na długo przedtem zgromadzili się wzdłuż trasy jego przejazdu. Po wejściu na teren obozu przywitał się z obecnymi tam biskupami, księżmi, siostrami zakonnymi i przedstawicielami władz. Podszedł do grupki dzieci, ich rodziców i opiekunów, ściskał ich ręce, błogosławił i krótko rozmawiał z niektórymi.

Następnie papieża powitała przedstawicielka władz obozu, dziękując za odwiedziny tego miejsca i zapewniając go, że wnoszą one swój wkład, aby doprowadzić do zgody i pojednania w społeczeństwie. Wyraziła radość z przybycia Ojca Świętego i nadzieję, że przyczyni się ona do osiągnięcia tych celów.

Z kolei głos zabrał papież. Serdecznie pozdrowił wszystkich zebranych i zaznaczył, że ludzie, którzy tu trafili, znaleźli w tym miejscu spokój i podstawowe warunki życia. Wezwał swych słuchaczy, aby modlili się o pokój i robili wszystko, aby go osiągnąć. Ale pokój nie jest możliwy, gdy nie ma miłości, przebaczenia, przyjaźni i pojednania. 'I tego życzę całemu narodowi waszego kraju - wielkiego i trwałego pokoju, abyście mogli w nim żyć, niezależnie od przynależności etnicznej, języka, religii, przekonań, bo wszyscy jesteśmy braćmi, dlatego macie prawo żyć w pokoju' - powiedział papież.

Na zakończenie prosił, aby wszyscy modlili się za niego, następnie udzielił zgromadzonym błogosławieństwa, po czym - żegnany entuzjastycznie przez nich - opuścił obóz.


2015-11-29 20:12:36

Garść informacji:

Andrzej pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela, a następnie poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził swego brata, Piotra. Razem z Filipem przedstawił Chrystusowi pogan pragnących Go poznać. On też wskazał chłopca roznoszącego ryby i chleby. Według tradycji po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach; został ukrzyżowany w Achai.
Święty Andrzej Apostoł

LG tom I: Własne, str. 959-960
2015-11-29 20:11:17

K. Apostołowie głosili chwałę i potęgę Pana.
W. I cuda, których On dokonał.


Z Pierwszego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian

1, 18 - 2, 5

Apostołowie głoszą krzyż

Bracia! Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: 'Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę'. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem?
Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków - Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.
Tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
por. Mt 4, 18. 19

W. Gdy Pan przechodził koło Jeziora Galilejskiego, ujrzał Piotra i Andrzeja, zarzucających sieć w jezioro, / i powołał ich, mówiąc: * Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.
K. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: W. Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

LG tom I: Własne, str. 961-962

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Ewangelii św. Jana
(Homilia 19, 1)

Znaleźliśmy Mesjasza

Andrzej pozostał więc u Jezusa i nauczył się wiele. Tego skarbu nie zachował jednak wyłącznie dla siebie, ale udał się śpiesznie do swego brata, aby podzielić się tym, co otrzymał. Zastanów się nad słowami, jakie wypowiedział do brata: 'Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa'. Zauważ, że w tych słowach zawiera się wszystko, czego się nauczył w krótkim czasie. Wskazuje bowiem zarówno na niezwykłą moc Nauczyciela, który przekonał idących za Nim o tej wielkiej prawdzie, jak też na gorliwość i pilność, z jaką uczniowie starali się o niej dowiedzieć. Słowa te pochodzą z duszy, która gorąco pragnie pojawienia się Mesjasza, oczekuje Jego przyjścia z nieba na ziemię, która skoro już przyszedł, przyjmuje Go z radością i weselem i śpieszy, aby oznajmić wszystkim pozostałym wspaniałą wiadomość. To wzajemne pomaganie w sprawach duchowych jest wyrazem braterskiej życzliwości, serdecznej przyjaźni i szczerego uczucia.
Zauważ także, jak bardzo otwarte i ochocze było od samego początku nastawienie Piotra. Wyrusza natychmiast, nie zwlekając. 'Przyprowadził go' - powiada ewangelista - 'do Jezusa'. Niech jednak nikt nie gani jego łatwowierności i tego, że bez dokładnego zbadania przyjmuje wiadomość. Bardzo prawdopodobne, że Andrzej opowiedział wszystko dokładnie i obszernie, ale ewangeliści w trosce o zwięzłość wypowiedzi przedstawiają wszystko w wielkim skrócie. Zresztą nie powiedziano, że uwierzył natychmiast, ale że Andrzej 'przyprowadził go do Jezusa', pragnąc powierzyć go Jezusowi, aby od Niego wszystkiego się dowiedział. Był bowiem jeszcze inny uczeń i także brał udział w spotkaniu.
Podobnie jak Jan Chrzciciel, mówiąc: 'Oto Baranek Boży' oraz 'On chrzci Duchem Świętym', pozostawił pełniejsze wyjaśnienie tej nauki samemu Chrystusowi, tak też i Andrzej tym bardziej się nie uważał za odpowiedniego do wyjaśniania tych spraw. Zaprowadził więc brata do samego źródła światła bez żadnej zwłoki z wielką radością i weselem.


W. Święty Andrzej, gdy usłyszał głos wzywającego Pana, / natychmiast zostawił sieci, z których się utrzymywał, * I poszedł po hojną nagrodę życia wiecznego.
K. On jest tym, który dla miłości Chrystusa i Jego Prawa poniósł męczeństwo. W. I poszedł po hojną nagrodę życia wiecznego.

Poniedziałek Święto św. Andrzeja Apostoła
2015-11-29 20:09:33

Czytania z dnia 30.11.2015

Pierwsze czytanie
(Iz 49, 1-6)

Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: «Tyś Sługą moim, w tobie się rozsławię». Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą».
A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.
I rzekł mi: «To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».Psalm
(Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 5a))

REFREN: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi,
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce ziemi.Drugie czytanie
(Rz 10, 9-18)

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.
Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. «Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».
Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: «Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę».
Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: «Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?» Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: «Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa».Aklamacja przed Ewangelią
(J 14, 6b i 9c)

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.Ewangelia
(Mt 4, 18-22)

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Papież zachęcił do dbania o dary Ducha Świętego
2015-11-28 16:43:22

Franciszek przewodniczył 28 listopada przed południem Mszy świętej w katolickim sanktuarium męczenników ugandyjskich w Namugongo.

2015-11-28 10:10, aktual. 11:09
tom, st (KAI) / Namugongo, mz
fot. PAP/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

– Niech świadectwo męczenników pomaga nam dotrzeć do potrzebujących, współpracować z innymi dla dobra wspólnego i budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, które promuje godność człowieka, nie wykluczając nikogo, które broni życia, będącego darem Boga i chroni cuda przyrody – zachęcił Papież.

W Eucharystii z okazji 50. rocznicy kanonizacji Karola Lwangi i jego 22 towarzyszy uczestniczy dziesiątki tysięcy Ugandyjczyków z całego kraju. Było to najważniejsze wydarzenie papieskiej wizyty w tym kraju.

W homilii, nawiązując do wspominanych dzisiaj męczenników ugandyjskich i męczenników anglikańskich, których 'śmierć za Chrystusa świadczy o ekumenizmie krwi' Franciszek zaznaczył, że 'wszyscy ci świadkowie dbali o dary Ducha Świętego w swoim życiu i dobrowolnie dali świadectwo swojej wiary w Jezusa Chrystusa, nawet za cenę życia, a wielu w bardzo młodym wieku'.

Papież wyjaśniał, że dar Ducha Świętego jest takim darem, który otrzymaliśmy, aby się nim dzielić z innymi, nie otrzymujemy go tylko dla siebie, ale po to, żeby 'budować się nawzajem w wierze, nadziei i miłości'. Wskazał na świętych Józefa Mkasa i Karola Lwangę, którzy będąc pouczeni w wierze przez innych, zechcieli przekazać dar, który sami otrzymali.

Kolejny cud eucharystyczny?
2015-11-28 16:42:30

Władze kościelne w Salt Lake City badają przypadek wystąpienia czerwonych śladów na hostii konsekrowanej w kościele św. Franciszka Ksawerego w Kearns - donosi AP.

Kolejny cud eucharystyczny?   fox13now.com Fragment strony internetowej telewizji Fox 13 ze zdjęciem hostii z Kearns

Do zdarzenia doszło 8 listopada. Rzeczniczka diecezji podała, że hostia nie została spożyta podczas Mszy. Inne źródło (KUTV) precyzuje, że ksiądz podał ją dziecku. Towarzyszący mu dorosły interweniował zbyt późno, informując szafarza, że dziecko nie powinno otrzymać Ciała Pańskiego (może dlatego, że nie przystąpiło jeszcze do I Komunii , a może dlatego, że nie należało do Kościoła katolickiego). Hostia została oddana z powrotem i włożona do naczynia z wodą. Nie rozpuściła się jednak, jak to zwykle bywa w takich przypadkach. Wystąpiły na niej krwiste ślady, które w ciągu kilku kolejnych dni nabrały intensywnie czerwonej barwy.

Niektórzy mówią już o 'krwawiącej hostii'. Miejscowa diecezja studzi jednak nastroje. Bada, czy to zjawisko nie jest spowodowane czynnikami naturalnymi, np. grzybami czy pleśniami. Wyniki badań mają być oficjalnie podane do wiadomości. Na razie nie ma planów wystawienia hostii czy publicznej adoracji.

Uganda - ziemia męczenników
2015-11-28 05:51:37

KAI |

Orędzie głoszone przez katechetów tym głębiej zakorzeni się w sercach ludzi, im bardziej będą oni nie tylko nauczycielami, ale także świadkami. Przypomniał o tym Franciszek w przemówieniu do nauczycieli i katechetów, z którymi spotkał się 27 listopada w sanktuarium męczenników ugandyjskich w Munyonyo. Wezwał ich, aby swym przykładem ukazywali wszystkim piękno modlitwy, moc miłosierdzia i przebaczenia oraz radość dzielenia Eucharystii ze wszystkimi braćmi i siostrami.

Uganda - ziemia męczenników   DANIEL DAL ZENNARO /PAP/EPA Wierni długo czekali na Papieża

Na początku spotkania papież pobłogosławił - pochodzący z grobu św. Franciszka z Asyżu - kamień węgielny pod budowę sanktuarium upamiętniającego męczenników ugandyjskich z XIX w. w miejscu, w którym zginęli pierwsi z nich. Świątynia ma być wyrazem dziękczynienia narodu za ich kanonizację w 1964 r. przez Pawła VI. Budowniczymi i opiekunami sanktuarium są polscy franciszkanie z prowincji krakowskiej.

Po wyjściu z budowanej już świątyni Franciszek wszedł na platformę wzniesioną w pobliżu miejsca męczeństwa św. Andrzeja Kaggwy. Witając go w „Ugandzie - ziemi męczenników” metropolita Kampali abp Cyprian Kizito Lwanga przypomniał, że większość z nich skazano na śmierć właśnie tu, w Munyonyo. Pierwsi trzej zginęli w 1886 r.: św. Denis Ssebugwawo (dziś patron chórów), św. Andrzej Kaggwa (patron katechetów i nauczycieli) oraz św. Poncjan Ngondwe (patron policjantów i żołnierzy). Dlatego obecność Franciszka w tym miejscu ma wielkie znaczenie dla wszystkich Ugandyjczyków - podkreślił metropolita stolicy. Wyraził nadzieję, że 50 lat po kanonizacji męczenników ugandyjskich sanktuarium w Munyonyo stanie się wyrazem wdzięczności całego narodu za to wydarzenie.

Rekolekcja ADWENTOWE
2015-11-27 22:17:46

Rozpoczęcie SOBOTA   12  grudzień 2015r g.  18.00                                                 
NIEDZIELA 13 GRUDZIEŃ  godz 7.30 , 9.15,11.45-dzieci  , i 18.00- młodzież Pęchery  kaplica godz 8.00 ,   Łoś  godz 15.00                 
PONIEDZIAŁEK  14 grudzień ,w Jazgarzewie: godz 9.15 , 17.00 dzieci , 18.00-mlodzież  i 19.30-dorośli ,
Pęchery   g. 11.00 ,
Łbiska-szkoła życia 14.30
Robercin-kaplica sióstr Rodziny Marii  g. 16.00  
WTOREK 15 grudzień  DZIEŃ SPOWIEDZI  g. 8.30 do 10.30 i od 15.30 do 18.30  i o 19.30-nabożeństwo pokutne w parafii , Msze św z nauka o godz  9.15,  17.00 -dzieci,  18.00-mlodzież i 19.30- dorośli
w  Pęcherach 10.30
Łbiskach 14.30  
Robercinie 15.30
ŚRODA 16 grudzień godz 9.15 ,
Pęchery  godz 11.00
Łbiska  14.30 dzieci , Robercin 16.00                                                                                                                                               17.00 –dzieci -Jazgarzew
18.00  Te Deum i 19.30-  Jazgarzew zakończenie rekolekcji

Papież: Afryka kontynentem nadziei
2015-11-27 22:16:29

Franciszek spotkał się z władzami Ugandy.

 
2015-11-27 17:28
st, pb (KAI) / Entebbe, mz
fot. PAP/EPA/DANIEL DAL ZENNARO, EPA/STEFANO RELLANDINI / POOL

W rezydencji prezydenta State House w Entebbe Franciszek złożył najpierw kurtuazyjną wizytę głowie państwa, a następnie przemówił do przedstawicieli świata polityki, gospodarki, kultury i życia społecznego tego kraju.Podkreślił, że „świat patrzy na Afrykę jako na kontynent nadziei”.

Po prywatnej rozmowie z prezydentem Yowerim Kagutą Musevenim papież przywitał się z jego rodziną, po czym wpisał się do złotej księgi. Podarował prezydentowi kopię XVIII-wiecznej litografii, przedstawiającej bazylikę św. Piotra.

Następnie rozpoczęło się spotkanie Franciszka z władzami Ugandy i korpusem dyplomatycznym. Na sali obecne były osobistości ze świata polityki, gospodarki, kultury i życia społecznego tego kraju.

Witając zebranych, prezydent Museveni powiedział, że jego praca jest bardzo prosta: zapowiedzieć papieża Franciszka, bo to na jego przemówienie wszyscy czekają.

W swoim wystąpieniu Ojciec Święty przypomniał, że jego wizyta ma przede wszystkim uczcić 50. rocznicę kanonizacji męczenników z Ugandy przez Pawła VI. – Męczennicy, zarówno katoliccy jak i anglikańscy, są prawdziwymi bohaterami narodowymi. Dali oni świadectwo przewodnim zasadom wyrażonym w dewizie Ugandy – „Dla Boga i mojego kraju”.

Co 5 minut ginie wyznawca Chrystusa
2015-11-27 22:14:57

Bogdan Gancarz

W Krakowie rozpoczął się Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan. Swoimi świadectwami dzielą się biskupi prześladowanych Kościołów.

Co 5 minut ginie wyznawca Chrystusa   Bogdan Gancarz /Foto Gość Swoimi świadectwami dzielili się biskupi (od prawej): Kyrillos Kamal William Samaan z Egiptu, abp Joseph Coutts z Pakistanu, Shlemon Warduni z Iraku. Obok nich prof. Ryszard Legutko, organizator Europejskiego Kongresu w Obronie Chrześcijan

- W skali globalnej, na wszystkich kontynentach, dokonuje się straszliwa zbrodnia na chrześcijanach. Reakcja na te zbrodnie i prześladowania jest słaba, szczególnie ze strony państw i organizacji międzynarodowych. Jest tak m.in. dlatego, że informacje o wielkiej skali tych zbrodni nie są prawie wcale obecne w mediach - powiedział w piątek 27 listopada w auli krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II prof. Ryszard Legutko, organizator kongresu, wiceprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

- Przez ostatnie lata rokrocznie 170 tys. chrześcijan oddawało swoje życie za wiarę. Statystycznie więc co 3 minuty ktoś był zabijany tylko dlatego, że był wyznawcą Chrystusa. Ostatnie dane są nieco lepsze, bo podaje się, że teraz ginie w taki sposób 'tylko' 105 tys. osób. Tak więc obecnie na świecie co 5 minut ginie za wiarę jakiś chrześcijanin - stwierdził ks. prof. Waldemar Cisło, szef Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Kościół w Potrzebie, współorganizatora konferencji.

Profesor. Legutko wyjaśnił powody zwołania krakowskiego kongresu.

- Na nas Europejczykach spoczywa odpowiedzialność za los naszych sióstr i braci. Dlatego tutaj, w Polsce, gdzie przez wieki wolność religijna była wartością podstawową, organizujemy Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan, gdyż ceną za obojętność jest życie ludzkie. Chcemy mieć informacje z pierwszej ręki, dlatego jesteśmy wdzięczni za obecność i świadectwa przedstawicieli Kościoła prześladowanego - powiedział główny organziator kongresu.

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

Chwała wam, Apostołowie,

Na dwunastu tronach w niebie;

Sam was Jezus przygotował

I na krańce posłał świata.

Z was, kamieni drogocennych,

On uczynił fundamenty,

Aby na nich wznieść swe Miasto,

Gdzie Baranek jest światłością.

Cały Kościół was wysławia,

Zaślubiony Chrystusowi,

Wdzięczny wam za nauczanie

I za waszej krwi ofiarę.

Kiedy świat dobiegnie kresu,

Odkupiciel przyjdzie w chwale;

Otoczony waszym gronem

Będzie sądził ludzkie czyny.

Więc już teraz was prosimy:

Umocnijcie nas modlitwą,

By zasiane przez was ziarno

Wieczny plon wydało w niebie.

Cześć niech będzie Chrystusowi,

Który wybrał was na posłów

Miłosierdzia swego Ojca

I napełnił Duchem Świętym. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026
Tel do poradni rodzinnnej

 603-852-745
  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 613600