Aktualności

XXX Niedziela zwykła - 26 października 2014
2014-10-24 06:37:10

'«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego»'.

Czytanie z Księgi Wyjścia
22, 20-26

To mówi Pan:

„Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.

Pobożność postchrześcijanina
2014-10-24 06:35:15

Franciszek Kucharczak

To nie człowiek ma prawo do Boga, lecz Bóg do człowieka.

Pobożność postchrześcijanina   rysunek franciszek kucharczak

Co się dzieje? Czyżby w Europie wzrosła pobożność eucharystyczna? Bo sądząc z batalii o dopuszczenie do Stołu Pańskiego osób żyjących w cudzołóstwie, tak właśnie jest. Wydawać by się mogło, że ci ludzie żyć bez Komunii nie mogą. Ciekawe tylko, że tam, gdzie najgłośniej krzyczy się o „Komunii dla rozwiedzionych”, jakoś mało kto poza „rozwiedzionymi” do Komunii chce przystępować.

Owszem, Polacy przyjeżdżający z Niemiec często mówią zdziwieni: „Tam nikt się nie spowiada, a wszyscy idą do Komunii”, ale ilu tych „wszystkich” jest? U naszych zachodnich sąsiadów do kościoła chodzi ledwie 11 proc. zobowiązanych (a zobowiązani są katolicy po odliczeniu chorych, wiekowych i małych dzieci) i ta liczba wciąż maleje. Skoro więc nawet w niedzielę tylko garstka wiernych przychodzi do kościoła, to jak rozumiem, cała ta ogromna reszta katolików skręca się z tęsknoty za Jezusem Eucharystycznym w domach?

Wygląda na to, że w niektórych społeczeństwach Komunia św. jest traktowana jak kolejne „prawo”. Bo dziś ludzie uważają, że im się wszystko należy, więc reagują histerią na każdą odmowę. Płacę podatek kościelny, więc kto ośmieli się odmawiać mi Komunii? Coś to tak wygląda, jak ze ślubami dla homoaktywistów. Ludzie coraz częściej mają w nosie małżeństwo i w ogóle się nie pobierają, a „geje” pobrać się muszą, i to koniecznie w kościele.

LG tom IV: Piątek I, str. 602; LG skrócone: Piątek I, str. 802
2014-10-24 06:30:48

Ant. Język mój cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją.

K. Synu mój, przestrzegaj słów moich.
W. Strzeż mych nakazów, a żyć będziesz.

LG tom IV: Piątek XXIX zw, str. 335-336


Z Księgi proroka Barucha

1, 14 - 2, 5; 3, 1-8

Błaganie pokutującego ludu


Przyjmijcie tę księgę, którą wam przesyłamy, aby była odczytywana w dniu święta i w dniach zebrań. Mówić będziecie:
'Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej: mieszkającym w Jerozolimie, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami Jego, które nam dał.
Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków posłanych do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy, co jest złe przed oczami Pana, Boga naszego.
Wypełnił Pan słowa swoje, które wypowiedział przeciw nam, sędziom naszym, sądzącym Izraela, przeciw królom i zwierzchnikom naszym, przeciw każdemu z Izraela i Judy. Nigdzie pod niebem nie było ono tak spełnione, jak je spełnił w Jeruzalem według tego, co było napisane w Prawie Mojżeszowym, że ktoś z nas będzie jadł ciało swojego syna i córki. Dał ich Bóg za niewolników wszystkim królestwom, które są wokół, na pośmiewisko i urąganie narodom, między którymi Pan nas rozproszył. Stali się oni jak poddani, a nie panujący, dlatego że zgrzeszyliśmy przeciw Panu, Bogu naszemu, że nie byliśmy posłuszni Jego głosowi.
Panie wszechwładny, Boże Izraela, dusza w ucisku i duch zgnębiony woła do Ciebie. Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą. Ty trwasz na wieki, a my nic nie znaczymy. Panie wszechwładny, Boże Izraela, wysłuchaj modlitwy umarłych Izraela i synów tych, którzy grzeszyli wobec Ciebie, którzy nie słuchali głosu Pana, Boga swego. Stąd przylgnęły do nas te nieszczęścia.
Nie pamiętaj o grzechach przodków naszych, lecz pomnij obecnie na ramię Twe i imię Twoje. Tak, boś Ty Pan i Bóg nasz, przeto chwalić Cię będziemy, Panie! Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twą sercom naszym, abyśmy wzywali imienia Twego i żebyśmy Cię chwalili na wygnaniu naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką niegodziwość przodków, którzy grzeszyli przed Tobą. Oto my dzisiaj na wygnaniu, gdzie rozproszyłeś nas na pośmiewisko, przekleństwo i za karę za wszystkie niegodziwości przodków, którzy odstąpili od Pana, Boga naszego'.
por. Ef 2, 4-5; Ba 2, 12

W. Chociaż przez grzechy byliśmy pogrążeni w śmierci, * Bóg w ogromie miłosierdzia i w swojej wielkiej miłości / przywrócił nas razem z Chrystusem do życia.
K. Zgrzeszyliśmy, bezbożnie i niegodziwie postąpiliśmy przeciw wszystkim rozporządzeniom naszego Boga. W. Bóg w ogromie miłosierdzia i w swojej wielkiej miłości / przywrócił nas razem z Chrystusem do życia.

LG tom IV: Piątek XXIX zw, str. 337-338

Z Listu św. Augustyna, biskupa, do Proby
(List 130, 14, 27 - 15, 28)

Duch wstawia się za nami


Każdy, kto prosi Pana 'o jedno i tego poszukuje', prosi z ufnością i pewien jest otrzymania. Nie lęka się, że kiedy to otrzyma, może mu zaszkodzić. Bez tego dobra na nic zda się to wszystko, co już otrzymał, gdy się modlił, jak należy. Tym jednym jest prawdziwe i szczęśliwe życie, które polega na wiecznym kosztowaniu słodyczy Pana w nieśmiertelności i nieskażoności duszy i ciała. Ze względu na to jedno dobro zabiegamy o wszystkie inne, i słusznie o nie prosimy. Kto je otrzyma, będzie miał wszystko, czego pragnie, i nie może wtedy ani chcieć, ani posiadać niczego, co nie byłoby dlań dobrem.
Tam się znajduje źródło życia, do którego tęsknimy na modlitwie, dopóki żyjemy w nadziei i nie oglądamy jeszcze tego, co spodziewamy się ujrzeć 'w cieniu Jego skrzydeł'. Przed Nim 'całe nasze pragnienie' kosztowania 'obfitości Jego domu' i upajania się 'strumieniami Jego rozkoszy'. U Niego 'jest źródło życia i w Jego światłości zobaczymy światłość', kiedy nasze pragnienie napełni się dobrami, tak że niczego już nie będziemy szukać z tęsknotą, ale wszystko posiadać z radością.
Ponieważ jednak ten pokój przewyższa wszelkie poznanie, dlatego nawet, gdy się o niego modlimy, nie wiemy, o co prosić, aby modlitwa była taka, jak należy. Czego bowiem nie potrafimy sobie wyobrazić, jakim jest w rzeczywistości, tego oczywiście nie znamy; wszystko, co przychodzi na myśl, odrzucamy, oddalamy, usuwamy; wiemy, że nie tego poszukujemy, chociaż nie wiemy, jakim jest.
Istnieje w nas zatem pewna - że tak powiem - uczona niewiedza; uczona dzięki Duchowi Świętemu, który przychodzi na pomoc naszej słabości. Kiedy bowiem Apostoł oznajmił: 'Jeśli zaś spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy z wytrwałością', natychmiast dodał: 'Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości; gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, ponieważ zgodnie z wolą Bożą przyczynia się za świętymi'.
Tej wypowiedzi nie należy jednak rozumieć w znaczeniu, że Duch Święty, który w Trójcy jest Bogiem niezmiennym, a z Ojcem i Synem jednym Bogiem, że tenże Duch przyczynia się za świętymi jako Ten, kto nie jest Bogiem. Powiedziane jest: 'Przyczynia się za świętymi', ponieważ pobudza ich do modlitwy. W taki sam sposób zostało powiedziane: 'Doświadcza was Pan Bóg wasz, aby poznać, czy Go miłujecie', to jest, abyście wy sami to poznali. Tak więc Duch Święty pobudza świętych do modlitwy 'w błaganiach, których nie można wyrazić słowami', obudzając w nich pragnienie owego dobra, dotąd nie znanego, którego wytrwale oczekujemy. Jakże bowiem wyrazić, skoro się pragnie tego, czego się nie zna? Gdyby jednak było to czymś zupełnie nieznanym, nie można byłoby tego pragnąć; a znowu gdyby się już to posiadało, nie pragnęłoby się tego ani nie wypraszało na modlitwie.

Rz 8, 26; Za 12, 10

W. Gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, * Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, / których nie można wyrazić słowami.
K. Pan mówi: Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. W. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, / których nie można wyrazić słowami.


LG tom IV: Piątek XXIX zw, str. 338; LG skrócone: XXIX tydzień Okresu Zwykłego, str. 638

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

PIATEK 24.10.2014r
2014-10-24 06:28:53


Pierwsze CZYTANIE
Ef 4,1-6

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 24

Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)

Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga.


EWANGELIA
Łk 12,54-59

Mówił także do tłumów: 'Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: 'Deszcze idzie'. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: 'Będzie upał'. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka


2014-10-23 22:49:47

Papież: Kościół jest Ciałem Chrystusa
2014-10-23 06:42:06

Kościół jest Ciałem Chrystusa, bo to Duch Pański łączy nas ze sobą, w chrzcie stajemy się jego częścią, skąd wypływa głęboka komunia miłości – powiedział Ojciec Święty, podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

2014-10-22 11:23
st (KAI) / Watykan
fot. PAP/EPA/CLAUDIO PERI


Na placu św. Piotra katechezy Franciszka wysłuchało około 45 tys. wiernych. Wcześniej papież spotkał się w auli Pawła VI z piłkarzami Bayern Monachium, którzy wczoraj wieczorem pokonali zespół Romy 7:1.

Papież zauważył, że określenie Kościoła jako Ciała Chrystusa sięga czasów św. Pawła. Nawiązując do ukazanej w Księdze Ezechiela wizji kości, które po tchnieniu proroka stają się ciałem kompletnym i pełnym życia, Franciszek zaznaczył, że można w tym dostrzec fakt, iż Kościół jest arcydziełem Ducha. Duch Święty w każdym z członków Kościoła wzbudza 'nowe życie Zmartwychwstałego i stawia nas jednego obok drugiego, jednego w służbie drugiego i dla wsparcia drugiego, czyniąc w ten sposób z nas wszystkich jedno ciało, budowane w komunii i miłości' – stwierdził Ojciec Święty.

Zamiast Halloween - święci na ulicy!
2014-10-23 06:41:06

Urszula Rogólska

Korowód z relikwiami świętych czczonych w parafiach diecezji bielsko-żywieckiej przejdzie ulicami Bielska-Białej w sobotę 25 października. Początek spotkania - o 15.30 w kościele Trójcy Przenajświętszej.

Zamiast Halloween - święci na ulicy!   Urszula Rogólska /Foto Gość Ks. Piotr Bączek i młodzi z bielsko-żywieckiego KSM zapraszają na 8. Korowód Świętych

Osiem lat temu w podtarnowskiej Zabawie odebrali relikwie swojej patronki - bł. Karoliny Kózkówny. Zaraz potem zrodził się pomysł, by przygotować tę szczególną modlitwę. Po raz ósmy, w ostatnią sobotę października, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej zaprasza na Korowód Świętych!

Co roku tego dnia przedstawiciele parafii, grup apostolskich i zgromadzeń zakonnych z całej diecezji (a także diecezji sąsiednich) przyjeżdżają do Bielska-Białej wraz z czczonymi w swoich wspólnotach relikwiarzami świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Wszyscy przygotowują i zakładają także stroje charakterystyczne dla postaci, których relikwie przywożą.

Podczas pierwszego nabożeństwa w 2007 roku, młodzi przywieźli ze sobą16 relikwiarzy. Przed rokiem 25 delegacji zaprezentowało ich już 65!

LG tom IV: Czwartek XXIX zw, str. 331-333
2014-10-23 06:34:35

Ant. Niech żyje Pan, / niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.

K. Otwórz, Panie, moje oczy.
W. Abym podziwiał Twoje Prawo.

Z Księgi Estery

5, 1-5a; 7, 1-10

Król i Haman na uczcie u Estery. Powieszenie Hamana

Trzeciego dnia Estera ubrała się po królewsku i weszła do wewnętrznego dziedzińca domu królewskiego, naprzeciw pokojów króla. Król siedział wtedy na królewskim tronie w sali królewskiej naprzeciw bramy wejściowej pałacu. A gdy król zobaczył królową Esterę, stojącą na dziedzińcu, znalazła ona łaskę w oczach jego i wyciągnął król do Estery złote berło, które miał w ręce, i zbliżyła się Estera, i dotknęła się końca berła.
I rzekł król do niej: 'Co ci się stało, królowo Estero, i jaka jest prośba twoja? - choćby to była połowa królestwa, będzie ci dane'. Na to Estera odpowiedziała: 'Jeśli się to podoba królowi, to niech przyjdą król i Haman na ucztę, którą ja przygotowałam dla niego'. I rzekł król: 'Zawołajcie szybko Hamana, aby spełnił wolę Estery'.
Przyszedł więc król z Hamanem, aby ucztować z królową Esterą. A król rzekł do Estery także w drugim dniu podczas picia wina: 'Jakie jest twoje życzenie, królowo Estero, a będzie ci dane, i co za prośba twoja? Choćby to była połowa królestwa, stanie się'. W odpowiedzi rzekła królowa Estera: 'Królu, jeśli mnie darzysz życzliwością i jeśli królowi się podoba, to niech będzie darowane mi życie na moją prośbę i lud mój na moje życzenie. Albowiem sprzedano nas, mnie i mój lud, aby nas wygładzić, wymordować i zniszczyć. Gdyby nas sprzedano tylko jako niewolników i niewolnice, milczałabym, chociaż nie wynagrodzi nigdy ciemiężyciel szkody królowi'.
A na to odpowiedział król Aswerus i rzekł królowej Esterze: 'Któż jest ten, który zawziął się w sercu swoim, aby to uczynić, i gdzie on jest?' I odpowiedziała Estera: 'Tym przeciwnikiem i wrogiem jest Haman, ten niegodziwiec'. Haman zaś zatrwożył się wobec króla i królowej. Wtedy król w gniewie swoim wstał od picia wina i poszedł do pałacowego ogrodu. Haman zaś stanął przed królową Esterą, aby prosić o życie swoje, ponieważ dostrzegł, że król postanowił jego zgubę.
Potem król wrócił z pałacowego ogrodu do domu, gdzie pito wino, Haman zaś upadł na łoże, na którym spoczywała Estera. A na to król rzekł: 'Czy jeszcze chce zgwałcić królową w mojej obecności, w moim domu?' Słowo wyszło z ust króla, a twarz Hamana zakryto. I rzekł Charbona, jeden z eunuchów, którzy pełnili służbę przed królem: 'Oto drzewo, które postawił Haman dla Mardocheusza, który radził dobrze królowi, stoi przed domem Hamana, wysokie na pięćdziesiąt łokci'. I rzekł król: 'Powieście go na nim!' I powieszono Hamana na drzewie, które przygotował Mardocheuszowi, a uspokoił się gniew króla.
por. Est 10, 3f; Iz 48, 20

W. Izrael wołał do Pana i Pan ocalił swój naród; * Uwolnił go ze wszystkich nieszczęść / i uczynił znaki wielkie wśród pogan.
K. Wśród okrzyków wesela zwiastujcie: Pan wykupił swego sługę Jakuba. W. Uwolnił go ze wszystkich nieszczęść / i uczynił znaki wielkie wśród pogan.

LG tom IV: Czwartek XXIX zw, str. 333-334

Z Listu św. Augustyna, biskupa, do Proby
(List 130, 14, 25-26)

Nie wiemy, o co należy się modlić


Chcesz może jeszcze zapytać, dlaczego Apostoł powiedział: 'Nie wiemy, o co należy się modlić'. Nie można wszak przypuszczać, że on sam albo ci, do których przemawiał, nie znali Modlitwy Pańskiej.
A jednak Apostoł wskazuje, że on sam nie jest wolny od tej niewiedzy, mimo iż zapewne umiał się modlić jak należy. Żeby nie wynosił go ogrom objawień, dany mu został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby go policzkował; wówczas trzykrotnie prosił Pana, aby oddalił od niego to doświadczenie, najwidoczniej nie wiedząc, o co należy się modlić. Na koniec usłyszał odpowiedź Boga, dlaczego nie spełniło się to, o co prosił, i dlaczego potrzeba było, aby się nie spełniło: 'Wystarczy ci moja łaska, albowiem moc w słabości się doskonali'.
Tak więc w utrapieniach, które mogą pomóc i zaszkodzić, nie wiemy, o co należy się modlić. Ponieważ jednak są one zawsze bolesne, uciążliwe, sprzeciwiają się naturalnym skłonnościom, dlatego pod wpływem pragnienia wspólnego wszystkim ludziom prosimy o ich oddalenie. Tymczasem powinniśmy ufać Panu Bogu naszemu, że jeżeli nie oddala utrapień, to nie dlatego, iż o nas zapomina. Raczej cierpliwie znosząc zło spodziewajmy się dostąpienia dóbr większych. W taki bowiem sposób 'moc w słabości się doskonali'.
To zaś zostało napisane, aby nikt się nie wynosił, jeśli został wysłuchany; być może, prosił z niecierpliwością o to, czego lepiej byłoby mu nie otrzymać; aby się też nie zniechęcał i nie powątpiewał w miłosierdzie Boże, jeśli nie został wysłuchany; być może prosił o to, co ściągnęłoby nań jeszcze boleśniejsze doświadczenia, albo osłabiając pomyślnością, doprowadziło do zupełnego upadku.
Toteż jeśli się zdarzy coś przeciwnego niż prosimy, wtedy znosząc cierpliwie i dziękując Bogu za wszystko, nie powinniśmy wątpić - nawet w najmniejszym stopniu - iż bardziej pożyteczne dla nas jest to, co Bóg chce, niż to, czego my sami pragniemy. Taki właśnie przykład dał nam Boski Pośrednik, gdy powiedział: 'Ojcze, jeśli to możliwe, niech odejdzie ode Mnie ten kielich'. Wkrótce jednak, doskonaląc swą ludzką wolę przyjętą we Wcieleniu, dodaje: 'Wszakże nie jako Ja chcę, ale jak Ty, Ojcze'. Przeto słusznie 'przez posłuszeństwo Jednego, wszyscy stają się sprawiedliwymi'.

Mt 7, 7. 8; Ps 145, 18

W. Proście, a będzie wam dane; * Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; / kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą.
K. Pan jest blisko wszystkich wzywających go szczerze. W. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; / kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą.


LG tom IV: Czwartek XXIX zw, str. 334; LG skrócone: XXIX tydzień Okresu Zwykłego, str. 638

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera CZWARTEK
2014-10-23 06:31:41

 


Pierwsze CZYTANIE
Ef 3, 14-21

Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnieni doszli do całej Pełni Bożej.
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33

Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b)

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Chwalcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.


EWANGELIA
Łk 12,49-53

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej'.

Film online:

Zobacz film online

Cytat dnia:

Wieczysta chwało niebiosów,
Bezmierna ludzi nadziejo,
W jasności z Ojca zrodzony
I Synu czystej Dziewicy,

Wstających dźwignij swą ręką,
Niech trzeźwy umysł się zbudzi,
By cześć należną i dzięki
Z zapałem Bogu oddawać.

Promienna wstała jutrzenka
I nowy dzień zapowiada,
Niech nocne znikną ciemności,

A Ty nas oświeć swym blaskiem.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 377275