Aktualności


2014-11-28 06:52:48

Promocja ŚDM w Archidiecezji Warszawskiej

SDM_Krakow_Arch_Warszawska_roll_up_2

SDM_Krakow_Arch_Warszawska_roll_up_2Baner zachęcający do włączenia się w przygotowania do ŚDM pojawia się na organizowanych przez nas spotkaniach z cyklu Niedziela z ŚDM. Wkrótce promocja ŚDM w naszej Archidiecezji Warszawskiej nabierze tempa – do parafii trafią ulotki, które wyjaśnią ideę ŚDM i przybliżą formy zaangażowania w to wydarzenie.

Pobierz ulotkę – kliknij tutaj

Jeśli chcecie, możecie już dzisiaj pobrać i wydrukować ulotkę! Pole „Pieczątka parafii” jest do waszej dyspozycji – możecie w nim umieścić np. daty i godziny spotkań.

Nawracanie z niczego
2014-11-28 06:41:29

Franciszek Kucharczak

GN 48/2014 |

Podobno na Zachodzie „odchodzą od chrześcijaństwa”. Bzdura. To nie jest żadne chrześcijaństwo.

rysunek franciszek kucharczak /gn

Podobno niemieccy radykalni muzułmanie – salafici – zamierzają nawracać Polaków. „Nasi bracia i siostry nagrywają już posłania po polsku, będziemy je publikować w internecie” – powiedział „Gazecie Wyborczej” Sven Lau, jeden z najbardziej znanych salafitów w RFN. I wyjaśnił, że owi „bracia i siostry” to polscy imigranci, którzy wyemigrowali do Niemiec i przeszli na islam. Twierdzi, że jest takich wielu i są żarliwymi wyznawcami.

Bardzo możliwe. Podobnie jest przecież z wieloma rdzennymi mieszkańcami Europy. Czy to dziwne, że Europejczyk, któremu wtłacza się do głowy, iż religijne przekonania należy ukrywać, a seksualne upodobania ujawniać, w końcu ma tego dość i idzie za potrzebą duszy? Bo każdy człowiek ma instynkt wieczności i tęskni za czymś radykalnym, większym niż on sam. Zostaliśmy stworzeni jako istoty wyjątkowe, wyposażone w wolną wolę, z duszą nieśmiertelną, która chce się manifestować – i zrobi to niezależnie od tego, czy się ją uznaje, czy też nie. To dlatego córki białych ludzi Zachodu wkładają islamskie chusty, choć wiedzą, że islam ma w głębokim poważaniu wszelkie ideały feministek. To dlatego „synowie genderu”, wychowywani na bezpłciowych mydłków, w końcu zatęsknili za męskością, którą odnajdują w islamie.

Jeśli ktoś myśli, że na islam przechodzą chrześcijanie, jest w głębokim błędzie. To postchrześcijanie, dzieci ludzi, którzy wyrzekli się Chrystusa. To ci, co w spadku po rodzicach otrzymali diabelski komunikat: „nie ma niczego oprócz tego, co widzisz, więc jedz, pij i używaj”. Dzieci Zachodu, żyjąc w cieniu katedr, nie wiedzą już, że romańskie, gotyckie czy barokowe sklepienia nie po to zostały wzniesione, żeby skrywać pustkę i żeby sobie turyści pod nimi fotki robili. Ci ludzie zostali wychowani w pogardzie do tego, co stanowi o ich tożsamości, bo im wmówiono, że nie istnieją wyższe wartości duchowe, więc nie ma i nigdy nie było o co walczyć – ani o wiarę, ani o moralność, ani o wierność. I że nietolerancją jest mówić innym o swej wierze, bo przecież – ha, ha – tylko oszołomy tak robią. Więc wyrzeknijmy się oczekiwania na Pana, bo sami jesteśmy panami. Zapomnijmy o Bożym Narodzeniu, bo jest tylko ludzkie narodzenie. Ustrojone choinki niech zostaną, trzeba gdzieś dawać prezenty.

LG tom IV: Piątek XXXIV zw, str. 476-477 -CZY MOŻESZ MODLIC SIE RAZEM ZE MNĄ-lącząc sie duchowo przez codzienny BREWIARZ rano w południe i wieczorem
2014-11-28 06:35:42

Ant. Wyznaję Tobie moją winę, / nie opuszczaj mnie, Panie, zbawienie moje.

K. Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy, Panie.
W. I Twego sprawiedliwego słowa.

LG tom IV: Piątek XXXIV zw, str. 476-477


Z Drugiego Listu św. Piotra Apostoła

3, 1-18

Zachęta do oczekiwania przyjścia Pana


Umiłowani, piszę do was już ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy rozsądek i pamięć, abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych apostołów. To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili: 'Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata'.
Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi.
Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione.
Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.
Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby Pan was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie nie douczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę.
Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen.
Iz 65, 17. 18; Ap 21, 5

W. Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; / będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę: * Oto czynię wszystko nowe.
K. Uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. W. Oto czynię wszystko nowe.

LG tom IV: Piątek XXXIV zw, str. 478-479

Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O śmierci
(rozdz. 18. 24. 26)

Wyzwoleni z lęku przed śmiercią,
myślmy o nieśmiertelności


Zawsze powinniśmy pamiętać, że mamy czynić wolę nie swoją, ale Boga, według słów Pana, który nam polecił modlić się o to codziennie. Jakże to sprzeczne i nierozumne, że chociaż sami prosimy o spełnienie się woli Boga, to jednak kiedy poleca i wzywa do odejścia z tego świata, nie chcemy poddać się natychmiast Jego rozkazom. Sprzeciwiamy się, wzbraniamy i jak opornych niewolników wiodą nas w smutku i rozżaleniu przed Pana. Odchodzimy stąd przymuszeni koniecznością, nie zaś przekonani posłuszeństwem. A nadto oczekujemy nagrody wiecznej od Tego, do którego tak niechętnie idziemy. Czemuż więc prosimy i błagamy, aby przyszło królestwo niebieskie, jeśli rozkoszą dla nas jest ziemska niewola? Dlaczego w częstych modlitwach prosimy, aby rychło nadszedł dzień królestwa, jeśli naszym gorącym pragnieniem i wielkim życzeniem jest służyć tutaj raczej diabłu, niż królować z Chrystusem?
Skoro świat nienawidzi chrześcijanina, czemu miłujesz tego, kto cię nienawidzi, a nie idziesz raczej za Chrystusem, który umiłował cię i odkupił? Święty Jan w swoim liście wzywa nas i zachęca, abyśmy nie miłowali świata idąc za pragnieniami ciała. 'Nie miłujcie - rzecze - świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca; wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą świata. Świat zaś przemija i jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki'. Bracia umiłowani! Bądźmy gotowi czynić wolę Boga z pogodnym sercem, wiarą niewzruszoną, wytrwałą cnotą. Wyzuci z lęku przed śmiercią, rozmyślajmy o nieśmiertelności, która potem nastąpi. W ten sposób pokażemy, że to, w co wierzymy, istnieje naprawdę.
Trzeba nam, bracia umiłowani, wiedzieć i często rozważać, że wyrzekliśmy się świata, że przebywamy tutaj chwilowo jako pielgrzymi i goście. Przyjmijmy z radością ów dzień, który każdemu wyznaczy trwałe mieszkanie, wyrwie nas ze świata, wyzwoli z jego więzów oraz przekaże królestwu i szczęściu wiecznemu. Jakiż wędrowiec nie chciałby powrócić do ojczyzny? Naszą ojczyzną jest niebo. Czeka tam na nas wielka rzesza tych, których miłujemy: rodzice, rodzeństwo, dzieci; oczekują nas pewni zbawienia, a jedynie zatroskani o nasze. Jakże wielka będzie wspólna radość dla nich i dla nas spotkać się i wzajemnie powitać! Jakżeż to wielkie szczęście w królestwie niebieskim nie obawiać się więcej śmierci, jakże doskonałe i nieustanne szczęście, żyć na wieki!
Oto tam chwalebny orszak Apostołów, uszczęśliwiony chór proroków, tam niezliczona rzesza męczenników ukoronowana chwałą z powodu zwycięstwa w walce i cierpieniu. Tam zwycięskie dziewice, które pokonały pożądanie ciała mocą wstrzemięźliwości; tam obdarowani jałmużnicy, którzy spełnili czyny sprawiedliwości, bo udzielali potrzebującym pożywienia i innego wsparcia. Oni to, zachowując przykazania Pana, przenieśli swe ziemskie dziedzictwo do niebiańskich skarbców. Spieszmy ku nim, bracia umiłowani, z wszelką gorliwością. Niech Bóg zobaczy te nasze myśli, niech Chrystus wejrzy na to postanowienie umysłu naszego i wiary, niech nam udzieli tym większej nagrody swojej miłości, im goręcej będziemy Go oczekiwać.

Flp 3, 20-21; Kol 3, 4

W. Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. * On przekształci nasze ciało poniżone / na podobne do swego chwalebnego ciała.
K. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. W. On przekształci nasze ciało poniżone / na podobne do swego chwalebnego ciała.


LG tom IV: Wtorek XXXIV zw, str. 470; LG skrócone: XXXIV tydzień Okresu Zwykłego, str. 656

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwiej korzystając z owoców odkupienia, * zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobroci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

dzień powszedni -PIĄTEK
2014-11-28 06:24:37

Patroni

św. Stefan mł., św. Katarzyna Labouré, św. Symeon Metaphrastes, św. Jakub z Marchii, św. Józef Pignatelli.

Pierwsze CZYTANIE Ap 20, 1-4  20, 11- 21, 2

Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony - a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84

Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a (R.: por. Ap 21, 3b)

Oto przybytek Pana Boga z ludźmi.

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. *
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, królu mój i Boże.

Oto przybytek Pana Boga z ludźmi.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Ciebie wielbiąc.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie; *
mocy im będzie przybywać.

Oto przybytek Pana Boga z ludźmi.


EWANGELIA  Łk 21, 29-33

I powiedział im przypowieść: 'Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Agnieszka Ścibik Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki przewodnikiem wiary
2014-11-28 06:19:48

16 października 2014 roku w Watykanie komisja teologów uznała heroiczność cnót Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.

Wcześniej wyznaczeni przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych duchowni zapoznawali się z tzw. positio – dokumentem, który na podstawie dotychczasowego przebiegu procesu beatyfikacyjnego miał ich przekonać o heroiczności cnót ks. Franciszka. Po uznaniu heroiczności cnót, czas na poddanie positio (razem z opiniami teologów) pod dyskusję biskupów i kardynałów, którzy wchodzą w skład Kongregacji. Jeśli podejmą oni pozytywną decyzję, papież będzie mógł wydać dekret o heroiczności cnót ks. Blachnickiego. Wtedy do beatyfikacji potrzebne będzie już tylko uznanie jakiegoś cudownego wydarzenia, które dokonało się za wstawiennictwem założyciela Ruchu Światło-Życie…

30 października 2014 roku w Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie w Jaworniku była sprawowana Eucharystia w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, poprzedzona różańcem. Mszy przewodniczył ks. Henryk Bolczyk, długoletni moderator krajowy Ruchu Światło-Życie. Zaraz potem odbyło się radosne i ubogacające wszystkich spotkanie z ks. Henrykiem, którego temat brzmiał: „Nasz przewodnik wiary”. Miałam szczęście być na tej konferencji i uważam, że pewnych jej treści nie mogę zatrzymać tylko dla siebie… Zwłaszcza w obecnych czasach. Dzielę się więc nimi z Wami, drodzy Czytelnicy.

Ks. Henryk Bolczyk wspaniale, pięknie opowiadał o Ruchu Światło-Życie i Słudze Bożym ks. Franciszku. Wszyscy słuchali z ogromnym zaciekawieniem o życiu ks. Blachnickiego, którego ks. Bolczyk tak dobrze zdążył poznać. Z każdą minutą ks. Henryk utwierdzał nas, jak wspaniałym i świętym człowiekiem był ks. Franciszek.

– Podziwiam Was, że w ogóle macie takie pragnienie, by słuchać o życiu ks. Franciszka Blachnickiego – mówił ks. Henryk – Myślę, że w najbliższym czasie będziemy odkrywać cały szereg jeszcze ciekawostek z życia tego człowieka, bowiem tylko od ognia rozpala się ogień – podkreślał i dodał, że ks. Blachnicki, tak jak Jan Paweł II, dał dowód, że nawet w najtrudniejszych czasach można nie znikczemnieć i pozostać szlachetnym człowiekiem, prawym, nie „przedajnym”, nie idącym na jakieś kompromisy z diabłem.

Ks. Bolczyk mówił także o tym, jak bardzo ważna jest dzisiaj obrona prawdy – To dzięki Kościołowi Polska nie znikczemniała. Jeśli teraz jest cała polityka medialna „antykościelna” to wiedzcie dlaczego: Kościół ocalił Polskę przed komunizmem. Jeśli teraz nie będziemy szanować i walczyć o autorytet Kościoła i apostołować prawdom Kościoła, to dzisiejsze niebezpieczeństwo może się okazać o wiele większe niż czasy komunizmu. Jeśli tamten wróg był bardzo jednoznacznie poznany i byliśmy bardzo zmobilizowani w Kościele, jako właśnie w społeczności wolności, to dzisiaj jest moda na odrzucenie jakiegokolwiek autorytetu, a przy tym też odrzuca się autorytet Kościoła pod pozorem, że „tam same pedały są ci duchowni”, że „tam nawet jakiś biskup jest przekupny…”, uogólnia się jakiś jeden, drugi skandal, żeby się zwolnić z wysiłku prawdy. Dzisiaj jest zagrożona prawda. Kościół zawsze był stróżem prawdy. Jeśli jest zakwestionowana prawda, moralność nie ma się na czym oprzeć. Stąd jest najpierw działanie na relatywizowanie prawdy: „nie ma prawdy absolutnej, każdy sobie może wierzyć w swoją prawdę i tyle”. Jeśli jest relatywizm prawdy, za tym idzie permisywizm moralny – nie ma moralności. Jesteśmy w takich czasach – podkreślał ks. Henryk Bolczyk, dodając, że na Zachodzie już jest moralnie wielka bieda, a ideowo nawet jeszcze większa. Pozostają nam więc za przykłady „Ci wielcy prorocy”, którzy nawet w najtrudniejszych czasach, byli sobą: bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. Jan Paweł II, czy też właśnie Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ks. Henryk powiedział, że Pan Bóg dał nam tych wielkich ludzi byśmy nie zwątpili, kiedy przychodzi kolej na nas we współczesnych warunkach.

Trzeba więc: bronić prawdy, umacniać się w wierze, nadziei, miłości. Żyć prawdziwie danym nam przez Boga charyzmatem – (darem) jedni w Ruchu Światło-Życie, inni w innych wspólnotach, a już na pewno wszyscy razem (nawet, gdy nie jest im dane przynależeć do jakiejś grupy przy parafii, bądź w diecezji) w Żywym Kościele, bo tak, Kościół, wbrew temu, co tak często głoszą media, jest Kościołem Żywym! I KAŻDY jego członek ma w nim swoje konkretne zadanie. Niech ks. Franciszek Blachnicki będzie dla nas wszystkich prawdziwym przewodnikiem wiary! Bo przecież… „od ognia zapala się ogień”. Niech płonie więc ogień… miłości i prawdy. Zanośmy go światu.opr. aś/aś

 

 

63%
Działalność gosp.:
30 000
Darowizny:
14 587
Brakuje:
25 413
Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: 'Darowizna na działalność Fundacji - Moje 10 zł.'

 

Jak głosić Jezusa w wielkich miastach?
2014-11-26 21:02:52

KAI |

W Barcelonie odbyła się konferencja o duszpasterstwie w wielkich aglomeracjach.

Jak głosić Jezusa w wielkich miastach?   Jakub Szymczuk /Foto Gość Warszawa nocą

Poparcie dla kreatywnych wysiłków na rzecz ewangelizacji wielkich aglomeracji współczesnego świata wyraził Papież w przesłaniu do arcybiskupa Barcelony kard. Lluisa Martineza Sistacha. Był on gospodarzem międzynarodowej konferencji na temat duszpasterstwa wielkich miast. Wzięło w nim udział 23 biskupów takich metropolii, w tym kard. Kazimierz Nycz z Warszawy. Papieskie przesłanie odczytano wczoraj podczas nabożeństwa, które odbyło się w ramach konferencji w barcelońskiej bazylice Sagrada Familia.

Jak zaznaczył Franciszek, Kościół ma za zadanie wychodzić z Ewangelią do ludzi wszystkich epok i sytuacji życiowych, stając się w ten sposób narzędziem Boga, który nigdy nie opuszcza człowieka. Misja ta wiąże się często z koniecznością przezwyciężania schematów i wychodzenia na peryferie. Duszpasterzom nie może zatem zabraknąć ducha ofiarności, otwartości i solidarności, by ci, których spotykają, poczuli się we wspólnocie, na przekór atomizacji i anonimowości, jakie dominują w wielkich miastach.

Barcelońskie spotkanie było drugą częścią konferencji, której pierwsza część odbyła się w maju br., kiedy w stolicy Katalonii spotkali się socjolodzy i teolodzy. Swoje wnioski przedstawili oni wówczas kardynałom. Jutro uczestników konferencji przyjmie na specjalnej audiencji papież Franciszek. zobacz gosc.pl

Przemówienie papieża w PE
2014-11-25 21:04:37

KAI  ZOBACZ GOSC.PL

- Nadeszła pora, aby wspólnie budować Europę, która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej, wartości niezbywalnych - powiedział papież Franciszek w swym przemówieniu na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Przemówienie papieża w PE   NICOLAS BOUVY /PAP/EPA

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Wiceprzewodniczący,
Dostojni Eurodeputowani,
Szanowni Państwo z różnych tytułów pracujący w tej Izbie,

Drodzy przyjaciele!

Dziękuję wam za zaproszenie, by zabrać głos na forum tej fundamentalnej instytucji życia Unii Europejskiej i za daną mi przez was szansę zwrócenia się za waszym pośrednictwem do reprezentowanych przez was ponad pięciuset milionów obywateli 28 państw członkowskich. Szczególną wdzięczność pragnę wyrazić Panu, panie przewodniczący Parlamentu, za pańskie serdeczne słowa powitania skierowane do mnie w imieniu wszystkich członków Zgromadzenia.

Moja wizyta ma miejsce ponad ćwierć wieku od tej, jaką złożył papież Jan Paweł II. Wiele się zmieniło od tamtych czasów w Europie i na całym świecie. Nie ma już przeciwstawnych bloków, które wówczas dzieliły kontynent na dwie części i powoli spełnia się pragnienie, aby „Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia” (JAN PAWEŁ II, Przemówienie w Parlamencie Europejskim, 11 października 1988, n. 5).

Oprócz rozszerzonej Unii Europejskiej jest również bardziej złożony i mocno zmieniający się świat. Jest on coraz bardziej wzajemnie powiązany i globalny, a więc mniej „eurocentryczny”. Obszerniejszej i posiadającej większy wpływ Unii zdaje się jednak towarzyszyć wizerunek Europy trochę podstarzałej i przytłumionej, skłonnej by czuć się mniej uczestniczącą w świecie, który patrzy na nią z dystansem, nieufnością, a niekiedy z podejrzliwością.

Zwracając się dziś do was i wychodząc od mojego powołania jako pasterza, chciałbym skierować do wszystkich obywateli Europy orędzie nadziei i zachęty. ...D.C. ZOBACZ GOSC.PL

Franciszek w Radzie Europy: Życzę, aby Europa odnalazła młodość ducha, która uczyniła ją owocną i wielką
2014-11-25 20:37:15

 

images'Życzę, aby Europa, odkrywając na nowo swoje historyczne dziedzictwo i głębię swych korzeni, podejmując swą żywą wielobiegunowość i zjawisko dialogującego przekraczania podziałów, odnalazła ową młodość ducha, która uczyniła ją owocną i wielką - powiedział Franciszek przemawiając dzisiaj do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.

HARCERZE
2014-11-25 02:44:37

Idea jest w Nas!

Idea jest w Nas!

To hasło tegorocznego złazu. Chcemy dotknąć naprawdę głęboko spraw ideowych, czyli tego, jak żyć Prawem Harcerskim. Czy jest aktualne, czy rozumiemy je naprawdę na serio? Bo może być tak, że bardzo powierzchownie i bez przekonania żyjemy tym prawem. Jednak czy zawsze tak było? Czy nasi poprzednicy, bohaterowie, którzy umierali za wolną Polskę rozumieli je tak samo?

 

Pięć dróg – jeden Cel

Pięć dróg – jeden Cel

Chcemy, żeby złaz nie był nudny i trafił do każdego, dlatego proponujemy 5 ścieżek. Każdy będzie mógł wybrać, co go interesuje. Będzie czas, by posłuchać, jak inni – nie harcerze – widzą nas w społeczeństwie. Będzie też czas na dyskusję. Wreszcie będzie też czas, by nabrać otuchy i zobaczyć jak inni harcerze żyją harcerskimi ideałami – w życiu codziennym, ale też w pracy jednostek ZHR.

Film online:

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia:

Według stałego porządku,

Gdy trzecia przyszła godzina,

Moc Boga w Trójcy zjawioną

Wyznajmy sercem pokornym.

Obyśmy wszyscy się stali

Mieszkaniem Ducha Świętego,

Który w tej właśnie godzinie

Napełnił uczniów Chrystusa.

Odtąd bezmiarem swej łaski

Wzbogaca całe stworzenie

Ten, który dla nas w nagrodę

Założył w niebie królestwo.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 394446