Aktualności

BREWIARZ-PONIEDZIALEK
2015-04-19 21:53:19

K. Serce moje i ciało. Alleluja.
W. Radośnie wołają do Boga żywego. Alleluja.

I CZYTANIE

LG tom II: Poniedziałek III OW, str. 554-555


Z Księgi Apokalipsy
św. Jana Apostoła

7, 1-17

Wielka rzesza naznaczonych pieczęcią Boga

Ja, Jan, ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: 'Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego'.
I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: 'Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka'.
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: 'Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen'.
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: 'Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?' I powiedziałem do niego: 'Panie, ty wiesz'. I rzekł do mnie: 'To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu'.
Ap 7, 13. 14; 6, 9

W. Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? * To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku / i opłukali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili. / Alleluja.
K. Ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. W. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku / i opłukali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili. / Alleluja.

LG tom II: Poniedziałek III OW, str. 555-557

Z komentarza św. Bedy Czcigodnego, kapłana, do Pierwszego Listu św. Piotra
(rozdz. 2)

Wybrane plemię, królewskie kapłaństwo

'Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem'. Mojżesz niegdyś wypowiedział te słowa na chwałę dawnego ludu Bożego. Słusznie powtarza je Piotr Apostoł, dając w ten sposób świadectwo nawróconym z pogaństwa, bo uwierzyli w Chrystusa. On bowiem jak kamień węgielny zjednoczył pogan, dając im zbawienie, które było udziałem Izraela.
'Plemię wybrane' to nazwa dana przychodzącym z pogaństwa z powodu ich wiary, w przeciwieństwie do tych, którzy odrzucili kamień węgielny i sami zostali odrzuceni.
Są też nazwani 'królewskim kapłaństwem', bo złączyli się z Ciałem Tego, który jest największym królem i prawdziwym kapłanem: jako król daje swoim udział w królestwie, a jako kapłan gładzi ich grzechy przez swoją krew przelaną w ofierze. Są oni nazwani 'królewskim kapłaństwem', aby pamiętali, że mają wyczekiwać nieprzemijającego królestwa i zawsze składać Bogu w ofierze życie bez skazy.
I są jeszcze nazwani 'świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym'. Jest to zgodne z tym, co mówi apostoł Paweł, wyjaśniając zdanie proroka: 'A mój sprawiedliwy z wiary żyje, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie moja dusza w nim'. 'My zaś - powiada Paweł - nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę'. Czytamy również w Dziejach Apostolskich: 'Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią'.
A więc staliśmy się 'ludem Bogu na własność przeznaczonym' we krwi naszego Odkupiciela, podobnie jak niegdyś lud izraelski został wyzwolony z Egiptu dzięki krwi baranka.
I dlatego w wierszu następnym, po wspomnieniu w sposób mistyczny dawnych dziejów, poucza, że one mają zostać wypełnione duchowo w nowym ludzie Bożym, mówiąc: 'Abyście ogłaszali dzieła Jego potęgi'. Mojżesz wyzwolił tamten lud z niewoli Egiptu: przeszedł on Morze Czerwone, w którego falach znalazły zagładę zbrojne siły faraona. Wtedy cały lud wyśpiewał Panu pieśń zwycięstwa. My zaś dostąpiliśmy we chrzcie odpuszczenia grzechów; trzeba więc, abyśmy także składali Panu odpowiednie dzięki za tak wielkie dobrodziejstwa niebiańskie.
Egipcjanie, uciskający lud Boży, są obrazem ciemności i udręczeń, słusznie więc wyobrażają prześladujące nas grzechy zgładzone przez chrzest.
Wyzwolenie synów Izraela i doprowadzenie ich do ziemi obiecanej jest zapowiedzią tajemnicy naszego odkupienia. Przez nią łaska Chrystusa nas oświeca i prowadzi ku jasności niebios. Obrazem tego światła łaski był ognisty słup obłoku towarzyszący Izraelitom w całej ich wędrówce: rozpraszał on ciemności nocy i doprowadził ich cudownie do obiecanej ojczyzny.

1 P 2, 9; Pwt 7, 7; 13, 6

W. Wy jesteście wybranym plemieniem, narodem świętym, / ludem Bogu na własność przeznaczonym; * Abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, / który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. / Alleluja.
K. Pan wybrał was i wybawił z domu niewoli. W. Abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, / który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. / Alleluja.


LG tom II: Poniedziałek III OW, str. 558; LG skrócone: Poniedziałek III OW, str. 516

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości; spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

CZYTANIA PONIEDZIALEK
2015-04-19 21:51:10

Pierwsze CZYTANIE
Dz 6,8-15

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119

Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1a)

Błogosławieni, których droga prosta.
lub Alleluja.

Choć zasiadają możni i przeciw mnie spiskują, *
Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach.
Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, *
moimi doradcami Twoje ustawy.

Błogosławieni, których droga prosta.
lub Alleluja.

Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
poucz mnie o Twoich ustawach.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twoich postanowień, *
abym rozważał Twoje cuda.

Błogosławieni, których droga prosta.
lub Alleluja.

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twego prawa.
Wybrałem drogę prawdy, *
postawiłem przed sobą Twe wyroki.

Błogosławieni, których droga prosta.
lub Alleluja.


EWANGELIA
J 6,22-29

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły do Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: 'Rabbi, kiedy tu przybyłeś?' W odpowiedzi rzekł im Jezus: 'Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec'. Oni zaś rzekli do Niego: 'Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?' Jezus odpowiadając rzekł do nich: 'Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał'.


 

Wszyscy jesteśmy Nazarejczykami!
2015-04-18 19:31:15

z Madrytu Weronika Pomierna

Pod takim hasłem trwa w Madrycie organizowany przez CitizenGO Kongres na temat Prześladowań Chrześcijan. Biorą w nim udział m.in. najmłodsza córka Asii Bibi oraz mąż Asii - Ashiq Masih.

Wszyscy jesteśmy Nazarejczykami!   Henryk Przondziono /foto gość

- Organizacja CitizenGo uznała, że świat robi zdecydowanie za mało, aby powstrzymać dramat chrześcijan – mówi Magdalena Korzekwa, menedżer kampanii w języku polskim. -  Chrześcijaństwo jest obecnie najbardziej prześladowaną religią na świecie. Tylko w XX w. zginęło za wiarę więcej chrześcijan niż w pozostałych wiekach trwania chrześcijaństwa. Uznaliśmy, że trzeba udzielić głosu reprezentantom chrześcijan, którzy, budząc się co rano, nie wiedzą, czy dożyją do wieczora.

Kongres jest też formą podziękowania chrześcijanom za ich postawę. Przedstawiciele CitizenGo przygotowali w 11 językach list pt. „Wszyscy jesteśmy Nazarejczykami”. Można podpisać go na stronie CitizenGo. Zostanie on wręczony przedstawicielom prześladowanych chrześcijan, którzy przyjechali do Madrytu.

Prorok w Sejmie
2015-04-18 19:30:09

 

Mariusz Majewski

- Ks. Franciszek Blachnicki zostawił wieki plan duchowej odnowy Polski – stwierdził bp Adam Wodarczyk podczas sympozjum o działalności społecznej założyciela Ruchu Światło-Życie w Sejmie. Tłumaczył, że ks. Blachnicki postrzegał wolność nie tylko jako wyzwolenie zewnętrzne, ale także wewnętrzne. Krótko mówiąc uważał, że nie ma wolnego państwa bez wolnych ludzi.

Prorok w Sejmie   Mariusz Majewski /foto gość Od prawej: bp Adam Wodarczyk i bp Piotr Turzyński

Biskup pomocniczy diecezji katowickiej i moderator generalny oazy wyznał, że takie spotkanie w tym gmachu było jednym z marzeń. W swoim wystąpieniu mówił o prorockim wymiarze życia i działalności ks. Blachnickiego, który również było widać w wymiarze społecznym. Bardzo dużo mówił i pisał o wolności. Można go nazwać piewcą wolności. Kolejni prelegenci podkreślali, że bezbłędnie diagnozował przyczyny zniewolenia człowieka.

Charyzmatyczny kapłan bardzo często mówił i pisał, że wolność nie jest prostym skutkiem wyzwolenia. Według niego, suwerenność osób to pierwszy etap wyzwolenia społeczeństwa. – Wolnymi czyni nas wybór prawdy, dobra i piękna – tłumaczył.

Bp Wodarczyk zwrócił uwagę, że z racji osobistych doświadczeń, doświadczeń naszej Ojczyzny, przesłanie ks. Blachnickiego tak dobrze zostało przyjęte w Chinach czy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie władza również stosowała bądź stosuje różne formy zniewalania człowieka.

- Niemal całkowitemu zapomnieniu uległo pisarstwo społeczno-polityczne założyciela Ruchu Światło-Życie. Mówiąc o jego teologii, osobowości, czy religijnej działalności, nie można o tym zapominać – zwrócił uwagę Andrzej Sznajder dyrektor oddziału IPN w Katowicach. Zacytował w tym kontekście jeden z artykułów legendarnego duchownego, który pisał m.in. że „ewangelizacja, która nie jest nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów w codziennym życiu, jest nieporozumieniem.”

Ks. Blachnicki często zwracał uwagę, na to, że propaganda komunistyczna starała się odwodzić katolików od polityki poprzez manipulowanie znaczeniem tego terminu. – Komuniści wmawiali ludziom, że zaangażowanie w politykę to coś złego. Ks. Blachnicki podkreślał, że „nam nie chodzi o politykę, ale o chrześcijańską konsekwencję.”  

- Dla niego wymiar religijny i społeczny były nierozłączne – mówił A. Sznajder. Historyk podkreśla, że mimo całego wkładu ks. Blachnickiego i oazy w walkę o wolność, nigdy to nie był ruch wymierzony wprost przeciwko systemowi komunistycznemu. W zamyśle ks. Blachnickiego Ruch Światło-Życie jest podłożem, z którego wyrastają różne zaangażowania na rzecz człowieka. W tym mieści się również zaangażowanie polityczne

Lista osób które zgłosiły się do bierzmowania na 4 maja 2015r w par Jazgarzew
2015-04-18 10:59:43

1.    Adam Żmuda
2.    Agata Porębska
3.    Aleksander Żukowski
4.    Aleksandra Grela
5.    Aleksandra Żmuda
6.    Aleksandra-Edyta  Wójcik
7.    Aleksandra-Katarzyna Toporowska
8.    Andrzej Skupiński
9.    Anna  Dobrowolska
10.    Antoni Gosa
11.    Dorota Zasowska
12.    Edyta-Gabriela Tymińska
13.    Ewelina Kalina
14.    Grzegorz  Żmuda
15.    Jan Dobrowolski
16.    Joanna  Bożęcka
17.    Joanna Zegadło
18.    Kacper Rowiński
19.    Kamila-Irena Purzycka
20.    Kamil-Sebastian Wojtczak
21.    Karol Rżysko
22.    Krzysztof Kurkowski
23.    Krzysztof Łobodecki
24.    Łukasz-Zbigniew Zając
25.    Magdalena Zając
26.    Marcin Witczak
27.    Mateusz Majewski
28.    Mateusz Olszewski
29.    Mateusz-Filip Świetlik
30.    Mateusz-Paweł  Kaczorowski
31.    Natalia Dojutrek
32.    Natalia Żebrowska
33.    Natalia-Justyna  Krawczyk
34.    Patryk Paśko
35.    Paweł Dulewski
36.    Paweł Wichowski
37.    Piotr  Słowik
38.    Piotr Petryka
39.    Przemysław Niećko
40.    Weronika Gołębiowska
41.    Weronika Matusik
42.    Weronika Żukowska
43.    Zuzanna Podlewska

JA JESTEM
2015-04-18 09:45:36

Opublikowano: Piątek, 17 kwiecień 2015, 19:40

Ja jestem

O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bójcie się». Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. (J 6, 16-21)

POSLUCHAJ RADIA...
2015-04-18 09:43:45

Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
Dzisiaj: Sobota, 18.04.2015

II Ogólnopolski Tydzień Biblijny, 19 - 25.04.2015
2015-04-18 09:38:02

Do parafii trafił „Przegląd Biblijny” zawierający materiały na VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który rozpocznie się w III Niedzielę Wielkanocną (19.04.2015). Temat Tygodnia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” nawiązuje do przeżywanego roku duszpasterskiego. Warto skorzystać przede wszystkim z dobrze opracowanych materiałów do Liturgii słowa podczas Mszy świętych sprawowanych w tym tygodniu, jak również z propozycji Nabożeństwa światła ukazującego nawrócenie jako drogę ku zmartwychwstaniu.

 Mając na uwadze cel Tygodnia Biblijnego, którym jest świętowanie obecności Pisma Świętego we wspólnocie parafialnej i wzbudzenie większego zainteresowania jego lekturą, można zaproponować jeszcze inne formy spotkania ze słowem Bożym w tym czasie. Podane niżej propozycje będą realizowane w parafii św. Józefa w Świeciu (osiedle Marianki).

 1. Intronizacja Pisma Świętego

Podczas Mszy świętych sprawowanych w Niedzielę Biblijną można dokonać intronizacji Pisma Świętego podczas procesji wejścia. Księga zostaje umieszczona na specjalnie przygotowanym miejscu i okadzona.

2. Ziemia Święta oczyma pielgrzymów z naszej parafii

Celem spotkania jest podzielenie się osobistymi wrażeniami z pielgrzymki do Ziemi Świętej poprzez wskazanie tego miejsca, które najbardziej przemówiło i zapadło w pamięci po pielgrzymce.
Jeśli spotkanie ma odbyć się w III Niedzielę Wielkanocną, to należy zapowiedzieć je w tydzień wcześniej i zaprosić zainteresowane osoby do zgłaszania chęci przedstawienia takiego wspomnienia (chociażby z wykorzystaniem zrobionych podczas pielgrzymki zdjęć).
Podczas takiego spotkania można wykorzystać któryś z filmów Wojciecha Cejrowskiego o Ziemi Świętej zrobionych dla programu „Boso przez świat” – polecam „Starą Jerozolimę”. Linki do filmów:
http://kragbiblijny.milosierdzie.com/pl/top/filmy/Ziemia+Swieta+-+Cejrowski/

3. Biblia „mariańska” 2015

W Niedzielę Biblijną osoby uczestniczące w Eucharystii będą miały możliwość zapisywania na specjalnie przygotowanej tablicy swoich ulubionych zdań z Pisma Świętego. Przy tej tablicy należy przygotować egzemplarz Pisma Świętego, z którego będą mogły skorzystać zainteresowane osoby.
Tydzień wcześniej (w II Niedzielę Wielkanocną) należy zapowiedź akcję „pisania” naszej Biblii parafialnej, która pozwoli nam podzielić się słowami Pisma Świętego stanowiącymi punkt odniesienia dla naszego życia.
Tak spisaną „Biblię” można na zakończenie Tygodnia Biblijnego wyeksponować w przedsionku kościoła jako „Słowo życia” naszej parafii. Przymiotnik „mariańska” zastąpić oczywiście odpowiednim słowem korespondującym z lokalizacją danej parafii.
4. Adoracja Słowa Wcielonego słowem Pisma
W któryś z wieczorów Tygodnia Biblijnego można zaproponować adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której materią modlitwy będą psalmy. Czas adoracji: po wieczornej Mszy świętej do Apelu jasnogórskiego. Wybrane psalmy będą odczytywane przez różne osoby co dziesięć minut. Pozostały czas wypełni cisza do indywidualnej medytacji.

W Niedzielę Biblijną zapowiedzieć adorację. Osoby zainteresowane zaprosić do zapisywania się na konkretną godzinę do odczytania psalmu. Przy zapisie osoby te otrzymują odpowiedni tekst psalmu. Podczas adoracji pulpit z Pismem Świętym znajduje się z boku przed ołtarzem. Zapisane osoby zgłaszają się odpowiednio wcześniej pod chórem kościoła i o odpowiedniej godzinie podchodzą do pulpitu odczytać tekst psalmu.

5. „Słowo życia” dla dzieci


Grupa biblijna dzieci „Młodzi odkrywcy Biblii” przygotuje ręcznie wypisane zdania z Ewangelii, które będą rozdawane dzieciom w Niedzielę Biblijną po Mszy świętej „dziecięcej”. Dzieci będą proszone o napisanie na odwrocie kartki swojej refleksji, modlitwy itp. jako odpowiedzi na otrzymane „Słowo życia”. Swoją odpowiedzią podzielą się w kolejną niedzielę podczas Mszy świętej.

6. Wykład „Dlaczego mamy różne przekłady Pisma Świętego?”

W tym roku przypada 50. rocznica wydania Biblii Tysiąclecia. Jest to dobra okazja, by podjąć temat różnych przekładów Pisma Świętego, które obecnie są dostępne w języku polskim. Dla nas, Księży, będzie to możliwość przypomnienia sobie pewnych kwestii introdukcyjnych do Pisma Świętego (języki biblijne, problem tekstu „oryginalnego”, przekłady starożytne, rola Wulgaty w Kościele, Biblia Jakuba Wujka, odnowa biblijna po Soborze Watykańskim II, współczesne przekłady na język polski) oraz porównania ze sobą przynajmniej dwóch najpopularniejszych przekładów biblijnych w Polsce: Biblii Tysiąclecia oraz Biblii Paulistów (wydanej przez Edycję św. Pawła).

Ponadto w ramach VII Tygodnia Biblijnego będą miały miejsce jeszcze dwa wydarzenia:

7. Warsztaty biblijne, Starogard Gd., 25.04.2015

Dzieło Biblijne organizuje 25 kwietnia 2015 r. (sobota) warsztaty biblijne pt. „Kim jest człowiek? (Rdz 1–11)”.

Dzięki tym tekstom można odkryć biblijną wizję człowieka, która dzisiaj nic nie traci na swojej aktualności. W warsztatach może wziąć udział każda osoba zainteresowana poznawaniem Pisma Świętego. Dla katechetów uczestnictwo w warsztatach może być wpisane w program rozwoju zawodowego.

Warsztaty są prowadzone przez biblistów Diecezji Pelplińskiej pod kierunkiem ks. dr. hab. Wojciecha Pikora, prof. UMK.
Program

9.30-10.15       Biblijna wizja człowieka w Rdz 1–2

10.15-11.00     Człowiek wobec drzewa poznania dobra i zła (Rdz 3)

11.00-11.15     Przerwa

11.15-12.00     Nowy człowiek po potopie (Rdz 6–9)?

12.00-12.30     Twarz człowieka – Kain i Abel (Rdz 4)

12.30               Msza św.

13.15               Obiad

14.00-15.00     Spotkanie w grupach: W poszukiwaniu Bożego obrazu w człowieku

15.00-15.30     Medytacja obrazu: „Wieża Babel” P. Bruegla a Rdz 11

7. Finał VI Konkursu Biblijnego

W ramach Tygodnia Biblijnego będzie miał miejsce finał kolejnej edycji Konkursu Biblijnego organizowanego przez Wydział Teologiczny UMK w Toruniu i przez Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej i Toruńskiej. Terminy i miejsce finałów:

Szkoły ponadgimnazjalne: Toruń, 13.04.2015

Szkoły gimnazjalne: Toruń, 13.04.2015

Szkoły podstawowe: Chojnice, 20.04.2015.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji finałów zostały przesłane przez ks. Wojciecha Pikora drogą mailową do zainteresowanych nauczycieli religii. Wiadomości te są dostępne również na stronie www.prorok.edu.pl.

III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji
2015-04-17 22:36:58

ks. Rafał Jarosiewic

III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji odbędzie się w ostatni weekend maja, 28 - 31 maja 2015 roku. Jego tematem przewodnim będzie ewangelizacja środowisk wiejskich. Miejscem Kongresu będzie Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu, na terenie diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej.

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich, którym leży na sercu ewangelizacja wsi, a w szczególności do wspólnot parafialnych, świeckich liderów podmiotów funkcjonujących w środowisku wiejskim (Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne, zespoły sportowe, kółka rolnicze, rady sołeckie), nauczycieli i katechetów szkół wiejskich, wspólnot i dzieł nowej ewangelizacji, osób życia konsekrowanego, jak również kustoszy sanktuariów. Podczas kongresu zaprezentowane zostaną narzędzia, służące ewangelizacji na terenach wiejskich.

PISMO .SW.PL.
2015-04-17 17:06:25

 
 

Film online:

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia:

Psalm 50
Prawdziwa cześć Boga
Nie przyszedłem znieść Prawa, ale je wypełnić (Mt 5, 17)   
I
Przemówił Pan, Bóg nad bogami, *

i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.

Bóg zajaśniał ze Syjonu, korony piękności, *

nasz Bóg przybył i nie będzie milczał.

Poprzedza Go ogień trawiący, *

wokół Niego szaleje nawałnica.

Wzywa z góry niebo i ziemię, *

by lud swój osądzić:

"Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *

którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze",

Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, *

albowiem sam Bóg jest sędzią.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 472186