A A A

Aktualności

LG tom IV: Sobota XXVII zw, str. 285-286
2015-10-09 22:15:24

K. Twoja wierność, Panie, aż po same chmury.
W. A Twoje wyroki jak ogromna otchłań.


Z Pierwszego Listu
św. Pawła Apostoła do Tymoteusza

6, 11-21

Ostatnia zachęta


Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata - ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.
Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania; niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie.
O, Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując, niektórzy odpadli od wiary. Łaska z wami!
Kol 2, 6. 7; Mt 6, 19. 20

W. Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: / zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, / i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono. * I bądźcie pełni wdzięczności.
K. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, lecz gromadźcie sobie skarby w niebie. W. I bądźcie pełni wdzięczności.

LG tom IV: Sobota XXVII zw, str. 286-288

Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii
(Homilia 17, 3, 14)

Posługa naszego działania

Posłuchajmy, co mówi Pan do posłanych przez siebie głosicieli: 'Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo'. Zbyt mała jest liczba robotników wobec rozległego żniwa. Nie potrafimy bez głębokiego smutku o tym mówić, iż choć wielu jest takich, którzy by chcieli słuchać słowa, to jednak brak tych, którzy by je głosili. Świat jest pełen kapłanów, ale niewielu jest robotników na żniwach Pana. Przyjmujemy wprawdzie stan kapłański, ale zadania urzędu nie spełniamy.
Rozważcie, bracia umiłowani, rozważcie słowa: 'Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo'. Proście za nas, abyśmy mogli dla was pracować tak, jak godni tego jesteście; aby nasz język nie milknął, kiedy trzeba zachęcać, aby skoro podjęliśmy się obowiązku przepowiadania, milczenie nasze nie oskarżało nas przed sprawiedliwym Sędzią. Często bowiem język głosicieli milknie z winy ich samych; często jednak i z winy słuchaczy przełożeni pozbawieni zostają możliwości głoszenia.
O tym, że język głosicieli milczy niekiedy z ich własnej winy, przypomina Psalmista: 'Bóg mówi do grzesznika: Czemu wyliczasz moje przykazania'. O tym zaś, iż głoszenie ustaje z powodu obojętności słuchaczy, Pan mówi do Ezechiela, proroka: 'Ja sprawię, że język twój przylgnie do podniebienia i będziesz niemy. I nie będziesz dla nich mężem strofującym, są bowiem ludem buntowniczym'. Przestaniesz głosić, albowiem ten lud znieważa Mnie swym postępowaniem i nie zasługuje na zachętę prawdy. Niełatwo stwierdzić, z czyjej winy słowo przepowiadania zostało odjęte głosicielom. Natomiast pewne jest, że milczenie szkodzi niekiedy głosicielowi, ludowi zaś - zawsze.
Jest jeszcze inna sprawa, która w postępowaniu pasterzy wielce mnie zasmuca. Aby jednak nie wydawało się niesprawiedliwe to, co mówię, oskarżam zarazem i siebie, jakkolwiek zmuszony barbarzyństwem czasów w tej sprawie ulegam wbrew woli.
Zajęliśmy się sprawami zewnętrznymi, tak iż co innego przyjęliśmy wraz z godnością kapłańską, a co innego w rzeczywistości wykonujemy. Zaniedbujemy obowiązek głoszenia i na nasze nieszczęście - jak widzę - nazywamy się biskupami. Zatrzymujemy godność, a pomijamy zobowiązania godności. Ci, którzy zostali nam powierzeni, opuszczają Boga, a my milczymy; pogrążyli się w nieprawościach, a my nie wyciągamy pomocnej ręki.
Lecz jakże potrafimy poprawiać innych, skoro zaniedbujemy siebie? Zajęci rzeczami świata, o tyle stajemy się bardziej obojętni na sprawy wewnętrzne, o ile z większą gorliwością oddajemy się temu, co na zewnątrz.
Dlatego Kościół słusznie mówi o swych chorych członkach: 'Postawiono mnie na straży winnic, a ja własnej winnicy nie ustrzegłem'. Postawieni na straży winnic, nie ustrzegliśmy własnej winnicy, albowiem zajmując się rzeczami zewnętrznymi, zaniedbaliśmy posługę naszego działania.

Łk 10, 2; Ps 62, 9

W. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; / proście więc Pana żniwa, * Żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
K. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, przed Nim wylejcie wasze serca. W. Żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.


LG tom IV: Sobota XXVII zw, str. 288; LG skrócone: XXVII tydzień Okresu Zwykłego, str. 635-636

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miłosierdzie, * odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Sobota
2015-10-09 22:13:34

Czytania z dnia 10.10.2015

Pierwsze czytanie

(Jl 4,12-21)

Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku [znajdować się będą], bo bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a tak Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić. I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem opływać i wszystkie strumienie judzkie napełnią się wodą, a z domu Pańskiego wypłynie źródło, które nawodni strumień Szittim. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych względem synów judzkich, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. Lecz [ziemia] Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary. A Pan zamieszka na Syjonie.Psalm
(Ps 97,1-2.5-6.11-12)

REFREN: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu

Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu sprawiedliwi
i sławcie Jego święte imię.Aklamacje przed Ewangelią
(Łk 11,28)

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie.Ewangelia
(Łk 11,27-28)

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.

Budowa koscioła w Jazgarzewie rok 1932-33
2015-10-09 17:12:11

'W 1908 roku odnowieniem kościoła zajmował się ks. prob. Ludwik Pietrzykowski, a w 1915 r., tj. w okresie Wojny Światowej, kościół ten spłonął od pocisków armatnich. Przez kilka miesięcy nabożeństwa było odprawiane na plebanii, a potem w murach spalonej wikariatki urządzono kaplicę.
Wreszcie w okresie od 1 X 1923 do 19 VIII 1928 r. staraniem miejscowego proboszcza ks. kanonika Ryszarda Borkowskiego (t 1942) z dobrowolnych ofiar stanął piękny nowy, murowany - kościół.-13 . X -1929 r. ks. arcybiskup Stanisław Gall dokonał jego konsekracji.
Kościół św. Wawrzyńca Męczennika w Jazgarzewie budowany według planów architekta, Konstantego Jakimowicza, zaliczyć należy do najpiękniejszych kościołów wzniesionych w tym okresie w Archidiecezji Warszawskiej. Jest to w swej konstrukcji i formach, swobodna i twórcza traioestacja wzorów i trądycyj barokowego budownictwa kościelnego.
Z masy głównej zrębu, rozszerzonej pełnymi stylowego charakteru przybudówkami, wystrzela masywna wieża, ukoronowana sygnaturką. We wnętrzu zwraca uwagę bogato rozczłonkowane, śmiałe w swej rozciągłości sklepienie. Nawy boczne oddzielone są od, głównej niskimi filarami, połączonymi sklepionymi łukami. Odpowiednikiem tych łuków są łuki w górnej części nawy głównej, tworzące ślepe arkady. Formy sklepienia zespalają się bezpośrednio z formami  konstrukcyjnymi ścian  nawy głównej.' ZOBACZ DZIAŁ HISTORIA  PARAFII

Apel Franciszka ws. sumienia
2015-10-09 16:34:36

KAI |

Do bacznego czuwania nad swoimi sumieniami zachęcił dziś papież Franciszek podczas porannej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty. Przestrzegł zarazem przed złym interpretowaniem ludzi czyniących dobro, oczernianiem z zazdrości, zastawianiem sideł, aby spowodować czyjś upadek. Zaznaczył, że intrygi tego typu pochodzą od diabła.

Apel Franciszka ws. sumienia   ETTORE FERRARI /PAP/EPA Papież Franciszek podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (Łk 11,15-26), ukazującej Jezusa, który wyrzucał złego ducha, Franciszek zauważył, że wśród świadków tej sceny byli nie tylko ludzie podziwiający władzę Pana Jezusa, ale także tacy, którzy Go oskarżali, usiłujący interpretować Jego słowa i czyny przeciwko Niemu. Jedni z powodu nienawiści, inni z powodu surowości doktrynalnej, jeszcze inni, gdyż obawiali się, że przyjdą Rzymianie i dokonają rzezi.

„Z wielu powodów usiłowali osłabić autorytet Jezusa wśród ludu. Posługiwali się także oszczerstwami, jak w tym przypadku. «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy», jest opętany, posługuje się magią, jest czarodziejem. Nieustannie wystawiali Go na próbę, zastawiali pułapki, aby zobaczyć, czy w nie wpadnie” – zauważył Papież.

Ojciec Święty zachęcił do rozeznawania i czujności, umiejętności rozeznawania sytuacji, tego co pochodzi od Boga od tego, co pochodzi od złego, który stale stara się oszukać, sprawić abyśmy obrali błędną drogę. „Chrześcijanin nie może być spokojny, że wszystko układa się dobrze, musi rozeznawać sprawy i dokładnie przyglądać się skąd pochodzą, jakie jest ich źródło” – stwierdził Franciszek.

Następnie zauważył, że diabeł usypia sumienie, gdyż na drodze wiary zawsze pojawiają się pokusy, a zły duch niestrudzenie działa. Jeśli został wypędzony, to cierpliwie czeka, by powrócić, a jeśli pozwolimy mu wejść, to podpadamy w gorszą sytuację. Początkowo bowiem wiedzieliśmy, że dręczy nas diabeł, ale później diabeł jest ukryty, przychodzi ze swoimi dobrze wychowanymi przyjaciółmi, o dobrych manierach, puka do drzwi, prosi, by go wpuścić, wchodzi i mieszka w tym domu. Dzieli jego życie powszednie i krok po kroku daje wskazówki. Zachowując dobre maniery diabeł przekonuje, by godzić się na relatywizm, uspokajając sumienia – mówił Papież.

Małżeństwo to nie automat z colą
2015-10-08 20:26:58

jad/Salve TV

Rodzina jest odwiecznym wzorem dla całej ludzkości - podkreślił kard. Muller w rozmowie z Salve TV. Jak powołanie do życia rodzinnego jest dziś realizowane w Polsce? Nad tym zastanawiali się goście najnowszego wydania Ekspresu Synodalnego.

Małżeństwo to nie automat z colą   Agnieszka Gieroba /Foto Gość Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller

Rodzina jest odwiecznym wzorem dla całej ludzkości - mówił Salve TV kard. Gerhard Ludwik Muller. - Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. Kobieta jest matką, mężczyzna ojcem. Mają oni być jednym ciałem i jedną duszą, tworzyć związek na całe życie dla przyszłości całej ludzkości. Za synod modlą się miliony ludzi na całym świecie. Jestem przekonany, że pod przewodnictwem papieża Franciszka wszystko będzie dobrze przebiegało - przyznał prefekt Kongregacji Nauki Wiary, pytany, czy możemy być spokojni o kierunek, w jakim przebiegają ustalenia synodu. - Napływają do nas różne propozycje z zewnątrz, ale jak zaznaczył papież Franciszek, synod nie jest parlamentem złożonym z frakcji, które walczą między sobą. Biskupi są prowadzeni przez Ducha Świętego, szukają czasem w kontrowersyjnych dyskusjach, zwycięstwa prawdy - tłumaczył kard. Muller.

Na pytanie, jak powołanie do życia w płodnej rodzinie jest realizowane dziś w Polsce, odpowiadali w komentarzu do słów kardynała Mullera ks. Andrzej Sochal z redakcji Razem TV i Monika Pawełczyńska- Ślusarczyk, teolog. - To powołanie jest w dzisiejszych czasach bardzo trudne do zrealizowania - stwierdził ks. A. Sochal. Zaznaczył , że to co piękne i wartościowe, zawsze wymaga od człowieka wysiłku. Tymczasem dziś świat nie lubi wysiłku, a ludzie traktują wiele rzeczy na zasadzie automatu, do którego wrzuca się pieniądze i wyskakuje puszka napoju. Często to myślenie przenosi się na każdą dziedzinę życia - komentował ks. Sochal.

Zwycięstwo ws. klauzuli sumienia w TK!
2015-10-07 21:10:43

jdud /PAP

Trybunał Konstytucyjny stwierdził dziś niezgodność z konstytucją zapisu ustawowego, nakazującego wskazanie innego lekarza lub szpitala przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia.

Zwycięstwo ws. klauzuli sumienia w TK!   Jakub Kamiński /pap Stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej przed Trybunałem Konstytucyjnym bronił były wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski (na pierwszym planie). Za nim (od lewej): prezes NRL Maciej Hamankiewicz, prokuratorzy Robert Hernand i Andrzej Stankowski

Trybunał uznał też, że niezgodna z konstytucja jest też niemożność powołania się lekarza na klauzulę sumienia 'w innych przypadkach niecierpiących zwłoki'. Zdaniem TK regulacja ta w zaskarżonym zakresie jest niedookreślona. 'Nie wiadomo bowiem, o jakie dobra chodzi; z powodu jakich wartości spełnienie tego świadczenia zdrowotnego musi nastąpić natychmiast' - wskazała sędzia, odnosząc się do tej części wyroku.

TK podkreślił jednocześnie, że 'wolność sumienia każdego człowieka jest kategorią pierwotną'. 'W świetle hierarchii wartości konstytucyjnych trudno jest przyznać, że inne prawa pacjenta niezwiązane z jego życiem i zdrowiem mogłyby mieć pierwszeństwo przed wartością, jaką jest w demokratycznym państwie prawnym wywodzona wprost z godności człowieka wolność sumienia' - zaznaczyła sędzia.

Za zgodny z konstytucją został uznany obowiązek poinformowania o odmowie wykonania świadczenia przełożonego i odnotowanie w dokumentacji medycznej.

Według Trybunału, racjonalne byłoby, aby to w NFZ pacjent dowiadywał się, gdzie może uzyskać świadczenie, którego odmówił mu lekarz powołujący się na klauzulę sumienia.'Istnieją różne sposoby poinformowania pacjenta o dostępności świadczenia' - powiedziała, uzasadniając wyrok Trybunału, sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Dodała, że sposób z zaskarżonego przepisu 'wydłuża drogę pacjenta do informacji i tym samym oddala w czasie uzyskanie przez niego pożądanego świadczenia'.

Brońmy rodziny! 100 pytań i odpowiedzi wokół Synodu poświęconego rodzinie
2015-10-07 10:00:47

synod o rodzinie

Okazało się, że pośród wysoko postawionych hierarchów Kościoła, często zajmujących stanowiska, które pozwalały im wywierać wpływ na kształtowanie poglądów pozostałych księży, a także całych społeczności wiernych, są kardynałowie i biskupi, którzy w sposób planowy i celowy niszczą doktrynę Kościoła.

Dlaczego Ziemia Święta jest często nazywana Piątą Ewangelią?
2015-10-07 09:57:02

Jezus

o. James Martin SJ

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj:
KSIĄŻKA

Odkryj Jezusa na nowo!

Dlaczego Ziemia Święta jest często nazywana Piątą Ewangelią? W którym mieście Jezus dokonał wielu cudów? Dlaczego Gehenna jest prześliczna?

James Martin SJ zaprasza czytelników, by w zupełnie nowy, inspirujący i poruszający sposób dotknęli tego, o czym mówią Ewangelie – i lepiej zrozumieli Jezusa. Ta wyjątkowa i przyjazna w odbiorze biografia Jezusa adresowana jest zarówno do tych, którzy już mają o Nim wiedzę, jak i do tych, którzy dopiero chcieliby Go poznać. Refleksje teologiczne i duchowe przeplatają się z anegdotami z podróży dwóch jezuitów. Książka ta jest zarazem nietypowym przewodnikiem po Ziemi Świętej, pisanym z osobistej perspektywy. Szczegóły historyczne przenoszą nas w czasie – dzięki nim patrzymy na świat oczyma Jezusa.
To szczera opowieść o doświadczeniach wiary, z elementami przygody i humoru.

Nieważne, jak dużo lub jak mało wiesz o Jezusie – ta książka będzie dla Ciebie nieoceniona.

Ojciec Martin świadkami swojej opowieści czyni archeologów i egzegetów. Odkrywa przed nami własne doświadczenia. A wszystko to w służbie wspaniałej historii – najwspanialszej, jaką kiedykolwiek opowiedziano. Jeśli będę miał ten przywilej udać się raz jeszcze do Ziemi Świętej, będę na nią patrzył zupełnie inaczej – bo przeczytałem te książkę.
Scott Hahn, wykładowca teologii i Pisma Świętego w Franciscan University in Steubenville, Ohio, autor licznych publikacji

Czy naprawdę potrzebujemy kolejnej książki o Jezusie? Jeśli miałby to być ta właśnie książka, odpowiedź brzmi: tak, potrzebujemy. J. Martin podszedł do tematu w sposób wyjątkowy i oryginalny; daje czytelnikowi niezwykłe spojrzenie na Nazaret, gdzie indziej niedostępne.
Harvey Cox, Harvard Divinity School

Czy można o Jezusie powiedzieć jeszcze coś, czego by już nie powiedział kto inny? Martin w odpowiedzi na to pytanie daje nam wnikliwe, zrównoważone, inteligentne, wszechstronne i pełne wiary przemyślenia z własnej podróży w poszukiwaniu Jezusa. To książka dla każdego, bez względu na wyznanie czy przekonania. James Martin w najlepszym wydaniu! 
Ronald Rolheiser OMI, autor The Holy Longing I Rozbitej latarnii

Po części przewodnik, po części pamiętnik, po części coś niezwykle Maritnesque – to znaczy dowcipny, otwarty, głęboki. 
Washington Post

To książka o Jezusie dla ludzi myślących, którzy chcieliby spojrzeć na osobę Jezusa przez pryzmat mądrej, dowcipnej, przesyconej modlitwą, głębokiej wiary ojca Martina. 
Paul Raushenbush, szef działu religijnego „The Huffington Post”


Patronat medialny:
Polskie Radio PR1, TVP 1, Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki, Fronda.pl, KAI, Opoka.org.pl, Mojeksiazki.pl

 

Piękno katolicyzmu: jak Jezus
2015-10-07 09:54:02

ks. Jerzy Szymik

„Święty Ireneusz niegdyś powiedział, że we Wcieleniu Duch Święty przyzwyczaił się do zamieszkania w człowieku. W modlitwie powinniśmy się przyzwyczaić do bycia z Bogiem. Jest to bardzo ważne, abyśmy się nauczyli być z Bogiem i widzieli w ten sposób, jak dobrze jest być z Nim, który jest odkupieniem” – uczył Benedykt XVI w jednej z katechez na temat modlitwy.

Piękno katolicyzmu: jak Jezus   Roman Koszowski /Foto Gość

Taka jest istota modlitwy: jest ona „sposobem przyzwyczajenia się do bycia z Bogiem”, błogosławionym nawykiem, który tym „sposobem” rodzi ludzi ożywianych Bogiem, a nie egoizmem (i skutkami: żądzą posiadania, władzy itp., itd.). Tylko w ten sposób – przez przyzwyczajenie do Boga i tym samym przez przyjęcie Jego zwyczajów – następuje naprawa człowieka i wnoszone jest światło Boga w ciemność świata. To teza ważna, o kapitalnym dla katolickiej pobożności znaczeniu: modlitwa jako przyzwyczajenie do Boga pozwalające nabrać Jego zwyczajów. Rzecz jasna, że to „przyzwyczajenie” jest w swej istocie łaską Boga i nie jest czymś „zwyczajnym”, jakimś prostym, „machinalnym” nawykiem, przynajmniej w tym sensie, że nie przychodzi zwyczajnie, łatwo, bez cierpliwości i wysiłku. • • •

Ewangelizacja, czyli pozytywne przesłanie od świeckich
2015-10-07 09:50:33

KAI |

Angażowanie jak najszerszych rzesz świeckich w dzieło ewangelizacji, głoszenie pozytywnego przekazu nie oglądając się na trudności i próby laicyzacji - tak mówi o linii, jaka powinna być realizowana przez Kościół w najbliższym czasie abp Wiktor Skworc.

Ewangelizacja, czyli pozytywne przesłanie od świeckich   Roman Koszowski /Foto Gość Abp Wiktor Skworc

6 października został on wybrany na przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Ogólnego w czasie obrad 370. Zebrania Plenarnego KEP. Metropolita katowicki zastąpi abp. Stanisława Gądeckiego w czerwcu 2016.

Tuż po swoim wyborze w rozmowie z KAI abp Skworc wskazał najważniejsze zadania, stojące przed duszpasterzami w Polsce. Jego zdaniem w dzieło ewangelizacji należy zaangażować jak najszersze kręgi świeckich. Bardzo ważny jest namysł i dobre rozeznanie dróg i sposobów realizacji tego zadania, tak jak dzieje się na Synodzie Archidiecezji Katowickiej. Trzeba też słuchać Kościoła w skali ogólnopolskiej żeby dawać adekwatne odpowiedzi na stawiane duszpasterzom pytania – podkreślił.

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

Boże ojców naszych, Boże Abrahama,

Jakuba, Józefa, Dwunastu Pokoleń,

Boże Księgi świętej, Prawa i świątyni,

Wielbimy Cię, Panie, pokorną miłością.

Lud swój prowadziłeś w chmurze pełnej blasku

Przez wodne otchłanie i piaski pustyni;

Strzegłeś go przed wrogiem, aby szedł bezpiecznie

Do ziemi obietnic nad brzegiem Jordanu.

Święty Izraela, tajemniczy Jahwe,

Darzyłeś proroków natchnieniem i mocą,

Aby Twe wyroki wciąż przypominali,

Gdy Naród Wybrany odchodził od Ciebie.

Z krańców całej ziemi gromadziłeś w jedno

Twych synów wygnanych przez własną nieprawość,

Aby w pełni czasów różdżka Aarona

Rozkwitła Mesjaszem, potomkiem Dawida.

Boże ojców naszych w Trójcy wszechmogący,

Zrodzeni przez wiarę z plemienia Chrystusa,

Dzisiaj Cię wielbimy wobec wszystkich ludzi,

Składając podziękę za Nowe Przymierze. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026
Tel do poradni rodzinnnej

 603-852-745
  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 588899