Aktualności

Niewątpliwie święty
2014-10-19 20:40:19

My, którzy jesteśmy jego świadkami, zawsze byliśmy przekonani o jego świętości. Wiedzieliśmy, że Pan Bóg sam wybierze moment, żeby to pokazać.
Ks. Jerzy ze swoim proboszczem ks. Boguckim


Księdza Jerzego poznałam na opłatku dla pracowników służby zdrowia u ks. kardynała Wyszyńskiego, na który – choć spóźniona – przybiegłam pełna nadziei, bo opłatek na Miodowej to zawsze była wielka sprawa: porcja ciepła i radości oraz łyk świeżego powietrza. Bywałam tam „od zawsze”, w Rodzinie Rodzin, potem jako studentka i jako sanitariuszka z Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki. Na pielgrzymkę pierwszy raz poszłam w roku 1952, mając lat jedenaście, to w „sanitariacie” – jak pół wieku temu nazywano naszą pielgrzymkową służbę zdrowia – czułam się jak u siebie. Ksiądz kardynał znał nas po imieniu.

Wtedy, na tym opłatku 1978/79 r. pierwszą troską księdza Jerzego, którą się z nami podzielił, było to, że na comiesięcznej Mszy Świętej dla pielęgniarek nie było... pielęgniarek. Kiedy od naszej maleńkiej grupy pielęgniarskiej odszedł do innych uczestników uroczystości, popatrzyłyśmy po sobie i stwierdziłyśmy, że chyba trzeba będzie mu pomóc. Zaprosił nas wtedy do siebie, aby porozmawiać o rozpoczynającej się wspólnej pracy; był wikarym w parafii Dzieciątka Jezus. Nie miał gotowego planu, nie zamierzał niczego narzucać.

brewiarz -poniedziałek
2014-10-19 20:32:15


Święty Jan KantyAnt.
Będę głosił Twoją chwałę, Panie, / w bramach Córy Syjonu.
K. Ucz mnie, Panie, bym przestrzegał Twego Prawa.
W. I zachowywał je całym sercem.

LG tom IV: Poniedziałek XXIX zw, str. 320-322


Z Księgi Estery

3, 1-15

Żydom grozi niebezpieczeństwo


W owych dniach król Aswerus uczynił wielkim Hamana, syna Hammedaty, Agagitę, i wywyższył go, i umieścił tron jego ponad wszystkimi książętami, którzy przy nim byli. Wszyscy słudzy króla, którzy stali w bramie, klękali i oddawali pokłon przed Hamanem, ponieważ taki rozkaz wydał król co do jego osoby.
A Mardocheusz nie klękał i nie oddawał pokłonu. Wtedy stojący w bramie słudzy królewscy powiedzieli Mardocheuszowi: 'Dlaczego przestępujesz polecenie króla?' Mówili tak do niego codziennie, ale on ich nie słuchał. Powiedzieli więc Hamanowi, aby się przekonać, czy trwałe będą postanowienia Mardocheusza, ponieważ wyznał im, że jest Żydem.
I zauważył Haman, że Mardocheusz nie klękał i nie oddawał pokłonu, i napełnił się Haman gniewem. Uważał jednak za niegodne podnieść rękę na samego tylko Mardocheusza, ponieważ powiedziano mu o narodzie Mardocheusza. Szukał więc Haman sposobności, aby w całym królestwie Aswerusa wytępić wszystkich Żydów, to jest naród Mardocheusza.
Od pierwszego miesiąca, to jest miesiąca Nisan, w dwunastym roku panowania króla Aswerusa rzucano 'Pur', to jest los, w obecności Hamana na każdy dzień i na każdy miesiąc aż do dwunastego miesiąca Adar. Potem rzekł Haman do króla Aswerusa: 'Jest pewien naród rozproszony i odłączony od narodów we wszystkich państwach królestwa twego, a prawa jego są inne niż każdego innego narodu. Praw króla oni nie przestrzegają i w interesie króla leży, aby ich nie zostawić w spokoju. Jeśli król uzna to za słuszne, niech wyda dekret, aby ich wytracić, a ja wpłacę na ręce urzędników dziesięć tysięcy talentów srebra, aby je przelano do skarbca królewskiego'.
Na to zdjął król sygnet z ręki swojej i dał go Hamanowi, synowi Hammedaty, Agagicie, wrogowi Żydów. I powiedział król do Hamana: 'Niech będzie ci dane srebro i lud ten, abyś uczynił z nim, co wydaje się słuszne w oczach twoich'. Zawołano pisarzy królewskich w miesiącu pierwszym dnia trzynastego i napisano wszystko, co rozkazał Haman, do satrapów króla i do namiestników, którzy stali na czele wszystkich państw, i do książąt poszczególnych narodów; napisano do każdego państwa jego pismem i do poszczególnych narodów w ich języku w imieniu króla Aswerusa i opieczętowano sygnetem królewskim. Potem wysłano listy przez gońców do wszystkich państw króla, aby wygubić i wybić, i wyniszczyć wszystkich Żydów, od chłopca do starca, dzieci i kobiety, w tym samym dniu, to jest w dniu trzynastym miesiąca dwunastego, to jest miesiąca Adar, a majątek ich skonfiskować.
Odpis pisma został dostarczony wszystkim państwom jako ustawa i ogłoszono wszystkim narodom, aby były gotowe na ten dzień. Gońcy pobiegli przynaglani rozkazem królewskim, a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i Haman siedzieli i pili, miasto zaś Suza było w rozterce.
por. Est 4, 17b; Ps 44, 26; Est 4, 17h

W. Panie, Królu wszechmogący, w Twojej mocy jest wszystko, / i nie ma nikogo, kto by się mógł sprzeciwić Twojej woli. * Wyzwól nas przez swoją łaskę.
K. Wysłuchaj próśb naszych i obróć smutek nasz w radość. W. Wyzwól nas przez swoją łaskę.

LG tom IV: Własne, str. 1293-1294

Z pisma papieża Klemensa XIII
(2 febr. 1767; Bullarii Romani continuatio, IV,
pars. II, Pratis 1843, pp. 1314-1316)

Tylko Bóg był w jego sercu i na jego ustach


Nikt nie zaprzeczy, że Jan Kanty, który w Akademii Krakowskiej przekazywał wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła, jest godny zaliczenia do wybranego grona znamienitych mężów, wyróżniających się wiedzą i świętością. Postępowali oni tak, jak nauczali, i stawali w obronie prawdziwej wiary przeciwko tym, którzy ją zwalczali. W tych czasach, gdy w sąsiednich krajach panowały błędy i odszczepieństwo, on nawoływał do zachowania chrześcijańskiej postawy i obyczajów, a to, co głosił z ambony i wyjaśniał wiernym, potwierdzał swoją pokorą, czystym życiem, miłosierdziem, umartwieniem i wielu innymi cnotami, cechującymi prawdziwego kapłana i niestrudzonego pracownika.
Jan Kanty stał się więc chlubą i ozdobą wykładowców tejże Akademii; zostawił też przepiękny przykład przyszłym pokoleniom, by się ze wszystkich sił starały naśladować ten wzór doskonałego mistrza i przykładały wiernie do nauczania wiedzy świętych oraz innych umiejętności tylko na chwałę i uwielbienie Boga.
Z pobożnością, z którą się odnosił do spraw Bożych, łączył on pokorę. Chociaż przewyższał wszystkich swoją wiedzą, miał się jednak za nic i nigdy się nie wywyższał ponad innych. Co więcej, pragnął być wzgardzonym i niepoważanym, a tych, którzy go obmawiali i byli mu nieprzychylni, znosił z pogodą ducha.
Tej pokorze towarzyszyła rzadko spotykana dziecięca prostota. W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu ani obłudy: co myślał, to i mówił. A gdy spostrzegł, że jego słowa, choć słuszne, wzbudzały niekiedy niezadowolenie, wtedy przed przystąpieniem do ołtarza usilnie prosił o wybaczenie, choć winy nie było po jego stronie. Codziennie po ukończeniu swoich zajęć udawał się z Akademii prosto do kościoła, gdzie się długo modlił i adorował Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tak więc zawsze Boga tylko miał w sercu i na ustach.

por. Iz 58, 7-8

W. Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy; * Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza / i sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie.
K. Gdy ujrzysz nagiego, przyodziej go, i nie odwracaj się od twoich bliźnich. W. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza / i sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie.


LG tom IV: Własne, str. 1295; LG skrócone: Własne, str. 1520

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, kapłana, doskonalili się w umiejętności świętych, i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, * otrzymali od Ciebie przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wspomnienie dowolne św. Jana Kantego -poniedziałek
2014-10-19 20:30:42


Pierwsze CZYTANIE
Ef 2,1-10

I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata,według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił o życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100

Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 3cd)

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył;
jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.


EWANGELIA
Łk 12,13-21

Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: 'Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem'. Lecz On mu odpowiedział: 'Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?' Powiedział też do nich: 'Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia'. I opowiedział im przypowieść: 'Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: 'Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?' Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem'.

Ksiądz Jerzy – globalny święty
2014-10-19 20:28:37

KAI |

W ciągu 30 lat do jego grobu spontanicznie pielgrzymowało ponad 20 mln osób, w tym dwóch papieży, prezydenci i premierzy, politycy i ludzie kultury oraz zwyczajni ludzie, w tym niewierzący, ze wszystkich kontynentów. Relikwie męczennika czczone są w ponad tysiącu kościołach na całym świecie, w krajach tak odległych jak Uganda, Boliwia, Peru.

Ksiądz Jerzy – globalny święty   Roman Koszowski / Foto Gość Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszko

Gdy media całego świata informowały w październiku 1984 r., że w Polsce agenci komunistycznej bezpieki zamordowali katolickiego kapłana, nikt nie przypuszczał, że jest to początek niezwykłego fenomenu – obok św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej ks. Jerzy Popiełuszko jest polskim świętym globalnym. Bohaterskiemu kapelanowi ludzi pracy w 30. rocznicę śmierci oddali posłowie i senatorowie. „Ks. Popiełuszko stał się symbolem walki Polaków o godność, bohaterem dążeń narodu do wolności”, a „dzisiaj, w czasach niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, jego ofiara zasługuje na pamięć, cześć i najwyższe uznanie” – napisali posłowie w uchwale.

Siła słabego

Już pierwszej nocy po odnalezieniu zmasakrowanego ciała ks. Jerzego w konfesjonałach kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu zaczęły dziać się prawdziwe cuda – wspominają kapłani, którzy słuchali do świtu spowiedzi. Choć tłumy nie oblegają już świątyni, grób męczennika jest stale nawiedzany. Pod kościół wciąż podjeżdżają autokary z pielgrzymami z Polski i ze świata. – Wśród cudzoziemców przeważają Francuzi, Włosi i Amerykanie, ale niedawno była grupa z Kamerunu – mówi KAI pracownica Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, działającego od dekady w podziemiach świątyni. Co ciekawe, Francuzi pielgrzymowali tu najliczniej jeszcze na długo przed cudownym uzdrowieniem ich rodaka, które otwiera drogę do kanonizacji męczennika.

Światowe Dni Młodzieży 2016 - Zostań wolontariuszem!
2014-10-18 19:30:25

 

imagesŚwiatowe Dni Młodzieży w Krakowie dopiero za dwa lata, ale żeby zostać wolontariuszem, trzeba zdecydować już teraz!

Nie do odparcia
2014-10-18 19:28:21

Marcin Jakimowicz

GN 42/2014 |

– W świecie wiary już coś mam, zanim jeszcze to mam – powiedział mi Donald Turbitt. Co to znaczy? Mogę z góry podziękować za owoc... którego nie widzę. Tak działa nowenna pompejańska. Najpierw prosisz, a potem dziękujesz.

Nie do odparcia   zasoby internetu

Naprawdę nie sądziłem, że jest aż tak popularna. W czasie wakacji przymiotnik kojarzący się z Neapolem i Wezuwiuszem wracał jak bumerang. Co chwilka słyszałem: „robiłem pompejańską, weszłam w pompejańską, modlę się…”. Nowenna pompejańska to dalsza część biblijnej opowieści o wdowie. Jej praktyczna forma. Czy Jezus zachowania namolnej kobieciny, która dniem i nocą nachodziła nieustępliwego sędziego nie przedstawiał jako wzoru modlitwy? Pan Bóg ma słabość do tych, którzy się Mu narzucają i uprzykrzają życie. „Wstań i wiedź ze Mną spór” – zaprasza. – „A ja cię usprawiedliwię”.

Weszła mi w krew

Trwa 54 dni. Każdego dnia odmawia się trzy części Różańca. Ponieważ nowenna powstała przed wprowadzeniem przez Jana Pawła II tajemnic światła, te nie załapały się do spisu lektur obowiązkowych. Przed rozpoczęciem każdej części odmawia się krotką inwokację: „Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego” (tu wypowiadamy intencję modlitewną). Każdą z części kończy się trzykrotnym wezwaniem: „Królowo Różańca Świętego – módl się za nami”. Przez 27 dni odmawia się część błagalną nowenny, a przez kolejnych 27 dni część dziękczynną.

Bł. J. Popiełuszko - patron wolnych ludzi
2014-10-18 16:27:23

PAP |

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko szanował wolność człowieka i wolność jego sumienia - napisał w liście pasterskim metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz z okazji przypadającej w niedzielę 30. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego.

Bł. J. Popiełuszko - patron wolnych ludzi   Henryk Przondziono /Foto Gość Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

List ma być odczytany w niedzielę 19 października we wszystkich kościołach na terenie archidiecezji warszawskiej.

'Bł. ks. Jerzy Popiełuszko szanował wolność innych, szanował wolność sumienia ludzi, z którymi się spotykał. Dlatego przychodziło do niego tak wielu poszukujących, pogubionych, a on głosił im prawdę. Wiedział, że ludzie są zobowiązani do poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o świecie. Wiedział też, że obowiązkowi szukania prawdy odpowiada ludzkie sumienie. Prawda narzuca się sumieniu człowieka siłą samej prawdy i ogarnia umysł łagodnie, a zarazem zdecydowanie. Postawa godności i wolności człowieka, także wolności jego sumienia, nie dopuszcza żadnego przymusu czy ograniczenia przez nacisk państwa, czy kogokolwiek z zewnątrz. Taki model głoszenia prawdy przyjmował błogosławiony ksiądz Jerzy, który szanował wolność człowieka i wolność jego sumienia' - głosi w liście kard. Nycz.

Metropolita warszawski podkreśla w nim jednocześnie, że warto o tym pamiętać w czasie, gdy słusznie rozmawiamy i domagamy się klauzuli sumienia dla zawodów medycznych. 'Pozwólmy człowiekowi być wolnym. Nie decydujmy za dorosłych ludzi. Nie ograniczajmy nikomu wolności' - apeluje w liście hierarcha.

Bliżej beatyfikacji ks. Blachnickiego
2014-10-18 16:25:59

Bliżej beatyfikacji ks. Blachnickiego

Watykańska Komisja Teologów jednomyślnie uznała heroiczność jego cnót.

Przesłanie synodu - pocieszenie i zachęta
2014-10-18 16:20:42

ks. Tomasz Jaklewicz

W dokumencie jest mowa o miłości małżeńskiej, nie ma nic o homoseksualizmie.

Przesłanie synodu - pocieszenie i zachęta   ks. Tomasz Jaklewicz /Foto Gość Ostatnia synodalna konferencja prasowa

 O godz. 13.00 rozpoczęła się ostatnia „synodalna” konferencja prasowa w watykańskiej Sala Stampa, na której przedstawiono Przesłanie synodu. Wzięli w niej udział kard. Gianfranco Ravasi, szef Papieskiej Rady Kultury odpowiedzialny za redakcję tego tekstu. Towarzyszyli mu kard. Raymundo Assis, przewodniczący episkopatu Brazylii i kard. Oswald Gracias przewodniczący Episkopatu Indii.

Kard. Assis stwierdził, że ten pierwszy synod poświęcony rodzinie zakończył się sukcesem. Kard. Gracias powiedział, że również z azjatyckiej perspektywy synod był bardzo udany. Kard. Ravasi zreferował tekst. Podkreślał, że jest to krótka (3 strony) synteza, która ma dwa aspekty. Jest to z jednej strony pocieszenie, które odnosi się do trudności w życiu małżeńskim. Pierwsza część koncentruje się na pewnych mrokach związanych z dzisiejszą sytuacją małżeństwa. Pada tam stwierdzenie, które jak refren powtarzało się na synodzie: „Chrystus chce Kościoła, który jest domem z drzwiami zawsze otwartymi, aby powitać wszystkich”. Zarazem przesłanie jest zachętą. Dlatego apeluje, żeby mimo mroków małżonkowie szukali światła w tym darze, którym jest ich miłość małżeńska. „To światło – światło małżeńskiej opowieści – bije ze spotkania między małżonkami: to jest dar, łaska opisana w Księdze Rodzaju (2,18), kiedy dwoje spotyka się twarz w twarz jako równi i wzajemni pomocnicy”. To światło jest obecne także w miłości, w której nie brak trudów. „To jeden z najpiękniejszych cudów i najbardziej powszechny”, czytamy w przesłaniu. Kard. Ravasi podkreślił, że adresatami tego tekstu są przede wszystkim małżonkowie chrześcijańscy. Nie ma więc w tym dokumencie żadnego odniesienia do homoseksualizmu. Odnośnie do „gorącego” tematu komunii dla rozwodników pojawia się w tekście jedno zdanie. W ostatnim paragrafie czytamy o ważności niedzielnej Eucharystii dla życia rodzinnego. Kończy się on zdaniem: „Dlatego, na pierwszym etapie naszej synodalnej drogi, podjęliśmy refleksję na temat tego, jak towarzyszyć tym, którzy się rozwiedli i zawarli powtórny związek i o ich udziale w sakramentach”.

Dziennikarze dopytywali głównie o relację końcową. Ten dokument ma liczyć ok. 20 stron. Był on w sobotnie dopołudnie odczytany w auli synodalnej, a po południu ma być głosowany. Papież sam zadecyduje, czy ten tekst będzie podany do publicznej wiadomości. Hierarchowie zgodnie zapewniali, że to tekst, który uwzględnia wszelkie poprawki zgłoszone po pracy w małych grupach. I spodziewają się, że zostanie on przegłosowany przez synod i ujawniony. Akcentowano również, że obecny synod to dopiero pierwszy etap całego synodalnego procesu, który zakończy się następnym synodem i adhortacją papieża.

Górsk: obchody 30. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
2014-10-18 06:58:20

Otwarcie Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku rozpoczęło obchody 30. rocznicy porwania i męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności.

2014-10-17 23:17
xpb / Górsk (KAI), sg
fot. PAP/Tytus Żmijewski


W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz kościelnych z prymasem seniorem abp Józefem Kowalczykiem, państwowych z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i samorządowych z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim oraz blisko 1 tysiąc wiernych z całej Polski. Obecna była także najbliższa rodzina bł. ks. Jerzego.

W godzinach porannych Bronisław Komorowski, prezydent RP dokonał uroczystego otwarcia Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Centrum Edukacji znajduje się na Szlaku Męczeństwa Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, wiodącego z Bydgoszczy przez Górsk i Toruń do Włocławka. To na terenie parafii w Górsku 30 lat temu kapelan Solidarności został porwany, a później brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Centrum zostało poświęcone przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego.

– To bardzo ważne spotkanie dat, jakimi są 30. rocznica śmierci ks. Popiełuszki i 25. rocznica odzyskania wolności. Obchodzimy i przypominamy 30. rocznicę męczeńskiej śmierci za wolność, prawdę, miłość, wiarę i 'Solidarność' w 25. rocznicę odzyskania wolności, o której mówimy, że udało się ją odzyskać bez przelania ani jednej kropli krwi – powiedział Komorowski. Prezydent wyraził przekonanie, że miejsce to stanie się nie tylko miejscem upamiętnienia bohaterstwa bł. ks. Jerzego, lecz także miejscem, w którym młodzi ludzie będą wychowywani w duchu wartości, którym służył bł. ks. Jerzy.

Po poświęceniu Centrum, którego dokonał biskup toruński uczestnicy uroczystości udali się pod krzyż w miejscu porwania. Tam złożono wieńce i odmówiono modlitwę o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego. Odśpiewano także pieśń „Ojczyzno ma”, która była swoistym hymnem Solidarności i Mszy Świętej za Ojczyznę sprawowanych przez bł. ks. Jerzego.

Film online:

Zobacz film online

Cytat dnia:

 

 
 

Janie, przejęty potrzebą
Pokuty i umartwienia,
Stałeś się wiary rycerzem
Przez biczowania i posty.

Ojca dobrego śladami
I my zdążajmy gorliwie,
Aby nasz duch opanował
Żądzami miotane ciało.

Z troską największą, wśród mrozu,
Okryłeś płaszczem biedaka;
Głodnych karmiłeś nędzarzy,
Podałeś napój pragnącym.

Ty, któryś nigdy proszących
Bez wsparcia nie pozostawił,
Polskę, ojczystą krainę,
Otaczaj swoją opieką.
       
       
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        
/ w maju, czerwcu i październiku
po nabożeństwie 
około 19.00/ Uwaga:                                                                                                                                                                                                           jeżeli w sobote są
śluby to spotkanie                                                                                                                                                                                                                     przed chrztem odbywa się                                                                                                                                                                                                   w piątek  w tych samych godzinach/
UWAGA ! DO KANCELARII 
ZGŁASZAMY SIĘ
Z AKTEM URODZENIA,                                                                                                                                                                                                               DANE RODZICÓW
CHRZESTNYCH
- DWA TYGODNIE 
WCZEŚNIEJ.

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

W WAKACJE LIPIEC i

SIERPIEŃ  2014 r
PONIEDZIAŁEK ,

ŚRODA i PIĄTEK
PO MSZY ŚW

O GODZ 18.00
W SPRAWACH PILNYCH

PROSZĘ DZWONIĆ
         TELEFON
        602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 375823