Aktualności

Rusza akcja \'Wyślij pączka do Afryki 2015\'
2015-01-27 22:51:48

Kapucyni po raz trzeci organizują akcję pomocy misjonarzom pod hasłem „Wyślij pączka do Afryki”. W 'tłusty czwartek' będzie można finansowo wesprzeć charytatywne, edukacyjne i religijne projekty polskich zakonników z Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu.

 
– W Tłusty Czwartek – pączkujemy! Zamiast zajadać się pączkami, możesz podzielić się nimi z głodnymi dziećmi w Afryce – zachęca Piotr Gajda. – A jeśli nie możesz oprzeć się pączkom, to kupuj te afrykańskie – urośnie ci serce, a nie brzuch – dodaje koordynator projektu „Wyślij pączka do Afryki”.

Celem akcji jest pomoc humanitarna dla mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu oraz wsparcie projektów edukacyjnych i religijnych prowadzonych przez pracujących tam polskich kapucynów.

Europa uczciła rocznicę wyzwolenia Auschwitz
2015-01-27 22:49:27

PAP |

Przywódcy krajów europejskich uczcili we wtorek 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz apelując o pamięć, obronę instytucji demokratycznych i praw człowieka. Prezydent Niemiec Joachim Gauck powiedział, że Auschwitz pozostanie elementem niemieckiej tożsamości.

Europa uczciła rocznicę wyzwolenia Auschwitz   PAP/Jacek Bednarczyk Uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, w namiocie ustawionym na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

Z okazji rocznicy Gauck wygłosił przemówienie na uroczystym posiedzeniu parlamentu Niemiec, z udziałem kanclerz Angeli Merkel.

Wskazał, że Auschwitz stało się symbolem Holokaustu, a właśnie w Niemczech zagłada Żydów została zaplanowana i zorganizowana. Z tego powodu w Niemczech 'odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość jest większa niż gdzie indziej' - ocenił. Obowiązkiem Niemców, wynikającym z historii, jest zapobieganie zbrodniom oraz obrona humanizmu i praw człowieka - wskazał.

Podczas przemówienia Gauck złożył hołd żołnierzom Armii Czerwonej, którzy wyzwolili obóz, tracąc w walkach ponad 200 żołnierzy.

W Austrii oświadczenie wydał prezydent Heinz Fischer, który nazwał Auschwitz 'symbolem zła' i 'niezmywalnej hańby'. Według niego należy umacniać instytucje, które angażują się w poszanowanie praw i godności człowieka. Również kanclerz Werner Faymann podkreślił, że trzeba 'przeciwstawiać się tendencjom autorytarnym'.

Papież Franciszek uczcił 70. rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz krótkim przesłaniem zamieszczonym na swoim profilu na Twitterze. Napisał: 'Auschwitz jest krzykiem straszliwego bólu i cierpienia, który przyzywa przyszłość budowaną na szacunku, pokoju i spotkaniu między narodami'.

BREWIARZ Z DN 28.01 SRODA
2015-01-27 22:46:51

K. Panie, poznanie Twoich słów oświeca.
W. I naucza niedoświadczonych.

LG tom III: Środa III zw, str. 98-100


Z Księgi Powtórzonego Prawa

29, 1-5. 9-28

Przekleństwo nad przekraczającymi przymierze

.

W owych dniach Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł: 'Widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej Pan na waszych oczach uczynił faraonowi, wszystkim jego sługom i całej ziemi: wielkie plagi, jakie widziały wasze oczy, znaki i wielkie cuda. Nie dał wam Pan aż do dnia obecnego serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały.
Prowadziłem was przez czterdzieści lat po pustyni; a nie podarły się na was szaty ani obuwie na waszych nogach. Chleba nie jedliście, nie piliście wina ni sycery, abyście poznali, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem.
Stoicie dzisiaj wszyscy przed obliczem Pana, Boga waszego: wasi naczelnicy pokoleń, wasi starsi, wasi zwierzchnicy i każdy Izraelita; wasze dzieci i żony, i obcy, który przebywa w twoim obozie, począwszy od tego, który ścina drzewo, do tego, który czerpie wodę. Weszliście z Panem, Bogiem swoim, w przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł dziś z wami pod przysięgą, aby was dzisiaj uczynić swoim ludem. On bowiem będzie dla was Bogiem, jak przyobiecał tobie i jak poprzysiągł przodkom waszym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Nie z wami tylko zawieram to przymierze i składam przysięgę, ale z każdym, który tu stoi z wami dzisiaj w obliczu Pana, Boga naszego, i z każdym, kogo tu dzisiaj nie ma z nami.
Wy wiecie, z kim mieszkaliśmy w Egipcie i jak szliśmy między narodami, wśród których droga nam wypadła. Widzieliśmy ich obrzydliwości, ich posągi z drzewa i kamienia, ze srebra i złota, które są u nich.
Niech nie będzie między wami żadnego mężczyzny ani kobiety, ani rodu, ani pokolenia, którego by serce się odwróciło od Pana, Boga waszego, idąc służyć bogom tych narodów. Niech nie będzie między wami korzenia, wydającego truciznę lub piołun. A gdyby ktoś, słysząc słowa tego przekleństwa, pochlebiał sobie w sercu mówiąc: «Będę miał pokój, nawet chodząc w uporze mego serca» - w ten sposób sprowadzając zgubę na ziemię tak nawodnioną, jak i suchą - nie zechce mu Pan przebaczyć, bo już rozpaliły się gniew i zazdrość Pana przeciwko temu człowiekowi; spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, a Pan wymaże jego imię spod nieba. Pan go wyłączy na jego nieszczęście ze wszystkich pokoleń Izraela stosownie do wszystkich przekleństw tego przymierza, zapisanych w księdze tego Prawa.
Wtedy przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy po was powstaną, i obcy, który przybędzie z dalekiej krainy, widząc plagi tej ziemi i choroby, które na nią Pan ześle, powiedzą: «Siarka, sól, spalenizna po całej jego ziemi!» Nie obsieją jej, nie zakiełkuje, nie urośnie na niej żadna roślina, jak w zagładzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swym gniewie i zapalczywości. I wszystkie narody powiedzą: «Czemuż to Pan tak uczynił tej ziemi? Dlaczego ten żar gniewu?» I odpowiedzą: «Bo opuścili przymierze Pana, Boga ich przodków, zawarte z nimi, kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej, a poszli służyć obcym bogom i oddawać im pokłon - bogom nieznanym, których On im nie przydzielił - i zapalił się gniew Pana przeciw tej ziemi, sprowadzając na nich wszystkie przekleństwa, zapisane w tej księdze. Wyrwał ich Pan z ich ziemi z gniewem, zapalczywością i wielkim oburzeniem i wygnał ich do obcej ziemi, jak to jest dzisiaj».
Rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione - do nas i do naszych synów na wieki, byśmy wykonali wszystkie słowa tego Prawa'.
Ga 3, 13-14; por. Pwt 8, 14

W. Chrystus stał się dla nas przekleństwem, aby błogosławieństwo Abrahama stało się udziałem pogan, * Abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha.
K. Wywiódł nas Bóg z ziemi egipskiej, z domu niewoli. W. Abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha.

LG tom III: Własne, str. 1079-1081

Z rozpraw św. Tomasza z Akwinu, kapłana
(Rozprawa 6 o 'Wierzę w Boga')

Krzyż jest wzorem wszelkich cnót


Czy konieczna była dla nas Męka Syna Bożego? Bezwzględnie i podwójnie konieczna: konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna jako przykład do naśladowania.
Męka Chrystusa jest nade wszystko lekarstwem, albowiem dzięki niej znajdujemy ratunek przeciw wszelkiemu złu, któremu poddani jesteśmy z powodu naszych grzechów.
Wielki jest również pożytek Męki jako przykładu. Albowiem zdolna jest dogłębnie przemienić nasze życie. Ktokolwiek pragnie wieść życie doskonałe, powinien odrzucić to, co Chrystus odrzucił na krzyżu, a dążyć do tego, do czego Chrystus dążył. Krzyż jest wzorem każdej bez wyjątku cnoty.
Szukasz przykładu miłości: 'Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich'. Tak właśnie Chrystus uczynił na krzyżu. Skoro więc On oddał za nas życie swoje, nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakiekolwiek przeciwności ze względu na Niego.
Szukasz cierpliwości? Największą znajdziesz na krzyżu. Cierpliwość może być wielka z dwóch powodów: kiedy ktoś znosi cierpliwie wielkie zło albo też kiedy znosi takie zło, którego mógłby uniknąć, ale nie stara się unikać. Na krzyżu Chrystus dał przykład jednego i drugiego. Albowiem 'gdy cierpiał, nie wygrażał się; jak baranek na rzeź prowadzony, tak On nie otworzył ust swoich'. Wielka zaiste jest cierpliwość Chrystusa na krzyżu: 'Biegnijmy cierpliwie w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę'.
Szukasz przykładu pokory? Popatrz na Ukrzyżowanego. Oto Bóg zechciał być sądzony przez Poncjusza Piłata i umrzeć.
Szukasz przykładu posłuszeństwa, naśladuj Tego, który stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci: 'Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, to jest Adama, wszyscy stali się grzesznikami, przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi'.
Szukasz przykładu wzgardzenia rzeczami świata? Idź za Tym, który jest 'Królem królów i Panem panujących, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy', który na krzyżu został ogołocony, wyszydzony, przebity, cierniem ukoronowany i w końcu napojony octem i żółcią.
Nie przywiązuj się przeto do szat i bogactw, albowiem 'podzielili między siebie moje szaty', ani do zaszczytów, bo stał się przedmiotem naigrawań i biczowania, ani do godności, ponieważ 'uplótłszy koronę z cierni włożyli na moją głowę', ani do rozkoszy, albowiem 'pragnąłem, a napoili Mnie octem'.

Mdr 7, 7-8; 9, 17

W. Modliłem się, i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. * Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.
K. Któż by poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? W. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.


LG tom III: Własne, str. 1081; LG skrócone: Własne, str. 1205

Módlmy się. Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, * spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


2015-01-27 22:42:13


Święty Tomasz z Akwinu

Środa Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
2015-01-27 22:39:08

Czytania z dnia 28.01.2015

Pierwsze czytanie

(Hbr 10,11-18)

Każdy kapłan Starego Przymierza staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.Psalm

(Ps 110,1-4)

REFREN: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek

 

Rzekł Pan do Pana mego: „Siądź po mojej prawicy,
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu:
„Panuj wśród swych nieprzyjaciół.

 

Przy Tobie panowanie w dniu twojego triumfu,
w blasku świętości,
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę”.
Pan przysiągł i nie będzie żałował:
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.Aklamacja przed Ewangelią

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będze żył na wieki.Ewangelia
(Mk 4,1-20)

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej /pozostając/ na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana /tajemnica/. I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci /posiani/ na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny

Z piekła rodem
2015-01-27 15:32:23

Edward Kabiesz

GN 51/2014 |

Czy polscy widzowie mają prawo do rozrywki na przyzwoitym poziomie? W telewizji publicznej dominują powtórki, a atrakcyjne i warte obejrzenia seriale można zobaczyć tylko w płatnej telewizji albo internecie.

Z piekła rodem   tvp Allison Tolman jako Molly Solverson, ambitna i inteligentna, chociaż mało przebojowa zastępca szeryfa

Jakiś czas temu dyrekcja TVP podjęła decyzję, że nie będzie emisji trzeciego sezonu głośnego serialu „Homeland”, bo „polscy widzowie nie chcą za to zapłacić”. Niestety, ramówki telewizji publicznej i stacji komercyjnych zdominowały powtórki i tasiemcowe telenowele. A przecież telewizyjne seriale od dawna przestały być ubogim krewnym produkcji przeznaczonych dla kin. Dysponują często potężnym budżetem, czasem grają w nich znakomici aktorzy, którzy swoją popularność zawdzięczają nie tylko występom w telenowelach. Niektóre zdobywają popularność na całym świecie. Hitami były „24 godziny” czy „Breaking bad”. W Polsce jednak nie miały takiej oglądalności jak w innych krajach. Serial „Homeland” swój fenomenalny sukces w USA zawdzięcza nie tylko profesjonalizmowi jego twórców. W równej mierze tematowi, czyli walce z terroryzmem. Dla amerykańskiego widza sprawa niesłychanie aktualna, dla polskiego do niedawna raczej egzotyczna. Po przyznaniu dwóm terrorystom kolosalnych odszkodowań za „złamanie przez Polskę zakazu tortur oraz nieludzkiego traktowania więźniów przetrzymywanych w tajnym więzieniu CIA” i rewelacjach zawartych w raporcie senatu USA na temat agencji sprawa również u nas nabrała aktualności. Można więc założyć, że decyzja kierownictwa TVP rozminęła się z wydarzeniami. Powodem niskiej oglądalności z pewnością również był fakt, że każdy, kto chciał, mógł obejrzeć serial w internecie, a nie trzy lata po amerykańskiej premierze. Nie wszystkie sezony „Homeland” stały na wyrównanym poziomie. Najlepszy był sezon pierwszy, bo drugi i trzeci właściwie dyskontowały jego sukces, zmierzając momentami w stronę sensacyjnego melodramatu.

Jak przekazać jeden procent podatku?
2015-01-27 10:48:09

Podobnie jak w ubiegłym roku podatnik w zeznaniu rocznym PIT może zdecydować się na przekazanie jednego procenta swojego podatku tylko jednej, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Źródło: INFOR

Aby przekazać swój 1% podatnicy muszą jedynie podać - w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym - dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, której konto chcieliby zasilić. Czynność ta traktowana jest na równi ze złożeniem stosownego wniosku przez podatnika.

POMOŻ SWOJEJ PARAFII -1 %
2015-01-27 09:26:39

Prace jakie mamy wykonać w najbliższym czasie ;

- uporządkowanie terenu wokół kościoła , starej i nowej plebanii

- zrobienie parkingu przy kościele

- przygotowanie nowej plebanii do przeprowadzki ,wyposażenie kancelarii   w  nowe meble i regały.

Dziękujemy za wszystkie ofiary i wszelką pomoc. Jest to praca niezbędna do wykonania w najblższym czasie.

Ks proboszcz W. Zaręba dn 27.01.2015 r

Lectio Divina „Jonasz”
2015-01-27 05:49:43

 

 

O. Jakub Szcześniak prowadzi cykl spotkań modlitewnych „Lectio divina” o Jonaszu. Spotlania odbywają się w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Każde zakończone jest adoracją Najświętszego Sakramentu .

Wierni Bogu i niewiernemu małżonkowi
2015-01-27 05:43:24

Małżonkowie opuszczeni przez męża czy żonę, którzy pozostają wierni przysiędze złożonej przed Bogiem i Kościołem, są znakiem nadziei dla tych małżonków, którzy się rozstali. Potwierdzają, że kryzys nie musi prowadzić do wchodzenia w związki cudzołożne i że każde sakramentalne małżeństwo można ocalić.

Dominująca obecnie kultura i obyczajowość promują to, co sprzeciwia się miłości, wierności, czystości, trwałemu małżeństwu i szczęśliwej rodzinie. W konsekwencji coraz więcej młodych ludzi ma trudności w dorastaniu do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Coraz więcej jest też takich osób, które zawarły sakramentalne małżeństwo, a mimo to łamią złożoną przez siebie przysięgę i opuszczają małżonka oraz dzieci. Niektóre z tych osób wikłają w swój kryzys innych ludzi i decydują się na związki cudzołożne. W tej sytuacji spora grupa świeckich – a nawet niektórzy duchowni – postuluje „miłosierne” i „realistyczne” patrzenie na tych, którzy złamali złożoną przez siebie przysięgę i żyją w związkach niesakramentalnych. Przejawem „miłosierdzia” i „realizmu” miałoby być pozwalanie takim osobom na korzystanie z sakramentu Eucharystii.

Postulat sprzeczny z Ewangelią

Postulowanie możliwości przyjmowania Komunii Świętej przez osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych, jest wyrazem naiwności lub świadomego odchodzenia od tego, czego naucza Jezus w Ewangelii. Dopuszczanie do Komunii Świętej – choćby na zasadzie wyjątków – osób, które odrzucają obecność Jezusa w sakramencie małżeństwa, byłoby rzeczą wewnętrznie sprzeczną. Nie można bowiem szukać obecności Jezusa w jednym sakramencie, jeśli odrzuca się Jego obecność w innym sakramencie, w tym przypadku w sakramencie małżeństwa. Błędne jest też, według mnie, przekonanie, że jeśli osoby, które opuściły małżonka i żyją w związku niesakramentalnym, zdecydują się na rezygnację ze współżycia seksualnego, to mogą już korzystać z sakramentów (patrz przypis redakcji). Nie mogą – z tego oczywistego powodu, że nadal łamią swoją przysięgę, gdyż ślubowały współmałżonkowi to, że będą wiernie kochać i że go nie opuszczą aż do śmierci, a nie ledwie to, że nie będą współżyć z kochanką czy kochankiem

Film online:

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia:

Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana

I Jego wielkość pełną majestatu;

Zgłębiając myślą tajemnice Boże

Odnalazł prawdę.

Roztropny, szczery, zawsze sprawiedliwy,

Pokornie służył dziełu odkupienia,

Bo swoją mądrość czerpał z czystych źródeł

Mądrości wiecznej.

Przez jego wiedzę Bóg oświecał Kościół

I strzegł od błędu wśród ciemności świata,

A on tłumaczył z mocą niezrównaną

Natchnione księgi.

Jak niegdyś uczył słowem i przykładem,

Niech teraz czuwa nad owczarnią Pańską,

Niech ją prowadzi na pastwiska życia

W królestwie światła.

Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedynemu

Za jasny płomień wiary i miłości,

Za drogę łaski, którą nam objawia

Przez świętych mistrzów. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

styczen i luty kancelaria

czynna pon , sr i pt od

8.30 do 9.30

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 423989