Aktualności

Adoracja Nocna Najświętszego Serca Jezusa -DZISIAJ GODZ 18.00 MSZA ŚW I ADORACJA -par Jazgarzew(piatek 6 marca)
2015-03-06 13:53:36

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

xwl/vatican.va

S. Joanna F. Węgrzyn VSM

O. Mateo wprowadził Adorację wynagradzającą do ognisk rodzinnych, aby się stała środkiem ewangelizacji i uświęcania rodzin. Nie trzeba nikogo przekonywać, że żyjemy w czasach bardzo trudnych dla rodziny i tylko rodzina Bogiem silna zdoła się oprzeć zagrożeniom burzącym jej moralny ład. Kiedy Chrystus rzeczywiście zakróluje w rodzinach, a Jego miłość będzie odmieniać nasze serca, wtedy będzie budowana cywilizacja miłości we współczesnym świecie. W niemały sposób przyczyni się do tego modlitwa i ofiara z nocnego odpoczynku członków Adoracji Nocnej Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie.

LG tom II: Piątek II WP, str. 155; LG skrócone: Piątek II, str. 916
2015-03-05 21:55:21

Ant. Wyznaję Tobie moją winę, / nie opuszczaj mnie, Panie, zbawienie moje.

K. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego.
W. Bo łaskawy jest i miłosierny.

LG tom II: Piątek II WP, str. 155-156


Z Księgi Wyjścia

19, 1-19; 20, 18-21

Obietnica przymierza i objawienie się Pana na Synaju

Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.
Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: 'Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom'.
Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: 'Uczynimy wszystko, co Pan nakazał'. Mojżesz przekazał Panu słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza: 'Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze'.
A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: 'Idź do ludu i każ im przygotować się na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Oznacz ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, bo kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Nie dotknie go ręka, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydlę nie może być zachowane przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą pod górę'.
Wtedy Mojżesz zstąpił z góry i nakazał przygotować się ludowi. I wyprali swoje szaty. Później powiedział ludowi: 'Bądźcie gotowi za trzy dni i nie zbliżajcie się do kobiet'.
Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu, i uniósł się z niej dym jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów.
Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: 'Ty mów z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!' Mojżesz rzekł do ludu: 'Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli'. Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.
Wj 19, 5. 6; 1 P 2, 9

W. Jeśli słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, / będziecie szczególną moją własnością / pośród wszystkich narodów * I będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym.
K. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym. W. I będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym.

LG tom II: Piątek II WP, str. 157-158

Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom
(księga 4, 16, 2-5)

Przymierze Pańskie

W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: 'Pan, Bóg twój, ustanowił na górze Horeb przymierze; nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami waszymi, lecz z wami'.
Dlaczego Bóg nie zawarł przymierza z ojcami? Ponieważ 'Prawo nie zostało ustanowione dla sprawiedliwych'. Ojcowie zaś byli sprawiedliwi. Mając bowiem wypisaną na sercu i na duszy moc dekalogu miłowali Boga, który ich stworzył, powstrzymując się od wszelkiej niesprawiedliwości wobec bliźnich. Dlatego nie było potrzeby napominać ich karcącymi Pismami, ponieważ w sobie samych posiadali sprawiedliwość Prawa.
Z chwilą jednak, gdy ta sprawiedliwość i miłość względem Boga poszły w zapomnienie w Egipcie i zgasły, Bóg dla swojej wielkiej miłości ku ludziom zmuszony był objawić im się poprzez żywy głos.
Mocą swoją wyprowadził więc lud z Egiptu, aby człowiek stał się z powrotem uczniem i naśladowcą Boga. Na nieposłusznych zsyłał kary, aby Izrael nie pogardzał Tym, który go stworzył. Karmił go manną, ażeby kiedyś mógł przyjąć pokarm duchowy, tak jak to powiedział Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa: 'Żywił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, abyś poznał, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, lecz wszelkim słowem Boga, które pochodzi z Jego ust'.
Nakazywał miłość względem Boga i uczył sprawiedliwości w stosunku do bliźniego, aby człowiek nie był ani niesprawiedliwy, ani niegodny Boga. Przez dekalog przygotowywał człowieka do przyjaźni ze sobą i do zgody z bliźnim, co było pożyteczne dla samego człowieka, bo Bóg niczego od niego nie potrzebował.
Wszystko to przynosiło człowiekowi zaszczyt, dopełniając w nim tego, czego mu brakowało, to znaczy przyjaźni z Bogiem. Bóg jednak nie osiągnął stąd żadnej korzyści, nie potrzebując zresztą miłości człowieka.
Człowiek natomiast potrzebował chwały Bożej, której nie mógł w żaden sposób inaczej osiągnąć, jak tylko przez posłuszeństwo względem Boga. Dlatego to Mojżesz znowu mówi: 'Wybieraj życie, abyś żył ty i twoje potomstwo miłując Pana, Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego; ponieważ to jest twoje życie i długie trwanie twoich dni'.
Aby przygotować człowieka do tego życia, Bóg osobiście i w jednakowy dla wszystkich sposób ogłosił prawdy dekalogu. Prawdy te trwają niezmiennie również w naszych czasach, bo przyjście Boga w ciele rozszerzyło je tylko i pomnożyło, nic w nich nie zmieniając.
Jeżeli zaś chodzi o przykazania dotyczące uległości: Bóg nadał je ludowi osobno, za pośrednictwem Mojżesza; a służyły one nauce albo karceniu Izraelitów, jak to powiedział sam Mojżesz: 'I mnie nakazał Pan w tym czasie uczyć was praw i nakazów'.
Dlatego wszystko to, co zostało dane ku służbie w posłuszeństwie i jako znak, Bóg ograniczył nowym przymierzem wolności. Naturalne zaś przykazania, właściwe ludziom wolnym i wszystkim wspólne, powiększył i rozszerzył, udzielając nam przez przybranie za synów hojnie łaski poznania, że Bóg jest Ojcem, abyśmy Go mogli kochać całym sercem i pójść, bez odwracania się, za Jego Słowem.


W. Mojżesz, sługa Boży, pościł przez czterdzieści dni i nocy, * Aby stać się godnym przyjąć Prawo Boże.
K. I kiedy wszedł na górę Synaj, przebywał tam czterdzieści dni i nocy. W. Aby stać się godnym przyjąć Prawo Boże.


LG tom II: Piątek II WP, str. 159; LG skrócone: Piątek II WP, str. 303

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy oczyszczeni przez czterdziestodniową pokutę, * w należytym usposobieniu ducha mogli dojść do zbliżających się świąt wielkanocnych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


2015-03-05 21:54:20

Święty Dominik adorujący Krzyż Chrystusa

Piątek
2015-03-05 21:52:33

Czytania z dnia 06.03.2015

Pierwsze czytanie

(Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28)

Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: Wiesz, że bracia twoi pasą trzodę w Sychem. Chcę cię więc posłać do nich. Józef zatem udał się za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: Oto nadchodzi ten, który miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów! Gdy to usłyszał Ruben, [postanowił] ocalić go z ich rąk; rzekł więc: Nie zabijajmy go! I mówił Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego. Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie - długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem! I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu.Psalm
(Ps 105,16-21)

REFREN: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał

Pan przywołał głód na ziemię
i odebrał cały zapas chleba.
Wysłał przed nimi męża:
Józefa, którego sprzedano w niewolę.

Kajdanami ścisnęli mu nogi,
jego kark zakuto w żelazo,
aż się spełniła jego przepowiednia
i poświadczyło ją słowo Pana.

Król posłał, aby go uwolnić,
wyzwolił go władca ludów.
Ustanowił go panem nad twoim domem,
władcą nad całą swą posiadłości.Aklamacja przed Ewangelią
(J 3,16)

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy ma życie wieczne.Ewangelia
(Mt 21,33-43.45-46)

Jezus powiedział do Arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - DOROŚLI I MŁODZIEŻ STARSZA -STUDENCI od 21 do 25 marca 2015 2015-02-27 12:09:38
2015-03-05 18:22:34

Rozpoczęcie SOBOTA   21.03.  2015r   godz  18.00
NIEDZIELA   22 marzec  2015rok
 Kościół w Jazgarzewie Godz 7.30 ,  9.15, 11.45-dzieci  , i 18.00, Kaplica w Pęcherach godz 8.00 w  Łosiu 15.00
Poniedziałek  23 marca    w Jazgarzewie Godz 9.15 ,18.00 i 19.30 
Pęchery   g.11.00  ,   Robercin 16.30                                                                                                              Wtorek  24 marzec    SPOWIEDZ  JAZGARZEW g. 8.30 do 10.30                                                                            Msza św  z nauka  z  9.15 , 18.00 , NABOŻEŃSTWO POKUTNE  godz 19.30 .Kaplica w Pęcherach 11.00- spowiedź , Msza sw z nauką i zakończenie rekolekcji 
Kaplica w Robercinie  godz 16.00 spowiedź i Msza sw z nauką  godz 16.30                            
Środa  UroczystośĆ ZWIASTOWANIA 25 marzec   
ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI  DLA DOROSLYCH godz 9.15 , 18.00  i 19.30  , 16.30 w Robercinie


 DLA DZIECI REKOLEKCJE  SZKOLNE    25.03 – 27.03  /środa, czwartek i piatek / : młodzież  Gimnazjalna  godz 8.00 ,  kl  IV,   V i VI  , godz 9.15 , KLAS 0 ,I , II i III godz 10.45 / te same godziny przez trzy dni / SPOWIEDŹ DLA DZIECI i  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W CZWARTEK , ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJ  na Mszy sw  w PIĄTEK REKOLEKCJE  POPROWADZI KS PAWEŁ WITKOWSKI MODERATOR RUCHU ŚWIATŁO ŻYCIE

Na \'kocią łapę\' to nie życie!
2015-03-05 06:33:16

 

Katarzyna Buganik

'Konkubinat to grzech. Nie cudzołóż!' - to hasło, które pojawiło się na billboardach w 100 miastach Polski, m.in. w Warszawie, Gdańsku i Kaliszu, a także w Zielonej Górze.

Na "kocią łapę" to nie życie!   Katarzyna Buganik /Foto Gość Billboard 'Konkubinat to grzech'
Akcja, która potrwa kilka tygodni, ma zwrócić uwagę na problem par żyjących bez sakramentu małżeństwa

Akcję zorganizował Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin wraz z Fundacją Razem w Rodzinie.

- Nikogo nie oceniamy, ale chcemy przypomnieć o tym, co jest zapisane w Ewangelii i jaka jest nauka Kościoła. Dzisiaj w czasach liberalizacji pewnych pojęć warto jasno przypominać, że konkubinat jest grzechem. Trzeba pokazywać, że sakrament małżeństwa nie jest pustym obrzędem, ale prawdziwą obecnością Chrystusa w relacji żony i męża - wyjaśnia ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor KODR.

Według danych GUS w 2013 roku było w Polsce 643 tysiące związków niesakramentalnych. - Co gorsza z roku na rok ta liczba wzrasta. Duży procent żyjących w tzw. „wolnych związkach” to ludzie młodzi, którzy bez przeszkód mogą zawrzeć związek małżeński - dodaje ks. Drąg

W akcję włącza się również Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W Zielonej Górze billboard wisi na ul. Chrobrego.

- Ten przekaz ma budzić sumienia, zwłaszcza w Wielkim Poście, kiedy wzywamy do nawrócenia. My jako duszpasterstwo diecezjalne czujemy się zobowiązani, by propagować ideę ogólnopolską KODR. Do wszystkich parafii naszych diecezji przekazaliśmy też plakat „Konkubinat to grzech” - informuje ks. Mariusz Dudka, diecezjalny duszpasterz rodzin. - Choć nie prowadzimy statystyk, ile jest konkubinatów, to wiemy, że jesteśmy w czołówce regionów pod względem liczby pary żyjących bez ślubu. Mamy też najwyższy odsetek rozwodów w Polsce.

- Jestem przeciwniczką konkubinatu i myślę, że taki sposób przekazu to dobry pomysł. Billboard mnie nie szokuje, ale na pewno zwraca uwagę przechodniów i daje im do myślenia - mówi Agnieszka Bendiuł z Żagania.

 

Franciszek: Kościół nie może tolerować pogardy wobec starości
2015-03-05 06:30:51

Kościół nie może i nie chce podporządkować się mentalności niecierpliwości, a tym mniej obojętności i pogardy wobec starości – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

2015-03-04 10:57
st (KAI) / Watykan, sg
fot. PAP/EPA/CLAUDIO PERI


W swojej katechezie Ojciec Święty zwrócił uwagę na miejsce osób starszych w rodzinie i społeczeństwie. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało około 12 tys. wiernych.

Franciszek zauważył, że dzięki postępom medycyny ludzkie życie się wydłużyło, zwiększyła się liczba osób starszych, ale nie przybyło hojności wobec nich. Zaznaczył, że jakość społeczeństwa zależy od jego stosunku do seniorów. Często bowiem w społeczeństwie zorientowanym na zysk są oni traktowani jak balast. – Nikt nie śmie powiedzieć to otwarcie, ale tak się czyni! Jest coś podłego w tym przyzwyczajeniu do kultury odrzucenia. Chcemy usunąć nasz nasilający się strach przed słabością i bezbronnością; ale czyniąc w ten sposób zwiększamy w osobach starszych udrękę z powodu złego tolerowania i opuszczenia – stwierdził papież. Dodał, że osoby starsze powinny być dla całego społeczeństwa bogactwem mądrościowym.

Naj­now­sze wy­da­nie „Wy­cho­wawcy”
2015-03-03 22:01:05

okladka_03-2015Dziecko nie­peł­no­sprawne, ze spe­cjal­nymi po­trze­bami edu­ka­cyj­nymi, jest wy­zwa­niem dla ro­dziny, przed­szkola i szkoły. Jego roz­wój za­leży od tro­skli­wej opieki i bez­wa­run­ko­wej mi­ło­ści. Jego oso­bo­wość kształ­tuje po­stawa ro­dzi­ców i na­uczy­cieli, at­mos­fera pa­nu­jąca w domu ro­dzin­nym, w szkole, do­bre i mą­dre wy­cho­wa­nie. Gdy ro­dzina i szkoła wspo­ma­gają roz­wój dziecka nie­peł­no­spraw­nego i gdy ono wkłada dużo wy­siłku w po­ko­na­nie nie­peł­no­spraw­no­ści, wów­czas może osią­gnąć wielki suk­ces. Mamy wiele przy­kła­dów świa­to­wej sławy nie­wi­do­mych mu­zy­ków, sław­nych nie­peł­no­spraw­nych spor­tow­ców, wy­bit­nych na­ukow­ców, twór­ców kul­tury i sztuki.

No­wo­cze­sna pe­da­go­gika spe­cjalna do­sto­so­wuje na­ucza­nie i wy­cho­wa­nie do spe­cy­ficz­nych moż­li­wo­ści da­nego ucznia. Do­strzega się róż­no­rod­ność wśród uczniów i na nowo de­fi­niuje miej­sce ucznia nie­peł­no­spraw­nego w sys­te­mie oświaty. Szkoła spe­cjalna daje szansę roz­woju dziecku nie­peł­no­spraw­nemu pod kie­run­kiem wielu spe­cja­li­stów, ale jed­no­cze­śnie ozna­cza jego izo­la­cję. Forma in­te­gra­cyjna umoż­li­wia na­ukę w szkole ogól­no­do­stęp­nej, za­pew­nia in­te­gra­cję prze­strzenną i wy­maga opra­co­wa­nia dla każ­dego ucznia nie­peł­no­spraw­nego in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu edukacyjno- te­ra­peu­tycz­nego (IPET). Szkoła kształ­tuje po­zy­tywne po­stawy wo­bec osób nie­peł­no­spraw­nych, po­dej­muje dzia­ła­nia ma­jące na celu zbli­ża­nie uczniów nie­peł­no­spraw­nych z peł­no­spraw­nymi.

In­te­gra­cja po­woli za­czyna być za­stę­po­wana przez „włą­cza­nie”. Edu­ka­cja włą­cza­jąca sku­pia się na po­ten­cjale i moż­li­wo­ściach dziecka, na na­ucza­niu zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nym – jest ela­styczna, bo dzieci uczą się w róż­nym tem­pie. Za­kłada, że to nie dziecko na­leży zmie­niać i przy­sto­so­wać do sys­temu szkol­nego, lecz szkoła i sys­tem na­ucza­nia musi się zmie­nić, by spro­stać po­trze­bom wszyst­kich uczniów – spraw­nych i nie­peł­no­spraw­nych.

We­dług sza­cun­ków GUS 18% po­pu­la­cji uczniow­skiej to ucznio­wie z róż­nymi ro­dza­jami nie­peł­no­spraw­no­ści. Te dzieci po­winny się uczyć w śro­do­wi­sku ró­wie­śni­czym, ro­dzin­nym, lo­kal­nym. Osta­teczną de­cy­zję o for­mie kształ­ce­nia spe­cjal­nego po­dej­mują ro­dzice, wy­bie­ra­jąc szkołę spe­cjalną, szkołę z kla­sami in­te­gra­cyj­nymi lub szkołę ogól­no­do­stępną. W bie­żą­cym roku szkol­nym wiele uwagi po­święca się „Edu­ka­cji włą­cza­ją­cej uczniów nie­peł­no­spraw­nych”.


dr Jó­zef Wi­niar­ski
re­dak­tor na­czelny

Czas przestrajania na Boga
2015-03-03 06:30:14

Ks. Marek Łuczak

 

Na naszych oczach dokonują się często prawdziwe cuda. Choć nie możemy wiedzieć, jak wygląda dialog między spowiednikiem a penitentem, dowiadujemy się czasem o jego skutkach: ateiści odzyskują wiarę, grzesznicy odwracają wzrok od zła

Niedawno polskie społeczeństwo było świadkiem wyjątkowej porażki lewicowej ideologii. Gorliwi wyznawcy marksizmu, stojący przez lata na pierwszej linii frontu walki o ateistyczną rzeczywistość, na oczach całego kraju przyznali, że popełnili błąd. Choć z ramienia partii pełnili najwyższe funkcje w państwie, przed śmiercią uznali nad sobą Kogoś niewspółmiernie większego. Tak bowiem należy interpretować uderzenie się w piersi w sakramencie pokuty i pojednania. Pogrzeb katolicki w przypadku osób, które publicznie opowiadały się przeciwko wierze, musi być poprzedzony przynajmniej żalem za grzechy, a jeśli pozwoli czas – także spowiedzią.

Światło jak zaproszenie

Pierwsza część Wielkiego Postu związana jest z nawróceniem. Obecny okres liturgiczny będzie miał szczególne znaczenie ze względu na hasło roku duszpasterskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (por. Mk 1, 15). – To hasło ukazuje sens wszystkich działań duszpasterskich – mówi ks. Andrzej Milej z diecezji sosnowieckiej. „Wiara bez uczynków jest martwa” – poucza św. Jakub (2, 26). Jeśli więc w życiu duchowym ma o coś chodzić w przygotowaniu do Paschy, to przede wszystkim o nawrócenie.

Ks. Alfred Szkróbka, emerytowany proboszcz dużej miejskiej parafii, zwraca uwagę na instrumenty służące realizacji tego celu. – Nie do przecenienia jest tutaj konfesjonał – przekonuje. – Każdy ksiądz jest narzędziem w rękach Bożego Miłosierdzia, a zapalone w konfesjonale światło powinno być traktowane jak zaproszenie. W parafii, gdzie pracuję po dziś dzień, tak właśnie traktuję swoją posługę w konfesjonale. Staram się, by to światło paliło się jak najczęściej.

Marszałek Senatu ma zakaz wjazdu do Rosji
2015-03-03 06:28:17

Bogdan Borusewicz miał stanąć na czele polskiej delegacji, która weźmie udział w jutrzejszym pogrzebie opozycjonisty Borysa Niemcowa w Moskwie. Jednak władze Rosji nie zgodziły się na jego przyjazd.
20150302 17:47, aktual. 20:00 mz na podst. TVN24.pl
fot. PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

  
– Chciałem złożyć hołd dla zamordowanego Borysa Niemcowa, dla wszystkich Rosjan, którzy tak myślą jak on, ale przed chwilą dowiedziałem się, że władze rosyjskie nie wpuszczą mnie na pogrzeb do Moskwy – poinformował dziś po południu na konferencji prasowej zaskoczony Borusewicz.

– Myślę, że opinia publiczna w Polsce i w Rosji zinterpretuje ten fakt i wyciągnie z niego wnioski – dodał marszałek Senatu. Ocenił, że Rosja Władimira Putina nie chce słuchać ludzi, którzy mają inne zdanie. Zaznaczył, że nie otrzymał żadnego uzasadnienia tej decyzji.

Film online:

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia:

3. Droga Krzyżowa, 6 marca

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Nie ma o niej mowy w Ewangelii. Ale tradycja przekazała opowieść o kobiecie odważnej i czułej. Być może należała do kobiet, które podążały za Jezusem. Ale może było tak, że nie znała Go wcale, jednak postanowiła pójść za odruchem wrażliwego kobiecego serca. Od dłuższego czasu patrzyła na Jego zmagania. Widziała, jak upadł bezwładnie pod ciężarem krzyża. Nie umiała wytrzymać tego, że stoi w tłumie gapiów i... nic. Czuła, że musi coś zrobić, jakoś pokazać, że nie jest sam, że ktoś chce Mu pomóc.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 443291