A A A

Aktualności

Gruzja: Franciszek modlił się o pokój na świecie
2016-09-30 20:34:42

'Panie Jezu, rozciągnij cień Twego krzyża nad narodami toczącymi ze sobą wojnę; zjednocz ze Swym krzyżem cierpienia wielu niewinnych ofiar: dzieci, osób starszych, chrześcijan prześladowanych'.

Tymi słowami papież Franciszek modlił się o pokój na świecie w kościele katolickim obrządku chaldejskiego pw. św. Szymona w Tbilisi.

Publikujemy tekst modlitwy:

Panie Jezu,
Wielbimy krzyż Twój,
który uwalnia nas od grzechu - źródła wszelkiego podziału i zła;
głosimy Twoje zmartwychwstanie,
które wybawia człowieka z niewoli upadku i śmierci;
oczekujemy Twego przyjścia w chwale,
które urzeczywistni Twoje królestwo sprawiedliwości, radości i pokoju.

Panie Jezu,
Przez Twoją chwalebną mękę,
Pokonaj zatwardziałość serc uwięzionych w nienawiści i egoizmie;
mocą Twojego zmartwychwstania,
wyrwij z ich stanu ofiary niesprawiedliwości i ucisku;
ze względu na wierność Twego przyjścia,
przyćmij kulturę śmierci i spraw, aby zajaśniał triumf życia.

LG tom IV: Sobota II, str. 735; LG skrócone: Sobota II, str. 933
2016-09-30 20:29:08

Ant. Chwalcie Boga, niebiosa, / On nas uwolnił od naszych grzechów.

K. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie.
W. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Z Listu
św. Pawła Apostoła do Filipian

4, 10-23

Szczodrobliwość Filipian dla Pawła
Bracia! Bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro.
Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen.
Flp 4, 12-13; 2 Kor 12, 10

W. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować, i być sytym, i głód cierpieć, / obfitować i doznawać niedostatku. * Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
K. Mam upodobanie w moich słabościach, w uciskach z powodu Chrystusa. W. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

LG tom IV: Własne, str. 1229-1230

Z autobiografii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy
(Manuscrits autobiographiques, Lisieux 1957, 227-229)

W sercu Kościoła ja będę miłością
Kiedy wielkie moje pragnienia zaczęły się stawać dla mnie męczeństwem, otwarłam listy świętego Pawła, aby znaleźć jakąś odpowiedź. Przypadkowo wzrok mój padł na dwunasty i trzynasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Przeczytałam najpierw, że nie wszyscy mogą być apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy nauczycielami, oraz że Kościół składa się z różnych członków i że oko nie może być równocześnie ręką. Odpowiedź była wprawdzie jasna, nie taka jednak, aby ukoić moje tęsknoty i wlać we mnie pokój.
Nie zniechęcając się czytałam dalej i natrafiłam na zdanie, które podniosło mnie na duchu: 'Starajcie się o większe dary. Ja zaś wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą'. Apostoł wyjaśnia, że największe nawet dary niczym są bez miłości i że miłość jest najlepszą drogą bezpiecznie prowadzącą do Boga. Wtedy wreszcie znalazłam pokój.
Gdy zastanawiałam się nad mistycznym ciałem Kościoła, nie odnajdywałam siebie w żadnym spośród opisanych przez Pawła członków, albo raczej pragnęłam się odnaleźć we wszystkich. I oto miłość ukazała mi się jako istota mego powołania. Zrozumiałam, że jeśli Kościół jest ciałem złożonym z wielu członków, to nie brak w nim członka najbardziej szlachetnego i koniecznego; zrozumiałam, że Kościół ma serce i że to serce pała gorącą miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość porusza członki Kościoła i że gdyby ona wygasła, apostołowie nie głosiliby już Ewangelii, męczennicy nie przelewaliby już krwi. Zobaczyłam i zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i miejsca; słowem, miłość jest wieczna.
Wtedy to w uniesieniu duszy zawołałam z największą radością: O Jezu, moja Miłości, nareszcie znalazłam moje powołanie: moim powołaniem jest miłość. O tak, znalazłam już swe własne miejsce w Kościele; miejsce to wyznaczyłeś mi Ty, Boże mój. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością. W ten sposób będę wszystkim i urzeczywistni się moje pragnienie.

por. Ps 21, 4; Hi 31, 18;
Ef 3, 18; Ps 31, 20

W. Boże, Ty mnie umiłowałeś i od dzieciństwa mnie prowadziłeś; * Aż dotąd nie mogę pojąć głębi Twojej miłości.
K. Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych. W. Aż dotąd nie mogę pojąć głębi Twojej miłości.


LG tom IV: Własne, str. 1231; LG skrócone: Własne, str. 1491

Módlmy się. Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus * i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wspomnienie obowiązkowe św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
2016-09-30 20:25:35


Garść informacji:

Teresa Martin urodziła się w Alencon w roku 1873. Gdy miała 15 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Lisieux. Odznaczała się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością w Bogu. Tych cnót uczyła powierzone jej nowicjuszki. Złożyła swoje życie w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół. Zmarła 30 września 1897 roku.
Święta Teresa z Lisieux

1 PAŹDZIERNIKA 2016 Sobota Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
2016-09-30 19:35:15

Dzisiejsze czytania

(Hi 42,1-3.5-6.12-17)
Hiob odpowiedział Panu, i rzekł: Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przesłania zamiar nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele. A teraz Pan błogosławił Hiobowi, tak że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic. Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych potomków - w całości cztery pokolenia. Umarł Hiob stary i pełen lat.

(Ps 119,66.71.75.91.125.130)
Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze

Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności,
bo ufam Twoim przykazaniom.
Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś,
bym się nauczył Twych ustaw.

Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki,
że dotknąłeś mnie słusznie.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twoich wyroków,
bo wszelkie rzeczy Ci służą.

Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał
i poznał Twoje napomnienia.
Poznanie Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.

(Mt 11,25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

(Łk 10,17-24)
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

Rozważania do czytań

Oremus

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897) opisuje swoje przylgnięcie do Boga jako napełnienie serca miłością, zapomnienie o sobie i poczucie szczęścia. Ukazuje nowy obraz świętości: być świętym to zaufać Bogu, przylgnąć do Niego jak małe dziecko. Tylko tak możemy znaleźć się w ramionach Jezusa, a te ramiona są jak winda do nieba. Dlatego nie trzeba być wielkim, by zdobyć niebo. Przeciwnie – trzeba być małym, ciągle mniejszym i mniejszym. A ta małość nie ma nic wspólnego z poniżaniem siebie, lecz jest ufnym powierzeniem się Bogu.

Małgorzata Konarska, „Oremus” październik 2007, s. 4

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

Błogosławieni uciśnieni

Jeśli współcierpimy z Tobą, o Chryste, wespół z Tobą żyć i królować będziemy (2 Tm 2, 11-12)

Kiedy utrapienia fizyczne lub moralne dręczą człowieka i niemal więzią go w położeniu bez wyjścia, niełatwo wierzyć w błogosławieństwo, które ogłosił Pan. Cierpienie jednak kryje zawsze tajemnicę życia i zbawienia. „Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości — mówi psalm. — Kto postępuje naprzód, wśród płaczu niosąc ziarno na zasiew, z powrotem przyjdzie wśród radości przynosząc swoje snopy” (Ps 126, 5-6). Jak ziarno musi obumrzeć w ziemi, aby dać życie nowym kłosom, tak człowiek musi być zmiażdżony w cierpieniu, by przynieść owoce radości wiecznej. Lecz pociechy należy oczekiwać i spodziewać się tylko od Boga. Trzeba Go oczekiwać. Jedynego, który zbawia i przemienia płacz w prawdziwą radość. Trzeba mieć odwagę podjąć krzyż nie tylko z rezygnacją, lecz także z miłością, ze stanowczą wolą, by iść za cierpiącym Jezusem aż na Kalwarię, aż do grobu, bo tylko ze śmierci może wyróść zmartwychwstanie. A trzeba to czynić sercem poszerzonym przez miłość, która przyjmuje cierpienie i śmierć, również za zmartwychwstanie braci. Wówczas zrozumie się, dlaczego św. Paweł powiedział: „Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku” (2 Kor 7, 4). A dla tego, kto umie cierpieć z Chrystusem za zbawienie świata, błogosławieństwo cierpienia zaczyna się sprawdzać tutaj na ziemi.

Narodowa pielgrzymka
2016-09-29 16:45:28

To będzie w Watykanie czas dla Polaków. W Pielgrzymce Narodowej w dniach 20-23 października wezmą udział biskupi i wierni, prezydent, premier, marszałkowie sejmu i senatu. Teraz jest ostatni moment na decyzję o wyprawie do Rzymu


2016-09-29 16:36:45

Wspomnienie obowiązkowe św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Garść informacji:

Hieronim urodził się w Stridonie w Dalmacji około roku 340. Odbywał studia w Rzymie i tam przyjął chrzest. Wybrawszy życie ascetyczne, udał się na Wschód i tam przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Rzymu został sekretarzem papieża Damazego i rozpoczął pracę nad łacińskim przekładem Pisma św. Następnie wyjechał do Betlejem i tam przez 35 lat studiował Pismo św., tłumaczył je na język łaciński i komentował, roztaczając równocześnie opiekę nad wieloma klasztorami. Zmarł 30 września 420 roku w Betlejem.
Święty Hieronim

Drogocenna Perła - Каштоўная Перлiна
2016-09-29 09:09:51

Thursday, September 15, 2016

Friday, September 2, 2016

Opis

MDE 'Drogocenna Perła' Mt 13,46 - jest Międzynarodową Diakonią Ewangelizacji
 działającą w ramach
Ruchu Światło-Życie.  
Jesteśmy obecni w Niemczech, Polsce, na Białorusi i w Turkmenistanie. Prowadziliśmy również Oazy 15-dniowe lub Rekolekcje Ewangelizacyjne w Rosji, Mołdawii, Ukrainie, w wielu miejscach Kazachstanu, Uzbekistanie, Szkocji, Irlandii, Hiszpanii, Anglii, Turkmenistanie. Odwiedziliśmy Kirgizję w 2008 roku i Tadżykistan w 2015 roku (ks. Ireneusz Kopacz dotarł autostopem z Turkmenistanu przez Uzbekistan do Duszanbe).
       Nasze powołanie widzimy w wypełnianiu słów Pana: 'idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego' (Mt 28,19) oraz 'gdy Duch Świety zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi' (Dz 1,8). Realizujemy to poprzez prowadzenie comiesięcznych Ewangelizacyjnych Oaz Modlitwy EOM 2033 w Niemczech, Białorusi i Polsce/2 razy w roku/, 15-dniowych Oaz Nowego Życia a także inne formy ewangelizacji.
       W ten sposób możemy w wymiarze międzynarodowym rozwijać 'Drogocenną Perłę' i przyczyniać się do rozwoju Ruchu Światło-Życie w tym czasie Nowej Ewangelizacji. Wspólnota nasza prowadzi ewangelizację i formację w parafiach i ma na celu budowanie żywych wspólnot Kościoła. Służymy w parafiach poprzez przygotowywanie Liturgii, modlitwę wstawienniczą, formację ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej. Jesteśmy świadomi słów św. Pawła: 'biada mi gdybym nie głosił Ewangelii' (1 Kor 9,16).
    Jest wspólnota międzypokoleniową, międzystanową i międzynarodową. Jest wspólnotą charyzmatyczną. 

Nasza historia

 • ·         nasza wspólnota wywodzi się z comiesięcznych oaz modlitwy EOM 2000, cyklu, który rozpoczęliśmy w Nowy Rok 1988/89 (1 NEOM 2000) w domu 'Betania' w Carlsbergu i który to cykl trwa do dzisiaj
 • ·         04.06.1990 w Carlsbergu zawiązał się Zespół Pierwszej Ewangelizacji
 • ·         na Oazie Nowego Życia III° w Rzymie w 1994 r. powstała Diakonia Ewangelizacji 'Drogocenna Perła' Mt 13,46
 • ·         19.06.1996, w dniu św. Romualda, podpisaliśmy umowę dzierżawy i zamieszkaliśmy w Płocicznie - zawiązała się Diakonia Wewnętrzna
 • ·         od czerwca 1999 nasza wspólnota nazywa się Międzynarodowa Diakonia Ewangelizacji 'Drogocenna Perła' Mt 13,46
 • ·         09.12.1999 zakończenie pobytu w Płocicznie
 • ·         od Oazy Zimowej 28.01.2000 zamieszkaliśmy w Jabłońcu koło Słupska

·          W okresie od 2000 do 2014 roku przeprowadziliśmy 79 oaz na Białorusi, w Polsce, Niemczech, Kazachstanie, Rzymie, Barcelonie, Turkmenistanie; od 2003 do 2007 roku wyjeżdżaliśmy regularnie do Kazachstanu na Oazę letnią i zimowe rekolekcje, a od 2008 roku regularnie jeździmy do Turkmenistanu 2 razy w roku. 
·                 Co roku prowadzimy międzynarodową Oazę Nowego Życia III stopnia w Rzymie, naprzykład w roku 2014 uczestniczyło 55 osób z Polski, Białorusi, Czech i Słowacji. 
·          W latach 1999-2014 przeprowadziliśmy XX spotkań 'Parresia'. Jest to spotkanie przedstawicieli wspólnot zagranicznych Ruchu Światło-Życie. Spotkanie to odbywa się w Częstochowie bezpośrednio przed Kongregacją Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.
·                   W roku 2003, po raz pierwszy w naszej wspólnocie na Białorusi, było wręczonych 11 Krzyży Animatorskich przez byłego nuncjusza abp. Iwana Jurkowicza, w roku 2005 otrzymało te Krzyże następne 5 osób,  w roku 2008 otrzymały te Krzyże następne 3 osoby, w roku 2014 otrzymała jedna osoba Krzyż Animatora z Polski,   w roku 2015 wręczyliśmy Krzyż Animatora osobie z Turkmenistanu.

Nasza struktura

     MDE 'Drogocenna Perła' istnieje i działa w ramach Ruchu Światło-Życie. Skupia obecnie Polaków i Białorusinów. Moderatorem jest ks. Ireneusz Kopacz, członek Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.
 
     W latach 80-ch wraz z innymi klerykami wyjechali z Ojcem Franciszkiem Blachnickim poza granicę Polski, aby tworzyć wspólnotę męską Ruchu Światło-Życie w ówczesnym Centrum w Carlsbergu. 25.05.1985 roku ks. Ireneusz był wyświęcony na kapłana razem z trzemia innymi klerykami i od tamtego czasu jest w Carlsbergu, ale już od początku miał powołanie do ewangelizacji i misji aż do krańców ziemi. Będąc w Niemczech jeszcze przed święceniami wyruszał autostopem do miejsc, gdzie przebywali Polacy, którzy uciekali z PRL, aby ewangelizować ich i zapraszać do Centrum „Marianum” w Carlsbergu. Minęło wiele lat, a sporo polskich rodzin do tej pory przyjeżdża do tego miejsca, aby nabrać sił duchowych. 
   MDE 'Drogocenna Perła' jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Koordynatorów Szkół Ewangelizacji 2033 Europa (ACCSE 2033).
Wspólnota w swojej modlitwie obejmuje wszystkie kontynenty i pragnie przyczyniać się do tego, żeby Ewangelia dotarła aż po krańce ziemi.
       Na Białorusi wspólnota zawiązała się od misyjnego wyjazdu do Mińska w roku 1992, potym jak do Carlsbergu trafił zespół taneczny z Mińska 'Mara'. Co roku są prowadzone 15-dniowe oazy nowego życia w Siniło i Budsławiu, Ewangelizacyjne Oazy Modlitwy, spotkania formacyjne, szkoła animatora. Wspólnota głównie się gromadzi przy parafii św. Aleny i św. Szymona, gdzie ma w ciągu tygodnia kilka spotkań oazowych: w poniedziałki-spotkania modlitweno-ewangelizacyjne, we wtroki-spotkania po domach, środy-spotkania formacyne (przed i po I stopniu, po II i stopniu), czwartki-spotkania animatorów, piątki-ekumeniczne spotkania modlitewne za Białoruś, soboty-szkoła animatora i 2 Kregi Domowego Kosciola./razem ok.70 osob/ Przed spotkaniami wspólnota uczestniczy i posługuje w Eucharystii. Miejscem centralnym dla wspólnego spotkania wszystkich członków jest niedzielnia Eucharystia o 19.00. Od lat wspólnota na Białorusi organizuje piątkowe nocy czuwania w domach w intencji ewangelizacji, a w soboty – godziny czuwania przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Matki Bożej Budsławskiej. Od kilku lat wspólnota jest zaangażowana w ekumeniczną Modlitwę za Białoruś i ewangelizacyjne kontakty z ludzmi, walczącymi o wolność, sprawiedliwość w tym kraju. Od kilku miesięcy wspólnota razem z Legionem Marii organizuje wspólne wyjazdy do Sanktuarium w Budsławiu w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
 
     W Polsce wspólnota jest w Gdańsku i Chojnicach. W Turkmenistanie jest w Aszgabadzie. W Niemczech wiele lat w poniedziałki odbywają się spotkania w Ludwigshafen, a od kilku i we Frankenthalu. Poza tym w latach 1992/1993 mieliśmy bardzo liczne EOMy w Carlsbergu, teraz są również w Horbach, gdzie staramy się prowadzić Oazy zimowe. Od światowego dnia młodzieży w Madrycie 2011 mamy Oazy sierpniowe w Barcelonie. 
       Prowadzimy też regularne modlitwy (Nieszpory, Kompleta) przez skype w języku Polskim i Białoruskim.
     Do Turkmenistanu po raz pierwszy dotarliśmy w roku 2008, w listopadzie, razem z o. Tomem Forrestem na zaproszenie wieloletniego przyjaciela oaz i ks. Ireneusza O.Andrzeja Madeja. W roku 2009 odbyła się Oaza Nowego Życia I stopnia w Kurtli pod Aszgabatem. Było nas 35 osób różnych narodowości: z tego 13 Turkmenów. Prawie cały czas był z nami o. Andrzej Madej: 9 dni z 15. Kiedy go nie było, dojeżdżał o. Robert, aby celebrowac Eucharystię, gdyż ks. Ireneuszowi omówili w wydaniu wizy. Było 5 grup: dorosłych, młodzieży i Dzieci Bożych. Był to bardzo ważny czas ewangelizacji i doświadczenia wspólnoty kościoła na Turkmenskej ziemi. W następnym roku 2010 odbyła się kolejna Oaza I i II stopnia. A w roku 2011 9 osób z Turkmenistanu uczestniczyło w Oazie III stopnia w Rzymie. Oprócz lata dojeżdżamy do Aszgabatu zimą, aby wesprzeć tamtejszą wspólnotę. Są regularne spotkania formacyjne. Animatorką na miejscu jest Swietłana Kłycziewa.  
       Duchowość i styl życia członków Wspólnoty opiera się na 10-ciu Drogowskazach Nowego Człowieka ku dojrzałości chrześcijańskiej: 
 • ·            JEZUS CHRYSTUS – przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela;
 • ·       NIEPOKALANA – Naśladowanie Maryi – Gwiazdy Ewangelizacji, codziennie modlitwa różańcowa, przynajmniej dziesiątka, jeśli możliwe razem z domownikami;
 • ·       DUCH ŚWIĘTY – codzienna modlitwa do Ducha Świętego, otwarcie się na Jego charyzmaty i życie Jego owocami (Gal 5,22-23);
 • ·         KOŚCIÓŁ – Wspólnota – być w małej grupie, mieć swojego animatora i moderatora, mieć częsty i regularny kontakt z grupą (telefony, smsy, emaile, odwiedziny); Wspólna Eucharystia przed Spotkaniem Formacyjnym i w miarę możności w niedzielę;
 • ·      SŁOWO BOŻE – codziennie czytać Pismo Święte (minimum 30 minut, Czytania mszalne z danego dnia, materiały formacyjne lub nauczanie Papieża, może być Liturgia Godzin) i wprowadzać w życie;
 • ·         MODLITWA – „NAMIOT SPOTKANIA” codziennie (jako fundament duchowości, minimum 30 minut jak w punkcie 5), zeszyt modlitewny, siatka modlitewna, modlitwa za kraje i codzienna Modlitwa Zawierzenia Wspólnoty, Noc Czuwania z piątku na sobotę – godzina w czasie od 22.30 do 7.30; Post w piątek w miarę możności o płynach, lub o wodzie i chlebie (w Pięćdziesiątnicę Radości Wielkanocnej i w Okresie Bożego Narodzenia pościmy w piątek tylko bez mięsa);
 • ·       LITURGIA – w miarę możliwości wspólnotowa Eucharystia niedzielna, Eucharystia przed  spotkaniem formacyjnym; jeśli możliwe częsty (codzienny) udział w Eucharystii czynny (czytanie, śpiew, modlitwa wiernych, komentarze, procesja z darami, procesja ze świecami, Ewangeliarzem, kadzidło);
 • ·         ŚWIADECTWO – EWANGELIZACJA udział aktywny w comiesięcznej Ewangelizacyjnej Oazie Modlitwy 2033, co najmniej jedna Oaza 15-dniowa w roku, Ewangelizacja na miejscu pracy i życia „w porę i nie w porę” 2 Tm 4,2;
 • ·         NOWA KULTURA – udział w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka (nie pijemy, nie palimy, skromny ubiór, jesteśmy punktualni w modlitwie i w życiu wspólnotowym, naprzykład 5 minut przed spotkaniem), udział w Obronie Życia,  tworzymy Nową Kulturę wokół nas;
 • ·         AGAPE – „miłość Chrystusa przynagla nas” 2 Kor 5,14, ewangelizacja środowisk trudnych (alkoholicy itd...), ewangelizacja studentów; ewangelizacja po krańce ziemi (Dz 1,8);

·          Rekolekcję MDE DP to udział w COM (Centralna Oaza Matka) na Zesłanie Ducha Świętego;
·         Konieczna jest zgoda współmałżonka na udział w życiu MDE. Małżeństwa zachowują duchowość małżeńską, comiesięczne spotkania małżeńskie, troska o Oazę Dzieci Bożych;
·         Finanse – obowiązek comiesięcznej dziesięciny (ofiarę) członków wspólnoty do wspólnej kasy MDE DP;
·          Do MDE DP wstępuję się (Uroczyste Wręczenie Krzyża Animatora) na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego czyli na COM przy warunku aktywnego udziału w formacji, szkole animatora (Redemptoris Missio, Christifideles Laici, Katechizm Kościoła Katolickiego), ewangelizacji (EOM), Oaz 15-dniowych, życiu i służenia wspólnoty.
       MDE „Drogocenna Perła” prowadzi często duszpasterstwo nadzyczajne. Przykładem jest zabieranie w niedzielę na Eucharystię polskich kierowców TIRów z parkingu Wattenheim, 5 km od Carlsbergu. Na Białorusi wspiera tych, co walczą o prawdę poprzez ewangelizację i formację tych ludzi. Jedną z form dzieł wyzwolenia jest rozwijanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 
MDE 'Drogocenna Perła' Mt 13,46 - jest międzynarodową Diakonią ewangelizacyjną działającą w ramach Ruchu Światło-Życie. Jesteśmy obecni w Niemczech, Polsce i na Białorusi. Byliśmy z misją oazową w Rosji, Kazachstanie, Litwie, Uzbekistanie, Kirgizji, Turkmenistanie, Irlandii, Szkocji, Moldawii, Ukrainie, Włoszech, Hiszpanii:) Nasze powołanie widzimy w wypełnianiu słów Pana: 'idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego' (Mt 28,19) oraz 'gdy Duch Świety zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi' (Dz 1,8). Мы вельмi радуемся, што Ты глядзiш нашу старонку Каштоỳнай Перлiны :)

 

Papiez do Polakow
2016-09-28 22:19:38

– Niech archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał w każdej chwili przypominają nam o obecności Boga, wspierają w walce ze złem, prowadzą nas bezpiecznie po drogach życia – powiedział Franciszek pozdrawiając dziś Polaków podczas audiencji ogólnej w Watykanie.

20160928 11:30
st (KAI) / Watykan, sg
fot. PAP/ EPA/GIORGIO ONORATI

– Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro w liturgii przypada święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. „Są oni duchami służebnymi, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie” (Hbr 1,14). Miejmy głębokie poczucie ich niewidzialnej obecności. Prośmy w modlitwie, by w każdej chwili przypominali nam o obecności Boga, wspierali w walce ze złem, prowadzili nas bezpiecznie po drogach życia. Zawierzajmy im samych siebie, naszych bliskich i ważne dla nas sprawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – powiedział Ojciec Święty do pielgrzymów polskich.


2016-09-28 22:14:46

Sw Michal Archaniol
2016-09-28 22:04:12

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa poranna

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

 

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana
I Jego wielkość pełną majestatu;
Zgłębiając myślą tajemnice Boże
Odnalazł prawdę.

Roztropny, szczery, zawsze sprawiedliwy,
Pokornie służył dziełu odkupienia,
Bo swoją mądrość czerpał z czystych źródeł
Mądrości wiecznej.

Przez jego wiedzę Bóg oświecał Kościół
I strzegł od błędu wśród ciemności świata,
A on tłumaczył z mocą niezrównaną
Natchnione księgi.

Jak niegdyś uczył słowem i przykładem,
Niech teraz czuwa nad owczarnią Pańską,
Niech ją prowadzi na pastwiska życia
W królestwie światła.

Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedynemu
Za jasny płomień wiary i miłości,
Za drogę łaski, którą nam objawia
Przez świętych mistrzów. Amen.
.zdj

 

 

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.00
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
lub piątek po Mszy sw .   

1 % z podatku dla
KRS Caritas AW-0000                                                                                                                                                                 225750 a w tytule "Informacje                                                                                                                                                    uzupełniające" wpisz                                                                                                    

CaritasParafii św                                                                                                                                                                        Rocha w Jazgarzewie
                             

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA:                                             

Poniedziałek od 15.00 do 17.00                                                                                                                                                                                                     sprawy cmentarne,                                                                                                                                                                                                                               środa  i piątek  od godz 16.00 do 17.00
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

                                                                                                                                                                                                           

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 825789