Aktualności

Wymyśliłem to dla moich przyjaciół. Poznaj filozofię pomagania ks. Jacka Stryczka zobacz Gosc.pl
2014-10-01 03:22:54

Posłuchaj o Adama Szustaka
2014-10-01 03:20:28

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=azM_1GBd0KA

Coś na oko
2014-10-01 03:08:53

Masz czas? Na co?

Masz czas? Na co?

Franciszek jednym z faworytów do Nobla
2014-10-01 03:06:54

Franciszek jednym z faworytów do Nobla

Papież może zostać uhonorowany za 'mocne wezwanie do walki z ubóstwem'.

Z autobiografii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy - BREWIARZ DZIŚ -środa
2014-10-01 03:01:47

Ant. Usłysz, Panie, modlitwę moją, / na płacz mój nie bądź głuchy.

3 ant. Na wieki zaufam * łaskawości Boga.

Psalm 52
Przeciw oszczercy
Kto się chlubi, niech w Panu się chlubi (1 Kor 1, 31)

Dlaczego się chełpisz złością, *
potężny niegodziwcze?
Dzień cały zamyślasz zgubę, *
twój język jest ostrą brzytwą, sprawco podstępu.
Zło ci jest milsze od dobra, *
kłamstwo od sprawiedliwej mowy.
Kochasz się w każdej mowie, która niesie zgubę, *
podstępny języku.
Dlatego Bóg cię zniweczy na wieki, †
schwyci i zabierze z twojego namiotu, *
wyrwie cię z ziemi żyjących.
Ujrzą to sprawiedliwi i lęk ich ogarnie, *
i śmiać się będą z niego:
'Oto człowiek, który z Boga nie uczynił swej twierdzy, †
ale zaufał obfitości swego bogactwa, *
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie'.
Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym *
na wieki zaufam łaskawości Boga.
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, †
polegał na Twoim imieniu, *
ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Na wieki zaufam łaskawości Boga.

K. Pokładam nadzieję w Panu.
W. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.

LG tom IV: Środa XXVI zw, str. 250-251


Z Listu
św. Pawła Apostoła do Filipian

2, 12-30

Zabiegajcie o własne zbawienie

Umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą.
Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi: a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną.
A mam nadzieję w Panu Jezusie, że niebawem poślę do was Tymoteusza, abym i ja doznał radości, dowiedziawszy się o waszych sprawach. Nie mam bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, kto by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy: bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. A wiecie, że on został wypróbowany: bo jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mną służył Ewangelii. Jego to mam nadzieję posłać do was natychmiast, skoro tylko rozejrzę się w swoich sprawach. Ufam zaś w Panu, że i ja sam przybędę niebawem.
Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom, gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi i dręczył się tym, że usłyszeliście o jego chorobie. Rzeczywiście bowiem zachorował, tak iż był bliski śmierci. Ale Bóg się nad nim zmiłował: nie tylko zaś nad nim, lecz i nade mną, żebym nie doznał smutku jednego po drugim. Przeto tym śpieszniej go posyłam, ażebyście wy, ujrzawszy go, ponownie się uradowali, i ja żebym mniej się martwił. Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością. A takich jak on otaczajcie czcią, bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy osobiście nie mogliście mi oddać.
2 P 1, 10. 11; Ef 5, 8. 11

W. Bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. * W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście / do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
K. Postępujcie jak dzieci światłości i nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności. W. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście / do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.


LG tom IV: Własne, str. 1229-1230

Z autobiografii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy
(Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 227-229)

W sercu Kościoła ja będę miłością

Kiedy wielkie moje pragnienia zaczęły się stawać dla mnie męczeństwem, otwarłam listy świętego Pawła, aby znaleźć jakąś odpowiedź. Przypadkowo wzrok mój padł na dwunasty i trzynasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Przeczytałam najpierw, że nie wszyscy mogą być apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy nauczycielami, oraz że Kościół składa się z różnych członków i że oko nie może być równocześnie ręką. Odpowiedź była wprawdzie jasna, nie taka jednak, aby ukoić moje tęsknoty i wlać we mnie pokój.
Nie zniechęcając się czytałam dalej i natrafiłam na zdanie, które podniosło mnie na duchu: 'Starajcie się o większe dary. Ja zaś wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą'. Apostoł wyjaśnia, że największe nawet dary niczym są bez miłości i że miłość jest najlepszą drogą bezpiecznie prowadzącą do Boga. Wtedy wreszcie znalazłam pokój.
Gdy zastanawiałam się nad mistycznym ciałem Kościoła, nie odnajdywałam siebie w żadnym spośród opisanych przez Pawła członków, albo raczej pragnęłam się odnaleźć we wszystkich. I oto miłość ukazała mi się jako istota mego powołania. Zrozumiałam, że jeśli Kościół jest ciałem złożonym z wielu członków, to nie brak w nim członka najbardziej szlachetnego i koniecznego; zrozumiałam, że Kościół ma serce i że to serce pała gorącą miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość porusza członki Kościoła i że gdyby ona wygasła, apostołowie nie głosiliby już Ewangelii, męczennicy nie przelewaliby już krwi. Zobaczyłam i zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i miejsca; słowem, miłość jest wieczna.
Wtedy to w uniesieniu duszy zawołałam z największą radością: O Jezu, moja Miłości, nareszcie znalazłam moje powołanie: moim powołaniem jest miłość. O tak, znalazłam już swe własne miejsce w Kościele; miejsce to wyznaczyłeś mi Ty, Boże mój. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością. W ten sposób będę wszystkim i urzeczywistni się moje pragnienie.


por. Ps 21, 4; Hi 31, 18;
Ef 3, 18; Ps 31, 20

W. Boże, Ty mnie umiłowałeś i od dzieciństwa mnie prowadziłeś; * Aż dotąd nie mogę pojąć głębi Twojej miłości.
K. Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych. W. Aż dotąd nie mogę pojąć głębi Twojej miłości.


LG tom IV: Własne, str. 1231; LG skrócone: Własne, str. 1491

Módlmy się. Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus * i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wspomnienie obowiązkowe św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
2014-10-01 02:56:08


Garść informacji:

Teresa Martin urodziła się w Alencon w roku 1873. Gdy miała 15 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Lisieux. Odznaczała się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością w Bogu. Tych cnót uczyła powierzone jej nowicjuszki. Złożyła swoje życie w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół. Zmarła 30 września 1897 roku.
Święta Teresa z Lisieux

Pierwsze CZYTANIE
Hi 9,1-12
14-16

Job tak odpowiedział swoim przyjaciołom:
«Istotnie. Ja wiem, że to prawda. Czy człowiek jest prawy przed Bogiem? Gdyby się ktoś z Nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysł to mądry, a siła potężna. Któż Mu przeciwny nie padnie? W mgnieniu oka On przesunie góry i zniesie je w swoim gniewie, On ziemię poruszy w posadach: i poczną trzeszczeć jej słupy. On słońcu zabroni świecić, na gwiazdy pieczęć nałoży. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach; On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy Jego dziwów.
Nie widzę Go, chociaż przechodzi: mija, a dostrzec nie mogę. Kto Mu zabroni, choć zniszczy? Kto zdoła powiedzieć: „Co robisz?” Jakże ja zdołam z Nim mówić? Dobiorę wyrazów właściwych? Choć słuszność mam, nie odpowiadam i tylko błagam o litość. Proszę Go, by się odezwał, a nie mam pewności, że słucha».


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 88

Job tak odpowiedział swoim przyjaciołom:
«Istotnie. Ja wiem, że to prawda. Czy człowiek jest prawy przed Bogiem? Gdyby się ktoś z Nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysł to mądry, a siła potężna. Któż Mu przeciwny nie padnie? W mgnieniu oka On przesunie góry i zniesie je w swoim gniewie, On ziemię poruszy w posadach: i poczną trzeszczeć jej słupy. On słońcu zabroni świecić, na gwiazdy pieczęć nałoży. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach; On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy Jego dziwów.
Nie widzę Go, chociaż przechodzi: mija, a dostrzec nie mogę. Kto Mu zabroni, choć zniszczy? Kto zdoła powiedzieć: „Co robisz?” Jakże ja zdołam z Nim mówić? Dobiorę wyrazów właściwych? Choć słuszność mam, nie odpowiadam i tylko błagam o litość. Proszę Go, by się odezwał, a nie mam pewności, że słucha»
.


SW TERESA OD DZIECIATKA JEZUS
2014-09-30 20:56:57

O tak! Wszystko na ziemi uśmiechało się do mnie, na każdym kroku znajdowałam kwiaty, a moje szczęśliwe usposobienie również czyniło mi życie przyjemnym. Wkrótce jednak miał się zacząć nowy okres dla mojej duszy; trzeba mi było od dzieciństwa przechodzić różne próby i cierpienia, by móc jak najwcześniej ofiarować się Jezusowi. Jak wiosenne kwiaty zaczynają kiełkować pod śniegiem i rozwijają się w pierwszych promieniach słońca, podobnie kwiatek, którego wspomnienia opisuję, musiał przejść przez zimę doświadczeń...

REKOLEKCJE PRZED NAWIEDZENIEM OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
2014-09-30 16:42:39

PARAFIA ŚWIĘTEGO ROCHAPROGRAM REKOLEKCJI PRZED PRZYJŚCIEM MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ  W ŚWIĘTYM WIZERUNKU NAWIEDZENIA

JAZGARZEW  11. X. - 15. X. 2014 roku 

   

Sobota 11 października - Dzień  słuchania Słowa Bożego 

18.00

- Msza św. i nauka dla wszystkich

21.00

-  APEL JASNOGÓRSKI  - Różaniec

    (Przychodzimy całymi rodzinami)

Niedziela  12 października – XXV Niedziela Zwykła 

 7.30

-  Msza św. z nauką dla wszystkich

Kaplica w Pęcherach  

8.00 

-  Msza św. z nauką dla wszystkich

9.15

-  Msza św. z nauką dla młodzieży

11.45

-  Msza św. i nauką dla dzieci

18.00

-  Msza św. i nauka dla wszystkich

21.00

-  APEL JASNOGÓRSKI  - Różaniec

    (Przychodzimy całymi rodzinami)

Poniedziałek  13 października - Dzień Spowiedzi Św. OD  GODZ 8.30 DO 12.00 

9.15

-  Msza św. z nauką dla wszystkich - Nabożeństwo Błogosławienia

  Rodzin 

17.00

- Msza św. z nauką dla wszystkich  dzieci i ich rodzin- Nabożeństwo Błogosławienia Rodzin 

      18.00

-  Msza św. z nauką dla wszystkich - Nabożeństwo Błogosławienia

 Rodzin 

19.30

-  Msza św. z nauką dla wszystkich - Nabożeństwo Błogosławienia

  Rodzin 

21.00

-  APEL JASNOGÓRSKI  - Różaniec

    (Przychodzimy całymi rodzinami)

Dzieci i Młodzież przychodzą na Mszę św. razem z Rodzicami. 

Po każdej Mszy św. udzieleniem Apostolskiego Błogosławieństwa zakończenie

Rekolekcji  Nawiedzenia. 

Różaniec 
za rodzinę
2014-09-30 16:38:46

Sejm: projekt ustawy ws. Konwencji przemocowej wrócił do komisji
2014-09-26 05:44:32

Po burzliwej sejmowej debacie projekt ustawy ratyfikacyjnej ws. Konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej został skierowany ponownie do prac w komisji.

Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń w Krakowie
2014-09-30 16:36:25

imagesJednym ze 'znaków czasu' wyraźnie rozeznawanym obecnie w polskim Kościele jest wzrastająca liczba mężczyzn w późniejszym wieku wyrażających pragnienie życia w kapłaństwie. Konferencja Episkopatu Polski powołuje do życia Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń. Jego celem jest przygotowanie do sakramentu święceń kandydatów, którzy ze względu na wiek (zasadniczo: 35-60 rok życia) wymagają odrębnego toku formacji. 

Film online:

Zobacz film online

Cytat dnia:

 

 
Za wstawiennictwem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która należała do mądrych i roztropnych dziewic,
- udziel nam niewinności życia i mądrości
.
 
       
   
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        
/ w maju, czerwcu i październiku
po nabożeństwie 
około 19.00/ Uwaga:                                                                                                                                                                                                           jeżeli w sobote są
śluby to spotkanie                                                                                                                                                                                                                     przed chrztem odbywa się                                                                                                                                                                                                   w piątek  w tych samych godzinach/
UWAGA ! DO KANCELARII 
ZGŁASZAMY SIĘ
Z AKTEM URODZENIA,                                                                                                                                                                                                               DANE RODZICÓW
CHRZESTNYCH
- DWA TYGODNIE 
WCZEŚNIEJ.

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

W WAKACJE LIPIEC i

SIERPIEŃ  2014 r
PONIEDZIAŁEK ,

ŚRODA i PIĄTEK
PO MSZY ŚW

O GODZ 18.00
W SPRAWACH PILNYCH

PROSZĘ DZWONIĆ
         TELEFON
        602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 365935