A A A

Aktualności

BREWIARZ Uroczystość Naj.Serca Pana Jezusa -piatek
2017-06-22 22:18:13

K. Wspominam dzieła Pana.
W. Wspominam Jego dawne cuda.

 LG tom III: 

Z Listu
św. Pawła Apostoła do Rzymian

8, 28-39

Miłość Boża objawia się w Chrystusie

Bracia! Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą. 
Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: 'Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź'. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
por. Ef 2, 5. 4. 7

W. Gdy byliśmy umarli na skutek występków,  Bóg nas razem z Chrystusem przywrócił do życia, * Przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował.
K. Aby w nadchodzących wiekach wykazać przemożne bogactwo Jego łaski. W. Przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował.

 LG tom III: Własne, str. 519-520

Z dzieł św. Bonawentury, biskupa
(Opusculum 3, Lignum vitae, 29-30. 47: Opera omnia 8, 79) 

U Ciebie jest źródło życia

Zastanów się, odkupiony człowiecze, kim jest, jak wielkim jest i jakim jest Ten, kto dla ciebie wisi na krzyżu. Jego śmierć przywraca życie umarłym; z powodu Jego odejścia niebo i ziemia pogrążają się w smutku, a twarde skały pękają. 
Otóż, aby z boku spoczywającego na krzyżu Chrystusa mógł się zrodzić Kościół, a zarazem aby się wypełniło Pismo, które mówi: 'Będą patrzeć na Tego, którego przebodli', Pan Bóg dozwolił, iż jeden z żołnierzy uderzając włócznią otworzył najświętszy bok. Popłynęła zeń krew i woda stając się zapłatą naszego zbawienia. Ona to płynąc z samego źródła, z wnętrza serca Chrystusowego, dała sakramentom Kościoła moc udzielania życia łaski, a dla tych, którzy już żyją w Chrystusie, stała się napojem ze 'źródła tryskającego na życie wieczne'. 
Powstań więc, duszo umiłowana przez Chrystusa. Bądź jak owa gołębica, która 'zakłada gniazdo na ścianach urwiska'. Tam trwaj nieustannie jak 'wróbel, który znalazł swe gniazdo'; tam jak synogarlica ukryj swe dzieci czystej miłości; tam przyłóż usta, aby 'zaczerpnąć wody ze źródeł Zbawiciela'. Albowiem tutaj znajduje się źródło 'wypływające ze środka raju', które 'dzieląc się na cztery strumienie' i ogarniając serca wiernych, nawadnia i użyźnia całą ziemię. 
Biegnij do tego źródła życia i światła, kimkolwiek jesteś, duszo Bogu oddana; z gorącym pragnieniem i całą mocą wołaj z głębi serca: 'O niewysłowiony majestacie Najwyższego Boga, najczystsza jasności światła wiecznego, życie ożywiające wszelkie żywe stworzenia, światłości zapalająca wszystkie światła i podtrzymująca stale blask rozlicznych świateł, które o brzasku dnia rozbłyskują przed tronem Twojego Bóstwa! 
O wieczny i niedostępny, jasny i słodki strumieniu ukrytego przed oczyma ludzi źródła; jego głębia bez dna, wysokość bez kresu, szerokość bez miary, czystość bez skazy najmniejszej. 
Z Ciebie wypływa rzeka, «która uwesela miasto Boże» po to, abyśmy «wśród głosów radości i dziękczynienia» śpiewali pieśń chwały, wykazując z własnego doświadczenia, iż «w Tobie jest źródło życia» i że «w Twoim świetle oglądamy światło»'.

Ps 103, 2. 4; 34, 9

W. Błogosław, duszo moja, Pana,  i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. * On twoje życie ratuje od zguby, / obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
K. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. W. On twoje życie ratuje od zguby, / obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

23 CZERWCA 2017 Piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
2017-06-22 22:14:55

DZISIEJSZE CZYTANIA

(Pwt 7,6-11)
„Ty jesteś narodem poświęconym twojemu Panu Bogu. Ciebie wybrał twój Pan Bóg, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz dlatego, że Pan was umiłował. Chce On wam dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go kochają i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić”.

(Ps 103,1-4.6-8.10)
REFREN: Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli.

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy,
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

(1J 4,7-16)
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

(Mt 11,29ab)
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem.

(Mt 11,25-30)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie


2017-06-21 21:17:14

Misja Gabriela

Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na 10 lat – sadzi las, daleko w przyszłość – kształci i wychowuje dzieci i młodzież.

Franciszek: Nasza historia potrzebuje \'mistyków\'
2017-06-21 19:03:53

KAI

Na wspierające nas na różnych etapach życia towarzyszenie świętych, jako źródło nadziei wskazał papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty przypomniał, że w najważniejszych chwilach życia chrześcijańskiego przywoływane jest wstawiennictwo świętych.

Dzieje się tak w sakramencie chrztu św., małżeństwa czy kapłaństwa. Zaznaczył, że chrześcijanie w walce ze złem nie rozpaczają, nie wierzą, aby siły negatywne i destrukcyjne mogły zwyciężyć


2017-06-21 08:59:56

Alojzy urodził się w roku 1568 koło Mantui w Longobardii jako najstarszy syn Ferdynanda di Castiglione. Pobożnie wychowany przez matkę, skłaniał się do życia duchowego. Prawo do księstwa przekazał bratu i wstąpił do zakonu Jezuitów w Rzymie. Podczas pielęgnowania chorych zaraził się i zmarł

Święty Alojzy Gonzaga


2017-06-21 07:30:54

Psalm 119, 105-112 
XIV (Nun)
Prawo Boże światłem i dziedzictwem


Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, *
i światłem na mojej ścieżce.
Przysiągłem i postanawiam *
przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków.
Panie, bardzo jestem udręczony, *
zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś.
Przyjmij, Panie, ofiary ust moich *
i naucz mnie Twoich wyroków.
Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, *
lecz Prawa Twego nie zapominam.
Grzesznicy zastawili na mnie sidła, *
lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień.
Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, *
bo są radością mojego serca.
Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy, *
na wieki i na zawsze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


2017-06-21 06:04:58Alojzy urodził się w roku 1568 koło Mantui w Longobardii jako najstarszy syn Ferdynanda di Castiglione. Pobożnie wychowany przez matkę, skłaniał się do życia duchowego. Prawo do księstwa przekazał bratu i wstąpił do zakonu Jezuitów w Rzymie. Podczas pielęgnowania chorych zaraził się i zmarł

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (I J 4, 16
2017-06-20 07:59:47

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa jest świętem miłości Boga ku ludziom. Szczytem jej jest dar Jednorodzonego Syna Bożego, który umiłował świat „sercem ludzkim” (KDK 22), będącym narzędziem miłości nieskończonej


2017-06-20 07:57:43

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (I J 4, 16

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

 Serce najsłodsze Jezusa,
W Tobie jak w arce zamknięto
Prawo litości i łaski,
Różne od prawa niewoli.

 Serce, Nowego Przymierza
Z Bogiem najświętszy przybytku,
Jego zasłono, potrzebna
Bardziej niż dawna, rozdarta.

 Miłość zechciała, byś włócznią
Było widzialnie przebite,
Byśmy w tej ranie ujrzeli
Żar, który w Tobie jest skryty.

 Ty jesteś znakiem ofiary
Świętej wieczerzy i krzyża,
Której dokonał z miłości
Chrystus, nasz Kapłan wieczysty.

 Któż nie odpowie miłością
Takiej miłości bez granic?
Kto z odkupionych nie zechce
W Sercu Chrystusa przebywać?

 Jezu, co Serca Twojego
Łaski wylewasz obficie,
Chwała niech będzie Ci wieczna
Z Ojcem i Duchem Najświętszym. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.00
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
lub piątek po Mszy sw .   

 www.polskie-cmentarze.com   

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA:                                             

Poniedziałek od 15.00 do 17.00                                                                                                                                                                                                     sprawy cmentarne,                                                                                                                                                                                                                               środa  i piątek  od godz 16.00 do 17.00
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

LINK DO CMETARZA:

http://jazgarzew.

artlookgallery.

com/grobonet/start.php

CARITAS  1 %

w pkt 137 nalezy wpisać numer

KRS:0000225750

w  pkt 139 wpisać "PZC w parafii

Rzymsko katolickiej

pw Sw Rocha w Jazgarzewie

         

ZOBACZ:

 

 

                                                                                                                                                                                    

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 967821