Aktualności

NADCHODZĄCE WYDARZENIA W PARAFII ŚW. ROCHA W JAZGARZEWIE 2014-04-12 00:04:38
2014-04-16 17:14:20

 

Jazgarzew, 16.04. 2014r

                                                            Drodzy Parafianie,

                Z uwagi na to, że w naszej parafii będziemy niebawem przeżywać wiele ważnych wydarzeń liturgicznych, pragnę skierować do Was ten list, będący jednocześnie zaproszeniem dla Was Kochani Parafianie do włączenia się w te wydarzenia, do pełnego i odpowiedzialnego zaangażowania się w życie parafii, którą Kościół Wam dał ku Waszemu stałemu wzrostowi w wierze oraz abyśmy wszyscy mogli doświadczyć, że jesteśmy braćmi tworzącymi wspólnotę dzieci Bożych.

Czas Wielkiego Postu daje każdemu z nas szansę zatrzymania się na chwilę i wnikliwszego spojrzenia w głąb własnego serca, poszukania odpowiedzi na pytanie o sens mojego życia, zobaczenia jaka jest moja wiara.

       Wiara pomaga nam odkrywać jak ważny jest każdy z nas w Kościele i jak ważną misję mamy do spełnienia wobec siebie i naszych braci. Tutaj wszyscy mamy coś do zrobienia.

******

Ważnym  wydarzeniem jakie mamy dobrze przeżyć jest Wielki Tydzień. Jest to czas wypełniony Słowem Bożym, modlitwą i rozważaniem wielkich tajemnic naszego zbawienia.

Liturgie Triduum Paschalnego w naszej parafii:

  • Wielki Czwartek – godz. 18:00 -Tego dnia do umycia nóg zapraszamy po 3 panów z: Akcji Katolickiej, Neokatechumenatu, Chóru oraz Kościoła Domowego
  • Wielki Piątek – godz. 18:00
  • Wigilia Paschalna w sobotę o godz. 20:30

Na liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy świece chrzcielne.

Msza Święta i Procesja Rezurekcyjna o godz. 6:00 rano

Jutrznia w Wielki Piątek i Wielką Sobotę – o godz. 8:00

Adoracja w godz. 9:00 – 17:30 oraz po liturgiach do godz. 23:00

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę:

W kościele – od godz. 9:00 do godz. 14:00 / to jest najlepsze miejsce na poświecenie pokarmów ponieważ w tym czasie trwa ADORACJA  i czuwanie przy grobie Pana Jezusa, po poświeceniu pokarmów możemy przez chwilę pomodlić się w kościele/

W Bogatkach – o godz. 9:30

W Łosiu – o godz. 10:00

W Piskórce – o godz. 10:30

W Pęcherach – o godz. 11:00

W Grochowej – o godz. 11:15

W Łbiskach – o godz. 11:30

W Wólce Kozodawskiej na Osiedlu „Dom Rodzinny” – ok. godz. 12:30

Wszystkie dni Wielkiego Triduum Paschalnego są ściśle ze sobą powiązane i muszą być przeżywane w odpowiedniej porze dnia i nocy. Liturgia Wielkiego Tygodnia przygotowuje nas do właściwego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Bardzo proszę o czynny udział we wszystkich liturgiach Wielkiego Tygodnia a szczególnie w tej pięknej i podniosłej liturgii Wigilii Paschalnej.

Chrzty będą udzielane w czasie Wigilii Paschalnej a także pierwszego i drugiego dnia świąt.

Panów Strażaków  i Panie prosimy o czuwanie po liturgii Wielkiego Piątku od godz. 20:30

Wszystkie osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w liturgii Wielkiego Tygodnia, muszą koniecznie uczestniczyć w przygotowaniach. Za przygotowanie liturgii jest odpowiedzialny Ksiądz Paweł- Wikariusz. Za śpiew i przygotowanie Psalmów odpowiedzialny jest pan Adam – organista.

W Pęcherach Msza święta będzie tylko w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny o godz. 8:00

Całą liturgię kończymy nieszporami w Niedzielę Wielkanocną o godz. 17:00.

******

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014r. odbędzie się kanonizacja naszego wielkiego rodaka bł. Jana Pawła II oraz bł. papieża Jana XXIII.

Będzie to wydarzenie doniosłej wagi nie tylko dla nas Polaków ale także dla całego Kościoła.

Tego dnia na wszystkich Mszach Świętych w naszej świątyni, otrzymamy małą iskrę Bożego Miłosierdzia. Przez orędownictwo nowo ogłoszonych świętych będziemy prosić o potrzebne łaski dla naszych rodzin i całej parafii.Do świątyni w tym dniu przychodzimy ze świecami.

Do tego wydarzenia przygotowujemy się do poprzez modlitwę i poznawanie nauczania bł. Jana Pawła II.

******

Kolejnym ważnym wydarzeniem jakie będziemy przeżywać w naszej parafii będzie Wizytacja Kanoniczna przeprowadzona przez ks. Biskupa Rafała Markowskiego.

Zaplanowana jest ona w dniach 25 i 27 maja 2014./ ZMIANA DNIA, KS BP BĘDZIE W NIEDZIELE 25 MAJA I 27 MAJA WE WTOREK.

25 maja - KS BP RAFAŁ BĘDZIE TYLKO NA JEDNEJ MSZY SW O GOODZ 9.15-zapraszamy wszystkich parafian.

Podczas Mszy św. poszczególne grupy działające w parafii zdadzą ks. Biskupowi sprawozdanie.

Po Mszy św. o godz. 9:15 na plebanii odbędzie się spotkanie wszystkich liderów, Rady Parafialnej , animatorów małych grup, katechetów i kapłanów pracujących w parafii.

      DRUGI DZIEŃ WIZYTACJI / zmiana nastąpiła ze względu na Ingres ks Bp Tadeusza Pikusa/

     W WTOREK 27 maja o godz. 9:00 Ks. Biskup odprawi Mszę dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej z Jazgarzewa oraz odwiedzi szkołę w Jazgarzewie z okazji kolejnej rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – patrona szkoły. Po tej wizycie odbędzie się spotkanie z dziećmi i nauczycielami w Szkole Życia  w Łbiskach / około godz 11.00/ i Ks Bp odwiedzi  Siostry Szarytki w Łbiskach.

       W tym samym dniu o godz. 13:30 zapraszamy na plebanię, na spotkanie z ks. Biskupem: katechetów, Dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli, Siostry Przełożone Zgromadzeń pracujących w parafii oraz przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej.Po tym spotkania Ks Bp  sprawdzi  kancelarię parafialną.

O godz. 16:30 ks. Bp odwiedzi Siostry Rodziny Marii w Robercinie.

O godz. 18:00 ks. Bp odprawi Mszę św. za wszystkich parafian. Szczególnie zaproszone są Mamy z małymi dziećmi, którym ks. Bp udzieli specjalnego błogosławieństwa. Na tej Mszy będziemy się modlić także za osoby chore i niepełnosprawne.

     Po Mszy św. podziękujemy ks. Biskupowi za trud wizytacji, za modlitwę i przekazane nauki.

Na zakończenie wizytacji mamy w planie zorganizowanie  wspólnej agapy z Ks Bp , w plenerze lub w nowej plebanii. Zapraszam na nią wszystkich parafian.  O przygotowanie agapy  bardzo proszę wszystkie grupy działające w parafii.

Proszę także o modlitwę w intencji tego wydarzenia jakim jest wizytacja.

Program wizytacji jest potwierdzony  przez ks. Biskupa Rafała  Markowskiego

******

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w dniu 8 czerwca, podczas Mszy Św. o godz. 11:45 dzieci naszej parafii przyjmą Pierwszą Komunię Świętą.Jest to jedyny i niepowtarzalny dzień dla naszych dzieci i ich rodzin. Chcemy przeżyć tę uroczystość w duchu wdzięczności i miłości. Rocznica I Komunii odbędzie się 15 czerwca o godz 11.45

******

Odpowiadając na prośbę parafian, w tym roku nie będziemy łączyć ze sobą Odpustu Św. Rocha, który przypada 17 sierpnia z dożynkami.Uroczystość dożynkową będziemy obchodzić 7 września podczas Mszy Św. o godz. 11:45. Warto dziękować Bogu za plony ziemi w takim czasie, gdy zboże rzeczywiście jest już w spichlerzach.

******

Ważnym i historycznym wydarzeniem w naszej parafii będzie Nawiedzenie Matki Bożej w cudownej Ikonie Pani Jasnogórskiej. Nawiedzenie to będzie miało miejsce w dniach 14 i 15 października 2014r ( wtorek i środa ).

Obraz Matki Bożej przejdzie do nas z parafii w Głoskowie. Do spotkania z Matką Boską będziemy się przygotowywać poprzez rekolekcje oraz czuwanie na Apelu Jasnogórskim począwszy od soboty 11 października aż do środy 15 października. Już dzisiaj zachęcamy parafian do czuwania przy Matce Bożej podczas codziennej transmisji Apelu w TV Trwam. W naszych rodzinach każdego dnia odmawiajmy Akt Oddania się Matce Bożej, sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego ( Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy, radości i cierpienia….

Z błogosławieństwem Bożym

Ks. Proboszcz Wiesław Zaręba

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”
2014-04-16 15:47:10

okladka_04-2014Wy­cho­wa­nie re­li­gijne jest za­da­niem ro­dziny, Ko­ścioła, szkoły. Od wza­jem­nego zro­zu­mie­nia i współ­dzia­ła­nia tych śro­do­wisk wy­cho­waw­czych za­leży roz­wój religijno-duchowy dzieci i mło­dzieży. To wspólne zmie­rza­nie do roz­woju pełni czło­wie­czeń­stwa mło­dego czło­wieka po­lega na bu­dze­niu wiary, na­dziei i od­wagi, na przed­sta­wia­niu upo­rząd­ko­wa­nego świata war­to­ści i kształ­to­wa­niu bo­ga­tego ży­cia we­wnętrz­nego. Jest to wspo­ma­ga­nie bu­do­wa­nia drogi ży­cio­wej we­dług przy­ka­zań Bo­żych.

Ży­cie w obec­nych cza­sach cha­rak­te­ry­zuje po­śpiech, kon­sump­cjo­nizm, uprzed­mio­to­wia­nie czło­wieka, ano­ni­mo­wość, prze­moc i agre­sja, chaos in­for­ma­cyjny, re­la­ty­wizm mo­ralny, nie­do­ce­nia­nie war­to­ści du­cho­wych. Brak w nim peł­nego za­wie­rze­nia Bogu, sku­pie­nia mo­dli­tew­nego, co­dzien­nych przy­kła­dów na­szej re­la­cji z Bo­giem oraz mi­ło­ści bliź­niego.

W po­głę­bia­niu wiary ważna jest mo­dli­twa, prak­tyki re­li­gijne, po­sze­rza­nie wie­dzy re­li­gij­nej, spo­tka­nie z czło­wie­kiem wie­rzą­cym i ży­ją­cym wiarą. 27 kwiet­nia br. zo­sta­nie ogło­szony świę­tym Jan Pa­weł II – wielki Po­lak i wielki pa­pież. Jan Pa­weł z mocą mó­wił o Bo­żym Mi­ło­sier­dziu i wzy­wał nas do świę­to­ści.

Świę­tość jest moż­liwa dla wszyst­kich, w każ­dym okre­sie ży­cia. To bli­skość i za­ży­łość z Pa­nem Bo­giem, usta­wiczne sta­ra­nie się o mi­łość. Kto do­sko­nali mi­łość Boga i bliź­niego, ten re­ali­zuje chrze­ści­jań­skie po­wo­ła­nie – dąży do świę­to­ści.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Ks. Lemański poddał się woli biskupa
2014-04-16 16:33:32

Proboszcz z Jasienicy przeprasza i zapowiada odejście z parafii.

Ks. Lemański poddał się woli biskupa   Joanna Jureczko-Wilk /GN Arcybiskup Henryk Hoser przekazał administrowanie jasienicką parafią ks. Grzegorzowi Chojnickiemu

Na stronie parafii ks. Wojciech Lemański zapowiedział, że podporządkuje się woli abp Henryka Hosera i odejdzie z Jasienicy.  Biskup warszawsko-praski mianował ks. Grzegorza Chojnickiego administratorem parafii w Jasienicy.

Dzisiaj rano wyznaczony administrator ks. Chojnicki wraz z kanclerzem kurii ks. prałatem Wojciechem Lipką oraz księdzem dziekanem Władysławem Trojanowskim przyjechali do Jasienicy.

Ks. Lemański przyjął ich przed kościołem. W otoczeniu kilkudziesięciu mieszkańców  i telewizyjnych kamer oświadczył, że nie opuści parafii do momentu rozpatrzenia jego odwołania się od dekretu biskupa.

Odwołany proboszcz nie wpuścił do kościoła administratora. Zaproponował za to spotkanie z radą parafialną. Ta zaś jednak - zgodnie z decyzją abp Hosera - również została rozwiązana.

Popołudniu ks. Lemański na stronie internetowej parafii poinformował o zmianie decyzji i podporządkowaniu się dekretowi abp Hosera.

Duchowny napisał: 'Niedzielne wieczorne zgromadzenie przy plebanii i to co się wydarzyło przed kościołem dziś rano dowodzi, jak ciężko jest zapanować nad rozbudzonymi emocjami. To jest zrozumiałe, ale niczemu nie służy i szkodzi nam wszystkim'. Swoją decyzję jasienicki proboszcz konsultował z rada parafialną i praską kurią.

'Jeśli ktokolwiek zdarzeniami ostatnich tygodni w Jasienicy poczuł się dotknięty lub zgorszony - szczerze przepraszam' - napisał ks. Lemański. I dodał: 'W najbliższym czasie przekażę kierowanie parafią wyznaczonemu administratorowi. Wyprowadzę się z domu parafialnego i poza parafią będę czekał na prawomocne rozstrzygnięcie Stolicy Apostolskiej w tej sprawie'.

Proboszcz parafii w Jasienicy został odwołany dekretem biskupa warszawsko-praskiego z 5 lipca. Zgodnie z dokumentem 14 lipca o godz. 21 ks. Lemański przestał być proboszczem w Jasienicy. Po tym terminie powinien się wyprowadzić i przenieść do domu dla księży emerytów.

Wielki Czwartek w Archikatedrze Warszawskiej
2014-04-16 16:24:51

images
Msza św. z poświęceniem Krzyżma świętego
o godz. 10.00 - przewodniczy i kazanie wygłosi kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 - przewodniczy kardynał Kazimierz Nycz, homilię wygłosi biskup Rafał Markowski.

 WIELKI CZWARTEK ,W NASZEJ ŚWIĄTYNI W JAZGARZEWIE LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ O GODZ 18.00

I CZYTANIE LG tom II: Wielka Środa, str. 345-347
2014-04-16 06:21:46


Z Listu do Hebrajczyków

12, 14-29

Przystęp do góry Boga żyjącego

Bracia: Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, by jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni, i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze łzami.
Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: 'Jeśliby nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane'. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: 'Przerażony jestem i drżę'.
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.
Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: 'Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem'. Te zaś słowa 'jeszcze raz' wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone.
Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.
Pwt 5, 23. 24; por. Hbr 12, 22

W. Gdy usłyszeliście głos wśród ciemności, a góra Synaj ogniem płonęła, / zbliżyliście się do Mojżesza i powiedzieliście: * Oto Pan, Bóg nasz, okazał nam swoją chwałę i wielkość.
K. Teraz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego. W. Oto Pan, Bóg nasz, okazał nam swoją chwałę i wielkość.

LG tom II: Wielka Środa, str. 347-348

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana
(Traktat 84, 1-2)

Pełnia miłości

Pełnię miłości, którą winniśmy się, bracia najdrożsi, wzajemnie kochać, określił sam Pan mówiąc: 'Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich'. Wniosek, jaki z tego wyciąga św. Jan Ewangelista w swoim Liście, jest następujący: 'Jak Chrystus oddał za nas życie swoje, tak i my winniśmy oddać życie za braci', miłując się wzajemnie tak, jak On nas umiłował i oddał za nas swoje życie.
A oto co na ten temat czytamy w Księdze Przysłów Salomona: 'Gdy z możnym do stołu usiądziesz, pilnie uważaj, co położono przed tobą, a wyciągając swoją rękę wiedz, że i ty musisz to samo przygotować'. Cóż jest stołem możnego, jeśli nie ten stół, skąd bierzemy Ciało i Krew Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? A co znaczy zasiadać przy tym stole, jeśli nie przystępować doń z pokorą? Co oznacza uważać pilnie na potrawy, które kładą przed tobą, jeśli nie to, żeby godnie myśleć o tak wielkiej łasce? I cóż wreszcie znaczy wyciągać rękę i wiedzieć, że masz przygotować takie same potrawy, jeśli nie to, o czym już mówiłem, a mianowicie że Chrystus oddał za nas swoje życie, a więc że i my winniśmy oddać nasze życie za braci? Mówi bowiem św. Piotr Apostoł: 'Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady'. To oznacza przygotować takie same potrawy. Uczynili tak męczennicy płonąc gorącą miłością. Jeśli nie czcimy na próżno ich pamięci, to przystępując do stołu Pańskiego i biorąc udział w uczcie, którą i oni się sycili, trzeba, żebyśmy za ich przykładem przygotowali również, co należy.
Dlatego nie wspominamy ich przy stole Pańskim tak jak tych, którzy spoczywają w pokoju. Za nich bowiem my się modlimy, podczas gdy tamci modlą się za nas, abyśmy szli w ich ślady. Oni wypełnili nakaz miłości, od której, według słów Pana, nie ma nic większego. Dali swoim braciom to, co sami wzięli ze stołu Pańskiego.
Nie należy jednak myśleć, że możemy stać się równi Chrystusowi wówczas, gdy dawane o Nim świadectwo doprowadzimy aż do przelania krwi. On bowiem miał moc oddać swoje życie i miał moc odzyskać je z powrotem. My zaś ani nie żyjemy tyle, ile byśmy chcieli, a umieramy, choćbyśmy jeszcze nie chcieli. On umierając zniszczył w sobie śmierć, my zaś przez Jego śmierć uwalniamy się od naszej śmierci. Jego ciało nie uległo zepsuciu, nasze zaś doznawszy rozkładu, przy końcu świata oblecze się w nieśmiertelność dzięki Niemu. On nie potrzebował naszej pomocy, żeby nas zbawić; my zaś bez Niego nic uczynić nie możemy. On stał się szczepem winnym dla nas latorośli, bo my poza Nim nie możemy mieć życia.
W końcu jeśli nawet bracia umierają za braci, to ich krew męczeńska nie może być w żaden sposób wylana na odpuszczenie grzechów tych braci, tak jak Chrystus uczynił to za nas. A użyczył nam tej łaski nie po to, żebyśmy Go naśladowali, lecz byśmy się nią radowali. Męczennicy zaś, którzy wylali swoją krew za braci, ofiarowali im to samo, co wzięli ze stołu Pańskiego. Miłujmy się więc wzajemnie, tak jak i Chrystus nas umiłował i wydał samego siebie za nas.

1 J 4, 9. 11. 10

W. W tym się objawiła miłość Boga ku nam, / że zesłał na świat swego Syna Jednorodzonego, / abyśmy życie mieli dzięki Niemu. * Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
K. Bóg nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. W. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.


LG tom II: Wielka Środa, str. 350; LG skrócone: Wielka Środa, str. 391

Módlmy się. Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana, spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli * i dostąpili łaski zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


We wspólnym odprawianiu oficjum:

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.


2014-04-16 06:20:51


Judasz sprzedaje Jezusa

ja się pytam, gdzie jest ta winda?
2014-04-16 06:19:44

Ja się pytam, gdzie jest ta winda?

'Rzeczpospolita' publikuje fragmenty nieznanego dotąd nagrania.

Pierwsze CZYTANIE Iz 50,4-9
2014-04-16 06:11:26

Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do Mnie! Oto Pan Bóg Mnie wspomaga. Któż Mnie potępi? Wszyscy razem pójdą w strzępy jak odzież, mól ich zgryzie.


Męka Chrystusa na Trafalgar Square
2014-04-15 17:37:27

KAI |

Po raz piąty z rzędu jeden z głównych placów Londynu, Trafalgar Square zamieni się w Jerozolimę sprzed dwóch tysięcy lat. W Wielki Piątek będzie tam dwukrotnie odtworzona Męka Pańska.

Męka Chrystusa na Trafalgar Square   Roman Koszowski /GN Misterium Męki Pańskiej w Cieszynie - inscenizacje wydarzeń zbawczych są wciąż niezwykle popularne

Wykona ją 80 aktorów z zespołu Wintershall Players. Spodziewany jest udział ponad 20 tys. widzów. Modlitwę na zakończenie pierwszego przedstawienia odmówi kard. Vincent Nichols, metropolita Westminsteru.

Hierarcha cieszy się, że ludzie należący do różnych wyznań chrześcijańskich przypomną londyńczykom dlaczego mają dzień wolny w Wielki Piątek. - Przedstawienie Męki Jezusa na Trafalgar Square ukaże prawdziwe znaczenie Wielkanocy - uważa kardynał.


2014-04-15 17:35:43

Film online:

Zobacz film online

Cytat dnia:

EWANGELIA  DNIA"Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: "Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?" On odrzekł: "Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami"". Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . A gdy jedli, rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi;;;"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        
/ w maju, czerwcu i październiku
po nabożeństwie 
około 19.00/ Uwaga:                                                                                                                                                                                                           jeżeli w sobote są
śluby to spotkanie                                                                                                                                                                                                                     przed chrztem odbywa się                                                                                                                                                                                                   w piątek  w tych samych godzinach/
UWAGA ! DO KANCELARII 
ZGŁASZAMY SIĘ
Z AKTEM URODZENIA,                                                                                                                                                                                                               DANE RODZICÓW
CHRZESTNYCH
- DWA TYGODNIE 
WCZEŚNIEJ.

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

    Godziny urzędowania:
    poniedziałek:
    15.00-17.30
    środa:
    16.00-17.30
    piątek:
    16.00-17.00
    tel 602-108-026
  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 285072